Eiropas Komisija > ETST > Spriedumu izpilde > Dānija

Pēdējo reizi atjaunots: 27-03-2009
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Spriedumu izpilde - Dānija

 

SATURS

1. Ko piespiedu izpilde nozīmē civillietās un komerclietās? 1.
2. Kādi ir nosacījumi, saskaņā ar kuriem var notikt piespiedu izpilde? 2.
2.1. Procedūra 2.1.
2.2. Materiālie nosacījumi 2.2.
3. Piespiedu izpildes pasākumi 3.
3.1. Kāda veida īpašumiem var piemērot piespiedu izpildi? 3.1.
3.2. Kādas ir piespiedu izpildes pasākumu sekas? 3.2.
3.3. Kāds ir šo pasākumu spēkā esības termiņš? 3.3.
4. Vai piespiedu izpildi ir iespējams pārsūdzēt? 4.

 

1. Ko piespiedu izpilde nozīmē civillietās un komerclietās?

Piespiedu izpilde (tvangsfuldbyrdelse) ļauj kreditoram izmantot piespiedu līdzekļus, lai nodrošinātu, ka parādnieks izpilda tiesas vai citā ceļā izvirzīto prasību. Piespiedu izpildes gadījumus izskata tiesa, kurai ir piekritīga lieta par piedziņu, (fogedretten), rajona tiesas (byretten) nodaļa, saskaņā ar Tiesu administrācijas akta noteikumiem. Vairums piespiedu izpildes gadījumu attiecas uz maksājumu prasībām. Tomēr izpildāmas var būt arī cita veida prasības, piemēram, prasība personai, beidzoties īres līgumam, pamest īrēto dzīvojamo platību.

Prasības par naudas summu piedziņu parasti izpilda tiesa, kurai ir piekritīga lieta par piedziņu, apķīlājot parādnieka īpašumu. Apķīlāšana ietver tiesību piešķiršanu kreditoram apķīlāt attiecīgos īpašumus, lai tos varētu piespiedu kārtā pārdot, tādējādi no publiskas izsoles ienākumiem pilnīgi vai daļēji sedzot prasību. Ja piespiedu izpilde attiecas uz prasību atbrīvot dzīvojamās telpas, tad tā ietver tiesas, kurai ir piekritīga lieta par piedziņu, veiktu izlikšanu, iespējams, ar policijas palīdzību.

Arī attiecībā uz lēmumiem par aizbildniecību, bērnu dzīvesvietu un bērnu apmeklēšanas tiesībām var piemērot piespiedu izpildi. Piespiedu izpilde šādos gadījumos var izpausties soda naudā par neizpildi vai tiešā spēka pielietošanā ar policijas atbalstu.

2. Kādi ir nosacījumi, saskaņā ar kuriem var notikt piespiedu izpilde?

2.1. Procedūra

Lai notiktu piespiedu izpilde, ir jābūt iemesliem vai pamatam.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Par pamatu piespiedu izpildei var būt:

 1. spriedumi un lēmumi, ko pieņēmušas tiesas vai citas iestādes, kuru lēmumus var likumīgā kārtā piespiest izpildīt, tiesas, kurai ir piekritīga lieta par piedziņu, apstiprinātas maksājumu prasības un lēmumi par šo iestāžu veikto tiesisko darbību izmaksām;
 2. mierizlīgumi, kas noslēgti 1. punktā minētajās iestādēs, un mierizlīgumi, kas noslēgti sarunās par nosacījumiem laulības lietās;
 3. noteikti lēmumi un līgumi par vecāku aizbildniecību, bērnu dzīvesvietu un bērnu apmeklēšanas tiesībām;
 4. ārpus tiesas noslēgti rakstiski mierizlīgumi, kuri attiecas uz apmaksājamiem parādiem un kuros ir iekļauta izpildes klauzula;
 5. parādzīmes, kurās iekļauta izpildes klauzula;
 6. ķīlas zīmes; un
 7. vekseļi un čeki.

Piespiedu izpildi veic tiesa, kurai ir piekritīga lieta par piedziņu. Tas nozīmē, ka prasītājs, kura prasība ir pamatota, pieteikumu par piespiedu izpildi var iesniegt tiesā, kurai ir piekritīga lieta par piedziņu. . To parasti iesniedz jurisdikcijā, kurā dzīvo parādnieks.

Pēc tam tiesa, kurai ir piekritīga lieta par piedziņu, veic lietas sākotnējo izpēti. Ja tā tiek atzīta par pamatotu, iesaistītās puses tiek uzaicinātas uz tikšanos, kas parasti notiek tās tiesas birojā, kurai ir piekritīga lieta par piedziņu.. Tomēr tā var notikt arī citās telpās, piemēram, parādnieka dzīvesvietā vai darbavietā.

Prasītājam principā ir pienākums apmeklēt šādu tikšanos, un, ja viņš neierodas, lieta tiek noraidīta. Parādnieku var piespiest apmeklēt tikšanos; ja viņam ir nodota tiesas pavēste, neierašanās gadījumā viņu var nogādāt tiesā ar policijas palīdzību.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Tikšanās gaitā parādnieks tiek aicināts veikt maksājumu, un viņam ir pienākums sniegt jebkādu tās tiesas, kurai ir piekritīga lieta par piedziņu, prasīto finansiālo informāciju par sevi un savu mājsaimniecību. Pienācīgas informācijas nesniegšana ir sodāms pārkāpums. Parādnieka iztaujāšanas mērķis ir noskaidrot, vai viņam pieder īpašums, ko var apķīlāt (sīkāku informāciju sk. turpmāk - 3.1. punktā).

Parasti tiesas nodeva par apķīlāšanu jāmaksā, kad tiek iesniegta prasība. Pamatnodeva par apķīlāšanu ir DKK 300, bet, ja prasība pārsniedz DKK 3000, jāmaksā vēl 0,5% no atlikušās summas. Ja tiesvedība norit ārpus tiesas nama vai parādnieku tiesā jānogādā policijai, tiek piemērota papildu nodeva DKK 400 apmērā.

2.2. Materiālie nosacījumi

Noteiktos gadījumos tā tiesa, kurai ir piekritīga lieta par piedziņu, var noraidīt prasītāja prasību par piespiedu izpildi. Ja parādnieks iebilst pret piespiedu izpildes pamatojumu un ja, ņemot vērā tai iesniegtos pierādījumus, tiesa nospriež, ka lietu nebūtu ieteicams turpināt, tiesai jāatsakās turpināt lietas izskatīšanu.

Tiesa, kurai ir piekritīga lieta par piedziņu, nevar pieņemt lēmumu par visiem iebildumiem attiecībā uz sprieduma izpildes pamatotību. Piemēram, tā nevar pieņemt lēmumu attiecībā uz iebildumiem par spriedumu un lēmumu pareizību; un tā var atteikties iztiesāt lietu, kas, ņemot vērā tās saturu vai būtību, vai kāda cita īpaša iemesla dēļ būtu izskatāma parastā tiesvedībā.

Parādniekam pastāv iespēja iesniegt pretprasību sprieduma izpildes laikā. Pēc tam pretprasību var kompensēt — pieņemot, ka tam nepieciešamie pamatnosacījumi tiek ievēroti — piespiedu izpildes gaitā ar nosacījumu, ka tā ir izpildāma, vai puse, kas pieteikusi apķīlāšanu, to atzīst, vai tā tiek pieņemta kā pamatota cita iemesla dēļ.

Lapas augšmalaLapas augšmala

3. Piespiedu izpildes pasākumi

3.1. Kāda veida īpašumiem var piemērot piespiedu izpildi?

Principā apķīlāt var jebko, kas pieder parādniekam un kam ir ekonomiska vērtība. Apķīlāt var gan kustamu, gan nekustamu īpašumu. Kustams īpašums ietver ne vien fiziskus priekšmetus (piemēram, mašīnas, kuģus vai lidaparātus), bet arī, piemēram, juridiskas prasības.

Tomēr pastāv virkne īpašumu, kas nav apķīlājami privātu prasību segšanai. Daži nozīmīgākie šāda veida īpašumi ir

 • prasības par neizmaksātām algām,
 • prasības par pensijām un citām valsts atbalsta formām, kas nav izmaksātas,
 • parāda piedziņas kodeksā ietvertais īpašums, t. i., īpašums, kas nepieciešams, lai parādniekam un viņa ģimenei saglabātu vienkāršus mājokļa un dzīves līmeņa apstākļus,
 • neatsavināms mantojums un mantojums, kas vēl nav pārgājis mantinieka īpašumā,
 • personiski zaudējumi un iegūtie līdzekļi tādu zaudējumu segšanai, kur kompensācijā maksājamā summa vai attiecīgais īpašums tiek turēts atsevišķi no parādnieka pārējiem īpašumiem.
3.2. Kādas ir piespiedu izpildes pasākumu sekas?

Ja parādnieka īpašums ir apķīlāts, viņam vairs nav pilnu tiesību rīkoties ar apķīlāto īpašumu. Parādnieks nav tiesīgs rīkoties ar apķīlāto īpašumu jebkādā veidā, kas varētu kaitēt kreditoram, kuram ir tiesības uz apķīlāto īpašumu; piemēram, viņš nevar pārdot vai nodot īpašumu trešai personai. Parasti kustams īpašums, kas ir apķīlāts, paliek parādnieka valdījumā līdz brīdim, kad tiek rīkota izsole, ja vien tiesa, kurai ir piekritīga lieta par piedziņu neizlemj atņemt parādniekam tiesības rīkoties ar viņa īpašumu.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Ja parādnieks nelikumīgi rīkojas ar apķīlāto īpašumu, viņam var uzlikt sodu.

Ja viena un tā paša īpašuma apķīlāšanu pieprasa vairāk nekā viens kreditors, prioritāte tiek noteikta saskaņā ar secību, kādā prasības nodotas tiesa, kurai ir piekritīga lieta par piedziņu.

Parādnieku pienākums ir sniegt informāciju, ko pieprasa tiesa, kurai ir piekritīga lieta par piedziņu, lai varētu veikt piespiedu izpildi. Ja parādnieks nepilda pienākumu sniegt informāciju, tiesa, kurai ir piekritīga lieta par piedziņu, var nolemt, ka viņam jāpiemēro līdz sešu mēnešu ilga brīvības atņemšana līdz brīdim, kamēr viņš izpilda pienākumu sniegt informāciju.

3.3. Kāds ir šo pasākumu spēkā esības termiņš?

Kustama īpašuma (izņemot mehāniskos transportlīdzekļus, reģistrētus kuģus un lidaparātus) apķīlājums parasti beidzas pēc viena gada, ja vien kreditors, kuram ir tiesības uz apķīlāto īpašumu, iepriekš nav iesniedzis tiesai, kurai ir piekritīga lieta par piedziņu, prasību par attiecīgā īpašuma pārdošanu izsolē. Šis periods tiek aprēķināts no īpašuma apķīlāšanas brīža.

Nekustama īpašuma, mehānisko transportlīdzekļu, reģistrētu kuģu un lidaparātu apķīlājums beidzas pēc desmit gadiem (līdz 2008. gada 1. janvārim — pēc 20 gadiem).

4. Vai piespiedu izpildi ir iespējams pārsūdzēt?

Parasti apelāciju pret tiesas, kurai ir piekritīga lieta par piedziņu, pieņemtajiem lēmumiem ir iespējams iesniegt augstajā tiesā (landsretten). Apelācija jāiesniedz četru nedēļu laikā pēc tam, kad tiesa, kurai ir piekritīga lieta par piedziņu, paziņojusi lēmumus. Tomēr apelāciju pret lēmumiem apķīlāt īpašumu ar ekonomisko vērtību līdz DKK 10 000 var iesniegt tikai ar Apelāciju komisijas (Procesbevillingsnævnet) atļauju, ja šādai apelācijai ir īpašs pamatojums.

Turklāt lietas, ko ir vadījusi tā tiesa, kurai ir piekritīga lieta par piedziņu, var tikt pārskatītas, t. i., pakļautas jaunai tā tiesa, kurai ir piekritīga lieta par piedziņas izmeklēšanu. Tās var pārskatīt, ja lietā iesaistītās puses par to vienojas vai ja tā tiesa, kurai ir piekritīga lieta par piedziņu uzskata pārskatīšanu par nepieciešamu. Pārskatīšana var būt nepieciešama, piemēram, ja parādnieks vai trešā puse iesniedz pierādījumus, ka lēmums aizskar trešās puses tiesības, vai ja parādnieks nav bijis klāt sprieduma izpildes laikā un pieprasa piemērot Tiesu administrācijas aktā ietvertā parādu piedziņas kodeksa noteikumus.

« Spriedumu izpilde - Vispārīgas ziņas | Dānija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 27-03-2009

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste