Европейска комисия > ЕСМ > Изпълнение на съдебни решения > Право на Общността

Последна актуализация: 20-03-2007
Версия за печат Прибавете към предпочитани

Изпълнение на съдебни решения - Право на Общността

EJN logo

Тази страница вече не е актуална. В момента се работи по нейното актуализиране, след което тя ще бъде достъпна на Европейския портал за електронно правосъдие.


„Бих желал да приведа в изпълнение съдебно решение в друга държава-членка.”

В този случай, трябва да подадете заявление до съответния съд в държавата-членка, където се изисква изпълнение за декларация, постановяваща, че чуждестранното решение подлежи на изпълнение (екзекватура).

Регламент No 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 г., относно юрисдикцията, признаването и привеждането в изпълнение на решения по гражданските и търговски дела, съдържа правила за привеждане в изпълнение на решения в друга държава-членка. Той влезе в сила на 1 март 2002 г. и опростява процедурата по обявяване на чуждестранно решение за подлежащо на изпълнение в сравнение с Брюкселската конвенция от 1968 г., което той заменя. Регламентът се прилага пряко, което означава, че всеки може да се позове на него в съда. Единственото място, където той не е приложим е Дания, която все още продължава да използва Брюкселската конвенция.

Регламентът формулира следните правила:

 • Решения, взети в определена държава-членка и подлежащи на изпълнение в нея могат да бъдат приведени в изпълнение в друга държава-членка след като бъдат обявени за подлежащи на изпълнение там (или регистрирани за Великобритания) при заявяване от всеки, който има интерес от това;
 • Заявлението се подава в съда, който има териториална юрисдикция на основа на местожителството на лицето, срещу което се търси такова привеждане в изпълнение, или мястото на привеждане в изпълнение;
 • Декларацията за привеждане в изпълнение трябва да бъде издадена след преминаване през определени формалности и трябва да бъде връчена на отсрещната страна, която може да я оспори единствено по съдебен ред;
 • Признаването на чуждестранно решение е възможно да бъде отказано при условие, че то противоречи на обществената политика или е несъвместимо с по-ранно решение, или пък документът, даващ ход на делото не е бил връчен своевременно или пък ако отсрещната страна не се появи.

Процедурата може да изглежда прекалено опростена, но Регламентът не премахва всички препятствия пред свободното движение на решения в Европейския съюз и оставя редица меджинни мерки, които са твърде рестриктивни.

НагореНагоре

През октомври 1999 г. в Тампере dansk - Deutsch - ελληνικά PDF File (PDF File 616 KB) - English - español - français - italiano - Nederlands - português - suomi - svenska, Европейският съвет призова за по-нататъшно намаляване на междинните мерки, необходими за привеждането в изпълнение на чуждестранни решения. През ноември 2000 г., Съветът прие програма от мерки за прилагането на принципа на взаимното признаване на решения в гражданските и търговски дела. Целта е да се премахнат всички процедури, които са нужни за привеждане в изпълнение на решения по гражданските и търговски дела. Бе решено да се действа постепенно, започвайки с много специфичен пилотен проект - премахване на екзекватурната процедура по неоспорваните искове.

НагореНагоре

На 21 април 2004 г. бе приет Регламент No 805/2004 на Европейския парламент и Съвета за въвеждане на европейско изпълнително основание при безспорни вземания. То премахва, при определени обстоятелства, всички междинни мерки в държавата-членка, с които се привежда в изпълнение решение, и които са били необходими дотогава за решения дадени в друга държава-членка, в удостоверимото отсъствие на спор относно същността и сумата на дълга. Тези условия се отнасят основно до връчването на документи в случай на задочни решения (поради неявяване на ответника). Премахването на екзекватурата ще позволи на кредиторите да получат бързо и ефикасно привеждане в изпълнение на решения в чужбина без да замесват съдилищата в държавта-членка, за която се привежда в изпълнение решението, в отнемащи време и пари формалности.

На 15 март 2005 г. Европейската комисия прие предложение за Регламент от Европейския парламент и Съвета, която установява Европейска процедура по искове с малък интерес (ЕПИМИ). Целта на предложението е да опрости, ускори и намали разходите по съдебното производство относно исковете с малък интерес, с предоставяне на ЕПИМИ на разположение на ищците като алтернатива на процедурите, съществуващи по законодателството на държавите-членки, което ще остане непроменено. Освен това, предложението ще премахне междинните мерки, които все още се изискват за да може да се признае и приведе в изпълнение решението. Решение дадено по ЕПИМИ ще бъде признато и приведено в изпълнение в друга държава-членка без да е необходимо да се издава декларация за привеждане в изпълнение и каквато и да е било възможност за противопоставяне на признаването.

НагореНагоре

Не съществуват условия на Общността за привеждането в изпълнение като такова. Но програмата за взаимно признаване осигурява редица мерки за подсилване в съответната държава на ефектите от решенията, взети в страната на произход:

 • Въвеждане на условно привеждане в изпълнение: решението в държавата на заявяване, потвърждаващо привеждането в изпълнение, е само по себе си привежда условно в изпълнение, независимо от възможността за обжалване;
 • Въвеждане на защитни мерки на европейски равнище: решение, дадено в една държава-членка, включва упълномощаване за предприемане на защитни мерки срещу авоарите на длъжника върху цялата територия на Съюза (вж. темата Междинни и предпазни мерки - Обща информация);
 • Подобряване на мерките за налагане на запор по отношение на банките, напр. чрез изграждане на Европейска система за налагане на запор върху банковите сметки.

Свързани документи

 • Регламент No 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 г. относно юрисдикцията, признаването и привеждането в изпълнение на решения в гражданските и търговски дела
 • Брюкселска конвенция от 1968 г. относно юрисдикция и привеждането в изпълнение на решения в гражданските и търговски дела (консолидирана версия)
 • Заключения dansk - Deutsch - ελληνικά PDF File (PDF File 616 KB) - English - español - français - italiano - Nederlands - português - suomi - svenska на председателството - Европейски съвет (15 и 16 октомври 1999 г.)
 • Проектопрограма от 30 ноември 2000 г. относно мерките за прилагане на принципа за взаимно признаване на решения в гражданските и търговски дела
 • Регламент (EC) No 805/2004 на Европейския Парламент и Съвета от 21 април 2004 г., за въвеждане на европейско изпълнително основание при безспорни вземания
 • Предложение за Регламент, за създаване на Европейска процедура по искове с малък интерес

« Изпълнение на съдебни решения - Обща информация | Право на Общността - Обща информация »

НагореНагоре

Последна актуализация: 20-03-2007

 
 • Право на Общността
 • Международно право

 • Белгия
 • България
 • Чешка република
 • Дания
 • Германия
 • Естония
 • Ирландия
 • Гърция
 • Испания
 • Франция
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Унгария
 • Малта
 • Холандия
 • Австрия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словения
 • Словакия
 • Финландия
 • Швеция
 • Обединено кралство