Evropská komise > ESS > Výkon soudních rozhodnutí > Dánsko

Poslední aktualizace: 27-03-2009
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Výkon soudních rozhodnutí - Dánsko

 

OBSAH

1. Co se rozumí pod pojmem „výkon rozhodnutí v občanskoprávních a obchodních věcech“? 1.
2. Za jakých podmínek lze vydat exekuční titul nebo rozhodnutí? 2.
2.1. Řízení 2.1.
2.2. Základní předpoklady pro výkon rozhodnutí 2.2.
3. Předmět a povaha donucovacích opatření 3.
3.1. Jaký druh majetku může být předmětem výkonu soudních rozhodnutí? 3.1.
3.2. Jaké jsou účinky výkonu rozhodnutí? 3.2.
3.3. Jaká je platnost těchto opatření? 3.3.
4. Je možno se odvolat proti rozhodnutí o uložení takového opatření? 4.

 

1. Co se rozumí pod pojmem „výkon rozhodnutí v občanskoprávních a obchodních věcech“?

Výkon rozhodnutí (tvangsfuldbyrdelse) věřiteli umožňuje přijmout donucovací opatření s cílem zajistit, aby dlužník splnil povinnost stanovenou soudem či jinak. Případy výkonu rozhodnutí se zabývá exekuční soud (fogedretten) (oddělení okresního soudu (byretten)) v souladu s pravidly stanovenými v zákoně o výkonu spravedlnosti. Většina případů výkonu rozhodnutí se týká peněžitých pohledávek. Je však možno vymáhat i jiné druhy pohledávek, například pohledávku, aby určitá osoba vrátila najatou věc po skončení nájemní smlouvy.

Peněžitou pohledávku exekuční soud obvykle vykonává zajištěním majetku dlužníka. Zajištění znamená, že věřiteli je přiznáno zástavní právo na dotčený majetek, takže ten jej může zpeněžit při nuceném prodeji, tudíž uspokojit svou pohledávku zcela nebo částečně z výnosu z dražby. Pokud je předmětem výkonu rozhodnutí žaloba na vyklizení budovy, výkon rozhodnutí zahrnuje soudní vystěhování exekučním soudem, popřípadě s pomocí policie.

Vymáhat lze rovněž rozhodnutí o opatrovnictví, bydlišti dítěte a styku rodičů s dětmi. Výkon rozhodnutí v těchto případech může mít podobu pokut za neplnění povinností a přímé použití síly za asistence policie.

2. Za jakých podmínek lze vydat exekuční titul nebo rozhodnutí?

2.1. Řízení

Aby mohlo dojít k výkonu rozhodnutí, musí pro to existovat důvody nebo základ.

NahoruNahoru

Důvodem pro výkon rozhodnutí může být:

 1. rozsudky a rozhodnutí vydaná soudy nebo jinými orgány, jejichž rozhodnutí lze právně vymáhat, žádosti o platby schválené exekučním soudem a rozhodnutí o nákladech řízení přijatá těmito orgány,
 2. smíry sjednané u orgánů uvedených v bodě 1) a smíry sjednané během jednání o podmínkách ve věcech týkajících se manželství,
 3. některá rozhodnutí a dohody o opatrovnictví, bydlišti dítěte a styku rodičů s dětmi,
 4. mimosoudní písemné dohody týkající se splatných dluhů, které obsahují doložku vykonatelnosti,
 5. dluhové certifikáty s doložkou vykonatelnosti,
 6. zástavní listy a
 7. směnky a šeky.

Výkon rozhodnutí provádí exekuční soud. To znamená, že oprávněný, jehož nárok je opodstatněný, může exekučnímu soudu podat návrh na výkon rozhodnutí. Tento návrh se obvykle podává u soudu, který je příslušný pro místo bydliště dlužníka.

Exekuční soud poté provede prvotní přezkoumání dané věci. Pokud se má za to, že věc je opodstatněná, dotčené strany jsou předvolány k jednání, která se obvykle koná v kanceláři exekučního soudu. Může se však konat rovněž v jiných prostorách, například v místě bydliště nebo sídla povinného.

Navrhovatel je v zásadě povinen se schůzky zúčastnit a daná věc je zamítnuta, jestliže se nedostaví. Povinný může mít povinnost se schůzky účastnit; je-li mu doručeno předvolání, avšak nedostaví se, může být k soudu předveden policií.

V průběhu jednání je povinný požádán, aby provedl platbu, a je povinen poskytnout jakékoli finanční informace o sobě a své rodině, které může exekuční soud požadovat. Neposkytnutí náležitých informací je trestným činem. Účelem dotazování povinného je zjistit, zda vlastní majetek, který lze zajistit (další podrobnosti viz bod 3.1).

NahoruNahoru

Za zajištění se obvykle hradí soudní poplatek, a to v době podání návrhu. Základní poplatek za zajištění činí 300 DKK, a je-li pohledávka vyšší než 3000 DKK, požaduje se další 0,5 % ze zbývající částky. Jestliže se řízení koná mimo soudní budovu nebo pokud povinného musí k soudu předvést policie, požaduje se další poplatek ve výši 400 DKK.

2.2. Základní předpoklady pro výkon rozhodnutí

V určitých případech může exekuční soud rozhodnout, že návrhu navrhovatele na výkon rozhodnutí nevyhoví. Pokud povinný vznese námitky k důvodům výkonu rozhodnutí a jestliže soud na základě důkazů, které mu mohou být předloženy, rozhodne, že by nebylo přiměřené zakročit, soud musí další řízení zamítnout.

Exekuční soud nemůže vydat rozhodnutí o všech námitkách ohledně platnosti, které byly vzneseny k důvodům výkonu rozhodnutí. Nemůže například vydat rozhodnutí o námitkách týkajících se správnosti rozsudků a rozhodnutí a může zamítnout projednávání, které by vzhledem k svému rozsahu nebo povaze či z jiného zvláštního důvodu mělo být provedeno v řádném řízení.

V průběhu výkonu rozhodnutí má povinný určitý prostor pro předložení protipohledávky. Protipohledávka pak může být použita k započtení za předpokladu, že v průběhu donucovacího řízení jsou splněny požadované všeobecné podmínky, je vykonatelná nebo je uznána stranou, která požádala o zajištění, či je uznána jako opodstatněná z jiného důvodu.

3. Předmět a povaha donucovacích opatření

3.1. Jaký druh majetku může být předmětem výkonu soudních rozhodnutí?

V zásadě lze zajistit cokoli, co patří povinnému a má ekonomickou hodnotu. Zajistit lze nemovitý i movitý majetek. Movitý majetek zahrnuje nejen hmotný majetek (například automobily, lodě nebo letadla), nýbrž například rovněž právní nároky.

NahoruNahoru

Existuje však řada aktiv, které nelze zajistit za účelem uspokojení soukromých nároků. K některým hlavním příkladům patří:

 • nároky na mzdu, která nebyla dosud vyplacena
 • důchodové nároky a nároky na jiné formy státní podpory, které nebyly dosud vyplaceny
 • majetek, na nějž se vztahuje kodex pro vymáhání dlužných částek, tj. majetek, který je nezbytný k udržení skromné domácnosti a životní úrovně povinného a jeho rodiny
 • odkázané dědictví a dědictví, které nebylo dosud nabyto
 • odškodnění za osobní újmu a majetek nabytý za účelem uhrazení tohoto odškodnění, jsou-li částka splatná jako náhrada nebo dotyčný majetek uchovávány odděleně od ostatního majetku dlužníka.
3.2. Jaké jsou účinky výkonu rozhodnutí?

Jakmile byl majetek povinného zajištěn, tento již nemá plné právo se zajištěným majetkem nakládat. Povinný není oprávněn nakládat se zajištěným majetkem jakýmkoli způsobem, který by mohl být na újmu věřiteli s právy na zajištěný majetek; nemůže například majetek prodat nebo převést na třetí stranu. Movitý majetek, který byl zajištěn, zůstává zpravidla ve vlastnictví dlužníka do doby konání dražby, ledaže exekuční soud rozhodne, že povinný musí být zbaven práva nakládat se svým majetkem.

Pokud povinný nakládá se zajištěným majetkem protiprávně, je možno uložit pokutu.

Pokud o zajištění stejného majetku požádá více než jeden oprávněný, přednost je stanovena podle pořadí, v němž byly návrhy předloženy exekučnímu soudu.

NahoruNahoru

Povinní jsou povinni poskytnout informace požadované exekučním soudem, aby tento mohl provést výkon rozhodnutí. Pokud povinný nesplní svou povinnost týkající se poskytnutí informací, může exekuční soud rozhodnout, že má být odsouzen k trestu odnětí svobody v délce až šesti měsíců, dokud svou informační povinnost nesplní.

3.3. Jaká je platnost těchto opatření?

Zajištění movitého majetku (kromě motorových vozidel, registrovaných plavidel a letadel) obvykle uplyne po jednom roce, ledaže předtím oprávněný s právy na zajištěný majetek předloží exekučnímu soudu návrh, aby byl dotyčný majetek prodán v dražbě. Tato lhůta se počítá od okamžiku, kdy je majetek zajištěn.

Zajištění nemovitého majetku, motorových vozidel, registrovaných plavidel a letadel uplyne po deseti letech (do 1. ledna 2008 však až po 20 letech).

4. Je možno se odvolat proti rozhodnutí o uložení takového opatření?

V zásadě je možné podat proti rozhodnutím exekučního soudu opravný prostředek u soudu vyššího stupně (landsretten). Opravný prostředek je nutno podat do čtyř týdnů ode dne vydání rozhodnutí exekučním soudem. Opravné prostředky proti rozhodnutím o zajištění majetku s ekonomickou hodnotou nejvýše 10 000 DKK však lze podat pouze se svolením komise povolující podání opravných prostředků (Procesbevillingsnævnet), jestliže pro takovýto opravný prostředek existují zvláštní důvody.

Případy, o nichž exekuční soud rozhodl, je mimoto možno revidovat, tj. tyto podléhají novému přezkoumání exekučním soudem. Mohou být revidovány, pokud s tím účastníci sporu souhlasí, nebo pokud revizi považuje za nutnou exekuční soud. Revize může být nutná například tehdy, pokud povinný nebo třetí strana předloží důkazy, že rozsudek porušuje práva třetí strany, nebo jestliže povinný nebyl při donucovacím řízení přítomen a nyní se dovolává pravidel týkajících se kodexu pro vymáhání dlužných částek, jež jsou zakotvena v zákoně o výkonu spravedlnosti.

« Výkon soudních rozhodnutí - Obecné informace | Dánsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 27-03-2009

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království