Euroopan komissio > EOV > Oikeuden päätösten täytäntöönpano > Yhteisön oikeus

Uusin päivitys: 26-01-2007
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Oikeuden päätösten täytäntöönpano - Yhteisön oikeus

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Päivityksen jälkeen sivu on saatavilla Euroopan oikeusportaalissa.


Asianosainen haluaa hakea tuomion täytäntöönpanoa toisessa jäsenvaltiossa.

Tällöin on haettava tuomion täytäntöönpanomääräystä (eksekvatuuri) sen jäsenvaltion toimivaltaiselta tuomioistuimelta, jossa täytäntöönpanoa haetaan.

Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22. joulukuuta 2000 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 44/2001 annetaan säännöt tuomioiden täytäntöönpanemiseksi toisessa jäsenvaltiossa. Tämä asetus tuli voimaan 1. maaliskuuta 2002, ja sillä on yksinkertaistettu ulkomailla annetun tuomion täytäntöönpanomääräyksen saamismenettelyä suhteessa vuoden 1968 Brysselin yleissopimuksessa asetettuun menettelyyn. Asetus (EY) N:o 44/2001 korvaa Brysselin yleissopimuksen. Asetuksen säännökset ovat suoraan sovellettavaa oikeutta eli niihin voidaan vedota suoraan tuomioistuimissa. Niitä ei kuitenkaan sovelleta Tanskassa, jonka osalta Brysselin yleissopimus on edelleen voimassa.

Asetuksessa vahvistetaan seuraavat säännöt:

 •  Jäsenvaltiossa annettu ja siellä täytäntöönpanokelpoinen tuomio on pantava täytäntöön toisessa jäsenvaltiossa, kun tuomio on asiaan osallisen hakemuksesta julistettu siellä täytäntöönpanokelpoiseksi (tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröity täytäntöönpanoa varten).
 • Hakemuksen ottaa vastaan tuomioistuin, jonka alueellinen toimivalta määräytyy sen asianosaisen kotipaikan mukaan, jota vastaan täytäntöönpanoa haetaan, tai täytäntöönpanopaikkakunnan perusteella.
 • Tuomion täytäntöönpanokelpoiseksi julistaminen on tehtävä eräiden muodollisten toimenpiteiden jälkeen, ja tuomio on annettava tiedoksi vastaajalle, joka voi riitauttaa päätöksen ainoastaan hakemalla siihen muutosta.
 • Ulkomaisen tuomion tunnustaminen voidaan evätä, jos kyseisen tuomion täytäntöönpano olisi selkeästi vastoin jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteita (ordre public), jos tuomio on ristiriidassa aikaisemmin annetun tuomion kanssa tai jos tuomiota ei ole annettu määräajassa tiedoksi vastaajalle, joka ei vastaa.

Vaikka tämä menettely vaikuttaa suhteellisen yksinkertaiselta, asetuksella ei poisteta kaikkia tuomioiden vapaan liikkuvuuden esteitä Euroopan unionissa, vaan jäljelle jää turhan rajoittavia välivaiheita.

Sivun alkuunSivun alkuun

Lokakuussa 1999 Tampereella kokoontunut Euroopan neuvosto kehotti vähentämään huomattavasti ulkomaisten tuomioiden täytäntöönpanolta edellytettyjä välivaiheita. Neuvosto hyväksyi 30. marraskuuta 2000 toimenpideohjelman tuomioiden vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen toteuttamisesta siviili- ja kauppaoikeuden alalla. Ohjelman lopullisena tavoitteena on poistaa kaikki menettelyt, joita edellytetään siviili- ja kauppaoikeuden alan päätösten täytäntöönpanolta (eksekvatuuri). Asiassa on päätetty edetä vaiheittain ja keskittää toimet aluksi tarkoin määritellyllä alalla käynnistettyyn pilottihankkeeseen eli eksekvatuurimenettelyn poistamiseen riitauttamattomilta vaateilta.

Huhtikuun 21. päivänä 2004 annettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 805/2004 riitauttamattomia vaatimuksia koskevan eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen käyttöönotosta. Sillä poistetaan eräin edellytyksin kaikki välivaiheen toimenpiteet siinä jäsenvaltiossa, jossa täytäntöönpanoa haetaan. Välivaiheita on toistaiseksi täytynyt noudattaa toisessa jäsenvaltiossa annettujen oikeuden tuomioiden kohdalla tilanteissa, joissa velallinen on todistettavasti jättänyt riitauttamatta rahamääräisen vaatimuksen laadun tai määrän. Edellytykset liittyvät lähinnä asiakirjojen tiedoksiantoon silloin, kun on kyse tuomioista vastaajan poissa ollessa. Eksekvatuurimenettelyn poistaminen antaa velkojille mahdollisuuden hyödyntää oikeuden päätösten nopeaa ja tehokasta täytäntöönpanoa ulkomailla ilman sen jäsenvaltion oikeuslaitoksen osallistumista, jossa päätöksen täytäntöönpanoa haetaan, ja viivytyksiä ja kuluja.

Komissio antoi 15. maaliskuuta 2005 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta vähäisten vaatimusten menettelystä. Tämän ehdotuksen tavoitteena on yksinkertaistaa ja nopeuttaa vähäisiä vaatimuksia koskevia oikeudenkäyntejä ja alentaa niiden oikeudenkäyntikuluja ottamalla käyttöön eurooppalainen vähäisten vaatimusten menettely, johon asianosaiset voivat vaihtoehtoisesti turvautua jäsenvaltioiden muuttumattomina pysyvien kansallisen lainsäädännön menettelyjen ohella. Lisäksi ehdotuksella poistetaan välivaiheen toimenpiteet, joita vielä edellytetään tuomioiden tunnustamiseksi ja täytäntöönpanemiseksi. Jotta tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa helpotettaisiin, eurooppalaisessa vähäisten vaatimusten menettelyssä annettu tuomio tunnustetaan ja pannaan täytäntöön toisessa jäsenvaltiossa vaatimatta tuomion julistamista täytäntöönpanokelpoiseksi ja antamatta mahdollisuutta vastustaa sen tunnustamista.

Sivun alkuunSivun alkuun

Pelkästään tuomioiden täytäntöönpanosta ei ole olemassa yhteisön säännöksiä. Tuomioiden vastavuoroista tunnustamista koskevassa ohjelmassa kuitenkin säädetään useista toimenpiteistä, joilla pyritään tehostamaan tuomiovaltiossa tehtyjen päätösten oikeusvaikutuksia pyynnön vastaanottavassa valtiossa:

Viiteasiakirjat

 • Neuvoston asetus (EY) N:o 44/2001, annettu 22. joulukuuta 2000, tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla
 • Tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa yksityisoikeuden alalla koskeva Brysselin yleissopimus vuodelta 1968 (konsolidoitu versio)
 • Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmät (15. ja 16. lokakuuta 1999)
 • Toimenpideohjelma tuomioiden vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen toteuttamisesta siviili- ja kauppaoikeuden alalla (EYVL C 12, 15.1.2001, s. 1)
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 805/2004, annettu 21. huhtikuuta 2004, riitauttamattomia vaatimuksia koskevan eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen käyttöönotosta
 • Ehdotus asetukseksi eurooppalaisesta vähäisten vaatimusten menettelystä

« Oikeuden päätösten täytäntöönpano - Yleistä | Yhteisön oikeus - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 26-01-2007

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta