Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων

Τελευταία ενημέρωση: 29-07-2004
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων - Γενικές Πληροφορίες

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


« Κέρδισα τη δίκη, αλλά δεν έχω ακόμα εισπράξει τα χρήματά μου. »

Για να αναγκάσετε τον οφειλέτη σας να εξοφλήσει το χρέος του, θα πρέπει να προσφύγετε στις αρχές που είναι επιφορτισμένες με την εκτέλεση. Μόνον αυτές έχουν την εξουσία να προβούν σε αναγκαστική εκτέλεση, χρησιμοποιώντας, εφόσον συντρέχει λόγος, τη συνδρομή της δημόσιας δύναμης.

Οι τρόποι αναγκαστικής εκτέλεσης (ή "μέσα εκτέλεσης") έχουν γενικά ως αντικείμενο την είσπραξη χρηματικών ποσών, αλλά μπορούν να αφορούν και την εκπλήρωση παροχής εις είδος (υποχρέωση πράξης ή παράλειψης).

Πρακτικά, για να επιτύχετε την εκτέλεση, πρέπει να διαθέτετε εκτελεστό τίτλο (π. χ. δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη). Πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχουν ειδικοί κανόνες για την περιαφή του εκτελεστήριου τύπου σε αλλοδαπή απόφαση που έχει εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος (βλ. σελίδα «κοινοτικό δίκαιο »).

Η αναγκαστική εκτέλεση για την ικανοποίηση χρηματικών αξιώσεων μπορεί να λάβει μια από τις ακόλουθες μορφές :

 • κατάσχεση κινητών, με την οποία τα κινητά του οφειλέτη σας τίθενται στη διάθεση της δικαιοσύνης και πωλούνται (δημόσια πώληση, πλειστηριασμός) ούτως ώστε να λάβετε το ποσό που σας οφείλεται,
 • κατάσχεση εις χείρας τράπεζας ως τρίτης, με την οποία παγώνει ο τραπεζικός λογαριασμός του οφειλέτη (κατάσχεση εις χείρας τρίτου) και κατάσχεται το χρεωστικό υπόλοιπο,
 • κατάσχεση αποδοχών, με την οποία κατάσχεται μέρος των αποδοχών του οφειλέτη σας για να εξοφληθεί η αξίωσή σας,
 • κατάσχεση ακινήτων, με την οποία ο οφειλέτης αποβάλλεται από το ακίνητό του το οποίο κατάσχεται και πωλείται (με κατακύρωση) για να ικανοποιηθούν οι δανειστές.
Πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχουν κατάλογοι ακατάσχετων πραγμάτων και αξιώσεων (ρούχα, τρόφιμα, ορισμένα έπιπλα, τμήμα των αποδοχών) ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η αξιοπρεπής διαβίωση του οφειλέτη και της οικογένειάς του.

Για χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες εκτέλεσης και τις αρμόδιες αρχές (δικαστήριο, όργανο είσπραξης, δικαστικό επιμελητή), κάντε κλικ στις σημαίες των κρατών μελών.

Για πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση αλλοδαπής δικαστικής απόφασης, κάντε κλικ στο εικονίδιο « Κοινοτικό δίκαιο ».

Επίσης, για πληροφορίες σχετικά με τις διεθνείς συμβάσεις που αφορούν θέματα εκτέλεσης, κάντε κλικ στο εικονίδιο « Διεθνές δίκαιο ».

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 29-07-2004

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο