Europos Komisija > ETIT > Teismo sprendimų vykdymas > Suomija

Naujausia redakcija: 07-11-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Teismo sprendimų vykdymas - Suomija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Turinys originalo kalba atnaujintas ir perkeltas į Europos e. teisingumo portalą.


 

TURINIO LENTELE

1. Kas yra teismo sprendimų vykdymas civilinėse ir komercinėse bylose? 1.
2. Kokiomis sąlygomis gali būti suteikta teisė vykdyti teismo sprendimus arba priimtas sprendimas dėl teismo sprendimų vykdymo? 2.
2.1. Procedūra 2.1.
2.2. Pagrindinės sąlygos 2.2.
3. Koks yra teismo sprendimų vykdymo priemonių dalykas ir pobūdis? 3.
3.1. Kokioms turto rūšims gali būti pritaikytos teismo sprendimų vykdymo priemonės? 3.1.
3.2. Koks yra teismo sprendimų vykdymo priemonių poveikis? 3.2.
3.3. Koks yra tokių priemonių galiojimas? 3.3.
4. Ar galima apskųsti sprendimą dėl tokios priemonės įgyvendinimo? 4.

 

Ulosotto

1. Kas yra teismo sprendimų vykdymas civilinėse ir komercinėse bylose?

Suomijoje teismo sprendimų vykdymas yra suskirstytas į individualųjį ir bendrąjį teismo sprendimų vykdymą.

Prie individualiojo teismo sprendimų vykdymo priskiriamas priteistos skolos išieškojimas. Jeigu reikia, vykdant teismo sprendimą privalomąja tvarka yra įgyvendinama teismo sprendime arba kitame teismo sprendimo vykdymą pagrindžiančiame dokumente nurodyta atskira prievolė.

Prie bendrojo teismo sprendimų vykdymo arba nemokumo procedūrų priskiriamas privataus asmens grąžintinos skolos sumos nustatymas, bendrovės reorganizacija ir bankrotas. Šios procedūros iš esmės taikomos visoms skolininko skoloms ir turtui. Šiame skyriuje aptariamas tiktai individualusis teismo sprendimo vykdymas, t. y. priteistų skolų išieškojimas. Taip pat žr. bankrotas - Suomija.

Praktiškai teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose svarbiausia vykdymo rūšis yra priteistos skolos išieškojimas. Šioje procedūroje numatytas skolininko turto areštas, jeigu reikia, turto pardavimas ir gautų lėšų pervedimas kreditoriui. Areštuojamo turto vertė atitinka sumą, kuri yra reikalinga skolai kreditoriui anuliuoti. Jeigu įvykdyti teismo sprendimą prašo keli kreditoriai arba areštuotam turtui yra taikomos teisės į turtą, kuriuo buvo užtikrintas skolos grąžinimas, lėšos yra paskirstomos tarp kreditorių pirmenybės tvarka.

Kita svarbi praktinė teismo sprendimų vykdymo rūšis yra iškeldinimas. Taikant šią priemonę, pavyzdžiui, nuomininkas, pasibaigus sutartiniams nuomos santykiams, yra iškeldinamas iš pastato ar gyvenamosios vietos. Be to, gali būti įvykdyta prievolė perduoti tam tikrą turtą (perdavimo prievolė), prievolė atlikti tam tikrus veiksmus (prievolė veikti), taip pat uždraudimas atlikti tam tikrus veiksmus ir prievolė leisti kitam asmeniui atlikti tam tikrus veiksmus (uždraudimo prievolė). Šioms teismo sprendimų vykdymo rūšims paprastai taikomos prievartinės priemonės arba, priklausomai nuo padėties, periodiniai baudos mokėjimai. Vykdant teismo sprendimus taip pat gali būti įgyvendinta teismo paskirta konfiskavimo arba kita prevencinė priemonė. Toliau išsamiai aptariamas tiktai teismo sprendimo dėl priteistos skolos vykdymas.

viršųviršų

2. Kokiomis sąlygomis gali būti suteikta teisė vykdyti teismo sprendimus arba priimtas sprendimas dėl teismo sprendimų vykdymo?

2.1. Procedūra

Teismo sprendimus Suomijoje dažniausiai vykdo antstoliai. Praktiškai teismo sprendimų vykdymo užduotis paprastai atlieka antstolių pavaduotojai. Antstoliai yra nepriklausomi ir nešališki valstybės teisingumo vykdytojai, kurie atitinkamai atlieka savo užduotis. Antstoliai turi atlikti teismo sprendimų vykdymo užduotis operatyviai, veiksmingai ir tinkamai, nepadarydami atsakovui ar kuriai nors trečiajai šaliai didesnės žalos, negu reikia teismo sprendimui įvykdyti. Antstoliai turi realius įgaliojimus, pavyzdžiui, reikalauti skolininko turto.

Teismo sprendimo vykdymas pradedamas, jeigu kreditorius turi atitinkamą teismo sprendimą arba kitą teismo sprendimo vykdymą pagrindžiantį dokumentą, kuriame yra nurodyta gautina suma. Atskiras teismo įsakymas dėl teismo sprendimo vykdymo paprastai nėra reikalingas.

Civilinėse ir komercinėse bylose teismo sprendimo vykdymo pagrindu paprastai laikomas bendrosios teisenos teismo sprendimas arba kitas nutarimas. Prie bendrosios teisenos teismų priskiriami apylinkės teismai, kurie priima sprendimus kaip pirmosios instancijos teismai, Taip pat apeliaciniai teismai ir galiausiai Aukščiausiasis Teismas, kurie priima sprendimus kaip apeliaciniai teismai. Be to, arbitro sprendimas gali būti kaip pagrindas teismo sprendimui vykdyti. Praktikoje svarbiu teismo sprendimo vykdymo pagrindu laikomas atitinkamos savivaldybės institucijos patvirtintas susitarimas dėl paramos vaikui. Ir priešingai – tiktai privačių asmenų parengti bendri dokumentai negali būti laikomi teismo sprendimo vykdymo pagrindu Suomijoje.

viršųviršų

Užsienio teismo priimtas sprendimas arba lygiavertis dokumentas, pripažįstamas teismo sprendimo vykdymo pagrindu Suomijoje tiktai tuo atveju, jeigu tai yra tiksliai numatyta įstatymuose, šiuo metu dažniausiai Bendrijos įstatymuose.

Kreditorius turi pateikti bet kuriam vietos antstoliui prašymą įvykdyti teismo sprendimą ir prie prašymo pridėti teismo sprendimo vykdymą pagrindžiantį dokumentą. Kreditorius gali prašyti įvykdyti visą teismo sprendimą įprasta tvarka arba įvykdyti tam tikras teismo sprendimo dalis (žr. 3.1 skyrių). Jeigu išieškoti skolą šiuo metu yra neįmanoma, kreditorius taip pat gali priskirti skolą prie skolinių įsipareigojimų, kurių vykdymą per dvejus metus kontroliuotų Teismo sprendimų vykdymo tarnyba. Samdytis advokatą arba kokį nors kitą teisininką teismo sprendimui vykdyti nėra būtina.

Valstybei mokėtini teismo sprendimų vykdymo mokesčiai paprastai yra išieškomi iš skolininko. Kreditorius turi sumokėti išmokėjimo mokestį, kurio suma siekia 0,5 % išmokėtos sumos, tačiau neviršija 200 eurų. Jeigu mokesčių išieškoti nepavyksta, iš kreditoriaus atsiimamas nedidelis mokestis už dokumentų įforminimą.

2.2. Pagrindinės sąlygos

Teismas išnagrinėja kreditoriaus ieškinio pagrįstumą civiliniame procese ir tiktai po to priima sprendimą, kuris yra laikomas teismo sprendimo vykdymo pagrindu. Praktikoje dauguma nutarimų yra sprendimai atvykusios į teismą šalies naudai. Sprendimas atvykusios į teismą šalies naudai yra pagrįstas priešingos šalies pasyvumu, kai priešinga šalis neatsako į teismo šaukimą arba neatvyksta į teismą, ir ieškinio pagrįstumas tokiu atveju nuodugniai netiriamas. Taigi kreditorius gali lengvai ir greitai gauti dokumentą, pagrindžiantį teismo sprendimo dėl neginčijamos skolos vykdymą. Taip pat žr. Supaprastinti ir pagreitinti procesai - Suomija.

viršųviršų

Vykdydamas teismo sprendimą, antstolis vadovaujasi teismo sprendimu arba kitu teismo sprendimo vykdymą pagrindžiančiu dokumentu ir negali tirti jo pagrįstumo. Antstolis įsitikina, kad po sprendimo dėl skolos išmokėjimo priėmimo skola nebuvo anuliuota, nes, pavyzdžiui, buvo grąžinta arba pasibaigė senaties terminas ir t. t.

3. Koks yra teismo sprendimų vykdymo priemonių dalykas ir pobūdis?

3.1. Kokioms turto rūšims gali būti pritaikytos teismo sprendimų vykdymo priemonės?

Iš esmės gali būti areštuotos visos skolininkui priklausančio ir realią vertę turinčio turto rūšys. Praktikoje gali būti išskaitytos lėšos skolininko banko sąskaitoje, jam grąžinamų mokesčių suma, darbo užmokestis, reguliarus atlyginimas, tarnybinės pensijos arba kitos reguliarios pajamos. Be to, gali būti areštuotas kitas kilnojamasis turtas ar daiktai arba realus turtas. Tačiau, jeigu kreditorius prašė riboto teismo sprendimo vykdymo, arešto priemonės gali būti pritaikytos tiktai tam registruose nustatomam turtui, kurio nereikia parduoti už pinigus.

Vis dėlto įstatymuose, vadovaujantis socialiniais ir kitais pagrindais, yra draudžiama areštuoti tam tikras turto rūšis. Pavyzdžiui, išskaitymai iš įvairių socialinių pašalpų yra neleistini. Skolininkui taip pat taikomas vadinamasis atskyrimo pranašumas, tai reiškia, kad, pavyzdžiui, įprasti skolininko namų apyvokos daiktai arba būtini įrankiai negali būti areštuoti.

Siekiant užtikrinti skolininkui ir jo šeimai tinkamą pragyvenimą, išskaitymams iš darbo užmokesčio, reguliaraus atlyginimo ir tarnybinių pensijų yra taikomi kiekybiniai apribojimai. Paprastai gali būti išskaitytas trečdalis išmokėto skolininko darbo užmokesčio ir reguliaraus atlyginimo. Skolininkui visada yra užtikrinama apsaugota pajamų dalis.

viršųviršų

Jeigu areštuotą turtą reikia parduoti už pinigus, šis turtas paprastai parduodamas viešajame aukcione.

3.2. Koks yra teismo sprendimų vykdymo priemonių poveikis?

Po arešto skolininkas negali sunaikinti areštuoto turto, pasinaudoti juo darydamas žalą kreditoriui arba priimti turto atžvilgiu kokius nors kitus sprendimus. Bet kokia uždraudimui prieštaraujanti priemonė yra negaliojanti. Tačiau išskirtiniais atvejais trečiajai šaliai gali būti skirta geranoriška apsauga. Areštuoto turto supirkimas yra baudžiamasis nusikaltimas.

Antstolis turi plačias galimybes naudotis skolininko ir trečiųjų šalių, pavyzdžiui, bankų, informacija. Gavęs pranešimą apie atskaitymą, susijusį su banko sąskaitoje esančių lėšų areštu, bankas gali išmokėti lėšas tiktai antstoliui. Pranešimui apie atskaitymą prieštaraujantis gautinos sumos, darbo užmokesčio arba atlyginimo mokėjimas yra baudžiamasis nusikaltimas.

3.3. Koks yra tokių priemonių galiojimas?

Teismo sprendimas arba kitas reikalavimas vykdyti teismo sprendimą negali būti įvykdytas, jeigu juose numatyta teisė nustoja galiojusi dėl skolos išmokėjimo, senaties termino pabaigos arba kokios nors kitos priežasties. Po sprendimo priėmimo gautinai sumai paprastai nustatomas penkerių metų senaties terminas, kurį kreditorius gali pertraukti.

Šiuo metu siekiant užtikrinti teismo sprendimų vykdymą tam tikriems teismo sprendimo vykdymo pagrindams Suomijoje yra taikomas konkretus terminas. Prie tokių pagrindų priskiriami atvejai, kai fiziniam asmeniui yra nurodoma sumokėti piniginę skolą. Tokiu būdu yra siekiama užkirsti kelią nepagrįstai ilgam teismo sprendimo vykdymo procesui. Tokie teismo sprendimų vykdymo pagrindai paprastai laikomi vykdytinais 15 metų, kai kuriais atvejais – 20 metų laikotarpiu. Kreditorius negali pertraukti šio termino. Šiuo metu yra taikomas pereinamasis laikotarpis, jam pasibaigus seniausi teismo sprendimų vykdymo pagrindai bus numatyti nuo 2008 m. kovo 1 d.

Teismo sprendimo vykdymo priemonėms konkretūs terminai nenustatomi. Antstolis turi atlikti teismo sprendimų vykdymo užduotis operatyviai ir vengti nereikalingų vilkinimų.

4. Ar galima apskųsti sprendimą dėl tokios priemonės įgyvendinimo?

Antstolio taikomą teismo sprendimo vykdymo priemonę arba sprendimą gali apskųsti bet kuris asmuo, kurio interesams ši priemonė arba sprendimas turi įtakos. Apeliacinis skundas pateikiamas bendrosios teisenos teismui, šiuo atveju pirmosios instancijos teismu laikomas apylinkės teismas. Apeliaciniam skundui pateikti numatytas trijų savaičių terminas, kuris paprastai skaičiuojamas nuo sprendimo priėmimo dienos arba nuo dienos, kai asmeniui yra pranešama apie sprendimą.

Dažniausiai apeliacinio skundo pateikimas teismo sprendimo vykdymo nenutraukia, nebent teismas nuspręstų priešingai. Jeigu apeliacinis skundas yra priimamas, teismas panaikina antstolio sprendimą arba jį iš dalies pakeičia. Tam tikromis sąlygomis antstoliai gali patys ištaisyti akivaizdžias klaidas.

Jeigu ginčui, kuris yra susijęs su teismo sprendimo vykdymu, išspręsti arba atitinkamam pareikštam ieškiniui išnagrinėti reikalingi parodymai žodžiu, šis ginčas arba ieškinys gali būti nagrinėjami teisme kaip civilinė byla (ginčas dėl teismo sprendimo vykdymo).

« Teismo sprendimų vykdymas - Bendro pobūdžio informacija | Suomija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 07-11-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė