Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων > Φινλανδία

Τελευταία ενημέρωση: 02-05-2005
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων - Φινλανδία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Η έκδοση στην αρχική γλώσσα επικαιροποιήθηκε και μεταφέρθηκε στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Τι σημαίνει εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις; 1.
2. Υπό ποιες προϋποθέσεις εκδίδεται ένας εκτελεστός τίτλος; 2.
2.1. Η διαδικασία 2.1.
2.2. Οι βασικές προϋποθέσεις 2.2.
3. Αντικείμενο και φύση των μέτρων εκτέλεση 3.
3.1. Ποια είδη περιουσιακών στοιχείων μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εκτέλεσης; 3.1.
3.2. Ποια είναι τα αποτελέσματα των μέτρων εκτέλεσης; 3.2.
3.3. Ποια είναι η ισχύς των μέτρων αυτών; 3.3.
4. Υπάρχει δυνατότητα προσφυγής κατά αποφάσεως με την οποία διατάσσεται ένα τέτοιο μέτρο; 4.

 

Ulosotto

1. Τι σημαίνει εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις;

Στη Φινλανδία η εκτέλεση τέτοιων αποφάσεων διακρίνεται σε ειδική και γενική.

Η αναγκαστική εκτέλεση αποτελεί μορφή ειδικής εκτέλεσης. Μια υποχρέωση που επιβάλλεται με απόφαση δικαστηρίου ή με άλλο εκτελεστό τίτλο εκτελείται, αν χρειαστεί, μέσω αναγκαστικής εκτέλεσης.

Οι γενικές διαδικασίες εκτέλεσης και αφερεγγυότητας αφορούν την αναδιάρθρωση χρέους ιδιωτών, την αναδιάρθρωση επιχειρήσεων και την πτώχευση. Καταρχήν, αφορούν το σύνολο των οφειλών και των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη. Κατωτέρω αναφέρεται μόνο η αναγκαστική εκτέλεση. Βλέπε και Πτώχευση-Φινλανδία

Το συνηθέστερο είδος εκτέλεσης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις είναι η εκτέλεση κατόπιν αιτήσεως του πιστωτή. Περιλαμβάνει την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και, ενδεχομένως, την πώλησή τους και την απόδοση του προϊόντος της πώλησης στον πιστωτή. Τα περιουσιακά στοιχεία που κατάσχονται δεν υπερβαίνουν το ποσό της απαίτησης του αιτούντος. Αν η αναγκαστική εκτέλεση έχει ζητηθεί από πολλούς πιστωτές ή αν υπάρχουν ασφάλειες επί των περιουσιακών στοιχείων που κατάσχονται, το προϊόν της πώλησης κατανέμεται μεταξύ των πιστωτών κατά σειρά προτεραιότητας.

Μια άλλη σημαντική μορφή αναγκαστικής εκτέλεσης είναι η έξωση. Για παράδειγμα, γίνεται έξωση σε μισθωτή ακινήτου μετά από καταγγελία της μίσθωσης. Η εκτέλεση μπορεί επίσης να έχει σχέση με την υποχρέωση μεταβίβασης ενός συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου (υποχρέωση μεταβίβασης) , την υποχρέωση σε πράξη ή παράλειψη και την υποχρέωση να επιτραπεί σε τρίτον να προβεί σε μια ενέργεια. Στις περιπτώσεις αυτές, τα μέσα εκτέλεσης είναι, ανάλογα με την περίπτωση, τα καταναγκαστικά μέτρα ή οι χρηματικές ποινές. Μέσα αναγκαστικής εκτέλεσης μπορεί επίσης να είναι η δήμευση που διατάσσεται από το δικαστήριο ή κάποιο άλλο συντηρητικό μέτρο. Κατωτέρω περιγράφεται μόνο η αναγκαστική εκτέλεση κατόπιν αιτήσεως του πιστωτή.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

2. Υπό ποιες προϋποθέσεις εκδίδεται ένας εκτελεστός τίτλος;

2.1. Η διαδικασία

Στη Φινλανδία, σε αναγκαστικές εκτελέσεις προβαίνουν οι δικαστικοί επιμελητές. Συνήθως, πρόκειται για βοηθούς δικαστικών επιμελητών. Οι δικαστικοί επιμελητές είναι ανεξάρτητοι και αμερόληπτοι δικαστικοί λειτουργοί, οι οποίοι πρέπει να ενεργούν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες. Ο δικαστικός επιμελητής πρέπει να προβαίνει ταχύτατα, αποτελεσματικά και με τον δέοντα τρόπο στην εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων, χωρίς συγχρόνως να προκαλεί στον καθού ή σε τρίτον ζημία μεγαλύτερη σε σχέση με τον επιδιωκόμενο στόχο της εκτέλεσης. Οι δικαστικοί επιμελητές έχουν εκτεταμένες εξουσίες, π.χ. όσον αφορά την έρευνα των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.

Η προσφυγή σε αναγκαστική εκτέλεση προϋποθέτει ότι ο πιστωτής έχει στην κατοχή του απόφαση δικαστηρίου ή άλλο εκτελεστό τίτλο. Ωστόσο, συνήθως δεν απαιτείται ειδική απόφαση εκτέλεσης εκδοθείσα από το δικαστήριο.

Η αναγκαστική εκτέλεση σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις γίνεται, κατά κανόνα, με βάση μια απόφαση πολιτικού δικαστηρίου ή άλλη απόφαση. Τα πολιτικά δικαστήρια περιλαμβάνουν τα Πρωτοδικεία, που δικάζουν σε πρώτο βαθμό, και τα Εφετεία και το Ανώτατο Δικαστήριο, σε περίπτωση άσκησης ένδικων μέσων. Η αναγκαστική εκτέλεση μπορεί επίσης να βασίζεται σε διαιτητική απόφαση. Στην πράξη, οι συμφωνίες που αφορούν τη διατροφή, οι οποίες έχουν επικυρωθεί από τις αρχές δήμου ή κοινότητας, αποτελούν σημαντικό εκτελεστό τίτλο. Αντίθετα, στη Φινλανδία, τα ιδιωτικά έγγραφα δεν μπορούν να αποτελέσουν εκτελεστούς τίτλους.

Στη Φινλανδία, οι αποφάσεις αλλοδαπών δικαστηρίων ή ισοδύναμα έγγραφα συνιστούν εκτελεστούς τίτλους μόνον εφόσον αυτό προβλέπεται από τη νομοθεσία, και σήμερα ιδίως, από την κοινοτική νομοθεσία.

Ο πιστωτής πρέπει να υποβάλει την αίτηση περί αναγκαστικής εκτέλεσης σε δικαστικό επιμελητή, επισυνάπτοντας τον σχετικό εκτελεστό τίτλο. Μπορεί να ζητήσει την τακτική, πλήρη ή περιορισμένη αναγκαστική εκτέλεση (βλ

 • σημείο 3. 1. ). Σε περίπτωση μη άμεσης είσπραξης του σχετικού ποσού, ο πιστωτής μπορεί επίσης να καταθέσει την απαίτησή του, ως επαχθή τίτλο, υπό την εποπτεία της Υπηρεσίας Αναγκαστικών Εκτελέσεων, για μια διετία
 • Στο πλαίσιο της αναγκαστικής εκτέλεσης, δεν είναι απαραίτητη η προσφυγή σε δικηγόρο ή άλλον νομικό σύμβουλο.

  Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

  Οι δαπάνες αναγκαστικής εκτέλεσης, που οφείλονται στο κράτος, καταβάλλονται κυρίως από τον οφειλέτη. Ο πιστωτής οφείλει να καταβάλει το 0,5 τοις εκατό του καταβληθέντος ποσού, με ανώτατο όριο 200 ευρώ. Σε περίπτωση μη καταβολής, ο πιστωτής καταβάλλει ένα μικρό ποσό που αντιστοιχεί στα διοικητικά έξοδα.

  2.2. Οι βασικές προϋποθέσεις

  Το δικαστήριο, προτού εκδώσει απόφαση που αποτελεί εκτελεστό τίτλο, εξετάζει την εγκυρότητα της απαίτησης του πιστωτή. Στην πράξη, οι περισσότερες αποφάσεις εκδίδονται ερήμην. Μια ερήμην απόφαση εκδίδεται με βάση την παθητική στάση του αντιδίκου και χωρίς να διερευνηθεί λεπτομερώς η εγκυρότητα της απαίτησης, όταν ο αντίδικος δεν ανταποκρίνεται στις κλητεύσεις ή δεν εμφανίζεται στο δικαστήριο. Με τον τρόπο αυτό, ο πιστωτής μπορεί, σε μια μη αμφισβητούμενη απαίτηση, να εξασφαλίσει εκτελεστό τίτλο εύκολα και γρήγορα. Βλέπε επίσης Απλουστευμένες και ταχείες διαδικασίες - Φινλανδία

  Ο δικαστικός επιμελητής ακολουθεί την απόφαση του δικαστηρίου ή άλλο εκτελεστό τίτλο και δεν δύναται να ελέγχει την εγκυρότητά τους. Αντίθετα, ελέγχει αν η απαίτηση έχει αποσβεσθεί μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης, π.χ. μέσω εξόφλησης του ποσού ή λόγω παραγραφής.

  3. Αντικείμενο και φύση των μέτρων εκτέλεση

  3.1. Ποια είδη περιουσιακών στοιχείων μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εκτέλεσης;

  Καταρχήν, οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο το οποίο ανήκει στον οφειλέτη μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο κατάσχεσης. Στην πράξη, τα ποσά που υπάρχουν σε τραπεζικό λογαριασμό του οφειλέτη, οι επιστροφές φόρου, οι μισθοί, οι συντάξεις ή άλλα έσοδα περιοδικού χαρακτήρα μπορούν να κατασχεθούν. Η κατάσχεση μπορεί επίσης να αφορά είτε τη δέσμευση δικαιώματος είτε κινητά ή ακίνητα περιουσιακά στοιχεία. Ωστόσο, αν ο πιστωτής έχει ζητήσει περιορισμένη εκτέλεση, η κατάσχεση μπορεί να αφορά μόνο καταχωρημένα σε μητρώα περιουσιακά στοιχεία, για τα οποία δεν απαιτείται ρευστοποίηση.

  Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

  Από την άλλη πλευρά, ο νόμος προβλέπει πολλές απαγορεύσεις κατάσχεσης ορισμένων περιουσιακών στοιχείων για κοινωνικούς ή άλλους λόγους. Για παράδειγμα, δεν μπορούν να κατασχεθούν τα ποσά που καταβάλλονται ως κοινωνικά επιδόματα. Για τον οφειλέτη υπάρχει επίσης χωριστή διάταξη σύμφωνα με την οποία δεν μπορεί π.χ. να κατασχεθεί η συνήθης οικοσκευή και το αναγκαίο για την εργασία του υλικό.

  Ο μισθός και η σύνταξη αποτελούν αντικείμενο ποσοτικών περιορισμών που εξασφαλίζουν ένα στοιχειώδες επίπεδο διαβίωσης για τον οφειλέτη και την οικογένειά του. Κατά κανόνα, μπορεί να κατασχεθεί το ένα τρίτο του καθαρού μισθού του οφειλέτη. Ο οφειλέτης έχει πάντα ένα προστατευόμενο ποσοστό.

  Αν τα περιουσιακά στοιχεία που κατάσχονται πρέπει να πωληθούν, αυτό γίνεται συνήθως στο πλαίσιο πλειστηριασμού.

  3.2. Ποια είναι τα αποτελέσματα των μέτρων εκτέλεσης;

  Μετά την κατάσχεση, ο οφειλέτης δεν μπορεί να καταστρέψει, να μεταβιβάσει ή να διαθέσει με άλλο τρόπο τα κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία. Κάθε ενέργεια που αντιβαίνει στην απαγόρευση αυτή είναι άκυρη. Ωστόσο, κατ’εξαίρεση, προβλέπεται προστασία για τους καλόπιστους τρίτους. Η μεταβίβαση κατασχεθέντος περιουσιακού στοιχείου αποτελεί αδίκημα.

  Ο δικαστικός επιμελητής διαθέτει εκτεταμένη πρόσβαση σε πληροφορίες τρίτων, όπως τραπεζών. Από τη στιγμή που η τράπεζα έχει ενημερωθεί για την απαγόρευση πληρωμής, λόγω κατάσχεσης των ποσών που υπάρχουν σ’ένα λογαριασμό, δεν μπορεί να πραγματοποιεί πληρωμές παρά μόνο στον δικαστικό επιμελητή. Η εξόφληση της απαίτησης ή η καταβολή του μισθού, κατά παράβαση της απαγόρευσης, αποτελεί αδίκημα.

  3.3. Ποια είναι η ισχύς των μέτρων αυτών;

  Μια απόφαση δικαστηρίου ή άλλος εκτελεστός τίτλος δεν μπορούν να εφαρμοστούν, εφόσον δεν υφίσταται πλέον δικαίωμα λόγω εξόφλησης, παραγραφής ή άλλης αιτίας. Μετά την έκδοση της απόφασης, η προθεσμία παραγραφής, την οποία ο πιστωτής έχει τη δυνατότητα να διακόψει, ανέρχεται συνήθως σε πέντε έτη.

  Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

  Στη Φινλανδία, η ισχύς των εκτελεστών τίτλων που προβλέπονται από το νόμο έχουν χρονικό περιορισμό. Η σχετική διάταξη αφορά τις περιπτώσεις χρηματικής οφειλής, στις οποίες έχει επιβληθεί σ’ένα φυσικό πρόσωπο η εξόφλησή της. Στόχος είναι να αποφεύγονται οι αναγκαστικές εκτελέσεις που διαρκούν υπερβολικά χρονικά διαστήματα. Οι εκτελεστοί τίτλοι ισχύουν συνήθως για 15 χρόνια και σε ορισμένες περιπτώσεις για 20 χρόνια. Ο πιστωτής δεν μπορεί να διακόψει την προθεσμία. Αυτή τη στιγμή, ισχύει μια μεταβατική περίοδος μετά την παρέλευση της οποίας θα παραγραφούν, από 1ης Μαρτίου 2008, οι παλαιότεροι εκτελεστοί τίτλοι.

  Οι αποφάσεις εκτέλεσης δεν έχουν συνήθως συγκεκριμένη προθεσμία. Ο δικαστικός επιμελητής πρέπει να προβαίνει σε αναγκαστική εκτέλεση πάραυτα και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

  4. Υπάρχει δυνατότητα προσφυγής κατά αποφάσεως με την οποία διατάσσεται ένα τέτοιο μέτρο;

  Είναι δυνατόν να ασκηθεί προσφυγή κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης, στην οποία προβαίνει ο δικαστικός επιμελητής, ή κατά της απόφασης με την οποία διατάσσεται η αναγκαστική εκτέλεση. Η προσφυγή πρέπει να ασκείται ενώπιον πρωτοβάθμιου δικαστηρίου. Η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής είναι τρεις εβδομάδες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ή την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης στον αντίδικο.

  Η προσφυγή δεν έχει συνήθως ανασταλτικό αποτέλεσμα, εκτός αν το δικαστήριο αποφασίσει διαφορετικά. Αν η προσφυγή γίνει δεκτή, το δικαστήριο ακυρώνει ή τροποποιεί την απόφαση του δικαστικού επιμελητή. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, ο δικαστικός επιμελητής μπορεί εξίσου να διορθώνει ο ίδιος προφανή σφάλματα.

  Εάν οι αντιρρήσεις που υποβάλλονται κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης απαιτούν τη διεξαγωγή προφορικών αποδείξεων, μπορούν να εκδικάζονται από πολιτικά δικαστήρια (δίκες σχετικά με την εκτέλεση).  « Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων - Γενικές Πληροφορίες | Φινλανδία - Γενικές Πληροφορίες »

  Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

  Τελευταία ενημέρωση: 02-05-2005

 •  
  • Κοινοτικό δίκαιο
  • Διεθνές δίκαιο

  • Βέλγιο
  • Βουλγαρία
  • Τσεχία
  • Δανία
  • Γερµανία
  • Εσθονία
  • Ιρλανδία
  • Ελλάδα
  • Ισπανία
  • Γαλλία
  • Ιταλία
  • Κύπρος
  • Λεττονία
  • Λιθουανία
  • Λουξεµβούργο
  • Ουγγαρία
  • Μάλτα
  • Κάτω Χώρες
  • Αυστρία
  • Πολωνία
  • Πορτογαλία
  • Ρουμανία
  • Σλοβενία
  • Σλοβακία
  • Φινλανδία
  • Σουηδία
  • Ηνωµένο Βασίλειο