Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων > Κοινοτικό δίκαιο

Τελευταία ενημέρωση: 31-01-2007
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων - Κοινοτικό δίκαιο

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


« Θέλω να εκτελέσω δικαστική απόφαση σε άλλο κράτος μέλος. »

Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να απευθυνθείτε στο αρμόδιο δικαστήριο του κράτους μέλους εκτέλεσης για να επιτύχετε την κήρυξη της αλλοδαπής απόφασης εκτελεστής (exequatur).

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2000, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, περιέχει κανόνες που διέπουν την εκτέλεση σε άλλο κράτος μέλος. Ο κανονισμός αυτός, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαρτίου 2002, απλοποιεί τη διαδικασία περιαφής του εκτελεστήριου τίτλου σε αλλοδαπή απόφαση σε σύγκριση με τη Σύμβαση των Βρυξελλών του 1968, την οποία αντικαθιστά. Οι διατάξεις του κανονισμού είναι άμεσα εφαρμοστέες, πράγμα που σημαίνει ότι οποιοσδήποτε μπορεί να τις επικαλεστεί ενώπιον δικαστηρίου. Δεν είναι εφαρμοστέες στη Δανία, όπου συνεχίζει να ισχύει η Σύμβαση των Βρυξελλών.

Ο κανονισμός τάσσει τους εξής κανόνες :

 • Αποφάσεις που εκδόθηκαν και είναι εκτελεστές σε κράτος μέλος εκτελούνται σε άλλο κράτος μέλος, αφού κηρυχθούν εκεί εκτελεστές (ή στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου, αφού εγγραφούν προς εκτέλεση) με αίτηση κάθε ενδιαφερομένου.
 • Η αίτηση υποβάλλεται στο αρμόδιο δικαστήριο. Η κατά τόπον αρμοδιότητα καθορίζεται από την κατοικία του προσώπου κατά του οποίου ζητείται η εκτέλεση ή από τον τόπο εκτέλεσης.
 • Η απόφαση κηρύσσεται εκτελεστή ευθύς ως ολοκληρωθούν ορισμένες διατυπώσεις. Η σχετική απόφαση επιδίδεται ή κοινοποιείται στον καθού, ο οποίος μπορεί μόνον να την προσβάλει με ένδικο μέσο.
 • Αλλοδαπή απόφαση δεν αναγνωρίζεται μόνον αν η αναγνώριση αντίκειται στη δημόσια τάξη ή είναι ασυμβίβαστη με προηγούμενη απόφαση, ή αν το εισαγωγικό έγγραφο της δίκης δεν έχει επιδοθεί ή κοινοποιηθεί εγκαίρως ή εάν ο αντίδικος ερημοδικήσει.

Παρόλο που η διαδικασία αυτή μοιάζει σχετικά απλή, ο κανονισμός δεν αίρει όλα τα εμπόδια της ελεύθερης κυκλοφορίας των δικαστικών αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διατηρεί σε ισχύ ενδιάμεσα μέτρα που συνεχίζουν να είναι υπερβολικά περιοριστικά.

Στο Tάμπερε PDF File (PDF File 616 KB), τον Οκτώβριο 1999, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε την περαιτέρω μείωση των ενδιάμεσων μέτρων τα οποία απαιτούνται για την εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων. Το Νοέμβριο 2000, το Συμβούλιο εξέδωσε πρόγραμμα μέτρων εφαρμογής βάσει της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Ο τελικός στόχος είναι η κατάργηση κάθε απαιτούμενης διαδικασίας για την κήρυξη της εκτελεστότητας (exequatur) αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Σύμφωνα με μια σταδιακή προσέγγιση, αποφασίστηκε να επικεντρωθούν οι εργασίες, σε μια πρώτη φάση, σε ένα πρότυπο πειραματικό σχέδιο με αυστηρά καθορισμένο αντικείμενο : την κατάργηση του exequatur για τις μη αμφισβητούμενες αξιώσεις.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Στις 21 Απριλίου 2004 εκδόθηκε ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 805/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τη θέσπιση ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου για μη αμφισβητούμενες αξιώσεις. Ο κανονισμός αυτός καταργεί, υπό ορισμένες προϋποθέσεις όλα τα ενδιάμεσα μέτρα στο κράτος μέλος όπου η εκτέλεση θεωρείται απαραίτητη όσον αφορά αποφάσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος μέλος, αφού εξακριβωθεί η έλλειψη οποιασδήποτε διαφωνίας ως προς το χαρακτήρα ή το μέγεθος της οφειλής. Οι προϋποθέσεις αυτές αφορούν ιδίως την κοινοποίηση και επίδοση εγγράφων στην περίπτωση της έκδοσης ερήμην αποφάσεων. Η κατάργηση του exequatur θα επιτρέψει στους δανειστές να έχουν πρόσβαση σε ταχεία και αποτελεσματική εκτέλεση στην αλλοδαπή, χωρίς την παρέμβαση των δικαστικών αρχών του κράτους μέλους εκτέλεσης, η οποία προκαλεί καθυστερήσεις και έξοδα.

Στις 15 Μαρτίου 2005 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών. Στόχος της πρότασης είναι η απλοποίηση, επιτάχυνση καθώς και η μείωση των εξόδων για την επίλυση μικροδιαφορών με τη θέσπιση μιας ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών που θα αποτελεί εναλλακτική λύση στις υπάρχουσες διαδικασίες βάσει της νομοθεσίας των κρατών μελών οι οποίες θα παραμείνουν ως έχουν. Επίσης, η πρόταση θα άρει τα ενδιάμεσα μέτρα τα οποία εξακολουθούν να απαιτούνται για την αναγνώριση και την εκτέλεση μιας απόφασης. Μία απόφαση βάσει της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών θα αναγνωρίζεται και θα είναι εκτελεστή σε άλλο κράτος μέλος χωρίς να είναι αναγκαία η κήρυξη της εκτελεστότητας και χωρίς δυνατότητα αντίκρουσης της ισχύος της.

Δεν υπάρχουν κοινοτικές διατάξεις για την εκτέλεση αυτή καθαυτή. Το προαναφερόμενο πρόγραμμα για την αμοιβαία αναγνώριση προβλέπει εντούτοις μια σειρά μέτρων με στόχο την ενίσχυση των επιπτώσεων στο κράτος εκτέλεσης των αποφάσεων που εκδίδονται στο κράτος προέλευσης. Τα μέτρα αυτά είναι τα εξής :

 • η θέσπιση της προσωρινής εκτέλεσης: η απόφαση η οποία, στη χώρα στην οποία ζητείται η εκτέλεση, επιτρέπει την εκτέλεση, θα είναι προσωρινώς εκτελεστή, παρά την ενδεχόμενη άσκηση ενδίκων μέσων;
 • η θέσπιση συντηρητικών μέτρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο : μια απόφαση που εκδίδεται σε κράτος μέλος θα εμπεριέχει την άδεια να ληφθούν στο σύνολο του εδάφους της Ένωσης συντηρητικά μέτρα επί των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη (βλ. θέμα« προσωρινά και ασφαλιστικά μέτρα- Γενικές πληροφορίες»);
 • η βελτίωση των τραπεζικών κατασχέσεων, για παράδειγμα με τη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού συστήματος κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών.

Έγγραφα αναφοράς

 • Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2000, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις
 • Σύμβαση των Βρυξελλών του 1968 για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (κωδικοποιημένη εκδοχή)
 • Συμπεράσματα της Προεδρίας PDF File (PDF File 616 KB) - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (15 και 16 Οκτωβρίου 1999)
 • Σχέδιο προγράμματος μέτρων της 30ης Νοεμβρίου 2000 για την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης των αποφάσεων επί αστικών και εμπορικών υποθέσεων
 • Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 805/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, για τη θέσπιση ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου για μη αμφισβητούμενες αξιώσεις
 • Πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών

« Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων - Γενικές Πληροφορίες | Κοινοτικό δίκαιο - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 31-01-2007

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο