Európska komisia > EJS > Výkon súdnych rozhodnutí > Dánsko

Posledná úprava: 27-03-2009
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Výkon súdnych rozhodnutí - Dánsko

 

OBSAH

1. Čo znamená výkon súdnych rozhodnutí v občianskoprávnych a obchodných veciach? 1.
2. Aké sú podmienky na vydanie rozhodnutia? 2.
2.1. Konanie 2.1.
2.2. Vecné podmienky 2.2.
3. Predmet a povaha opatrení na výkon rozhodnutia 3.
3.1. Aké druhy majetku môžu podliehať výkonu rozhodnutia? 3.1.
3.2. Aké sú účinky opatrení na výkon rozhodnutia? 3.2.
3.3. Aká je platnosť takýchto opatrení? 3.3.
4. Existuje možnosť sa odvolať proti takémuto rozhodnutiu? 4.

 

1. Čo znamená výkon súdnych rozhodnutí v občianskoprávnych a obchodných veciach?

Výkon súdneho rozhodnutia (tvangsfuldbyrdelse) umožňuje veriteľovi prijať donucovacie opatrenia zabezpečujúce, aby dlžník uznal pohľadávku potvrdenú súdom alebo nejakým iným spôsobom. Prípadmi týkajúcimi sa výkonu súdneho rozhodnutia sa zaoberá exekútorský súd (fogedretten), (oddelenie v rámci okresného súdu (byretten)) v súlade s pravidlami stanovenými v zákone o výkone spravodlivosti. Väčšina prípadov výkonu súdneho rozhodnutia sa týka žiadostí o platbu. Uplatniť sa však môžu ďalšie druhy žiadostí, napríklad, žiadosť, aby osoba prestala užívať predmet nájmu po skončení zmluvy o nájme.

Žiadosť o platbu obvykle vymáha exekútorský súd, ktorý zaistí majetok dlžníka. Zaistenie zahŕňa záložné právo veriteľa na príslušný majetok, ktorý ho môže speňažiť pri nútenom predaji, aby uspokojil svoj nárok úplne alebo čiastočne z výnosu z dražby. Ak sa výkon rozhodnutia týka požiadavky na vypratanie budovy, výkon rozhodnutia zahŕňa súdne vypratanie exekučným súdom s prípadnou pomocou polície.

Vymáhať sa môžu aj rozhodnutia o opatrovníctve, mieste pobytu dieťaťa a styku rodičov s dieťaťom. Výkon súdneho rozhodnutia môže mať v týchto prípadoch formu pokuty za neplnenie povinností a priameho použitia sily za asistencie polície.

2. Aké sú podmienky na vydanie rozhodnutia?

2.1. Konanie

Aby sa súdne rozhodnutie mohlo vykonať, musia existovať dôvody alebo základ na jeho výkon.

HoreHore

Dôvodmi na výkon rozhodnutia môžu byť:

 1. rozsudky a rozhodnutia vynesené súdmi alebo inými orgánmi, ktorých rozhodnutia sa môžu legálne vykonať, žiadosti o platbu schválené exekučným súdom a rozhodnutia o nákladoch na právne úkony prijaté týmito orgánmi;
 2. urovnania vychádzajúce zo zmieru uzatvorené pred orgánmi uvedenými v bode 1) a urovnania vychádzajúce zo zmieru uzatvorené počas rokovaní o podmienkach v prípadoch týkajúcich sa manželstva;
 3. určité rozhodnutia a dohody o opatrovníctve, mieste pobytu dieťaťa a styku rodičov s deťmi;
 4. mimosúdne písomné urovnania týkajúce sa splatných dlhov, ktoré obsahujú doložku vykonateľnosti;
 5. dlhové certifikáty s doložkou vykonateľnosti;
 6. hypotekárne záložné listy, a
 7. zmenky a šeky.

Výkon súdneho rozhodnutia zabezpečuje exekučný súd. To znamená, že žiadateľ, ktorého pohľadávka je opodstatnená, môže podať žiadosť o výkon rozhodnutia na exekučnom súde. Žiadosť sa obvykle podáva na súde, ktorý je príslušným súdom podľa miesta bydliska dlžníka.

Exekučný súd potom vykoná počiatočné preskúmanie veci. Ak sa domnieva, že vec je opodstatnená, predvolá príslušné strany na stretnutie, ktoré sa obvykle koná v kancelárii exekučného súdu. Môže sa však konať aj na inom mieste, napríklad, v mieste bydliska alebo sídla dlžníka.

Žiadateľ je v zásade povinný dostaviť sa na stretnutie, a ak sa nedostaví, vec sa zamietne. Dlžníka možno donútiť, aby sa dostavil na stretnutie; ak sa mu predvolanie doručí a on sa na stretnutie nedostaví, môže ho na súd predviesť polícia.

HoreHore

Počas stretnutia je dlžník požiadaný, aby uskutočnil platbu, a je povinný poskytnúť akékoľvek finančné informácie o sebe a svojej domácnosti, ktoré môže vyžadovať exekučný súd. Neposkytnutie pravdivých informácií je trestným činom. Účelom vypočutia dlžníka je zistiť, či vlastní majetok, ktorý sa môže zaistiť (ďalšie podrobnosti sú uvedené v bode 3.1).

Súdny poplatok za zaistenie majetku sa spravidla platí pri podaní žiadosti. Základný poplatok za zaistenie majetku je 300 DKK, a ak nárok presahuje 3000 DKK, z presahujúcej sumy sa účtuje ďalšie 0,5 %. Ak konanie prebieha mimo súdnej budovy alebo ak dlžníka musí predviesť na súd polícia, účtuje sa ďalší poplatok vo výške 400 DKK.

2.2. Vecné podmienky

V určitých prípadoch sa exekučný súd môže rozhodnúť, že neschváli žiadosť žiadateľa o výkon rozhodnutia. Ak dlžník vznesie námietky proti dôvodom výkonu rozhodnutia a ak sa súd na základe dôkazov, ktoré sa mu môžu predložiť, domnieva, že nie je vhodné pokračovať, potom súd musí odmietnuť pokračovanie v konaní.

Exekučný súd nemôže rozhodnúť o všetkých námietkach proti platnosti, ktoré boli vznesené proti dôvodom výkonu rozhodnutia. Nemôže, napríklad, rozhodnúť o námietkach proti správnosti rozsudkov a rozhodnutí; a môže odmietnuť prerokovanie, ktoré by sa vzhľadom na jeho rozsah alebo charakter alebo z iného osobitného dôvodu mali uviesť v rámci riadneho konania.

Dlžník má počas výkonu rozhodnutia určitý priestor na uplatnenie protinároku. Protinárok sa potom v priebehu výkonu rozhodnutia môže vyrovnať - za predpokladu, že sú splnené všeobecné podmienky požadované pre tento prípad - za predpokladu, že je vykonateľný alebo že bol uznaný stranou, ktorá požiadala o zaistenie majetku, alebo bol uznaný za opodstatnený z nejakého iného dôvodu.

HoreHore

3. Predmet a povaha opatrení na výkon rozhodnutia

3.1. Aké druhy majetku môžu podliehať výkonu rozhodnutia?

Zaistiť možno v podstate čokoľvek, čo patrí dlžníkovi a má ekonomickú hodnotu. Zaistiť možno nehnuteľný a hnuteľný majetok. Hnuteľný majetok zahŕňa nielen fyzický majetok (napríklad, autá, lode alebo lietadlo), ale, napríklad, aj právne nároky.

Existujú však druhy majetku, ktoré nemožno zaistiť za účelom uspokojenia súkromných nárokov. Medzi takéto druhy majetku patria:

 • nároky na mzdy, ktoré neboli vyplatené,
 • nároky na dôchodok a nároky na ďalšie formy štátnej podpory, ktoré ešte neboli vyplatené,
 • majetok, na ktorý sa vzťahuje kódex o vymáhaní pohľadávok, to znamená, že majetok, ktorý je potrebný na udržanie jednoduchého bývania a životnej úrovne dlžníka a príslušníkov jeho domácnosti,
 • odkázané dedičstvo a dedičstvo, ktoré ešte nebolo nadobudnuté,
 • odškodnenie a majetok získaný na uhradenie odškodnenia v prípade, že splatná suma odškodnenia alebo príslušný majetok sú oddelené od ostatného majetku dlžníka.
3.2. Aké sú účinky opatrení na výkon rozhodnutia?

Dlžník nemá po zaistení svojho majetku už viac právo v plnom rozsahu nakladať so zaisteným majetkom. Dlžník nemá právo nakladať so zaisteným majetkom žiadnym spôsobom, ktorý by mohol poškodiť veriteľa s právami na zaistený majetok; napríklad, nemôže predať ani previesť majetok tretej strane. Zaistený hnuteľný majetok spravidla zostáva vo vlastníctve dlžníka až do konania dražby, pokiaľ exekučný súd nerozhodne, že dlžník má byť zbavený práva nakladať so svojim majetkom.

HoreHore

Ak dlžník nakladá so zaisteným majetkom protiprávne, možno mu uložiť pokutu.

Ak o zaistenie toho istého majetku požiada viac ako jeden veriteľ, prednosť sa stanovuje podľa poradia, v akom boli žiadosti predložené na exekučný súd.

Dlžníci sú povinní poskytnúť také informácie, ktoré vyžaduje exekučný súd, aby mohol uskutočniť výkon rozhodnutia. Ak dlžník nesplní svoju povinnosť poskytnúť informácie, exekučný súd môže rozhodnúť o uložení trestu odňatia slobody až do šiestich mesiacov dovtedy, kým si nesplní svoju povinnosť poskytnúť informácie.

3.3. Aká je platnosť takýchto opatrení?

Zaistenie hnuteľného majetku (okrem motorových vozidiel, registrovaných plavidiel a lietadiel) obvykle uplynie po jednom roku, pokiaľ veriteľ s právami na zaistený majetok predtým nepredložil na exekučný súd žiadosť, aby príslušný majetok bol predaný na dražbe. Táto lehota sa počíta od momentu zaistenia majetku.

Zaistenie nehnuteľného majetku, motorových vozidiel, registrovaných plavidiel a lietadiel uplynie po desiatich rokoch (ale do 1. januára 2008 až po 20 rokoch).

4. Existuje možnosť sa odvolať proti takémuto rozhodnutiu?

Proti rozhodnutiam prijatým exekučným súdom je spravidla možné podať odvolanie na vyššom súde (landsretten). Odvolanie sa musí podať do štyroch týždňov od vydania rozhodnutia exekučným súdom. Odvolania proti rozhodnutiam o zaistení majetku s ekonomickou hodnotou maximálne 10 000 DKK sa však môžu podať iba so súhlasom Komisie pre povolenie odvolania (Procesbevillingsnævnet), ak pre takéto odvolanie existujú osobitné dôvody.

Okrem toho sa prípady, o ktorých rozhodol exekučný súd, môžu preskúmať, to znamená, že sa môžu podrobiť novému preskúmaniu exekučným súdom. Možno ich preskúmať vtedy, ak s tým súhlasia strany prípadu, alebo ak sa exekučný súd domnieva, že je potrebné preskúmanie. Preskúmanie môže byť nevyhnutné, napríklad, vtedy, keď dlžník alebo tretia strana poskytne dôkazy o tom, že rozhodnutím sa porušujú práva tretej strany, alebo ak dlžník nebol prítomný počas aktu výkonu rozhodnutia a teraz uplatňuje pravidlá kódexu o vymáhaní pohľadávok, ktorý je zakotvený v zákone o výkone spravodlivosti.

« Výkon súdnych rozhodnutí - Všeobecné informácie | Dánsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 27-03-2009

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo