Europos Komisija > ETIT > Teismo sprendimų vykdymas > Prancūzija

Naujausia redakcija: 03-01-2007
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Teismo sprendimų vykdymas - Prancūzija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Turinys originalo kalba atnaujintas ir perkeltas į Europos e. teisingumo portalą.


 

TURINIO LENTELE

1. Kas yra teismo sprendimų vykdymas civilinėse ir komercinėse bylose? 1.
2. Kokiomis sąlygomis gali būti suteikta teisė vykdyti teismo sprendimus arba priimtas sprendimas dėl teismo sprendimų vykdymo? 2.
2.1. Procedūra 2.1.
2.2. Pagrindinės sąlygos 2.2.
3. Teismo sprendimų vykdymo priemonių dalykas ir pobūdis 3.
3.1. Kokios rūšies turtui gali būti taikomos teismo sprendimų vykdymo priemonės? 3.1.
3.2. Koks yra teismo sprendimų vykdymo priemonių poveikis? 3.2.
3.3. Koks yra tokių priemonių galiojimas? 3.3.
4. Ar įmanoma apskųsti sprendimą, kuriuo tokia priemonė yra patvirtinta? 4.

 

1. Kas yra teismo sprendimų vykdymas civilinėse ir komercinėse bylose?

Teismo sprendimų vykdymas (tai yra teismo sprendimų vykdymas jėga, nes skolininko įsipareigojimų savanoriškam vykdymui procesiniai veiksmai nėra reikalingi) apima visus procesinius veiksnius, kurie leidžia „vykdytinus“ įsipareigojimus įgyvendinti prieš skolininko valią. Prancūzijos teisėje yra numatytos trys civilinių įsipareigojimų kategorijos: mokėti, atlikti tam tikrą veiksmą arba susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų ir galiausiai grąžinti.

Teisė vykdyti teismo sprendimą yra susijusi su skolininko turtu: teisė vykdyti teismo sprendimą asmens atžvilgiu neegzistuoja. Tačiau atsisakymas laikytis tam tikrų įsipareigojimų (įsipareigojimų dėl išlaikymo) yra baudžiamasis nusikaltimas, dėl kurio skolininkas gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn ir jam gali būti skirta laisvės atėmimo bausmė. Ta pati nuostata yra taikoma nesąžiningam skolininko nemokumo organizavimui.

Teismo sprendimų vykdymo priemones reglamentuojantis įstatymas yra pagrįstas trimis dalykais: mokėjimu, darymu ir suteikimu.

Įsipareigojimai mokėti yra vykdomi panaudojant turto arešto priemonę. Jeigu areštas yra susijęs su pinigų suma, areštuota suma bus perleista kreditoriui (pavyzdžiui, banko sąskaitos areštas). Jeigu areštas yra susijęs su skolininkui priklausančiu daiktu, pritaikius šią priemonę daiktas bus priverstinai parduotas ir kreditoriui bus skirta jo reikalaujamą sumą atitinkanti įplaukų iš pardavimo dalis.

Įsipareigojimai suteikti arba grąžinti skiriasi priklausomai nuo daikto pobūdžio. Kilnojamojo turto atveju daiktas yra konfiskuojamas taikant arešto ir paskesnio grąžinimo teisėtam savininkui priemonę. Nekilnojamojo turto atveju turto valdymas savininkui yra grąžinamas iškrausčius laikinąjį valdytoją.

viršųviršų

Įsipareigojimai atlikti tam tikrą veiksmą arba susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų yra vykdomi taikant piniginę nuobaudą, tai yra pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti papildomai su įsipareigojimu, kurį turi įvykdyti. Teisėjo patvirtinta suma yra apskaičiuojama proporcingai laikotarpiui, kurį šis veiksmas nebuvo atliktas (įsipareigojimų atlikti tam tikrą veiksmą atveju), arba pagal įsipareigojimo susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų pažeidimų skaičių. Įsipareigojimai sumokėti, suteikti arba grąžinti taip pat yra vertinami kaip įsipareigojimai atlikti tam tikrą veiksmą, todėl papildomai, be kitų privalomųjų vykdomųjų priemonių, gali būti skirta piniginė bauda.

2. Kokiomis sąlygomis gali būti suteikta teisė vykdyti teismo sprendimus arba priimtas sprendimas dėl teismo sprendimų vykdymo?

2.1. Procedūra

Privalomosios vykdomosios priemonės gali būti pritaikytos visoms teisėms arba sprendimams vykdyti teismo sprendimą. Šios priemonės yra apibrėžtos 1991 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. 91-650 dėl civilinių vykdomųjų procesinių veiksmų reformos 3 skyriuje, tai yra:

 1. administracinio arba bendrosios kompetencijos teismo sprendimai ir pirmosios instancijos teismo pirmininkui pateikti susitarimai, kai jie yra vykdytini;
 2. užsienyje patvirtintos priemonės ir sprendimai, taip pat arbitražo sprendimai, kurie teismo nutarimu yra pripažinti vykdytinais ir kurie negali būti apskųsti sustabdant jų vykdymą;
 3. teismo ir šalių pasirašytos ištrauktos iš oficialių taikinimo ataskaitų;
 4. notarinis dokumentas, kuriame yra numatyta teisę į vykdymą suteikianti išlyga;
 5. teisė į turtą, kurią antstolis patvirtina čekio neapmokėjimo atveju;
 6. teisės į turtą, kurias patvirtina pagal viešąją teisę įsteigti ir įstatymuose atitinkamai apibūdinti juridiniai asmenys, arba sprendimai, kuriems įstatymai suteikia teismo sprendimo galią.

Teismo nutarimai, kurie negali būti apskųsti sustabdant jų vykdymą, yra vykdytini be kito teismo sprendimo. Šių nutarimų, kaip ir notarinių dokumentų, įvykdomumą patvirtina teismo sekretorius arba notaras. Kitų tarpinių procedūrų, kurios leistų vykdyti teismo sprendimą, nėra.

viršųviršų

Nesant teismo nutarimo, kreditoriai gali gauti įgaliojimą taikyti apsauginio turto arešto arba teismines ribojančias priemones. Šiomis sąlygomis taikomos priemonės greitai nustoja galiojusios, jeigu kita šalis nebuvo informuota (per aštuonias dienas) ir jeigu kreditorius nesiėmė procesinių veiksmų dėl ieškinio esmės, pagal kurią teismas priimtų jo ieškinį patvirtinantį nutarimą.

Su kilnojamuoju turtu ir pinigų sumomis, taip pat su iškeldinimu susijusias privalomąsias vykdomąsias priemones privalo vykdyti antstolis, valstybei tarnaujantis ir profesionalus pareigūnas, kuris naudojasi savo pagal privatinę teisę suteiktais įgaliojimais, tačiau teismo sprendimo vykdymo atveju turi viešosios institucijos statusą, kurį tiksliai reglamentuoja atitinkamos nuostatos ir griežtai vykdomas etikos kodeksas.

Nekilnojamojo turto areštas yra vykdomas taikant specialius procesinius veiksmus, kurie paprastai yra vykdomi pirmosios instancijos teisme, kuriame šiuo atveju kreditoriui turi atstovauti teisininkas.

Su teismo sprendimų vykdymo priemonėmis susijusias išlaidas paprastai apmoka skolininkas, kuris privalo jas sumokėti papildomai, be savo skolos.

Šioms teismo sprendimų vykdymo išlaidoms yra taikoma mokesčių skalė, kurioje yra nustatytas antstoliams už kiekvieną teismo sprendimo vykdymo priemonę mokėtinas užmokestis. Pagal 1996 m. gruodžio 12 d. potvarkį Nr. 96-1080 užmokestis antstoliams yra nekintama suma, kurią bendrai arba kaip nors kitaip, priklausomai nuo bylos, formuoja nekintami arba proporcingi mokesčiai, ir tam tikrais atvejais – mokestis už patraukimą baudžiamojon atsakomybėn.

viršųviršų

Nekintamus mokesčius turi sumokėti skolininkas. Dalį proporcingų mokesčių, kurie yra apskaičiuojami pagal išieškotoms sumoms taikomą slankiąją skalę, sumoka kreditorius, o dalį – skolininkas.

Pavyzdžiui, jeigu ieškinio suma siekia 10 000 eurų, kai kurioms teismo sprendimo vykdymo priemonėms nustatyti mokesčiai gali būti tokie:

 • apsauginis banko sąskaitos areštas: nekintamas mokestis, įskaitant mokesčius: 187,53 euro;
 • kilnojamojo turto areštas: nekintamas mokestis, įskaitant mokesčius: 66,98 euro;
 • transporto priemonės areštas pateikiant atitinkamą pareiškimą regiono administracijos skyriuje: nekintamas mokestis, įskaitant mokesčius: 133,95 euro;
 • oficialus pranešimas, kuris yra įteikiamas siekiant areštuoti nekilnojamąjį turtą: nekintamas mokestis, įskaitant mokesčius: 80,37 euro.

Be šių nekintamų mokesčių, taip pat yra taikomi proporcingi mokesčiai, kurie, įskaitant mokesčius, visam ieškiniui sudaro 723,44 euro, iš jų 121,35 euro sumoka skolininkas, o 602,09 euro – kreditorius.

2.2. Pagrindinės sąlygos

Teismo sprendimų vykdymo priemonės teisių vykdyti teismo sprendimą pagrindu yra vykdomos be teismo nutarties.

Sprendimas įgalioti įgyvendinti apsaugos priemones, palankias kreditoriui, kuriam dar nebuvo suteikta teisė vykdyti teismo sprendimą, yra priimamas vadovaujantis šiais kriterijais: atrodo, kad ieškinys yra pagrįstas esminiais faktais ir ieškinyje reikalaujamos sumos išieškojimui gresia rizika. Kompetenciją priimti sprendimą dėl apsauginio turto arešto turi vykdymo proceso teisėjas (paprastai apygardos teismo teisėjas).

viršųviršų

3. Teismo sprendimų vykdymo priemonių dalykas ir pobūdis

3.1. Kokios rūšies turtui gali būti taikomos teismo sprendimų vykdymo priemonės?

Kreditorius gali įvykdyti savo ieškinį viso skolininko turto atžvilgiu, todėl iš esmės gali būti konfiskuotas visas skolininkui priklausantis turtas. Specialios taisyklės yra taikomos atsižvelgiant į šio turto pobūdį: tai gali būti piniginiai reikalavimai (nuoma, atlyginimai, banko sąskaitoje esančios sumos), visų rūšių kilnojamasis turtas, nekilnojamasis turtas ir daiktinės teisės, vertybiniai popieriai ir įnašų teisės, transporto priemonės (sausumos, jūriniai laivai, valtys arba oro transporto priemonės), autorinės teisės, seife saugomos pinigų sumos ir t. t.

Tačiau įstatymuose, pavyzdžiui, gali būti nustatyta, kad tam tikras turtas negali būti konfiskuotas, pavyzdžiui:

 • išlaikymui reikalingos sumos (ypač atlyginimo dalis, nustatyta vadovaujantis slankiąja skale, atsižvelgiant į kiekvienais metais iš naujo įvertinamą pajamų sumą ir išlaikytinių skaičių);
 • kilnojamasis turtas, kuris yra reikalingas kasdieniam skolininko gyvenimui ir darbui ir kuris negali būti konfiskuotas, nebent yra sumokama kaina arba jų vertė yra reikšminga;
 • ligoniams arba neįgaliesiems reikalingas turtas.
3.2. Koks yra teismo sprendimų vykdymo priemonių poveikis?

Turtui ir reikalavimams grąžinti skolą taikomos teismo sprendimų vykdymo priemonės yra vykdomos dviem etapais. Visų pirma teismo sprendimų vykdytojas areštuoja turtą arba pinigų sumas. Šis areštas reiškia, kad turtu negalima disponuoti: skolininkas gali ir toliau jį valdyti ir yra skiriamas jo saugotoju. Jeigu jis neteisėtai pasisavina šį turtą, jis padaro nusikaltimą. Pinigų sumų atveju šios lėšos sąskaitoje yra blokuojamos, tačiau nedelsiant, nors tik faktiškai, yra perleidžiamos suinteresuotam kreditoriui.

viršųviršų

Skolininkui yra pranešama apie areštą. Jeigu skolininkas nepraneša teisėjui apie savo ketinimus užginčyti areštą, teismo sprendimo vykdytojas gali pradėti antrąjį arešto etapą, t. y. konfiskuoti turtą, kuris bus parduotas aukcione, arba nurodyti asmeniui, kuriam įteikiamas teismo pranešimas apie jo turimų skolininkui priklausančių pinigų sumų ir turto areštą (paprastai bankininkui), perduoti areštuotas sumas.

Bankininkas, kuris yra vadinamas „asmeniu, kuriam įteikiamas teismo pranešimas apie jo turimų skolininkui priklausančių pinigų sumų ir turto areštą“, yra įpareigotas arešto metu nurodyti antstoliui visas savo turimas skolininko sumas. Jeigu jis nepateikia šios informacijos arba savo turimas areštuotas sumas perduoda skolininkui, kreditoriaus prašymu jam yra skiriama teisminė nuobauda – jam yra įsakoma sumokėti skolą vietoje skolininko.

3.3. Koks yra tokių priemonių galiojimas?

Teismo sprendimų vykdymo teisėms apribojimai netaikomi, ir jie nenustoja galioję praėjus tam tikram terminui.

Vykdymo proceso teisėjo nutartys dėl apsauginio turto arešto nustoja galiojusios, jeigu apsaugos priemonė nėra įgyvendinta per tris mėnesius nuo nutarties priėmimo dienos.

4. Ar įmanoma apskųsti sprendimą, kuriuo tokia priemonė yra patvirtinta?

Šis klausimas yra taikomas tiktai su apsauginiu turto areštu susijusioms nutartims. Teismo sprendimų vykdymo teisių atveju galimybė pateikti apeliacinį skundą yra susijusi su paties ieškinio užginčijimu teisme.

Kai apsaugos priemonės buvo įvykdytos ir skolininkui buvo apie tai pranešta, jis gali kreiptis į nutartį dėl priemonės priėmusį vykdymo proceso teisėją ir užginčyti sąlygas, dėl kurių teismas priėmė atitinkamą nutartį. Teisėjo nutartis gali būti užginčyta, jeigu apsauginis areštas, teismui patvirtinus ieškinį, nebuvo pakeistas priverstinio pardavimo priemone.

Papildoma informacija

 • Prancuzijos administracijos tarnybu portalas Deutsch - English - español - français
 • Viešoji Prancuzijos teises sklaidos tarnyba français
 • Nacionaliniai antstoliu rumai français

« Teismo sprendimų vykdymas - Bendro pobūdžio informacija | Prancūzija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 03-01-2007

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė