Europeiska Kommissionen > ERN > Verkställighet av domstolsavgöranden > Gemenskapsrätt

Senaste uppdatering: 26-01-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Verkställighet av domstolsavgöranden - Gemenskapsrätt

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


”Jag vill få en dom verkställd i en annan medlemsstat, hur ska jag gå till väga?”

Du måste vända dig till en domstol i den medlemsstat där domen ska verkställas och få domen förklarad verkställbar (så kallad exekvatur).

Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område innehåller regler om verkställighet av utländska domar. Förordningen, som trädde i kraft den 1 mars 2002, gör det enklare att få en utländsk dom förklarad verkställbar i jämförelse med Brysselkonventionen från 1968 som gällde tidigare. Förordningen är direkt tillämplig, det vill säga du kan åberopa den inför domstol. Den gäller inte i Danmark, där 1968 års Brysselkonvention fortfarande gäller.

De viktigaste bestämmelserna i förordningen:

 • En dom som har meddelats i en medlemsstat och som är verkställbar där ska kunna verkställas i en annan medlemsstat efter ansökan om verkställighetsförklaring (i Storbritannien: registrering) från en part.
 • Ansökan lämnas till domstolen på den ort där motparten är bosatt eller på verkställighetsorten.
 • Verkställighetsförklaringen utfärdas efter vissa formaliteter och delges motparten, som måste ansöka hos domstol om ändring om han eller hon vill invända mot den.
 • Ibland kan domstolen vägra erkänna en utländsk dom. Så kan ske om domen strider mot grunderna för rättsordningen i verkställighetslandet eller om den är oförenlig med en tidigare dom. Erkännande får också vägras om stämningsansökan inte har delgivits motparten eller om denna inte har deltagit i rättegången.

Även om det här förfarandet är relativt enkelt, finns det trots förordningen kvar en hel del hinder mot automatisk verkställighet av domar inom EU. Fortfarande krävs det alltför många åtgärder innan domen kan verkställas.

Europeiska rådet (dvs. EU-ländernas stats- och regeringschefer) i Tammerfors i oktober 1999 begärde att det skulle bli ännu enklare att verkställa utländska domar. I november 2000 antog ministerrådet ett åtgärdsprogram om ömsesidigt erkännande av domar. Slutmålet är att avskaffa alla särskilda förfaranden för verkställighet (s.k. exekvatur) av civilrättsliga domar. Man har valt att avskaffa dem gradvis, till att börja med inom ett väl avgränsat område, nämligen obestridda fordringar (dvs. fordringar där den betalningsskyldige inte har invänt mot skulden).

Till börjanTill början

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 805/2004 om införande av en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar antogs den 21 april 2004. Den ger på vissa villkor befrielse från sådana mellanliggande åtgärder som tidigare krävts i den medlemsstat där verkställighet söks för domar som meddelats i en annan medlemsstat, om skuldens natur eller omfattning är otvistiga. Villkoren avser huvudsakligen krav på delgivning av handlingarna om tredskodom meddelats. Genom att avskaffa kontroller eller andra åtgärder kan fordringsägare snabbt och effektivt få domar verkställda i utlandet, utan att de behöver vända sig till domstolarna i verkställighetsstaten, något som annars kostar både tid och pengar.

Den 15 mars 2005 antog kommissionen ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av ett europeiskt småmålsförfarande. Syftet med förslaget är att göra förfarandena vid tvister om mindre värden enklare, snabbare och billigare genom att införa ett europeiskt småmålsförfarande som ett alternativ till de förfaranden som redan regleras i medlemsstaternas lagstiftning och som kommer att förbli oförändrade. Förslaget avskaffar även de mellanliggande åtgärder som fortfarande krävs för att få en dom erkänd och verkställd. En dom som meddelats enligt det europeiska småmålsförfarandet skall erkännas och vara verkställbar i andra medlemsstater utan någon verkställighetsförklaring eller möjligheter att motsätta sig verkställighet.

Det finns inga EU-bestämmelser om själva verkställigheten. I åtgärdsprogrammet om ömsesidigt erkännande anges det dock en rad åtgärder för att öka verkningarna av utländska domar i verkställighetslandet. Några exempel:

Referensdokument

« Verkställighet av domstolsavgöranden - Allmän information | Gemenskapsrätt - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 26-01-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket