Eiropas Komisija > ETST > Spriedumu izpilde > Somija

Pēdējo reizi atjaunots: 07-11-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Spriedumu izpilde - Somija

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pirmavota valodas versija ir atjaunināta un pārcelta uz Eiropas e-tiesiskuma portālu.


 

SATURS

1. Ko nozīmē spriedumu izpilde jeb parādu piedziņa civillietās un komerclietās? 1.
2. Kādi ir nosacījumi, lai izdotu izpildrakstu vai lēmumu? 2.
2.1. Procedūra 2.1.
2.2. Spēkā esošie nosacījumi 2.2.
3. Parādu piedziņas pasākumi un to būtība 3.
3.1. Kāda veida īpašumam var piemērot parādu piedziņas procedūru? 3.1.
3.2. Kādas ir parādu piedziņas pasākumu sekas? 3.2.
3.3. Kāda ir šādu pasākumu spēkā esamība? 3.3.
4. Vai ir apelācijas iespēja pret šādu pasākumu īstenošanu? 4.

 

Ulosotto

1. Ko nozīmē spriedumu izpilde jeb parādu piedziņa civillietās un komerclietās?

Somijā parādu piedziņu iedala atsevišķajā un vispārīgajā parādu piedziņā.

Atsevišķā parādu piedziņa ir parādu atgūšana saskaņā ar tiesas spriedumu. Vajadzības gadījumā saskaņā ar tiesas spriedumu noteikto individuālo saistību vai citādi pamatotas parādu piedziņas izpilde notiek piespiedu kārtā ar sprieduma palīdzību.

Vispārīgā parādu piedziņas jeb maksātnespējas procedūra ietver privātu indivīdu parādu nokārtošanu, uzņēmumu reorganizāciju un bankrotu. Šī procedūra attiecas uz praktiski visiem parādnieka parādiem un īpašumiem. Šeit ir apskatīta tikai atsevišķā parādu piedziņa, t.i., parādu atgūšana saskaņā ar spriedumu. Skatīt arī Bankrots - Somija

Praksē vissvarīgākais parādu piedziņas veids civillietās un komerclietās ir parādu atgūšana saskaņā ar spriedumu. Tas ietver parādnieka īpašuma apķīlāšanu, vajadzības gadījumā īpašumu pārdošanu, kā arī uzkrāto naudas līdzekļu pārskaitīšanu kreditoram. Īpašumus apķīlā par summu, kas ir vajadzīga parāda atdošanai kreditoram. Lietās, kur parādu piedziņu pieprasa vairāki kreditori vai apķīlātais īpašums ir pakļauts blakus tiesībām, naudas līdzekļus sadala starp kreditoriem prioritārā secībā.

Cits svarīgs parādu piedziņas veids praksē ir izlikšana. Saskaņā ar to, piemēram, īrnieku pēc īres attiecību izbeigšanās izliek no īpašuma vai dzīvesvietas. Turklāt var noteikt pienākumu pārskaitīt zināmus līdzekļus (pārskaitīšanas pienākums), pienākumu kaut ko darīt (pienākums rīkoties), kā arī aizliegumu kaut ko darīt un pienākumu ļaut citai personai kaut ko darīt (aizlieguma pienākums). Izmantotie līdzekļi šāda veida parādu piedziņā atkarībā no situācijas parasti ir vai nu piespiedu pasākumi vai soda naudas maksājumi. Piedzenot parādu, var arī piemērot tiesas uzliktu mantas atsavināšanu vai kādu citu preventīvu pasākumu. Tālāk ir sīkāk apskatīta tikai parādu piedziņas spriedumu izpilde.

Lapas augšmalaLapas augšmala

2. Kādi ir nosacījumi, lai izdotu izpildrakstu vai lēmumu?

2.1. Procedūra

Somijā kā spriedumu izpildes iestādes parasti darbojas tiesu izpildītāji. Praksē spriedumu izpildes uzdevumus parasti veic tiesu izpildītāju vietnieki. Tiesu izpildītāji ir neatkarīgi un taisnīgi valsts tiesu administratori, kam atbilstīgi jāpilda savi uzdevumi. Tiesu izpildītājiem sprieduma izpildes uzdevumi ir jāveic ātri, efektīvi un atbilstīgi, neradot apsūdzētajam vai trešai pusei lielākus zaudējumus nekā to prasa sprieduma izpildes mērķis. Tiesu izpildītājiem ir reālas pilnvaras, piemēram, noskaidrot parādnieka īpašumus.

Sprieduma izpildes sākšanai vajag, lai kreditoram būtu tiesas spriedums vai cits parāda piedziņas pamatojums, kas nosaka piedzenamā parāda apjomu. Tomēr parasti nevajag atsevišķu tiesas parāda piedziņas rīkojumu.

Civillietās un komerclietās parasti sprieduma izpildes pamats ir vispārējās civiltiesas spriedums vai cits lēmums. Pie vispārējām civiltiesām pieder rajona tiesas kā pirmās instances tiesas, apelācijas tiesas un, visbeidzot, augstākā tiesa kā apelācijas tiesa. Turklāt sprieduma izpildes pamatu var norādīt šķīrējtiesas nolēmumā. Vienošanās par bērna pabalstu, ko apstiprinājusi attiecīgā vietējā varas iestāde, ir svarīgs pamats sprieduma izpildei praksē. Savukārt dokumenti, kas sastādīti tikai starp privātpersonām, Somijā nevar būt par pamatu sprieduma izpildei.

Ārvalstu tiesas spriedums vai līdzvērtīgs dokuments ir uzskatāms par pamatu sprieduma izpildei Somijā tikai tad, ja to skaidri nosaka likumdošana, t.i., pašlaik galvenokārt Kopienas tiesības.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Kreditoram ir jāiesniedz jebkuram vietējam tiesu izpildītājam parāda piedziņas pieprasījums, kam pievienots sprieduma izpildes pamatojums. Kreditors var prasīt parastu, pilnu vai ierobežotu sprieduma izpildi (skatīt 3.1. nodaļu). Ja parāda piedziņa attiecīgā laikposmā ir neiespējama, kreditoram pienākošos parādu var klasificēt arī kā pasīvu parādu, kas paliek tiesu izpildītāju biroja kontrolē divus gadus. Parādu piedziņas gadījumos nav vajadzīga advokāta vai kāda cita jurista nolīgšana.

Valsts nodevas par sprieduma izpildi galvenokārt iekasē no parādnieka. Kreditors atbild par izdevumu nodevas samaksu, kas veido 0,5 procentus no izmaksātās summas, nepārsniedzot 200 EUR. Ja parādu neizdodas piedzīt, no kreditora iekasē nelielu dokumentu apstrādes nodevu.

2.2. Spēkā esošie nosacījumi

Pirms sprieduma pieņemšanas, kas ir parādu piedziņas pamatā, tiesa civilprocedūrā noskaidro kreditoru prasību likumību. Praksē vairums tiesas lēmumu ir aizmuguriski lēmumi. Aizmugurisks lēmums pamatojas uz pretējās puses pasivitāti, proti, pretējā puse nav atbildējusi uz tiesas pavēsti vai ieradusies tiesā; sīkāka prasības pamatotības izpēte parasti nenotiek. Tādējādi kreditors var viegli un ātri iegūt pamatu sprieduma izpildei par neapstrīdētu parādu. Skatīt arī Vienkāršotas un paātrinātas procedūras - Somija

Tiesu izpildītāji attiecībā uz parādu piedziņu ievēro tiesas spriedumu vai citu sprieduma izpildes pamatojumu un nepēta tā likumību. Tiesu izpildītāji pārliecinās, vai parāds pēc norēķināšanās sprieduma izdošanas jau nav samaksāts, un parāda piedziņa tādējādi vairs nav spēkā, kā arī par to, vai nav iestājies noilgums utt.

Lapas augšmalaLapas augšmala

3. Parādu piedziņas pasākumi un to būtība

3.1. Kāda veida īpašumam var piemērot parādu piedziņas procedūru?

Ir iespējams apķīlāt visa veida īpašumu, kas pieder parādniekam un ir ar īpašuma vērtību. Praksē parasti apķīlā naudas līdzekļus no parādnieka bankas konta, nodokļu kompensācijām, darba algas, darba pensijas vai citiem regulāriem ienākumiem. Turklāt var apķīlāt citu kustamo īpašumu vai mantas, vai nekustamo īpašumu. Tomēr, ja kreditors ir pieprasījis ierobežotu sprieduma izpildi, apķīlāt var tikai īpašumu, ko var noskaidrot reģistros un kas neprasa likvidāciju.

Taču tiesību akti aizliedz apķīlāt atsevišķus īpašuma veidus, pamatojoties uz sociāliem un citādiem iemesliem. Piemēram, nevar apķīlāt dažādus sociālos pabalstus. Parādnieks var izmantot arī tā saukto atdalīšanas priekšrocību, kas nozīmē, ka, piemēram, parādnieka parastās mājsaimniecības mantas vai vajadzīgos instrumentus apķīlāt nevar.

Lai nodrošinātu pietiekamu iztiku parādniekam un parādnieka ģimenei, darba algas un darba pensijas apķīlāšana ir pakļauta kvantitatīviem ierobežojumiem. Parasti var ieturēt vienu trešo daļu no parādnieka tīrās darba algas. Parādniekam vienmēr ir garantēta aizsargāta algas daļa.

Ja apķīlātie īpašumi ir jālikvidē, tos parasti pārdod sabiedriskā izsolē.

3.2. Kādas ir parādu piedziņas pasākumu sekas?

Pēc apķīlāšanas parādnieks nedrīkst iznīcināt apķīlātos īpašumus, atbrīvoties no tiem, vai citādi lemt par tiem, kaitējot kreditoram. Nav spēkā neviens pasākums, kas ir pretējs aizliegumam. Tomēr izņēmuma gadījumos trešā puse var izmantot labi domātu aizsardzību. Apķīlāta īpašuma iegāde ir kriminālpārkāpums.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Tiesu izpildītājiem ir plaša pieeja informācijai ne tikai no parādnieka, bet arī no trešām pusēm, piemēram, bankām. Ja banka ar aizturēšanas paziņojumu ir informēta par naudas līdzekļu apķīlāšanu bankas kontā, tā drīkst izmaksāt naudas līdzekļus tikai tiesu izpildītājam. Naudas vai darba algas izmaksa pretēji paziņojumam par aizturēšanu ir kriminālpārkāpums.

3.3. Kāda ir šādu pasākumu spēkā esamība?

Tiesas spriedumu vai citu parādu piedziņas pamatojumu nevar piemērot, ja šis pamatojums vairs nav spēkā tāpēc ka attiecīgais parāds ir samaksāts, kā arī noilguma vai kāda cita iemesla dēļ. Tiesas spriedums parasti ir spēkā piecus gadus, bet kreditors šo termiņu var pārtraukt.

Tagad Somijā atsevišķu veidu spriedumu izpilde ir pakļauta laika ierobežojumam. Šeit ietilpst spriedumi par fizisku personu naudas parādu samaksu. Pasākumu mērķis ir novērst nepamatoti ilgu spriedumu izpildi. Parasti šādi spriedumi ir spēkā 15 gadus, dažos gadījumos 20 gadus. Kreditors šo termiņu nevar pārtraukt. Pašlaik ir pārejas periods, pēc kura visvecāko sprieduma izpildes pamatojumu noteiks no 2008. gada 1. marta.

Spriedumu izpildes pasākumiem pašiem par sevi parasti nav īpašu laika ierobežojumu. Tiesu izpildītājiem spriedumu izpildes uzdevumi ir jāveic ātri un bez liekas kavēšanās.

4. Vai ir apelācijas iespēja pret šādu pasākumu īstenošanu?

Apelācijas sūdzības par tiesas izpildītāju veikto spriedumu izpildi vai lēmumiem var iesniegt ikviens, kura intereses skar attiecīgā sprieduma izpilde vai lēmums. Apelāciju reģistrē vispārējā civiltiesā, un rajona tiesa šādos gadījumos ir pirmās instances tiesa. Laika ierobežojums apelācijas iesniegšanai ir trīs nedēļas, un šis termiņš parasti sākas ar lēmuma izdošanas dienu vai dienu, kad attiecīgajai personai paziņo par tiesas lēmumu.

Kopumā apelācijas iesniegšana neaptur sprieduma izpildi, ja vien tiesa nelemj citādi. Ja apelācija tiek atzīta, tiesa noraida vai groza tiesas izpildītāja lēmumu. Zināmos apstākļos paši tiesu izpildītāji drīkst labot acīmredzamas kļūdas.

Ja saistībā ar parādu piedziņu radušos strīdu vai prasību atrisināšanai ir vajadzīgas mutiskas liecības, lietu var iztiesāt kā civillietu tiesā (strīds par sprieduma izpildi).

« Spriedumu izpilde - Vispārīgas ziņas | Somija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 07-11-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste