Európska komisia > EJS > Výkon súdnych rozhodnutí > Francúzsko

Posledná úprava: 03-01-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Výkon súdnych rozhodnutí - Francúzsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. Stránka v pôvodnej jazykovej verzii bola aktualizovaná a nájdete ju na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Čo znamená výkon súdnych rozhodnutí v občianskoprávnych a obchodných veciach? 1.
2. Aké sú podmienky, za ktorých je možné vydať vykonateľný právny titul alebo rozhodnutie? 2.
2.1. Postup 2.1.
2.2. Podstatné podmienky 2.2.
3. Predmet a povaha opatrení na výkon súdnych rozhodnutí 3.
3.1. Aký typ majetku môže byť predmetom výkonu súdneho rozhodnutia? 3.1.
3.2. Aké sú účinky opatrení na výkon súdneho rozhodnutia? 3.2.
3.3. Aká je platnosť takýchto opatrení? 3.3.
4. Je možné sa odvolať proti rozhodnutiu vydávajúcemu takéto opatrenie? 4.

 

1. Čo znamená výkon súdnych rozhodnutí v občianskoprávnych a obchodných veciach?

Výkon súdneho rozhodnutia (pričom sa myslí nútený výkon súdneho rozhodnutia, pretože dobrovoľný výkon povinností dlžníkom si nevyžaduje konanie) zahŕňa všetky konania povoľujúce vykonanie „vymáhateľných“ povinností proti dlžníkovej vôli. Francúzske právo obsahuje tri kategórie povinností: povinnosť platiť, povinnosť konať alebo sa zdržať určitého konania, a napokon povinnosť vrátiť).

Vykonateľný titul sa týka majetku dlžníka: neexistuje niečo ako vykonateľný titul, ktorý by sa týkal osoby. Odmietnutie splnenia určitých povinnosti (dodržiavania povinností) je však trestným činom, ktorý dlžníka vystavuje trestnému stíhaniu alebo trestu odňatia slobody. To isté platí aj pre podvodné zinscenovanie platobnej neschopnosti dlžníka.

Právo týkajúce sa vykonávacích opatrení je založené na trilógii platenia, konania a dávania.

Povinnosti platiť sú vykonateľné prostredníctvom zablokovania účtov alebo obstavenia majetku. Ak sa zablokovanie týka určitej sumy peňazí, táto suma bude postúpená veriteľovi (napríklad zablokovanie bankového účtu). Ak sa obstavenie týka majetku, ktorý patrí dlžníkovi, obstavenie bude mať za následok povinný predaj majetku a zisk z predaja sa postúpi veriteľovi do výšky jeho nároku.

Povinnosti dať alebo vrátiť sa líšia v závislosti od povahy majetku. V prípade hnuteľného majetku, majetok sa zabaví obstavením s cieľom vrátiť ho zákonnému vlastníkovi. V prípade nehnuteľného majetku sa vlastníctvo majetku vráti vlastníkovi vysťahovaním užívateľa.

HoreHore

Splnenie povinnosti konať alebo zdržať sa určitého konania sa vymáha prostredníctvom peňažnej pokuty, t.j. sumou peňazí, ktoré dlžník musí zaplatiť navyše k povinnosti, ktorú musí splniť. Suma, ktorú stanovuje sudca, sa vypočítava úmerne k dĺžke obdobia, počas ktorého nekonal (v prípade povinnosti konať) alebo podľa počtu porušení povinnosti zdržať sa určitého konania. Keďže povinnosti platiť, dať a vrátiť sa taktiež interpretujú ako povinnosti konať, okrem opatrení na nútený výkon povinnosti sa môže nariadiť aj peňažná pokuta.

2. Aké sú podmienky, za ktorých je možné vydať vykonateľný právny titul alebo rozhodnutie?

2.1. Postup

Všetky vykonateľné tituly alebo rozhodnutia môžu podliehať opatreniam na výkon súdneho rozhodnutia. Tieto sú definované v oddieli 3 zákona č. 91-650 z 9. júla 1991, ktorým sa reformuje konanie riešiace výkon súdnych rozhodnutí v občianskoprávnych veciach, konkrétne:

 1. Rozhodnutia správnych a riadnych súdov plus dohody o vyrovnaní predložené súdu prvého stupňa, keď sú vymáhateľné.
 2. Zahraničné opatrenia a rozsudky a arbitrážne nálezy vyhlásené za vykonateľné rozhodnutím, proti ktorým nie je možné podať odvolanie s odkladným účinkom výkonu súdneho rozhodnutia.
 3. Výpisy z úradných správ o vyrovnaní podpísaných sudcom a zúčastnenými stranami.
 4. Notárske zápisnice obsahujúce klauzulu udeľujúcu oprávnenie na nútený výkon súdneho rozhodnutia.
 5. Právny titul vydaný súdnym zriadencom v prípade nezaplatenia šeku.
 6. Právne tituly vydané právnickými osobami založenými podľa verejného práva a označenými za také zákonom, alebo rozhodnutia, ktorým právo udeľuje rovnaké účinky ako rozsudku.

Súdne rozhodnutia, proti ktorým proti ktorým nie je možné podať odvolanie s odkladným účinkom výkonu súdneho rozhodnutia, sú vykonateľné bez ďalšieho rozsudku. Tieto rozhodnutia, podobne ako notárske zápisnice, sú potvrdené ako vykonateľné úradníkom súdu alebo notárom. Neexistuje žiadne ďalšie doplňujúce konanie, ktoré povoľuje výkon súdnych rozhodnutí.

HoreHore

Ak neexistuje súdne rozhodnutie, veritelia môžu získať oprávnenie uplatniť preventívne obstavenie majetku alebo zablokovanie finančných prostriedkov alebo súdne reštriktívne opatrenia. Platnosť opatrenia prijatých na základe týchto podmienok rýchlo zaniká, ak neboli oznámené druhej strane (do ôsmych dní) a ak veriteľ neinicioval v danej veci konanie s cieľom získať súdne rozhodnutie potvrdzujúce jeho nárok.

Opatrenie na nútený výkon súdneho rozhodnutia týkajúce sa hnuteľného majetku a určitých súm peňazí, plus vysťahovania, musí vykonať súdny zriadenec, verejný alebo odborný úradník, ktorý vykonáva svoje právomoci v oblasti súkromného práva, ale ktorý má v prípade núteného výkonu súdnych rozhodnutí postavenie verejného orgánu určeného presným nariadením a prísne kontrolované etickým kódexom.

Obstavenie nehnuteľného majetku sa vykonáva v rámci osobitného konania, obvykle pred súdom prvého stupňa, pri ktorom veriteľa musí zastupovať právnik.

Náklady, ktoré vznikajú v súvislosti s opatreniami na výkon súdneho rozhodnutia, v zásade hradí dlžník, ktorý okrem svojho dlhu musí zaplatiť aj tieto náklady.

Náklady na výkon súdneho rozhodnutia podliehajú celej škále poplatkov, ktoré tvoria odmenu splatnú súdnym zriadencom za každé opatrenie na výkon súdneho rozhodnutia. Podľa dekrétu č. 96-1080 z 12. decembra 1996, výška odmeny súdnych zriadencov pozostáva z pevnej časti vyjadrenej buď kumulatívne alebo alternatívne v závislosti od prípadu, z pevne stanovených alebo pomerných poplatkov, plus, kde to prichádza do úvahy, z poplatku za odovzdanie veci na trestné stíhanie.

HoreHore

Pevne stanovené poplatky musí zaplatiť dlžník. Pomerné poplatky, vypočítané podľa pohyblivej sadzby uplatňovanej na vymáhané sumy, platí čiastočne veriteľ a čiastočne dlžník.

Pre informáciu, za nárok v hodnote 10.000 € je stupnica poplatkov za niektoré opatrenia na vykonanie súdneho rozhodnutia takáto:

 • preventívne zablokovanie bankového účtu: pevne stanovený poplatok vrátane daní: 187,53 €
 • obstavenie hnuteľného majetku: pevne stanovený poplatok vrátane daní:  66.98 €
 • obstavenie vozidla vyhlásením na regionálnom správnom úrade: pevne stanovený poplatok vrátane daní: 133.95 €
 • formálne oznámenie doručené za účelom obstavenia nehnuteľného majetku: pevne stanovený poplatok vrátane daní: 80.37 €.

Okrem týchto pevne stanovených poplatkov sa ešte platia aj pomerné poplatky, ktoré pre uvedený nárok predstavujú 723,44 € vrátane daní, z čoho 121,35 € platí dlžník a 602,09 € veriteľ.

2.2. Podstatné podmienky

Na uplatnenie opatrení na výkon súdneho rozhodnutia na základe vykonateľných titulov sa nevyžaduje súdny príkaz.

Kritéria oprávňujúce k vykonaniu preventívnych opatrení v prospech veriteľa, ktorý zatiaľ nemá vykonateľný právny titul, sú takéto: zdá sa, že nárok je v zásade opodstatnený a zdá sa, že vymáhanie nároku je ohrozené. Príslušným sudcom pre nariadenie vykonania preventívneho opatrenia je vykonávací sudca (obvykle sudca regionálneho súdu).

HoreHore

3. Predmet a povaha opatrení na výkon súdnych rozhodnutí

3.1. Aký typ majetku môže byť predmetom výkonu súdneho rozhodnutia?

Veriteľ si môže uplatňovať svoju pohľadávku voči celému majetku dlžníka, preto sa v zásade môže zabaviť celý majetok patriaci dlžníkovi. Existujú však osobitné pravidlá v závislosti od povahy tohto majetku: nároky (nájomné, platy, sumy uložené na bankovom účte), hnuteľný majetok všetkého druhu, nehnuteľný majetok, vecné práva, cenné papiere a práva prispievateľov, vozidlá (pôda, námorné plavidlá, lode alebo lietadlo), autorské právo, sumy peňazí uložené v trezore atď.

Zákon však môže stanoviť, že určitý majetok sa nesmie zabaviť, napríklad:

 • sumy potrebné na živobytie (najmä časť platu pevne stanovená podľa pohyblivej stupnice v závislosti od výšky príjmu a počtu vyživovaných osôb, ktorá sa každý rok prehodnocuje),
 • hnuteľný majetok, ktorý dlžník potrebuje ku každodennému životu a práci, ktorý sa nemôže zabaviť, pokiaľ cena za tento majetok bola zaplatená alebo je značnej hodnoty,
 • majetok, ktorý potrebujú choré alebo postihnuté osoby.
3.2. Aké sú účinky opatrení na výkon súdneho rozhodnutia?

Opatrenia na výkon súdneho rozhodnutia v súvislosti s majetkom a pohľadávkami sa vykonávajú v dvoch etapách. V prvej etape, vykonávací agent vykoná obstavenie majetku alebo zablokovanie súm peňazí. Toto obstavenie znamená, že sa s majetkom nedá disponovať: dlžník ho môže aj naďalej vlastniť a je vymenovaný za jeho správcu. Ak tento majetok scudzí, spácha trestný čin. V prípade súm peňazí, tie zostanú zablokované na účte, ale sú okamžite, aj keď len virtuálne, prevedené na príslušného veriteľa.

HoreHore

Dlžník je informovaný o blokovaní prostriedkov. Ak dlžník neinformuje sudcu, že vznáša námietku proti zablokovaniu, vykonávací agent môže pristúpiť k druhej fáze obstavenia majetku, a to k zabaveniu majetku s cieľom jeho predaja na dražbe alebo môže požiadať osobu, ktorá má príkaz neplatiť dlžníkovi (obvykle je to bankár), aby mu vydala zablokované sumy.

Bankár, ktorý sa nazýva aj „poddlžník“, je povinný v čase zablokovania finančných prostriedkov informovať súdneho zriadenca o všetkých sumách, ktoré má v držbe v prospech dlžníka. Ak tak neurobí, alebo ak odovzdá dlžníkovi zablokované sumy, ktoré má v držbe, súdnou sankciou na požiadanie veriteľa mu bude nariadené, aby dlh zaplatil namiesto dlžníka.

3.3. Aká je platnosť takýchto opatrení?

Vykonateľné tituly nepodliehajú obmedzeniam a nezanikajú po uplynutí určitého obdobia.

Príkazy exekučného sudcu pristúpiť k preventívnemu obstaveniu majetku alebo zablokovaniu peňazí zanikajú, ak sa neprijme preventívne opatrenie do troch mesiacov od vydania príkazu.

4. Je možné sa odvolať proti rozhodnutiu vydávajúcemu takéto opatrenie?

Táto otázka sa vzťahuje len na príkazy týkajúce sa preventívneho obstavenia majetku alebo zablokovania peňazí. V prípade vykonateľných titulov podanie odvolania súvisí so súdnym spochybnením nároku samotného.

Po prijatí predbežného opatrenia a informovaní dlžníka o jeho prijatí, tento môže spochybniť podmienky, ktoré viedli k prijatiu nariadenia u exekučného sudcu, ktorý opatrenie nariadil. Námietka sa môže vzniesť u daného sudcu za predpokladu, že preventívne obstavenie majetku alebo zablokovanie peňazí nevyústilo do núteného predaja po súdnom potvrdení nároku.

Bližšie informácie

 • Portail des services de l’administration française Deutsch - English - español - français
 • Service public français de la diffusion du droit français
 • Chambre Nationale des Huissiers de Justice français

« Výkon súdnych rozhodnutí - Všeobecné informácie | Francúzsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 03-01-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo