Evropská komise > ESS > Výkon soudních rozhodnutí > Anglie a Wales

Poslední aktualizace: 13-10-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Výkon soudních rozhodnutí - Anglie a Wales

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Stránka v původním jazykovém znění byla aktualizována a přesunuta na portál evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Co znamená výkon soudních rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních? 1.
2. Za jakých podmínek lze vydat vykonatelný právní titul nebo rozhodnutí? 2.
2.1. Postup 2.1.
2.2. Hmotné podmínky 2.2.
3. Předmět a charakter donucovacích opatření 3.
3.1. Jaký druh majetku může být předmětem výkonu soudních rozhodnutí? 3.1.
3.2. Jaké jsou účinky donucovacích opatření? 3.2.
3.3. Jaká je platnost těchto opatření? 3.3.
4. Je možno se odvolat proti rozhodnutí o uvalení takového opatření? 4.

 

1. Co znamená výkon soudních rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních?

Výkon soudních rozhodnutí je soudně schválené opatření, jehož cílem je donutit soudně uznané dlužníky, aby splnili příkaz soudu.

Podle právního systému Anglie a Walesu je výběr donucovací metody výhradně věcí soudně uznaného věřitele.

Při výběru této metody musí věřitel zvážit, zda:

 • je pravděpodobné, že od odpůrce získá své peníze a soudní poplatky;
 • odpůrce dluží peníze i jiným lidem nebo proti němu soud hrabství vydal další rozsudky;
 • odpůrce vlastní věci nebo majetek, který lze zabavit a prodat v aukci;
 • je odpůrce zaměstnaný;
 • má odpůrce další příjmy, například výnosy z investic;
 • má odpůrce účet u banky, stavební spořitelny nebo jiný účet;
 • odpůrce vlastní majetek (dům); nebo
 • zda někdo další dluží odpůrci peníze.

Níže uvádíme informace o různých druzích donucovacích opatření. Soudně uznaný věřitel by si měl vybrat takové opatření, které mu nejspíše pomůže získat dlužnou částku zpět. Pokud je například odpůrce nezaměstnaný nebo samostatně výdělečně činný, byla by žádost o příkaz k obstavení výdělku zbytečným plýtváním časem a penězi. Pokud má však odpůrce peníze na bankovním účtu, je dobré požádat o příkaz o uhrazení dluhu třetí stranou.

Soud nemůže zaručit, že soudně uznaný věřitel dostane své peníze zpět a za každou žalobu je třeba zaplatit soudní poplatek. Přestože soud připočte tento poplatek k penězům, které odpůrce dluží, nemůže vrátit věřiteli peníze, které již věřitel zaplatil, pokud tento nedostane zpět své prostředky od odpůrce.

back

NahoruNahoru

Různé druhy donucovacích opatření jsou:
Konfiskace / exekuce

Jde v podstatě o totéž, tj. zabavení statků za účelem jejich případného odsunu a prodeje v aukci, jehož cílem je pokrýt náklady na soudně uznaný dluh. Konfiskace je mimosoudní opatření provedené prostřednictvím zabavení statků; exekuce je výkon rozhodnutí občanského osudu prostřednictvím zabavení statků. Oběma metodám se brzy začne jednotně říkat „převzetí právní kontroly nad statky”.

Aby bylo možno dosáhnout výkonu rozhodnutí pomocí exekuce, je třeba požádat soud o příkaz k exekuci. Tento příkaz pomůže pouze tehdy, pokud má odpůrce:

 • dostatek statků na adrese udané soudně uznaným věřitelem, které lze prodat v aukci a získat tak peníze, nebo
 • veškeré peněžní prostředky požadované v příkazu (k zastavení prodeje statků).

Soud vydá příkaz k exekuci až poté, co odpůrce:

 • nezaplatil částku, jejíž úhrada mu byla nařízena; nebo
 • se opozdil přinejmenším s jednou splátkou.

Soudní vykonavatelé nemohou vždy odebrat a prodat statky odpůrce. Nemohou například odebrat základní vybavení domácnosti a nástroje živnostníka nebo zboží podléhající dohodě o leasingu nebo pronájmu. Soudní vykonavatel nezabaví majetek odpůrce, pokud jeho hodnota není taková, aby po uhrazení nákladů na odebrání a prodej majetku stačila na zaplacení příkazu. Zboží prodané v aukci často vynese pouze zlomek své původní hodnoty. Statky odpůrce mohou být navíc již zabaveny soudními vykonavateli jednajícími na základě jiného soudního příkazu.

back

NahoruNahoru

Více informací o příkazech k exekuci English PDF File (PDF File 236 KB) lze získat na internetové stránce Soudní služby.

Příkaz k obstavení výdělku

V rámci této donucovací metody vydá soud příkaz, na jehož základě se ze mzdy nebo platu soudně uznaného dlužníka pravidelně odečte pevná částka ke dni jeho splatnosti a zašle přímo soudně uznanému věřiteli.

Před vydáním příkazu k obstavení výdělku musí být odpůrce někým zaměstnán. Takovýto příkaz nelze vydat, pokud je odpůrce nezaměstnaný nebo samostatně výdělečně činný. Je možné, že soud nebude moci příkaz vydat nebo že vydá pouze příkaz k uhrazení dané částky v malých splátkách, pokud jsou životní náklady odpůrce vyšší než jeho výdělek.

Více informací o příkazech k obstavení výdělku English PDF File (PDF File 239 KB) lze získat na internetové stránce Soudní služby.

Příkaz k obstavení majetku dlužníka – včetně příkazu k prodeji a zákazu nakládat s majetkem

Příkaz k obstavení majetku dlužníka zabraňuje odpůrci, aby prodal svůj majetek (jako jsou věci, pozemky nebo investice), aniž by uhradil dluh soudně uznanému věřiteli. Věřitel dostane zaplaceno buď z výnosu z prodeje, pokud je majetek prodán, nebo z výnosu z pozůstalosti, pokud dlužník zemře. Tento postup může rovněž zahrnovat dva další druhy soudního příkazu. Jednak příkaz k prodeji, kdy soud může nařídit prodej nemovitého majetku. Za druhé existuje zákaz nakládat s majetkem, který brání dlužníkovi v nakládání s nemovitým majetkem, jehož cílem je vyhnout se řízení o vydání příkazu k obstavení jeho majetku.

back

NahoruNahoru

Více informací o příkazu k obstavení majetku English PDF File (PDF File 222 KB) lze získat na internetové stránce Soudní služby.

Příkaz k uhrazení dluhu třetí stranou (původně známé jako řízení o poddlužníkovi)

Na základě této donucovací metody vydá soud příkaz, kterým se zmrazí bankovní účty soudně uznaného dlužníka. Částka pokrývající soudně uznaný dluh je pak automaticky převedena na účet soudně uznaného věřitele jakožto uspokojení jeho pohledávky. Pokud na bankovních účtech není dostatek prostředků k pokrytí dluhu, pak se použijí ty prostředky, které jsou dostupné, k uhrazení alespoň části dlužné částky.

Více informací o příkazu k uhrazení dluhu třetí stranou English PDF File (PDF File 222 KB) lze získat na internetové stránce Soudní služby.

Konkurzní řízení

Pokud dlužná částka převyšuje 750 GBP, může soudně uznaný věřitel rovněž požádat o zahájení konkurzního řízení proti odpůrci. Toto řízení lze vést jak u soudů hrabství, tak u vrchního soudu. Tento postup však může být finančně nákladný.

back

NahoruNahoru

Soudní předvolání

Tato donucovací metoda je omezena na vymáhání nezaplacených daní. Soudně uznaný dlužník se dostaví k soudu a ve veřejném líčení vypovídá pod přísahou o tom, proč nezaplatil svůj soudně uznaný dluh, zvláště pak o tom, co udělal s prostředky, ke kterým měl přístup od té doby, co dostal rozhodnutí soudu, a proč je nepoužil na uhrazení dluhu. Tento postup se v současné době přehodnocuje.

Příkaz k poskytnutí informací (původně známé jako ústní výslech)

I když se nejedná přímo o donucovací metodu, umožňuje tento postup, aby soudně uznaní dlužníci byli dotazováni ohledně svého majetku a soudně uznaný věřitel získal více informací a mohl si tak lépe zvolit donucovací metodu, kterou použije. Součástí současných návrhů reformy, která se týká systému výkonů soudních rozhodnutí v Anglii a Walesu, je záměr rozšířit tyto pravomoci tím, že bude zaveden širší systém příkazů k poskytnutí údajů.

Více informací o příkazu k poskytnutí informací English PDF File (PDF File 205 KB) lze získat na internetové stránce Soudní služby.

2. Za jakých podmínek lze vydat vykonatelný právní titul nebo rozhodnutí?

2.1. Postup

Je možno vymáhat jak soudní, tak mimosoudní rozhodnutí. Stejně jako rozsudky soudů hrabství a vrchního soudu patří mezi další rozhodnutí, která lze vymáhat za použití všech nebo některých výše uvedených metod, i některá rozhodnutí nižších soudů (kde se v některých občanských věcech rozhoduje v rámci zkráceného řízení), různých tribunálů a nedoplatky některých druhů nájemného a nezaplacených daní, poplatků a pokut za parkování.

back

NahoruNahoru

Není vždy nutno žádat o příkaz soudu nařizující výkon rozhodnutí. Exekuční řízení pro nezaplacené nájemné, daně, cla, spotřební daně a pokuty za parkování lze zahájit bez předchozího souhlasu soudu.

Jak soudy hrabství, tak vrchní soud jsou oprávněny nařídit výkon soudního rozhodnutí v případech, kdy rozhodnutí vydaly. Je však třeba poznamenat, že vykonavatel soudu hrabství nemůže vymáhat částky nad 5 000 GBP (ledaže vymáhá dohodu, která se řídí zákonem o spotřebitelských úvěrech z roku 1974, kterou lze vymáhat pouze u soudů hrabství). Rozhodnutí soudů hrabství o částce vyšší než 5 000 GBP je nutno postoupit úředníkovi vrchního soudu pro výkon rozhodnutí. Úředníci vrchního soudu nemohou vymáhat rozhodnutí o částce nižší než 600 GBP.

Existuje postup, jímž mohou soudně uznaní věřitelé postoupit rozhodnutí soudů hrabství týkající se částek v rozsahu 600 GBP až 5 000 GBP vrchnímu soudu, který je bude vymáhat exekučně. Dále je třeba poznamenat, že u vrchního soudu neexistuje žádný postup k obstavení výdělku. Aby mohla být použita tato donucovací metoda, je věc třeba postoupit soudu hrabství.

Pokud byl nárok uznán pomocí online žádosti o uznání peněžního nároku (Money Claim Online), je možno rovněž  požádat online English PDF File (PDF File 205 KB) o příkaz k exekuci.

back

NahoruNahoru

Statut, úloha, odpovědnost a pravomoci činitelů zabývajících se výkonem soudních rozhodnutí
 • Úředníci vrchního soudu zabývající se výkonem soudních rozhodnutí (dříve správní úředníci hrabství - sheriffs)

  Až do 31. března 2004 vykonávali soudní příkazy vrchního soudu správní úředníci hrabství. Tito úředníci byli jmenováni na základě zákona o správních úřednících hrabství (Sheriffs Act) z roku 1887. Vrchní úředníci hrabství (High Sheriffs) byli každoročně jmenováni královnou pro každý bailiwick (což je oblast spadající pod pravomoc vrchního úředníka – obvykle odpovídající jednomu hrabství v Anglii nebo Walesu). I když byli vrchní úředníci odpovědni za výkon rozhodnutí vrchního soudu v rámci své oblasti, nebyli do tohoto výkonu osobně zapojeni. Místo toho postupovali pravomoci při výkonu rozhodnutí na své podřízené (Under Sheriffs), obvykle praktikující advokáty, a jejich úředníky, kteří spolu se soudními vykonavateli prováděli každodenní práci spojenou s výkonem soudních rozhodnutí. Měli monopol na vykonávání příkazů k zabavení majetku dlužníka (což je příkaz k exekuci s cílem vymoci uhrazení dluhu ve chvíli, kdy byl vynesen rozsudek vůči dlužníkovi) a rovněž příkazů k uvedení v držbu a vrácení majetku.

  Od 1. dubna 2004 provádějí výkon příkazů vrchního soudu úředníci vrchního soudu zabývající se výkonem soudních rozhodnutí. Jsou to odborníci na výkon soudních rozhodnutí, kteří jsou jmenováni lordem kancléřem, aby prováděli výkon soudních rozhodnutí v rámci určitých poštovních okresů. Jejich jmenování a pravomoci se řídí paragrafem 99 a dodatkem 7 zákona o soudech z roku 2003 (Courts Act 2003) a Předpisy pro úředníky vrchního soudu zabývající se výkonem soudních rozhodnutí z roku 2004 (High Court Enforcement Officers Regulations 2004). Pro své jmenování musejí splňovat mnoho kritérií, jako je kvalifikace, finanční bezúhonnost, členství v odborných společnostech, závazek zachovávat rozmanitost, vhodné chování a dodržování disciplíny.

  Stejně jako v případě správních úředníků hrabství mohou úředníci vrchního soudu vymáhat rozsudky soudu hrabství, pokud vymáhaná částka překračuje 600 GBP a věřitel se rozhodne postoupit dluh k vymáhání vrchnímu soudu.

 • Vykonavatelé soudů hrabství

  Vykonavatelé soudů hrabství, kteří jsou zaměstnanci Soudní služby (Court Service) a tedy státními úředníky, se zabývají výkonem soudních rozhodnutí anebo příkazů vydaných a zaregistrovaných u soudů hrabství. Vykonávají exekuční příkazy, zmocňují se držby pozemků na základě příkazů k uvedení v držbu a získávají zpět majetek na základě příkazů k vrácení majetku. Vykonavatelé soudů hrabství kromě toho plní další povinnosti včetně osobního doručování písemností a příkazů k vazbě.

 • Diplomovaní soudní vykonavatelé

  Diplomovaní soudní vykonavatelé jsou soukromými vykonavateli, kteří získali osvědčení na základě Pravidel pro zabavení majetku na zaplacení nájemného English, takže mají povolení od soudce obvodního soudu zasedajícího u soudu hrabství. Zabavení majetku na zaplacení nájemného se vztahuje k zabavení majetku nájemníka majitelem bytu, jehož účelem je zajištění platby dlužného nájemného bez soudního zásahu. Podle dalších zákonů mohou diplomovaní soudní vykonavatelé rovněž vymáhat další specifické dluhy, jako je poplatek na místní správu, podnikové daně atd. Jedná se o místní daně placené domácnostmi a fyzickými osobami místním úřadům.

 • Soukromí soudní vykonavatelé

  Soukromí soudní vykonavatelé vymáhají dluhy v případě, že právní předpisy nestanoví, že by dluhy měl vymáhat pouze úředník vrchního soudu zabývající se výkonem soudních rozhodnutí, vykonavatel soudů hrabství nebo diplomovaný soudní vykonavatel. Soukromý soudní vykonavatel nemusí splňovat žádné kvalifikační předpoklady.

 • Nižší soudy

  Od 1. dubna 2001 převzaly Výbory nižších soudů (Magistrates Courts Committees -MCCs) od policie formální hlavní odpovědnost za výkon rozhodnutí vydaných na neplatiče pokut a osoby porušující tresty obecně prospěšných prací. Podle nového uspořádání je věcí jednotlivých MCCs, aby rozhodly o tom, jakým způsobem má být jejich příkaz vykonán. Některé zaměstnávají své vlastní úředníky, jiné si na tuto práci najímají speciální agentury pro výkon rozhodnutí nebo policii a některé používají kombinaci těchto metod. Některé MCCs navíc uzavírají i nadále smlouvy se soukromými nebo diplomovanými soudními vykonavateli (kteří nemusí být speciální agenturou pro výkon rozhodnutí) za účelem provádění příkazů k zabavení zboží.

Využití služeb právních zástupců a dalších právních odborníků

Věřitel není povinen žádat o výkon soudního rozhodnutí prostřednictvím právního zástupce nebo jiného právního odborníka.

Postup při výkonu rozhodnutí však může být složitý, zvláště u vrchního soudu. Věřitelé proto mohou požádat o pomoc právníka, právní středisko nebo občanskou poradnu, než zahájí výkon rozhodnutí. Některé soudy hrabství fungují rovněž jako okresní rejstříky pro vrchní soud. Jejich zaměstnanci nebo zaměstnanci vrchního soudu v Londýně mohou poskytnout více informací o výkonu rozhodnutí prostřednictvím vrchního soudu. Nemohou vám však poradit, kterou metodu zvolit. Toto rozhodnutí je věcí věřitele.

Sazebník poplatků za výkon soudních rozhodnutí

Za každou donucovací metodu se platí různé soudní poplatky. Jak již bylo uvedeno, i když soud připočte tyto poplatky k penězům, které odpůrce dluží, nemůže věřiteli vrátit částku, kterou již zaplatil, pokud věřitel nedostane své peníze od odpůrce.

Sazebník poplatků za výkon soudních rozhodnutí u soudů hrabství English PDF File (PDF File 205 KB) lze nalézt na internetových stránkách Soudní služby.

back

NahoruNahoru

Sazebník poplatků za výkon soudních rozhodnutí u vrchního soudu English lze nalézt na internetových stránkách Soudní služby.

2.2. Hmotné podmínky

Jak bylo uvedeno výše, v Anglii a Walesu je výběr donucovací metody zcela v rukou soudně uznaného věřitele. Věřitelé, kteří obdrželi platné rozhodnutí soudu a ještě nedostali zaplaceno, mají právo vymáhat toto rozhodnutí nejvhodnějšími prostředky, které mají k dispozici. Není úkolem soudu zasahovat do této svobody výběru. Pokud tedy existuje platné rozhodnutí, žadatel správně vyplnil příslušné formuláře, poskytl veškeré dodatečné informace, o které byl požádán, a zaplatil předepsaný poplatek, je soud povinen řídit se přáním věřitele a použít donucovací metodu, kterou si věřitel vybral.

3. Předmět a charakter donucovacích opatření

3.1. Jaký druh majetku může být předmětem výkonu soudních rozhodnutí?

Výkon soudních rozhodnutí lze provádět na následujícím majetku:

 • bankovních účtech prostřednictvím příkazu k uhrazení dluhu třetí stranou (řízení o poddlužníkovi);
 • hmotném movitém majetku prostřednictvím jeho zabavení nebo exekuce;
 • registrovaných vozidlech prostřednictvím jejich zabavení nebo exekuce;
 • nemovitém majetku prostřednictvím příkazu k obstavení majetku dlužníka;
 • platech nebo mzdách prostřednictvím příkazu k obstavení výdělku.

Pouze v případě nároků na nezaplacené daně lze využít soudní obsílky. Nároky vůči dohodám, které se řídí zákonem o spotřebitelských úvěrech z roku 1974, lze vymáhat pouze u soudů hrabství, i když se nárokují částky, které by se jinak považovaly za částky nad limitem soudů hrabství. Zboží, které je předmětem dohod o pronájmu nebo leasingu je vyňato ze zabavení majetku.

back

NahoruNahoru

Neexistuje žádný závazný seznam majetku, který nelze zkonfiskovat. Existují však určité směrnice. Soudní vykonavatel může zabavit pouze majetek, který patří odpůrci nebo je ve společném vlastnictví. Nesmí například zabavit majetek, který patří partnerovi nebo partnerce – což zahrnuje i osoby, se kterými odpůrce žije stejným způsobem, jako kdyby byli manželé.

Veškerý majetek, který soudní vykonavatel zabaví, musí přinést peníze v aukci. Soudní vykonavatelé majetek nevezmou, pokud si budou myslet, že po zaplacení nákladů na odsun majetku a jeho prodej v aukci nezbude dostatečná částka na uhrazení části soudního příkazu.

Soudní vykonavatelé nemohou zabavit:

 • předměty, které odpůrce potřebuje k výkonu povolání nebo podnikání, jako jsou nástroje živnostníka nebo knihy;
 • základní vybavení domácnosti, které odpůrce a jeho rodina potřebuje, jako je oděv a lůžkoviny;
 • předměty, které jsou pronajaté nebo podléhají dohodě o leasingu (včetně aut);
 • majetek, který již mohl být zabaven soudními vykonavateli jednajícími na základě jiného soudního příkazu; nebo
 • vybavení, které podniku nepatří (např. kancelářský nábytek, stroje a vozidla na leasing).

V případě příkazů k obstavení výdělku vezme soud v úvahu, kolik peněz potřebuje odpůrce k zaplacení jídla, nájemného nebo hypotéky, základních potřeb a pravidelných účtů, například za elektřinu. Tomu se říká „chráněná výše výdělku“. Pokud odpůrce vydělává víc, než je tato chráněná výše výdělku, soud vystaví příkaz k obstavení výdělku.

back

NahoruNahoru

V případě příkazů k uhrazení dluhu třetí stranou může soudně uznaný dlužník, který nesmí vybírat peníze ze svého účtu u banky nebo stavební spořitelny a který tvrdí, že následkem toho on nebo jeho rodina mají problém uhradit běžné životní výdaje, požádat soud o příkaz k platbě v tísni, který umožňuje provést jednu nebo více plateb určitým osobám.

3.2. Jaké jsou účinky donucovacích opatření?

Pokud dlužníci nebo třetí strany nesplní požadavky soudních příkazů, vystavují se sankcím pro pohrdání soudem. Tresty, které lze za pohrdání soudem uložit, zahrnují „očištění od pohrdání“ (což je omluva soudci při veřejném líčení), pokuty a v nejzávažnějších případech uvěznění až na 14 dní.

Banky mají určité povinnosti z hlediska poskytování informací a obstavování bankovních účtů. Když banka dostane příkaz k uhrazení dluhu třetí stranou uvalený na jejího zákazníka, nemusí prozradit, kolik peněz má zákazník na účtu. Může uvést, že na účtu nejsou žádné peníze, že na účtu je nedostatek prostředků k pokrytí celé částky, ale může zaplatit její část, nebo že na účtu je dostatek prostředků k zaplacení celé požadované částky. Pro ochranu údajů existují velmi přísná pravidla, která udávají, jaké další informace může banka poskytnout. Po zavedení širšího systému příkazů k poskytnutí údajů uvedeného výše budou banky nicméně nuceny poskytovat více informací týkajících se bankovních údajů soudně uznaných dlužníků.

back

NahoruNahoru

3.3. Jaká je platnost těchto opatření?

Všechny příkazy uvádějí lhůtu, do kdy je třeba poskytnout příslušné informace nebo splnit soudní příkaz a rovněž uvádějí nejvyšší trest, který je možno uložit za nesplnění soudního příkazu.

4. Je možno se odvolat proti rozhodnutí o uvalení takového opatření?

Donucovací metody nařízené soudem (příkazy k obstavení majetku, příkazy k obstavení výdělku a příkazy k uhrazení dluhu třetí stranou) vždy probíhají ve dvou fázích. Dříve se jim říkalo „prozatímní“ a „absolutní“, ale nyní se jim říká „předběžná“ a „závěrečná“. Předběžná fáze procesu je soudní funkcí, která probíhá výhradně na papíře, a soudně uznaný dlužník nemůže do procesu v této fázi nijak zasáhnout. Aby však každá z metod postoupila do závěrečné fáze, musí proběhnout soudní slyšení, ke kterému bude dlužník pozván a v tuto chvíli bude moci uvést důvody, proč by se nemělo pokračovat s plánovanou donucovací metodou. „Závěrečné“ slyšení proběhne u téhož soudu, u nějž byla podána původní žádost o použití dotčené donucovací metody (pokud není výslovně požadováno jinak). Datum slyšení bude oznámeno všem stranám s dostatečným předstihem, v každém případě je stanovena minimální doba, která musí uplynout mezi „předběžnou“ fází, oznámením „závěrečného“ slyšení a samotným „závěrečným“ slyšením, aby měl dlužník (a jiná příslušná, do věci přímo zapojená třetí strana, např. banka v případě příkazu k uhrazení dluhu) čas si svůj případ připravit. Pokud stranám nevyhovuje datum „závěrečného“ slyšení, mohou požádat o jeho přesunutí na den, který by jim vzájemně více vyhovoval. V takovém případě zůstává předběžný příkaz v platnosti, ale „závěrečným“ se stane až poté, co proběhne slyšení.

Dlužníci tedy mají možnost vznést námitky proti navrhované donucovací metodě před tím, než je k ní přikročeno. Ve chvíli, kdy soud vynese rozhodnutí, nelze se proti němu odvolat. Za určitých okolností je možno se odvolat nebo požádat o zrušení původního rozsudku, který přiznal věřiteli pravomoc požadovat jeho výkon. Pouze pokud je rozsudek úspěšně napaden pomocí odvolání nebo je zrušen, může být proces výkonu rozsudku soudně zastaven. Pokud je napadení rozsudku vzneseno poté, co soud schválil žádost věřitele o výkon rozsudku, je možno soudní příkaz na žádost soudu pozastavit. Soudní vykonavatelé nesmí majetek odebrat, ale musí ho obstavit (to znamená sepsat majetek, který bude moci být později zabaven a prodán).

Jak bylo uvedeno výše, pokud věřitel správně požádal soud o výkon rozhodnutí, musí soud nařídit použití donucovací metody, kterou si věřitel zvolil. Není tedy nutné, aby měl věřitel nějaký prostředek k odvolání proti rozhodnutí uvalujícímu toto opatření.

Bližší informace

 • Court Service guides on methods of enforcement and fees English
 • Department for Constitutional Affairs English
 • White Paper on Effective Enforcement English (s podrobnostmi o vládním návrhu na změnu systému výkonu soudních rozhodnutí)
 • Enforcement Services Association English 
 • Association of High Sheriffs English of England and Wales
 • High Court Enforcement Officers Association English

« Výkon soudních rozhodnutí - Obecné informace | Spojené království - Obecné informace »

back

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 13-10-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království