Európai Bizottság > EIH > Ítéletek végrehajtása > Franciaország

Utolsó frissítés: 03-01-2007
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Ítéletek végrehajtása - Franciaország

EJN logo

Az oldal tartalma elavult. Az eredeti nyelvi változatot frissítettük, és áthelyeztük az európai igazságügyi portálra.


 

TARTALOMJEGYZÉK

1. Mit jelent a végrehajtás polgári és kereskedelmi ügyekben? 1.
2. Melyek azok a feltételek, amelyek mellett végrehajtható jogcím vagy határozat kibocsátható? 2.
2.1. Az eljárás 2.1.
2.2. Az anyagi jogi feltételek 2.2.
3. A végrehajtási intézkedések tárgya és jellege 3.
3.1. Milyen fajtájú vagyontárgyakra lehet végrehajtást vezetni? 3.1.
3.2. Mi a végrehajtási intézkedések hatása? 3.2.
3.3. Mennyi ideig maradnak az ilyen intézkedések érvényben? 3.3.
4. Van-e fellebbezési lehetőség az ilyen intézkedést elrendelő határozat ellen? 4.

 

1. Mit jelent a végrehajtás polgári és kereskedelmi ügyekben?

A végrehajtás (ami a kényszerrel történő végrehajtást feltételezi, hiszen az adós kötelezettségeinek önkéntes teljesítése nem igényel eljárást) körébe tartozik minden olyan eljárás, ami lehetővé teszi a végrehajtható kötelezettségeknek az adós akarata ellenére történő teljesítését. A francia jog a polgári jogi kötelezettségek három csoportját ismeri: a fizetésre, valamely cselekvésre vagy attól való tartózkodásra, vagy valaminek az átadására vagy visszaadására való kötelezés).

A végrehajtható jogcím az adós vagyontárgyára vonatkozik: nem létezik személyre vonatkozó végrehajtható jogcím. Azonban egyes kötelezettségek teljesítésének megtagadása (tartási kötelezettség) bűncselekmény, ami az adós elleni büntetőeljárást és szabadságvesztés büntetésre ítélését vonja maga után. Ugyanez vonatkozik az adós csalárd csődjére.

A végrehajtási intézkedésekre vonatkozó jog a fizetés, cselekvés és adás hármasán alapul.

A fizetési kötelezettség foglalás útján hajtható végre. Ha a foglalás pénzösszegre vonatkozik, a lefoglalt összeget kiutalják a hitelezőnek (például bankszámla lefoglalása esetén). Ha a foglalás az adós valamely vagyontárgyára vonatkozik, a foglalás a vagyontárgy kötelező értékesítését eredményezi, és az eladásból befolyó bevételt utalják ki a hitelezőnek, a követelése erejéig.

Az átadásra vagy visszaadásra vonatkozó kötelezettség változhat a vagyontárgy jellegétől függően. Ingó dolog esetén a vagyontárgyat zár alá veszik foglalás útján, a jogos tulajdonosának való visszaadás céljából. Ingatlan esetén annak birtokát az azt elfoglaló kilakoltatása útján adják vissza a tulajdonosnak.

Lap tetejeLap teteje

A cselekvésre vagy cselekvéstől való tartózkodásra vonatkozó kötelezettséget pénzbüntetés útján hajtják végre, ami az adós által a teljesítendő kötelezettségen felül fizetendő pénzösszeg. A bíró által meghatározott összeget a mulasztás időtartamával arányosan állapítják meg (a cselekvésre való kötelezettség esetén) vagy pedig cselekvéstől való tartózkodásra kötelezés esetén a jogsértések számával arányosan. Mivel a fizetési kötelezettség, az átadásra vagy visszaadásra vonatkozó kötelezettség cselekvési kötelezettségként is értelmezett, az egyéb végrehajtási intézkedéseken felül pénzbüntetést is el lehet rendelni.

2. Melyek azok a feltételek, amelyek mellett végrehajtható jogcím vagy határozat kibocsátható?

2.1. Az eljárás

Valamennyi végrehajtható jogcím vagy határozat végrehajtási intézkedések tárgyát képezheti. Ezeket a polgári végrehajtási eljárás reformjáról szóló, 1991. július 9-i 91-650 törvény 3. szakasza határozza meg, nevezetesen:

 1. Közigazgatási vagy általános hatáskörű bíróságok határozatai, valamint az Elsőfokú Bíróság elnökéhez benyújtott egyezségek, végrehajthatóvá válásukkor.
 2. A végrehajtást felfüggesztő hatályú fellebbezéssel meg nem támadható, határozattal végrehajthatóvá nyilvánított külföldi intézkedések és ítéletek, valamint választottbírósági ítéletek.
 3. A bíró és a felek által aláírt hivatalos egyezségi okmány kivonatai.
 4. Végrehajtási felhatalmazást tartalmazó közjegyzői aktusok.
 5. A végrehajtó által kibocsátott jogcím, fedezetlen csekk esetén.
 6. A közjog alapján kijelölt és ilyenként kifejezetten megjelölt bírósági személyek által kiadott jogcím, vagy a jogszabályban az ítélettel egyenértékűnek elismert határozatok.

A végrehajtást felfüggesztő fellebbezéssel meg nem támadható ítéletek egy további ítélet nélkül végrehajthatók. E döntések végrehajthatóságát, a közjegyzői aktusokhoz hasonlóan, a bírósági titkár vagy a közjegyző igazolja. Nincsen más olyan közbenső eljárás, ami lehetővé tenné a végrehajtást.

Lap tetejeLap teteje

Bírósági határozat hiányában a hitelezők engedélyt kérhetnek megelőző célú foglalásra vagy bírósági korlátozó intézkedésekre. Az ilyen feltételek mellett hozott intézkedések gyorsan (nyolc napon belül) lejárnak, ha a másik felet arról nem értesítették, és ha a hitelező nem indított érdemi eljárást a követelését jóváhagyó bírósági döntés beszerzése céljából.

Az ingó dologra és pénzösszegre, valamint kilakoltatásra vonatkozó végrehajtási intézkedéseket a végrehajtónak, egy állami és hivatásos tisztviselőnek kell elvégeznie, aki magánjogi hatáskört gyakorol, de végrehajtási ügyekben közhatalmi jogállást élvez, amelyet egy részletes jogszabály és szigorúan ellenőrzött etikai szabályzat határoz meg.

Az ingatlan lefoglalását külön eljárás útján hajtják végre, rendszerint az Elsőfokú Bíróság előtt, amelyben a hitelező számára kötelező az ügyvédi képviselet.

A végrehajtási intézkedések költségeit alapjában az adós fizeti, tartozásának megfizetésén felül.

A végrehajtási költségeket a egyes végrehajtási intézkedésekre megállapított végrehajtói díjakat rögzítő táblázat alapján állapítják meg. Az 1996. December 12-i 96-1080 rendelet alapján a végrehajtói díjtábla egy, az esettől függően összesítetten vagy vagylagosan megállapított rögzített összegből, rögzített vagy arányos díjból, és adott esetben a büntetőeljárásra utalás díjából tevődik össze.

A rögzített díjakat az adósnak kell fizetnie. Az arányos díjakat, amelyeket a behajtott összegtől függő mozgó skála szerint számítanak ki, részben a hitelező, részben az adós fizeti.

Lap tetejeLap teteje

Tájékoztatásul, egy 10.000 eurós követelés esetében a díjtábla néhány végrehajtási intézkedés vonatkozásában a következőképpen alakul:

 • bankszámla megelőző lefoglalása: rögzített díj, adókkal együtt: € 187.53
 • ingó dolog lefoglalása: rögzített díj, adókkal együtt: € 66.98
 • jármű lefoglalása a regionális közigazgatási irodánál történő nyilatkozattal: rögzített díj, adókkal együtt: € 133.95
 • ingatlan lefoglalása céljából kézbesített hivatalos értesítés: rögzített díj, adókkal együtt: € 80.37.

E rögzített díjon felül fizetendők az arányos díjak, ami a teljes követelésre 723,44 eurót tesznek ki adókkal együtt, ebből az adós fizet 121,35 eurót, a hitelező pedig 602,09 eurót.

2.2. Az anyagi jogi feltételek

A végrehajtható jogcím alapján történő végrehajtáshoz nincsen szükség bírósági határozatra.

A végrehajtható jogcímmel nem rendelkező hitelező javára elrendelhető biztosítási intézkedések engedélyezésének szempontjai a következők: a követelés alapjában véve megalapozottnak tűnik, a követelés behajtása pedig kockázatosnak. A megelőző célú foglalás elrendelésére a végrehajtási bíró (rendszerint a területi bíróságnál működő bíró) illetékes.

3. A végrehajtási intézkedések tárgya és jellege

3.1. Milyen fajtájú vagyontárgyakra lehet végrehajtást vezetni?

A hitelező az adós teljes vagyona ellen érvényesítheti követelését, azért alapvetően az adós minden vagyontárgya zár alá vehető. Külön szabályok léteznek, a vagyontárgyak jellegétől függően: követelések (bérleti díj, fizetések, bankszámlán elhelyezett összegek), bármiféle ingó vagyon, ingatlan és dologi jogok, értékpapírok és üzletrészek, járművek (szárazföldi, tengeri hajók, csónakok, vagy légi járművek), szerzői jogok, páncélszekrényben tárolt pénzösszegek, stb.

Lap tetejeLap teteje

A jog azonban úgy is rendelkezhet, hogy egyes vagyontárgyak nem foglalhatók le, például:

 • a létfenntartáshoz szükséges összegek (különösen a fizetés arányában egy mozgó skála alapján megállapított összeg, ami függ a jövedelem összegétől és az eltartottak számától, és évente újraértékelésre kerül)
 • az adós mindennapi életviteléhez és munkájához szükséges ingóságok, kivéve, ha az érte fizetett ár jelentős értéket képvisel
 • a betegek és fogyatékkal élők számára jelentőséggel bíró vagyontárgyak.
3.2. Mi a végrehajtási intézkedések hatása?

A vagyontárgyakra és követelésekre a végrehajtási intézkedéseket két szakaszban végzik. Először a végrehajtó elvégzi a vagyontárgy vagy pénzösszegek lefoglalását. Ez a lefoglalás annyit jelent, hogy a vagyontárgy felett nem lehet rendelkezni: az adós továbbra is használhatja azt, de felelős őrzésben kell azt tartania. Ha elsikkasztja a vagyontárgyat, ezzel bűncselekményt követ el. Pénzösszegek esetében azok zároltan a bankszámlán maradnak, de azonnal – bár csak virtuálisan – jóváírják azokat az adott hitelező bankszámláján.

Az adóst értesítik a foglalásról. Ha az adós nem értesíti a bírót, hogy vitatja a foglalást, a végrehajtó folytathatja a végrehajtást a második szakasszal, nevezetesen a vagyontárgy zár alá vételével és árverésen történő értékesítésével, vagy a harmadadós (rendszerint a bank) felkérésével a lefoglalt összegek átadására.

A „harmadadósnak” nevezett bank a foglaláskor köteles tájékoztatni a végrehajtót az adós javára tartott valamennyi összegről. Ha ezt elmulasztja, vagy kifizeti az adósnak a nála tartott, lefoglalt összegeket, a hitelező kérelmére kötelezni kell az adós helyett a tartozás megfizetésére.

3.3. Mennyi ideig maradnak az ilyen intézkedések érvényben?

A végrehajtási jogcímekre az elévülés nem vonatkozik, így azok nem szűnnek meg az idő múlásával.

A végrehajtási bíró határozatai a megelőző jellegű foglalás vonatkozásában hatályukat vesztik, ha a határozat meghozatalától számított három hónapon belül a biztosítási intézkedést nem teszik meg.

4. Van-e fellebbezési lehetőség az ilyen intézkedést elrendelő határozat ellen?

Ez a kérdés csak a megelőző jellegű foglalásra vonatkozó határozatokra irányadó. A végrehajtási jogcím esetén a fellebbezési lehetőség magának az igénynek a bírósági megtámadásához kötődik.

Ha a biztosítási intézkedést megtették és erről az adóst tájékoztatták, ez utóbbi megtámadhatja a határozat meghozatalának feltételeit a határozatot hozó végrehajtási bíró előtt. A megtámadást a bíróhoz lehet intézni, feltéve, hogy a megelőző jellegű foglalást az igény bírósági megerősítését követően nem alakították át kényszerértékesítéssé.

További információk

 • A francia hatósági szolgáltatások portálja Deutsch - English - español - français
 • Hivatalos Francia Jogterjeszto Szolgálat français
 • Végrehajtók Országos Kamarája français

« Ítéletek végrehajtása - Általános információk | Franciaország - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 03-01-2007

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság