Európska komisia > EJS > Výkon súdnych rozhodnutí

Posledná úprava: 17-11-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Výkon súdnych rozhodnutí - Všeobecné informácie

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


„Vyhral som súdny spor, ale ešte stále som nedostal peniaze.“

Aby ste donútili vášho dlžníka zaplatiť, budete sa musieť obrátiť na orgány pre výkon súdnych rozhodnutí. Iba tieto orgány majú právomoc donútiť dlžníka, aby dlh zaplatil, a v prípade potreby môžu využiť aj donucovacie prostriedky, ktoré im umožňuje právo a poriadok.

Účelom výkonu súdneho rozhodnutia je vo všeobecnosti vymáhanie vrátenia finančných súm, ale môže to byť aj vymáhanie splnenia určitej povinnosti (povinnosť urobiť niečo alebo povinnosť zdržať sa určitého konania).

Ak chcete v praxi požiadať o výkon rozhodnutia, musíte mať vykonateľný dokument (rozsudok súdu alebo nejakú listinu). Na vyhlásenie vykonateľnosti rozsudku vydaného v inej krajine existujú osobitné pravidlá (pozri „Právo Spoločenstva“).

Výkon súdneho rozhodnutia, ktoré sa týka vrátenia určitých súm peňazí, bude mať jednu z týchto foriem:

 • Zabavenie majetku – majetok patriaci vášmu dlžníkovi súd zabaví a následne ho predá (verejným predajom alebo na dražbe), takže vám vyplatí peniaze zo zisku z predaja;
 • Zablokovanie majetku v banke – účet dlžníka sa zablokuje (zabavenie majetku) a kladný zostatok na účte sa zabaví;
 • Zrážky z príjmu – časť mzdy alebo platu vášho dlžníka sa môže zabaviť a z tejto zabavenej časti vám bude dlh vyplatený;
 • Exekúcia na nehnuteľný majetok, v rámci ktorej je dlžník zbavený vlastníctva majetku, ktorý sa skonfiškuje a predá (na dražbe) za účelom vyplatenia veriteľov.

Musíte mať na pamäti, že sú určité kategórie majetku a pohľadávok, ktoré nie je možné zabaviť (oblečenie, potraviny, určité kusy nábytku, časť platu), s cieľom zabezpečiť dlžníkom a ich rodinám aj naďalej primeranú životnú úroveň.

Kliknutím na zástavy členských štátov získate informácie o postupoch pri výkone súdnych rozhodnutí a o orgánoch, ktoré výkonom súdnych rozhodnutí vykonávajú (súdy, agentúry na vymáhanie pohľadávok, súdny zriadenci).

Informácie o výkone cudzích rozsudkov získate kliknutím na ikonu „Právo Spoločenstva“.

Informácie o medzinárodných dohovoroch o výkone rozsudkov získate kliknutím na ikonu „Medzinárodné právo“.

HoreHore

Posledná úprava: 17-11-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo