Europos Komisija > ETIT > Teismo sprendimų vykdymas > Bendrijos teisė

Naujausia redakcija: 31-01-2007
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Teismo sprendimų vykdymas - Bendrijos teisė

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


„Aš noriu, kad teismo sprendimas būtų įvykdytas kitoje valstybėje narėje.“

Šiuo atveju turite kreiptis į atitinkamą teismą toje valstybėje narėje, kurioje norite, kad teismo sprendimas būtų paskelbtas vykdytinu (exequatur procedūra).

2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo kitoje valstybėje narėje nustato teismo sprendimo vykdymo kitoje valstybėje narėje taisykles. 2002 m. kovo 1 d. įsigaliojęs reglamentas, kuris pakeitė iki tol galiojusią 1968 m. Briuselio konvenciją, supaprastina užsienio teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu procedūrą. Reglamentas yra tiesiogiai taikomas, o tai reiškia, kad kiekvienas asmuo gali teismuose remtis šiuo reglamentu. Tačiau reglamentas netaikomas Danijoje, kurioje taikoma Briuselio konvencija.

Reglamentas nustato šias pagrindines taisykles:

 • tam tikroje valstybėje narėje priimtas ir vykdomas teismo sprendimas gali būti vykdomas kitoje valstybėje narėje po to, kai šis sprendimas suinteresuotosios šalies prašymu joje buvo paskelbtas vykdytinu (arba užregistruotas vykdyti Jungtinėje Karalystėje);
 • prašymas teritorinę jurisdikciją turinčiam teismui pateikiamas pagal šalies, kurios atžvilgiu norima įvykdyti sprendimą, nuolatinę gyvenamąją vietą arba teismo sprendimo vykdymo vietą;
 • teismo sprendimas paskelbiamas vykdytinu laikantis tam tikrų oficialių reikalavimų ir turi būti įteikiamas kitai šaliai, kuri tokį paskelbimą gali ginčyti tik teismuose;
 • užsienio teismo sprendimą galima atsisakyti pripažinti, jeigu toks pripažinimas prieštaraus viešajai tvarkai arba bus nesuderinamas su anksčiau priimtu sprendimu, arba jeigu dokumentas, kuriuo pradedamas procesas, įteikiamas netinkamu laiku, arba kita šalis neatvyksta į bylos nagrinėjimą.

Procedūra atrodo pakankamai paprasta, tačiau reglamentas nepanaikina visų laisvo teismo sprendimų judėjimo Europos Sąjungoje kliūčių ir palieka keletą per daug griežtų tarpinių priemonių.

1999 m. spalio mėn. Tamperėje dansk - Deutsch - ελληνικά PDF File (PDF File 616 KB) - English - français - italiano - Nederlands - português - suomi - svenska susirinkusi Europos Vadovų Taryba paprašė sumažinti tarpinių priemonių, reikalingų užsienio teismo sprendimų vykdymui, kiekį. 2000 m. lapkričio mėn. Taryba priėmė Sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose abipusio pripažinimo principo įgyvendinimo programą. Šios programos tikslas - panaikinti visas procedūras, kurios yra reikalingos norint įvykdyti teismo sprendimus, priimtus išnagrinėjus civilines ir komercines bylas. Šioje srityje buvo nuspręsta priemonių imtis laipsniškai. Visų pirma bus atliktas konkretus bandomasis projektas dėl exequatur procedūros, susijusios su neginčytinais reikalavimais, panaikinimo.

viršųviršų

2004 m. balandžio 21 d. buvo priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 805/2004, sukuriantis neginčytinų reikalavimų Europos vykdomąjį raštą. Šis reglamentas, esant tam tikroms sąlygoms, leidžia netaikyti visų tarpinių priemonių, taikomų tose valstybėse narėse, kuriose siekiama įvykdyti teismo sprendimą ir kuriose ligi šiol tokios priemonės buvo reikalingos norint pripažinti kitoje valstybėje narėje priimtą sprendimą, kai ginčo dėl skolos pobūdžio arba dydžio pagrįstumo nebuvo galima patikrinti. Tokios sąlygos iš esmės apima dokumentų įteikimo atvejus, kai teismas, neatvykus atsakovui, priėmė sprendimą ieškovo naudai. Exequatur procedūros panaikinimas leis kreditoriams greitai ir veiksmingai įvykdyti teismo sprendimą užsienyje, nesikreipiant į valstybės narės, kurioje, laikantis daug laiko atimančių ir papildomų išlaidų sudarančių oficialių reikalavimų, norima įvykdyti teismo sprendimą, teismus.

2005 m. kovo 15 d. Europos Komisija priėmė Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio Europos reikalavimų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, pasiūlymą. Pasiūlymu siekiama supaprastinti ir pagreitinti bylinėjimosi dėl nedidelių sumų procesą ir sumažinti bylinėjimosi išlaidas. Sukūrus Europos reikalavimų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, bylos šalys gali pasirinkti arba šį alternatyvų ginčų sprendimo būdą, arba procesą pagal valstybių narių teisę, kurios normų reglamentas nekeičia. Be to, pasiūlymu bus panaikintos tarpinės priemonės, kurios yra reikalingos norint pripažinti ir įvykdyti teismo sprendimą. Sprendimas, priimtas ginčą išnagrinėjus pagal reikalavimų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, bus pripažįstamas ir vykdomas kitoje valstybėje narėje jo nepaskelbus vykdytinu ir nesuteikus galimybės prieštarauti sprendimo pripažinimui.

Bendrijos teisėje iš esmės nėra nuostatų dėl vykdymo. Tačiau abipusio pripažinimo programa nustato keletą priemonių, kuriomis siekiama pagerinti kilmės valstybėje narėje priimto teismo sprendimo vykdymą kitoje valstybėje narėje:

 • nustatomas sąlyginis vykdymas: patvirtintas vykdomasis teismo sprendimas, kurį reikalaujama įvykdyti kitoje valstybėje narėje, bus sąlyginai vykdomas nepaisant galimybės šį sprendimą apskųsti apeliacine tvarka;
 • Europos lygiu nustatomos apsaugos priemonės: vienoje valstybėje narėje priimtas teismo sprendimas suteiks įgaliojimus taikyti apsaugos priemones skolininko turtui visoje Sąjungos teritorijoje (žr. temą „Laikinosios ir apsaugos priemonės - Bendra informacija);
 • pagerinamos arešto priemonės, susijusios su bankais, pvz., sukuriama europinė banko sąskaitų arešto sistema.

viršųviršų

Informaciniai dokumentai

 • 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo
 • 1968 m. Briuselio konvencija dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose vykdymo (suvestinė redakcija)
 • Pirmininkaujančiosios valstybės narės išvados dansk - Deutsch - ελληνικά PDF File (PDF File 616 KB) - English - français - italiano - Nederlands - português - suomi - svenska - Europos Vadovų Taryba (1999 m. spalio 15 -16 d.)
 • 2000 m. lapkričio 30 d. Abipusio pripažinimo principo įgyvendinimo civilinėse ir komercinėse bylose priemonių programos projektas
 • 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 805/2004, sukuriantis neginčytinų reikalavimų Europos vykdomąjį raštą
 • Reglamento, nustatančio Europos reikalavimų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, pasiūlymas

« Teismo sprendimų vykdymas - Bendro pobūdžio informacija | Bendrijos teisė - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 31-01-2007

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė