Evropska komisija > EPM > Izvršitev sodb > Francija

Zadnja sprememba: 03-01-2007
Natisni Dodaj med priljubljene

Izvršitev sodb - Francija

EJN logo

Ta stran je zastarela. Izvirno jezikovno različico smo posodobili in preselili na evropski portal e-pravosodje.


 

KAZALO

1. Kaj pomeni izvršitev v civilnih in gospodarskih zadevah? 1.
2. Kateri so pogoji za izdajo izvršljivega pravnega naslova ali sodne odločbe? 2.
2.1. Postopek 2.1.
2.2. Vsebinski pogoji 2.2.
3. Kaj sta cilj in narava izvršilnih ukrepov? 3.
3.1. Katere vrste premoženja so lahko predmet izvršitve? 3.1.
3.2. Kakšni so učinki izvršilnih ukrepov? 3.2.
3.3. Kakšna je veljavnost takšnih ukrepov? 3.3.
4. Ali obstaja možnost pritožbe zoper sodno odločbo o odobritvi takšnega ukrepa? 4.

 

1. Kaj pomeni izvršitev v civilnih in gospodarskih zadevah?

Izvršitev (ki pomeni prisilno izvršitev, ker za prostovoljno izvršitev obveznosti s strani dolžnika postopki niso potrebni) zajema vse postopke, ki omogočajo izvajanje „izvršljivih“ obveznosti v nasprotju z voljo dolžnika. Francosko pravo pozna tri kategorije civilnih obveznosti: obveznost plačila, obveznost, da se nekaj stori ali opusti, in nazadnje obveznost do vračila.

Izvršljiv pravni naslov zadeva premoženje dolžnika: izvršljiv pravni naslov za osebo ne obstaja. Vendar pa je nespoštovanje nekaterih obveznosti (preživninske obveznosti) kaznivo dejanje, zaradi česar se lahko dolžnika kazensko preganja in kaznuje z zaporno kaznijo. Enako velja, če dolžnik z goljufijo organizira plačilno nesposobnost.

Zakon o izvršilnih ukrepih temelji na treh stvareh: plačilu, storitvi in dajanju.

Obveznosti plačila se izvršijo z rubežem. Če gre za rubež denarnega zneska, se zarubljen znesek dodeli upniku (na primer, rubež bančnega računa). Če gre za rubež premoženja, ki pripada dolžniku, je posledica rubeža obvezna prodaja premoženja in iztržki od prodaje se dodelijo upniku, do zneska njegovega zahtevka.

Obveznosti do dajanja ali vračila se razlikujejo glede na naravo premoženja. Če gre za premično premoženje, se premoženje zaseže z rubežem, da se vrne zakonitemu lastniku. Če gre za nepremičnine, se posest premoženja vrne lastniku s prisilno izselitvijo stanovalca.

Obveznosti, da se nekaj stori ali opusti, so izvršljive z denarno kaznijo; ta pomeni denarni znesek, ki ga mora plačati dolžnik poleg obveznosti, ki jo mora izpolniti. Znesek, ki ga določi sodnik, se izračuna sorazmerno z obdobjem neizpolnjevanja (v primeru obveznosti, da se nekaj stori) ali v skladu s številom kršitev obveznosti, da se nekaj opusti. Ker se obveznosti do plačila, dajanja ali vračila prav tako razlagajo kot obveznosti, da se nekaj stori, se lahko naloži denarna kazen poleg drugih obveznih izvršilnih ukrepov.

Na vrh straniNa vrh strani

2. Kateri so pogoji za izdajo izvršljivega pravnega naslova ali sodne odločbe?

2.1. Postopek

Vsi izvršljivi pravni naslovi ali odločbe so lahko predmet obveznih izvršilnih ukrepov. Opredeljeni so v členu 3 zakona št. 91–650 z dne 9. julija 1991 o reformi civilnih izvršilnih postopkov, in sicer:

 1. odločbe upravnih ali rednih sodišč in poravnave, predložene predsedniku sodišča prve stopnje, kadar so izvršljive;
 2. tuji ukrepi in sodne odločbe ter arbitražne odločbe, ki so razglašene za izvršljive z odločitvijo, ki ni predmet pritožbe, ki zadrži izvršitev;
 3. izvlečki iz uradnih zapisnikov o poravnavi, ki jih podpišejo sodnik in stranki;
 4. notarski zapis s klavzulo, ki podeljuje pooblastilo za izvršitev;
 5. pravni naslov, ki ga izda sodni izvršitelj v primeru neplačila čeka;
 6. pravni naslovi, ki jih izdajo pravne osebe, ustanovljene v skladu z javnim pravom, in ki jih kot take opisuje zakon, ali odločbe, ki jim zakon podeljuje enak učinek kot sodni odločbi.

Sodne odločbe, ki niso predmet pritožbe, ki zadrži izvršitev, so izvršljive brez druge sodne odločbe. Te odločbe imajo, tako kot notarski zapisi, potrdilo o izvršljivosti, ki ga izda uradnik sodišča ali notar. Izvršitve ne omogoča noben vmesni postopek.

Če ni sodne odločbe, lahko upniki pridobijo dovoljenje za začetek preventivnega rubeža ali sodnih omejevalnih ukrepov. Ukrepi, sprejeti pod takšnimi pogoji, hitro zastarajo, če druga stranka ni bila obveščena (v osmih dneh) in če upnik ni sprožil postopkov o glavni stvari za pridobitev sodne odločbe o odobritvi zahtevka.

Na vrh straniNa vrh strani

Obvezne izvršilne ukrepe, povezane s premičnim premoženjem in denarnimi zneski ter prisilno izselitvijo, mora opraviti sodni izvršitelj, javni in strokovni uradnik, ki izvaja svoja pooblastila zasebnega prava, vendar ki ima, v primeru izvršitve, status organa z javnimi pooblastili, ki ga določa natančna ureditev in strogo nadzorovan etični kodeks.

Rubež nepremičnin poteka po posebnih postopkih, običajno pred sodiščem prve stopnje, pred katerim mora upnika zastopati odvetnik.

Razen svojega dolga mora dolžnik načeloma plačati tudi stroške izvršilnih ukrepov.

Ti izvršilni stroški so predmet tarifne lestvice, ki določa plačilo, dolgovano sodnim izvršiteljem za vsak izvršilni ukrep. V skladu z odlokom št. 96–1080 z dne 12. decembra 1996 vsebuje plačilna lestvica za sodne izvršitelje določen znesek, ki je izražen kumulativno ali na drugačen način, odvisno od primera, v stalnih ali sorazmernih stroških in, kjer je to potrebno, prispevkih zaradi obveznosti sodnega pregona.

Stalne stroške mora plačati dolžnik. Sorazmerne stroške, ki se izračunajo v skladu z drsno lestvico, ki se uporablja za izterjane zneske, plačata delno upnik in delno dolžnik.

Informativno je za zahtevek v višini 10 000 EUR lestvica stroškov za nekatere izvršilne ukrepe naslednja:

 • preventivni rubež bančnega računa: stalni strošek, vključno s taksami: 187,53 EUR
 • rubež premičnega premoženja: stalni strošek, vključno s taksami: 66,98 EUR
 • rubež vozila s prijavo pri regionalnem upravnem uradu: stalni strošek, vključno s taksami: 133,95 EUR
 • uradno obvestilo, izročeno z namenom rubeža nepremičnine: določen strošek, vključno s taksami: 80,37 EUR.

Razen teh stalnih stroškov obstajajo še sorazmerni stroški, ki za celoten zahtevek znašajo 723,44 EUR, vključno s taksami, od katerega 121,35 EUR plača dolžnik in 602,09 EUR upnik.

Na vrh straniNa vrh strani

2.2. Vsebinski pogoji

Za sprožitev izvršilnih ukrepov na podlagi izvršljivih pravnih naslovov se ne zahteva sodni nalog.

Merila za odobritev varovalnih ukrepov v korist upnika, ki še nima izvršljivega pravnega naslova, so naslednja: zdi se, da je zahtevek načeloma utemeljen in da je izterjava zahtevka tvegana. Sodnik, pristojen za odobritev preventivnega rubeža, je izvršilni sodnik (običajno sodnik regionalnega sodišča).

3. Kaj sta cilj in narava izvršilnih ukrepov?

3.1. Katere vrste premoženja so lahko predmet izvršitve?

Upnik lahko izterja svoj zahtevek do dolžnikovega celotnega premoženja, zato se načeloma lahko zaseže celotno premoženje dolžnika. Posebna pravila obstajajo glede na naravo tega premoženja: zahtevki (najemnina, plače, zneski, naloženi na bančni račun), premično premoženje vseh vrst, nepremičnine in stvarnopravne pravice, vrednostni papirji in pravice vlagateljev, vozila (kopenska, morska plovila, čolni ali letala), avtorske pravice, zneski denarja v sefu itd.

Zakon pa lahko določa, da nekaterega premoženja ni mogoče zaseči, na primer:

 • zneske, potrebne za preživljanje (še zlasti delež plače, določene v skladu z drsno lestvico, ki je odvisna od zneska prihodka in vzdrževancev ter ki se ponovno oceni vsako leto);
 • premično premoženje, potrebno za vsakdanje življenje in delo dolžnika, ki se ne more zaseči, razen če je cena plačana ali če je izredno dragoceno;
 • premoženje, ki ga potrebujejo bolniki ali invalidi.
3.2. Kakšni so učinki izvršilnih ukrepov?

Izvršilni ukrepi na premoženju in zahtevki potekajo v dveh fazah. Najprej, organ za izvršitev opravi rubež premoženja ali denarnih zneskov. Ta rubež pomeni, da se s premoženjem ne more razpolagati: dolžnik je lahko še naprej lastnik in postane njegov skrbnik. Če si nezakonito prisvoji to premoženje, stori kaznivo dejanje. Če gre za denarne zneske, ti ostanejo blokirani na računu, vendar se takoj, čeprav navidezno, dodelijo zadevnemu upniku.

Dolžnik je obveščen o rubežu. Če dolžnik ne obvesti sodnika, da ugovarja rubežu, lahko organ za izvršitev nadaljuje z drugo fazo rubeža, in sicer z odvzemom premoženja, ki se proda na dražbi, ali pa zaprosi dolžnikovega dolžnika (običajno bankirja), da izroči zarubljene zneske.

Bankir, ki se imenuje „dolžnikov dolžnik“, je v času rubeža zavezan, da obvesti sodnega izvršitelja o vseh zneskih, ki jih hrani za dolžnika. Če tega ne naredi ali če dolžniku izroči zarubljene zneske, ki jih poseduje, je sodna denarna kazen, na zahtevo upnika, takšna, da mora plačati dolg namesto dolžnika.

3.3. Kakšna je veljavnost takšnih ukrepov?

Za izvršilne pravne naslove ne veljajo omejitve in ne zastarajo.

Nalogi izvršilnega sodnika o začetku preventivnega rubeža zastarajo, če varovalni ukrep ni bil sprejet v roku treh mesecev od izdaje naloga.

4. Ali obstaja možnost pritožbe zoper sodno odločbo o odobritvi takšnega ukrepa?

To vprašanje velja le za naloge, ki so povezani s preventivnim rubežem. V primeru izvršilnih pravnih naslovov je uporaba pritožbe povezana s sodnim izpodbijanjem samega zahtevka.

Potem ko je varovalni ukrep sprejet in je dolžnik o tem obveščen, lahko ugovarja pogojem, ki povzročijo izdajo naloga pred izvršilnim sodnikom, ki je odredil ukrep. Ugovor se lahko vloži pri sodniku, če preventivni rubež ni bil spremenjen v prisilno prodajo po sodni potrditvi zahtevka.

Nadaljnje informacije

 • Portal francoske upravne službe Deutsch - English - español - français
 • Francoska javna služba za širjenje pravicefrançais
 • Nacionalna zbornica sodnih izvršiteljev français

« Izvršitev sodb - Splošne informacije | Francija - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 03-01-2007

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo