Komisja Europejska > EJN > Wykonywanie orzeczeń > Prawo wspólnotowe

Ostatnia aktualizacja: 31-01-2007
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Wykonywanie orzeczeń - Prawo wspólnotowe

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


„Chcę, aby orzeczenie sądu zostało wykonane w innym państwie członkowskim.”

W tym przypadku należy zwrócić się do właściwego sądu w państwie członkowskim, w którym wymagane jest wykonanie orzeczenia, o stwierdzenie wykonalności orzeczenia zagranicznego (exequatur).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych zawiera zasady wykonywania orzeczeń w innym państwie członkowskim. Rozporządzenie to weszło w życie z dniem 1 marca 2002 r. i upraszcza procedurę ubiegania się o stwierdzenie wykonalności orzeczenia zagranicznego w stosunku do konwencji brukselskiej z roku 1968, którą zastępuje. Rozporządzenie to jest bezpośrednio stosowane, co oznacza, że każdy może się na nie powoływać w sądzie. Nie ma jednak zastosowania w Danii, gdzie nadal stosowana jest konwencja brukselska.

Rozporządzenie ustanawia następujące zasady:

 • Orzeczenia wydane i wykonywalne w jednym państwie członkowskim mogą być wykonywane w innym państwie członkowskim, jeżeli ich wykonalność w tym państwie zostanie stwierdzona (lub w przypadku Zjednoczonego Królestwa - jeżeli orzeczenie zostanie zarejestrowane) na wniosek dowolnej zainteresowanej strony;
 • Wniosek składany jest w sądzie posiadającym właściwość miejscową określaną na podstawie miejsca zamieszkania dłużnika lub na podstawie miejsca, w którym ma się odbyć wykonanie;
 • Stwierdzenie wykonalności wydawane jest po spełnieniu określonych formalności i doręczane jest drugiej stronie, która ma prawo złożyć środek zaskarżenia wyłącznie w sądzie;
 • Możliwa jest odmowa uznania orzeczenia zagranicznego, jeśli jego uznanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub jeżeli nie da się go pogodzić z wcześniejszym orzeczeniem bądź w sytuacji, gdy dokument wszczynający postępowanie nie został doręczony w stosownym czasie lub gdy druga strona nie wdaje się w spór.

Postępowanie to może się wydawać dość proste, lecz rozporządzenie nie znosi wszystkich barier dla swobodnego przepływu orzeczeń sądowych w Unii Europejskiej i pozostawia szereg środków pośrednich, które pozostają zbyt restrykcyjne.

Do góryDo góry

W październiku 1999 r. w Tampere dansk - Deutsch - ελληνικά PDF File (PDF File 616 KB) - English - français - italiano - Nederlands - português - suomi - svenska Rada Europejska wezwała do dalszego ograniczenia środków tymczasowych niezbędnych do wykonywania orzeczeń zagranicznych. W listopadzie 2000 r. Rada przyjęła program działań na rzecz wdrożenia zasady wzajemnego uznawania decyzji w sprawach cywilnych i handlowych. Jego celem jest zniesienie wszystkich postępowań wymaganych dla wykonalności orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych. Podjęto decyzję o stopniowej realizacji działań, począwszy od bardzo konkretnego projektu pilotażowego - zniesienie exequatur dla roszczeń bezspornych.

W dniu 21 kwietnia 2004 r. przyjęto rozporządzenie (WE) nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia europejskiego tytułu egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych. Stanowi ono o rezygnacji - pod określonymi warunkami - ze wszystkich środków tymczasowych w państwie członkowskim, w którym wnosi się o wykonanie, a które dotychczas były niezbędne w wypadku orzeczeń wydanych w innym państwie członkowskim przy potwierdzalnym braku sporu dotyczącego istoty lub wielkości długu. Warunki te dotyczą przede wszystkim doręczania dokumentów w wypadku orzeczeń zaocznych. Zniesienie exequatur pozwoli wierzycielom na uzyskanie szybkiego i skuteczniejszego wykonania za granicą bez udziału sądów w państwie członkowskim, w którym wystąpiono o wykonanie orzeczenia, w czasochłonnych i kosztownych formalnościach.

Do góryDo góry

Dnia 15 marca 2005 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń. Celem wniosku jest uproszczenie, przyśpieszenie i ograniczenie kosztów postępowania sądowego w sprawie drobnych roszczeń poprzez ustanowienie europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń, które byłoby dostępne dla procesujących się stron na zasadzie alternatywy dla postępowań istniejących na mocy przepisów państw członkowskich, które pozostaną nienaruszone. Ponadto wniosek zniesie środki tymczasowe, które są nadal wymagane w celu umożliwienia uznawania i wykonywania orzeczeń. Orzeczenie wydane w trybie europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń będzie uznawane i wykonywalne w innym państwie członkowskim bez potrzeby stwierdzania jego wykonalności oraz bez możliwości sprzeciwienia się jego uznaniu.

Nie istnieją przepisy wspólnotowe dotyczące wykonywania jako takiego. Program wzajemnego uznawania decyzji przewiduje jednak szereg działań mających na celu wzmocnienie w państwie, w którym składany jest wniosek, skutków orzeczeń wydanych w państwie pochodzenia:

 • Ustanowienie wykonywania tymczasowego: decyzja w państwie, w którym składany jest wniosek, potwierdzająca wykonalność sama z siebie byłaby tymczasowo wykonywalna niezależnie od możliwości wniesienia środka odwoławczego;
 • Ustanowienie środków ochronnych na szczeblu europejskim: decyzja wydana w jednym państwie członkowskim pociągałaby za sobą upoważnienie do zastosowania środków ochronnych wobec majątku dłużnika na całym obszarze Unii Europejskiej (patrz temat: Zarządzenia tymczasowe i zabezpieczenie roszczeń);
 • Poprawa środków zajmowania dotyczących banków, np. poprzez ustanowienie europejskiego systemu zajmowania rachunków bankowych.

Dokumenty źródłowe

 • rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2001 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych
 • konwencja brukselska z 1968 r. o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych (wersja skonsolidowana)
 • wnioski prezydencji dansk - Deutsch - ελληνικά PDF File (PDF File 616 KB) - English - français - italiano - Nederlands - português - suomi - svenska - Rada Europejska (15 i 16 października 1999 r.)
 • projekt programu działań z dnia 30 listopada 2000 r. na rzecz wdrożenia zasady wzajemnego uznawania decyzji w sprawach cywilnych i handlowych
 • rozporządzenie (WE) nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych
 • wniosek dotyczący rozporządzenia ustanawiającego europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń

« Wykonywanie orzeczeń - Informacje ogólne | Prawo wspólnotowe - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 31-01-2007

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania