Európska komisia > EJS > Výkon súdnych rozhodnutí > Fínsko

Posledná úprava: 07-11-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Výkon súdnych rozhodnutí - Fínsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. Stránka v pôvodnej jazykovej verzii bola aktualizovaná a nájdete ju na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Čo znamená výkon rozhodnutí v občianskoprávnych a obchodných veciach? 1.
2. Aké sú podmienky, za ktorých je možné vydať vykonateľný právny titul alebo rozhodnutie? 2.
2.1. Postup 2.1.
2.2. Podstatné podmienky 2.2.
3. Predmet a povaha opatrení na výkon rozsudkov? 3.
3.1. Aký typ majetku môže byť predmetom výkonu rozsudku? 3.1.
3.2. Aké sú účinky opatrení na výkon súdneho rozhodnutia? 3.2.
3.3. Aká je platnosť takýchto opatrení? 3.3.
4. Je možné sa odvolať proti rozhodnutiu vydávajúcemu takéto opatrenie? 4.

 

Ulosotto

1. Čo znamená výkon rozhodnutí v občianskoprávnych a obchodných veciach?

Vo Fínsku sa výkon súdnych rozhodnutí delí na osobitný a všeobecný výkon súdnych rozhodnutí.

Osobitný výkon súdneho rozhodnutia zahŕňa vymáhanie súdom uznaných dlhov. V prípade potreby sa individuálna povinnosť uložená v rozsudku súdu alebo v inom právnom titule na výkon súdneho rozhodnutia splní povinne, pomocou núteného výkonu súdneho rozhodnutia.

Všeobecný výkon súdnych rozhodnutí alebo konkurzné konanie zahŕňajú vyrovnanie dlhu súkromnej osoby, reorganizáciu spoločnosti a konkurz. Uplatňujú sa v zásade na všetky dlhy a majetok dlžníka. Tu hovoríme len o osobitnom výkone rozhodnutí, t.j. o vymáhaní súdom uznaných dlhov. Pozri tiež Konkurzné konanie - Fínsko

Najdôležitejším druhom výkonu súdnych rozhodnutí v občianskoprávnych a obchodných veciach v praxi je vymáhanie súdom uznaných dlhov. Zahŕňa exekúciu majetku dlžníka; v prípade potreby aj predaj majetku; a zaslanie získaných finančných prostriedkov veriteľovi. Exekúcia majetku sa vykoná v takej hodnote, ktorá je potrebná na úhradu dlhu veriteľovi. V prípadoch, kedy výkon rozhodnutia požaduje niekoľko veriteľov naraz alebo ak je zabavený majetok zaťažený zabezpečovacími právami, finančné prostriedky sa rozdelia medzi veriteľov v poradí podľa priority.

Ďalším veľmi dôležitým typom výkonu súdneho rozhodnutia je súdne vysťahovanie. Pri tomto type výkonu súdneho rozhodnutia môže byť nájomník po skončení nájomného vzťahu vysťahovaný z nehnuteľného majetku alebo bydliska. Okrem toho je možné požadovať nútený výkon povinnosti previesť určitý majetok (povinnosť prevodu), povinnosť urobiť niečo (povinnosť konať), ako aj zákaz niečo urobiť (zákaz konať) a povinnosť umožniť inej osobe, aby niečo urobila. Prostriedky, ktoré sa používajú pri tomto type výkonu súdnych rozhodnutí, sú obvykle buď donucovacie opatrenia alebo opakované ukladanie pokút, v závislosti od situácie. Zabavenie majetku uložené súdom alebo iné preventívne opatrenie sa môže vykonať aj pomocou núteného výkonu súdneho rozhodnutia. Nižšie sa podrobne uvádza iba vymáhanie súdom uznaného dlhu.

HoreHore

2. Aké sú podmienky, za ktorých je možné vydať vykonateľný právny titul alebo rozhodnutie?

2.1. Postup

Vo Fínsku pôsobia obvykle súdni zriadenci ako orgány pre výkon súdnych rozhodnutí. V praxi obvykle úlohy súvisiace s výkonom rozhodnutí plní zástupca súdneho zriadenca. Súdni zriadenci sú nezávislí a nestranní vykonávatelia spravodlivosti v štáte, ktorí majú pri plnení svojich úloh zodpovedajúco súdne zakročiť. Súdni zriadenci musia plniť svoje úlohy súvisiace s výkonom súdnych rozhodnutí rýchlo, účinne a primerane, bez toho, aby obžalovanému alebo tretej osobe spôsobili väčšiu škodu, ako je potrebné na účely výkonu súdneho rozhodnutia. Súdni zriadenci majú výkonné právomoci, napríklad zistiť hodnotu majetku dlžníka.

Začatie konania na výkon súdneho rozhodnutia si vyžaduje, aby veriteľ mal súdne rozhodnutie alebo iný právny vymáhateľný titul preukazujúci pohľadávku. Obvykle však na výkon súdneho rozhodnutia nie je potrebný žiadny osobitný súdny príkaz.

V občianskych a obchodných veciach je vo všeobecnosti základom na vykonanie buď rozsudok alebo iné rozhodnutie prijaté všeobecným súdom. Medzi všeobecné súdy patria okresné súdy, ako súdy prvého stupňa, a odvolacie súdy a napokon Najvyšší súd, ako odvolacie súdy.  Okrem toho, ako základ pre nútené výkon súdneho rozdhonutia môže slúžiť aj arbitrážny nález. Dohoda o vyživovacej povinnosti voči dieťaťu overená príslušným mestským orgánom je v praxi závažným dôvodom na výkon súdneho rozhodnutia. Naopak, dokument vyhotovený len medzi dvoma súkromnými osobami nemôže vo Fínsku slúžiť ako základ pre vymáhanie výkonu súdneho rozhodnutia.

HoreHore

Rozsudok zahraničného súdu alebo rovnocenný dokument spĺňa podmienky dôvodu pre výkon súdneho rozhodnutia vo Fínsku len vtedy, ak je to vyslovene ustanovené v zákone, teraz je to väčšinou právo Spoločenstva.

Veritelia musia podať u ktoréhokoľvek miestneho súdneho zriadenca žiadosť o výkon súdneho rozhodnutia a priložiť k nej právny titul na vykonanie súdneho rozhodnutia. Veriteľ môže požiadať o riadny výkon súdneho rozhodnutia v plnom rozsahu alebo o obmedzený výkon súdneho rozhodnutia (pozri oddiel 3.1). Veriteľ môže tiež previesť dlh, ako pasívny dlh, pod dohľad orgánov pre výkon súdnych rozhodnutí, ak vymáhanie dlhu v danom čase nie je možné. Pri výkone súdneho rozhodnutia nie je potrebné využiť služby advokáta, ani žiadneho iného právnika.

Poplatky za výkon rozhodnutia platené štátu sa vyberajú hlavne od dlžníka. Veriteľ musí zaplatiť poplatok za získanie dlhu vo výške 0,5 % vyplatenej sumy s hornou hranicou 200 EUR. Ak je vymáhanie dlhu neúspešné, veriteľ zaplatí iba nízky poplatok za spracovanie.

2.2. Podstatné podmienky

Platnosť nároku veriteľa preskúma súd v občianskoprávnom konaní ešte predtým, ako vydá rozsudok slúžiaci ako základe pre vymáhanie výkonu súdneho rozhodnutia.  V praxi je väčšina súdnych rozhodnutí prijatých v neprítomnosti (kontumačný rozsudok). Kontumačný rozsudok sa prijíma bez podrobného preskúmania platnosti nároku v prípade pasivity protistrany, keď protistrana nereaguje na súdne predvolania alebo sa nedostaví pred súd. Veriteľ tak môže ľahko a rýchlo získať právny titul pre výkon súdneho rozhodnutia nespochybniteľného nároku. Pozri tiež Zjednodušené a skrátené konania - Fínsko

HoreHore

Súdny zriadenec sa pri výkone rozhodnutia riadi rozsudkom súdu alebo iným právnym titulom pre výkon súdneho rozhodnutia a nemôže skúmať jeho platnosť. Namiesto toho sa súdny zriadenec uistí, či dlh nezanikol splatením po vydaní rozsudku tým, že by bol uhradený alebo že uplynula platnosť obmedzujúcich predpisov atď.

3. Predmet a povaha opatrení na výkon rozsudkov?

3.1. Aký typ majetku môže byť predmetom výkonu rozsudku?

V zásade sa môže zabaviť každý typ majetku, ktorý patrí dlžníkovi a ktorý má nejakú majetkovú hodnotu. V praxi sa môže zablokovať bankový účet dlžníka, vratky daní, mzdy, platy, zamestnanecké dôchodky alebo ďalší pravidelný príjem. Okrem toho sa môže zabaviť hnuteľný majetok alebo hotovosť alebo aj nehnuteľný majetok. Ak však veriteľ požiada o obmedzený výkon súdneho rozhodnutia, exekučné opatrenia môžu byť zamerané len na majetok, ktorý sa dá zistiť z registrov a ktorý si nevyžaduje likvidáciu.

Aj napriek tomu zákon zakazuje, aby sa zabavil určitý typ majetku zo sociálnych alebo iných dôvodov. Napríklad nie je možné zadržať rozličné sociálne dávky. Dlžník má taktiež takzvanú výhodu oddelenia, ktorá znamená, že napríklad bežný majetok domácnosti dlžníka alebo nástroje, ktoré dlžník potrebné, nie je možné zabaviť.

Na účely zabezpečenia primeraného živobytia dlžníka a jeho rodiny podliehajú zrážky zo mzdy, platu a zamestnaneckých dôchodkov kvantitatívnym obmedzeniam. Spravidla sa môžu vykonať zrážky vo výške jednej tretiny čistej mzdy alebo platu dlžníka. Dlžník má vždy zaručenú chránenú časť.

HoreHore

Ak si zabavený majetok vyžaduje likvidáciu, zvyčajne sa predá vo verejnej dražbe.

3.2. Aké sú účinky opatrení na výkon súdneho rozhodnutia?

Po zabavení majetku dlžník nesmie zabavený majetok zničiť, ani s nim nakladať na ujmu veriteľa alebo inak o ňom rozhodovať. Akékoľvek opatrenie, ktoré je v rozpore s týmto zákazom, je neplatné. Tretia osoba však môže využiť vo výnimočných prípadoch ochranu bona fide. Prechovávanie zabaveného majetku je trestný čin.

Súdny zriadenec má úplný prístup k informáciám nielen od dlžníka, ale aj od tretích strán, ako sú banky.  Akonáhle je banka informovaná o oznámením o zabavení majetku, ktoré sa týka zablokovania finančných prostriedkov na bankovom účte, môže tieto finančné prostriedky vyplatiť len súdnemu zriadencovi. Vyplatenie pohľadávky alebo mzdy alebo platu v rozpore s oznámením o ich zadržaní je trestný čin.

3.3. Aká je platnosť takýchto opatrení?

Rozsudok súdu alebo iný dôvod na výkon rozhodnutia nie je vykonateľným ak právo v ňom uvedené následne zaniklo z dôvodu vyplatenia, uplynutia platnosti alebo z nejakého iného dôvodu. Po vydaní rozsudku pohľadávka obvykle podlieha obmedzeniu po dobu piatich rokov, ktoré môže veriteľ prerušiť.

Vymáhateľnosť niektorých právnych titulov na výkon rozhodnutia v súčasnosti vo Fínsku podlieha časovému obmedzeniu. Medzi takéto tituly napríklad patrí nariadenie fyzickej osobe, aby zaplatila peňažný dlh. Účelom je zabrániť vymáhaniu rozhodnutí bezdôvodne dlho. Takéto právne tituly na výkon rozhodnutí sú zvyčajne vymáhateľné po dobu 15 rokov, v niektorých prípadoch až 20 rokov. Veriteľ nesmie prerušiť tento časový limit. V súčasnosti je prechodné obdobie, po ktorom najstaršie právne tituly na výkon rozhodnutia budú mať nový predpísaný časový limit od 1. marca 2008.

Opatrenia na vymáhanie súdnych rozhodnutí ako také obvykle nemajú stanovený časový limit. Súdny zriadenec musí vykonať úlohy súvisiace s vykonaním súdneho rozhodnutia rýchlo a bez zbytočného odkladu.

4. Je možné sa odvolať proti rozhodnutiu vydávajúcemu takéto opatrenie?

Proti opatreniu na výkon súdneho rozhodnutia alebo proti rozhodnutiu súdneho zriadenca sa môže odvolať každý, koho záujmy sú uvedeným opatrením alebo rozhodnutím dotknuté. Odvolanie sa podáva na všeobecnom súde, pričom okresný súd je v týchto prípadoch súdom prvého stupňa. Lehota na podanie odvolania je tri týždne a obvykle začína plynúť dňom vydania rozhodnutia alebo dňom, kedy je rozhodnutie danej osobe oznámené.

Vo všeobecnosti platí, že podanie nemá odkladný účinok na výkon rozhodnutia, pokiaľ súd nenariadi inak. Ak súd odvolaniu vyhovie, zruší rozhodnutie súdneho zriadenca alebo ho zmení a doplní. Samotní súdni zriadenci môžu, za určitých podmienok, opraviť zrejmé chyby.

Ak si riešenie sporu alebo nároku predloženého v súvislosti s výkonom súdneho rozhodnutia vyžaduje poskytnutie ústnej výpovede, môže sa riešiť na súde ako občianskoprávna vec (spor vo veci výkonu rozhodnutia).

« Výkon súdnych rozhodnutí - Všeobecné informácie | Fínsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 07-11-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo