Eiropas Komisija > ETST > Spriedumu izpilde > Kopienas tiesību akti

Pēdējo reizi atjaunots: 31-01-2007
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Spriedumu izpilde - Kopienas tiesību akti

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


"Vēlos, lai spriedumu izpildītu citā dalībvalstī".

Šādā gadījumā jums ir jāiesniedz pieteikums attiecīgajai tiesai dalībvalstī, kurā ir jāizpilda spriedums, lai paziņotu, ka ārvalsts tiesas spriedums ir izpildāms (ekzekvatūra).

Padomes 2000. gada 22. decembra Regula (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās ietver noteikumus par spriedumu izpildi citā dalībvalstī. Tā stājās spēkā 2002. gada 1. martā un paredz vienkāršāku procedūru ārvalsts tiesas sprieduma atzīšanai par izpildāmu, salīdzinot ar 1968. gada Briseles Konvenciju, kuru tā aizstāj. Regula ir tieši piemērojama, kas nozīmē to, ka ikviens var izmantot to tiesās. To nepiemēro Dānijā, kur joprojām piemēro Briseles Konvenciju.

Regulā paredzēti šādi noteikumi:

 • vienā dalībvalstī pieņemtus un izpildāmus spriedumus var izpildīt citā dalībvalstī pēc tam, kad tie atzīti par izpildāmiem attiecīgajā dalībvalstī (vai reģistrēti Apvienotajā Karalistē) pēc tam, kad jebkura persona, kura ir ieinteresēta attiecīgajā lietā, iesniedz iesniegumu;
 • iesniegumu iesniedz tiesai, kurai ir teritoriālā piekritība atkarībā no tās puses dzīvesvietas, pret kuru tiek prasīta izpilde, vai atkarībā no izpildes vietas;
 • izpildāmības deklarācija ir jāizdod pēc tam, kad ir nokārtotas noteiktas formalitātes, un tā ir jāizpilda otrai pusei, kura var to apstrīdēt tikai tiesā;
 • pastāv iespēja atteikties atzīt ārvalsts tiesas spriedumu, ja atzīšana būtu pretrunā sabiedriskajai kārtībai vai iepriekš pieņemtam spriedumam vai gadījumā, ja dokuments procedūras uzsākšanai nav savlaicīgi nodots, vai otras puses neierašanās gadījumā.

Procedūra var šķist gluži vienkārša, bet regula nenovērš visus šķēršļus spriedumu brīvai apritei Eiropas Savienībā, un tajā joprojām ir vairāki starpposma pasākumi, kas joprojām ir pārāk ierobežojoši.

Eiropadome 1999. gada oktobrī Tamperē dansk - Deutsch - ελληνικά PDF File (PDF File 616 KB) - English - français - italiano - Nederlands - português - suomi - svenska aicināja turpināt samazināt starpposma pasākumus, kas nepieciešami ārvalsts tiesas spriedumu izpildei. Padome 2000. gada novembrī pieņēma pasākumu programmu, lai īstenotu savstarpējās atzīšanas principu lēmumiem civillietās un komerclietās. Mērķis ir atcelt visas procedūras, kas nepieciešamas spriedumu izpildei civillietās un komerclietās. Ir nolemts strādāt pakāpeniski, sākot ar ļoti specifisku izmēģinājuma projektu - ekzekvatūras procedūras atcelšanu neapstrīdētiem prasījumiem.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 805/2004, ar ko izveido Eiropas izpildes rīkojumu neapstrīdētiem prasījumiem, tika pieņemta 2004. gada 21. aprīlī. Ievērojot konkrētus nosacījumus, tā atbrīvo no visiem tādiem starpposma pasākumiem dalībvalstī, kurā tiek prasīta lēmuma izpilde, kuri līdz šim bija nepieciešami lēmumiem, kas pieņemti citā dalībvalstī, ja var pierādīt, ka nepastāv strīds par parāda veidu vai apjomu. Minētie nosacījumi galvenokārt attiecas uz dokumentu nodošanu aizmugurisku spriedumu gadījumos. Atceļot ekzekvatūru, kreditori varēs ātri un efektīvi panākt izpildi ārvalstīs, neiesaistot tās dalībvalsts tiesas, kurā veicama izpilde, laikietilpīgu un dārgu formalitāšu kārtošanā.

Eiropas Komisija 2005. gada 15. martā pieņēma priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām. Priekšlikuma mērķis ir vienkāršot, paātrināt un samazināt ar tiesāšanos saistītās izmaksas attiecībā uz maza apmēra prasībām, ieviešot Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, lai to varētu izmantot kā alternatīvu tām procedūrām, kas pašlaik ir spēkā saskaņā ar dalībvalstu tiesību aktiem, kas netiks skarti. Turklāt ar priekšlikumu tiks atcelti starpposma pasākumi, kuri joprojām nepieciešami, lai spriedumu varētu atzīt un izpildīt. Lai citā dalībvalstī atzītu un izpildītu spriedumu, kas pieņemts, ievērojot Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, nebūs nepieciešama izpildāmības deklarācija, kā arī nebūs iespējams apstrīdēt tā atzīšanu.

Kopienas tiesību aktos izpilde nav reglamentēta. Bet savstarpējās atzīšanas programmā ir noteikta virkne pasākumu, lai stiprinātu izcelsmes valstī pieņemtu spriedumu ietekmi valstī, kas saņem pieprasījumu.

 • Pagaidu izpildes ieviešana: būtu jānodrošina lēmuma pagaidu izpilde pieprasījumu saņēmējā valstī, kas apstiprina izpildi, lai arī pastāv iespēja to pārsūdzēt;
 • Eiropas mēroga aizsardzības pasākumu ieviešana: vienā dalībvalstī pieņemts lēmums ietvertu atļauju īstenot aizsardzības pasākumus pret debitora aktīviem visā Savienības teritorijā (skatīt tēmu Pagaidu pasākumi un drošības pasākumi - vispārīga informācija);
 • Tādu pasākumu uzlabošana, kas attiecas uz aresta piemērošanu banku kontiem, piemēram, ieviešot Eiropas banku kontu aresta sistēmu.

Atsauces dokumenti

 • Padomes 2000. gada 22. decembra Regula (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās
 • Briseles 1968. gada Konvencija par piekritību tiesai un nolēmumu izpildi civillietās un komerclietās
 • Prezidentūras secinājumi dansk - Deutsch - ελληνικά PDF File (PDF File 616 KB) - English - français - italiano - Nederlands - português - suomi - svenska - Eiropadome (1999. gada 15. un 16. oktobris)
 • Programmas projekts (2000. gada 30. novembris) par pasākumiem, lai piemērotu nolēmumu savstarpējas atzīšanas principu civillietās un komerclietās
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Regula (EK) Nr. 805/2004, ar ko izveido Eiropas izpildes rīkojumu neapstrīdētiem prasījumiem
 • Priekšlikums regulai, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām

« Spriedumu izpilde - Vispārīgas ziņas | Kopienas tiesību akti - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 31-01-2007

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste