Evropská komise > ESS > Výkon soudních rozhodnutí > Francie

Poslední aktualizace: 03-01-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Výkon soudních rozhodnutí - Francie

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Stránka v původním jazykovém znění byla aktualizována a přesunuta na portál evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Co znamená výkon soudních rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních? 1.
2. Za jakých podmínek lze vydat vykonatelný právní titul nebo rozhodnutí? 2.
2.1. Postup 2.1.
2.2. Hmotné podmínky 2.2.
3. Předmět a charakter donucovacích opatření 3.
3.1. Jaký druh majetku může být předmětem vymáhání? 3.1.
3.2. Jaké jsou účinky donucovacích opatření? 3.2.
3.3. Jaká je platnost těchto opatření? 3.3.
4. Je možno se odvolat proti rozhodnutí o uvalení takového opatření? 4.

 

1. Co znamená výkon soudních rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních?

Výkon soudních rozhodnutí (který předpokládá vynucení silou, neboť dobrovolné uplatnění závazků u dlužníka nevyžaduje soudní řízení) zahrnuje veškerá soudní řízení, která umožňují realizovat všechny „vykonatelné“ závazky proti vůli dlužníka. Francouzské právo rozlišuje tři kategorie občanských závazků: zaplatit, něco vykonat nebo se zdržet konání a konečně vrátit zpět.

Vykonatelný právní titul se vztahuje na majetek dlužníka, neexistuje vykonatelný právní titul na osobu. Odmítnutí plnit určité závazky (vyživovací povinnost) je nicméně trestným činem, kterým se dlužník vystavuje trestnímu stíhání a trestu odnětí svobody. Totéž platí i pro podvodné organizování platební neschopnosti ze strany dlužníka.

Právo týkající se donucovacích opatření je založeno na trilogii placení, konání a poskytování.

Platební povinnost je vymahatelná prostřednictvím obstavení. Pokud se obstavení týká peněžních částek, přidělí se obstavená částka věřiteli (například obstavení bankovního konta). Pokud se obstavení týká majetku dlužníka, je jeho výsledkem povinný prodej majetku a výnos z prodeje se přidělí věřiteli do výše jeho nároku.

Povinnost dát nebo vrátit se liší podle povahy majetku. V případě movitého majetku se majetek zabaví a vrátí zákonnému majiteli. V případě nemovitého majetku se jeho držba vrátí majiteli tak, že se uživatel z nemovitosti soudně vykáže.

NahoruNahoru

Povinnost něco vykonat nebo se zdržet konání se vykonává prostřednictvím peněžní pokuty, což je částka, kterou dlužník musí uhradit navíc kromě povinnosti, kterou musí vykonat. Tato částka, kterou určí soudce, se vypočte v poměru k období neplnění povinnosti (v případě povinnosti něco vykonat) nebo podle počtu porušení povinnosti zdržet se konání. Jelikož povinnosti platit, dát nebo vrátit se rovněž chápou jako povinnosti něco vykonat, lze kromě dalších donucovacích opatření nařídit i peněžní pokutu.

2. Za jakých podmínek lze vydat vykonatelný právní titul nebo rozhodnutí?

2.1. Postup

Všechny vykonatelné právní tituly nebo rozhodnutí mohou být předmětem povinných donucovacích opatření. Jsou definovány v oddíle 3 zákona č. 91-650 ze dne 9. července 1991, kterým se provádí reforma občanskoprávního řízení o výkonu soudních rozhodnutí, a to:

 1. Rozhodnutí správních nebo řádných soudů plus vyrovnání předložená předsedovi soudu první instance ve chvíli, kdy jsou vykonatelná.
 2. Cizí opatření a rozhodnutí a nálezy rozhodčího soudu, které jsou vykonatelné prostřednictvím rozhodnutí, proti němuž nelze podat odvolání pozastavující výkon rozhodnutí.
 3. Výňatky z úředních smírčích protokolů podepsané soudcem a stranami sporu.
 4. Notářské úkony obsahující ustanovení, kterým se uděluje pravomoc k výkonu rozhodnutí.
 5. Právní titul vystavený soudním vykonavatelem v případě nezaplacení šeku.
 6. Právní tituly vystavené právnickými osobami zřízenými a definovanými podle veřejného práva nebo rozhodnutí, jemuž právo přiznává stejné účinky jako rozsudku.

Soudní rozhodnutí, proti nimž nelze podat odvolání pozastavující výkon rozhodnutí, jsou vykonatelná bez dalšího rozsudku. Vykonatelnost těchto rozhodnutí, jako jsou notářské úkony, potvrzuje soudní úředník nebo notář. Jiný zprostředkující postup umožňující výkon rozhodnutí neexistuje.

NahoruNahoru

V případě neexistence soudního rozhodnutí mohou věřitelé získat povolení přikročit k preventivnímu obstavení nebo k soudním omezovacím opatřením. Opatření podniknutá za těchto podmínek mají jen krátkodobou platnost, pokud nebyla vyrozuměna druhá strana (do osmi dnů) a pokud věřitel nezahájil řízení na základě skutkové podstaty věci, aby dosáhl soudního rozhodnutí, které by potvrdilo jeho nárok.

Povinná donucovací opatření vztahující se k movitému majetku a peněžním částkám plus vykázání z nemovitosti musí provést soudní vykonavatel, veřejný a kvalifikovaný úředník, který vykonává svou pravomoc na základě soukromého práva, ale který má v případě výkonu soudních rozhodnutí statut veřejného orgánu vymezený přesným předpisem a přísně kontrolovaným etickým kodexem.

Obstavení nemovitého majetku se provádí prostřednictvím zvláštního řízení, obvykle u soudu první instance, kde musí věřitele zastupovat právník.

Náklady spojené s donucovacími opatřeními hradí zásadně dlužník, který je musí uhradit vedle svého dluhu.

Tyto náklady na výkon rozhodnutí podléhají sazebníku poplatků, který stanoví výši odměny pro soudní vykonavatele za každé donucovací opatření. Podle vyhlášky č. 96-1080 ze dne 12. prosince 1996 obsahuje sazebník odměn pro soudní vykonavatele pevnou částku vyjádřenou pevnými nebo poměrnými poplatky, a to v souhrnu nebo v závislosti na případu, plus případný poplatek za příkaz k trestnímu stíhání.

Pevné poplatky musí uhradit dlužník. Poměrné poplatky, které se vypočtou podle klouzavé sazby použité na získané částky, hradí částečně věřitel a částečně dlužník.

NahoruNahoru

Pro informaci, v případě nároku ve výši 10 000 eur je sazebník poplatků za některá donucovací opatření tento:

 • preventivní obstavení bankovního účtu: pevný poplatek včetně daní: 187,53 eur
 • obstavení movitého majetku: pevný poplatek včetně daní: 66,98 eur
 • obstavení vozidla prostřednictvím ohlášení u regionálního správního úřadu: pevný poplatek včetně daní: 133,95 eur
 • úřední oznámení doručené za účelem obstavení nemovitého majetku: pevný poplatek včetně daní: 80,37 eur

Kromě těchto pevných poplatků je nutno uhradit poměrné poplatky, které u celého nároku činí 723,44 eur včetně daní, z nichž 121,35 eur uhradí dlužník a 602,09 eur věřitel.

2.2. Hmotné podmínky

K uplatnění donucovacích opatření na základě vykonatelných titulů není nutno mít soudní příkaz.

Kritéria pro schválení preventivních opatření ve prospěch věřitele, který dosud nezískal vykonatelný titul, jsou tato: zdá se, že nárok je v zásadě opodstatněný a jeho vymáhání je ohroženo. Příslušným soudcem, který nařizuje preventivní obstavení, je soudce provádějící výkon rozhodnutí (obvykle soudce regionálního soudu).

3. Předmět a charakter donucovacích opatření

3.1. Jaký druh majetku může být předmětem vymáhání?

Věřitel může uplatňovat svůj nárok na celém majetku dlužníka, takže v zásadě lze zabavit veškerá aktiva patřící dlužníkovi. Existují zvláštní pravidla v závislosti na charakteru těchto aktiv: pohledávky (nájemné, platy, částky na bankovních účtech), movitý majetek všeho druhu, nemovitý majetek a věcná práva, cenné papíry a práva přispěvatelů, vozidla (pozemní, námořní plavidla, lodi nebo letadla), autorská práva, peněžní částky v trezoru atd.

NahoruNahoru

Zákon může nicméně stanovit, že některá aktiva nelze zabavit, například:

 • částku potřebnou k výživě (zvláště poměrnou část platu stanovenou na základě klouzavé sazby podle výše příjmu a počtu závislých osob a každoročně znovu přepočtenou),
 • movitý majetek potřebný ke každodennímu životu a práci dlužníka, který nelze zabavit bez jeho zaplacení nebo který má nezanedbatelnou hodnotu,
 • majetek nutný pro nemocné nebo invalidní osoby.
3.2. Jaké jsou účinky donucovacích opatření?

Donucovací opatření vztahující se na majetek a nároky se provádějí ve dvou fázích. Činitel pověřený výkonem rozhodnutí nejprve obstaví majetek nebo peněžní částku. Toto obstavení znamená, že s majetkem nelze nakládat. Dlužník ho může i nadále vlastnit a stává se jeho uschovatelem. Pokud tento majetek zpronevěří, spáchá trestný čin. Co se týče peněžních částek, zůstávají zablokované na účtu, nicméně jsou neprodleně, i když virtuálně, připsány dotčenému věřiteli.

Dlužník je informován o obstavení. Pokud dlužník neuvědomí soudce, že toto obstavení napadá, může činitel pověřený výkonem rozhodnutí přikročit k druhé fázi obstavení, a to zabavení majetku za účelem jeho prodeje v aukci nebo žádosti poddlužníka (obvykle bankéře) o vydání obstaveného obnosu.

Bankéř, kterému se říká „poddlužník”, je ve chvíli, kdy dojde k obstavení peněžních částek, povinen informovat soudního vykonavatele o veškerých částkách, které má u něj dlužník uloženy. Pokud tak neučiní nebo pokud vydá dlužníkovi obstavené částky, které jsou v jeho držení, může mu být na žádost věřitele udělena soudní pokuta, v jejímž rámci mu bude přikázáno, aby zaplatil dluh místo dlužníka.

3.3. Jaká je platnost těchto opatření?

Vykonatelné tituly nepodléhají omezení a jejich platnost nekončí po uplynutí určité lhůty.

Platnost příkazů exekučních soudů k preventivnímu obstavení končí, pokud se preventivní opatření nepřijme do tří měsíců od vystavení příkazu.

4. Je možno se odvolat proti rozhodnutí o uvalení takového opatření?

Tato otázka se týká pouze příkazů k preventivnímu obstavení. V případě vykonatelných titulů je možnost odvolání spojena se soudním odmítnutím samotného nároku.

Poté, co bylo přijato předběžné opatření a dlužník o něm byl informován, může dlužník zpochybnit podmínky, které vedly k vystavení příkazu, u exekučního soudu, který dotčené opatření nařídil. Námitku lze vznést u soudu v případě, že preventivní obstavení nevedlo k nucenému prodeji majetku na základě soudního potvrzení nároku.

Bližší informace

 • Portail des services de l’administration française Deutsch - English - español - français
 • Service public français de la diffusion du droit français
 • Chambre Nationale des Huissiers de Justice français

« Výkon soudních rozhodnutí - Obecné informace | Francie - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 03-01-2007

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království