Európska komisia > EJS > Výkon súdnych rozhodnutí > Česká republika

Posledná úprava: 27-10-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Výkon súdnych rozhodnutí - Česká republika

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. Stránka v pôvodnej jazykovej verzii bola aktualizovaná a nájdete ju na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Čo znamená termín „výkon rozhodnutia v občianskych a obchodných veciach“? 1.
1.1. Definícia 1.1.
1.2. Zoznam donucovacích opatrení, ktoré môžu donútiť odporcu k tomu, aby niečo konal, niečoho sa zdržal alebo niečo zaplatil 1.2.
2. Aké sú podmienky pre vydanie exekučného titulu alebo rozhodnutia? 2.
2.1. Súdny výkon rozhodnutí 2.1.
2.2. Exekúcia súdnym exekútorom 2.2.
3. Predmet a povaha exekučných opatrení 3.
3.1. Aké druhy majetku môžu byť predmetom exekúcie 3.1.
3.2. Aké sú účinky opatrení výkonu rozhodnutia 3.2.
3.3. Aká je platnosť exekučných opatrení? 3.3.
4. Je možné podať odvolanie? 4.

 

1. Čo znamená termín „výkon rozhodnutia v občianskych a obchodných veciach“?

1.1. Definícia

Výkon rozhodnutia znamená, že splnenie povinnosti uloženej súdnym rozhodnutím, ktoré nadobudlo právoplatnosť (t.j. ak to nie je predbežne vykonateľný rozsudok), sa môže vynútiť aj proti vôli osoby, ktorej sa plnenie alebo určité konanie prikázalo. Výkon rozhodnutia je možný aj na základe rozhodnutia iného orgánu ako je súd, ak to právne predpisy umožňujú – napríklad správny orgán môže rozhodovať vo veciach týkajúcich sa občianskoprávnych vzťahov.

Výkon rozhodnutia upravujú §§ 251 až 351a v šiestej časti zákona č. 99/1963 Sb. Občiansky súdny poriadok v platnom znení. Všeobecné ustanovenia o výkone rozhodnutia sa nevzťahujú na rozhodnutia týkajúce sa výchovy neplnoletých detí, a to vzhľadom na odlišnú (t.j. nemajetkovú) povahu povinností vymáhaných v prípade nesplnenia rozhodnutia súdu ukladajúceho povinnosť odobrať neplnoleté dieťa zo starostlivosti jednej fyzickej osoby a odovzdať ho do starostlivosti inej fyzickej osoby.

Veriteľ, ktorému dlžník neuhradil pohľadávku, môže dosiahnuť náhradné plnenie nielen využitím prostriedkov podľa šiestej časti Občianskeho súdneho poriadku v platnom znení, ale aj prostredníctvom nedobrovoľnej dražby podľa §§ 36 až 61 zákona č. 26/2000 Sb. o verejných dražbách (vynútenie peňažného plnenia) alebo prostredníctvom prostriedkov podľa zákona č. 120/2001 o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) (vynútenie peňažného aj nepeňažného plnenia).

HoreHore

Jednotlivé osobitné prostriedky podľa šiestej časti Občianskeho súdneho poriadku sú podrobne charakterizované ďalej.

Zásadný význam pre exekúciu má spôsobilý právny titul, ktorý preukazuje opodstatnenosť nároku veriteľa (exekučný titul).

Exekučné tituly sú:

 • vykonateľné rozhodnutia súdov, ktorými sa priznáva právo, ukladá povinnosť alebo postihuje majetok,
 • vykonateľné rozhodnutia súdov a iných orgánov činných v trestnom konaní, ktorými sa priznáva právo, ukladá povinnosť alebo postihuje majetok,
 • vykonateľné rozhodnutia súdov v správnych veciach,
 • vykonateľné rozhodnutia rozhodcovských komisií a nimi schválené zmiery,
 • vykonateľné rozhodnutia notárov a nimi schválené dohody,
 • notárske a exekútorské zápisnice oprávňujúce k vykonateľnosti podľa osobitných právnych predpisov,
 • vykonateľné rozhodnutia orgánov verejnej správy, vrátane platobných výmerov, výkazov nedoplatkov vo veciach daní a poplatkov a iných rozhodnutí a vykonateľných zmierov,
 • vykonateľné rozhodnutia a výkazy nedoplatkov vo veciach zdravotného poistenia a sociálneho zabezpečenia,
 • rozhodnutia inštitúcií Európskych spoločenstiev,
 • iné vykonateľné rozhodnutia, schválené zmiery a dokumenty, ktorých súdny výkon umožňujú právne predpisy.

Vykonateľnými nálezmi súdov v konaní o výkon rozhodnutia môžu byť jednoducho nálezy, ktorými sa dlžníkovi uloží nejaké plnenie. To môže spočívať v povinnosti niečo dať, napríklad zaplatiť určitú peňažnú sumu alebo odovzdať určitú vec, niečo konať, napríklad vykonať určitú prácu alebo nejaký úkon, odstrániť nepovolenú stavbu, alebo niečo strpieť, napríklad nebrániť oprávnenému pri výkone jeho práv zodpovedajúcich vecnému bremenu, alebo sa niečoho zdržať, napríklad zabrániť domácim zvieratám prechádzať na susediaci pozemok.

HoreHore

Konanie, ktoré je pre povinného záväzné, sa tiež musí považovať za plnenie (pozri § 251 Občianskeho súdneho poriadku – ak povinný dobrovoľne nesplní povinnosť, ktorú mu ukladá vykonateľné rozhodnutie, môže oprávnený podať návrh na súdny výkon rozhodnutia).

1.2. Zoznam donucovacích opatrení, ktoré môžu donútiť odporcu k tomu, aby niečo konal, niečoho sa zdržal alebo niečo zaplatil

Podľa povahy predmetu plnenia, ktoré sa má dosiahnuť výkonom rozhodnutia, existujú dve skupiny spôsobov výkonu rozhodnutia (alebo exekučných prostriedkov) – uspokojenie práv na peňažné plnenie a uspokojenie práv na nepeňažné plnenie.

Výkon rozhodnutí, ktorými sa ukladá zaplatenie určitej peňažnej sumy, sa môže uskutočniť zrážkami zo mzdy a iných príjmov, prikázaním pohľadávky, predajom hnuteľného a nehnuteľného majetku, predajom podniku alebo zriadením sudcovského záložného práva na nehnuteľnosti.

Zjednodušene platí, že v prípade prikázania pohľadávky alebo sudcovského záložného práva súd nariadi, že ak tretej osobe vznikol dlh voči povinnému (dlžníkovi), potom táto tretia osoba musí plniť osobe oprávnenej podľa súdneho rozhodnutia namiesto dlžníkovi.

Podľa § 313 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku súd v nariadení výkonu rozhodnutia zakáže povinnému akýmkoľvek spôsobom nakladať so svojou pohľadávkou. Dlžníkovi povinného súd zakáže zaplatiť pohľadávku povinnému, započítať ju alebo s ňou inak nakladať od okamihu doručenia nariadenia výkonu rozhodnutia. Podľa § 314a ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku sa výkon rozhodnutia uskutoční tak, že po nadobudnutí právoplatnosti nariadenia výkonu rozhodnutia dlžník povinného vyplatí oprávnenému pohľadávku v rozsahu uvedenom v nariadení výkonu rozhodnutia. Z toho vyplýva, že povinný (veriteľ) stráca nárok na svoju pohľadávku voči dlžníkovi (dlžník povinného) a táto pohľadávka sa musí zaplatiť oprávnenému.

HoreHore

Rozhodnutie, ktorým sa nariaďuje iná povinnosť ako zaplatenie peňažnej sumy, sa vykoná podľa povahy nariadenej povinnosti. Medzi možné spôsoby patrí vypratanie, odobratie veci, rozdelenie spoločného majetku alebo povinné vykonanie prác a úkonov.

V prípade zabezpečenej pohľadávky sa rozhodnutie môže vykonať aj predajom zabezpečenia, a to hnuteľného a nehnuteľného majetku, hromadných vecí, súboru vecí a bytov alebo nebytových priestorov vo vlastníctve podľa osobitného zákona, prikázaním peňažnej pohľadávky poskytnutej ako zabezpečenie alebo postihom voči iným majetkovým právam poskytnutým ako zabezpečenie.

2. Aké sú podmienky pre vydanie exekučného titulu alebo rozhodnutia?

V Českej republike sa veriteľ môže rozhodnúť, či sa bude usilovať o uspokojenie svojich nárokov prostredníctvom súdneho výkonu rozhodnutia (súdnym vykonávateľom) v konaní podľa §§ 251 až 351a Občianskeho súdneho poriadku alebo prostredníctvom exekúcie súdnym exekútorom podľa zákona č. 120/2001 Sb. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (exekučný poriadok) v platnom znení.

Súdny exekútor koná tiež v súlade s Občianskym súdnym poriadkom, najmä vo vzťahu k ustanoveniam upravujúcim jednotlivé spôsoby výkonu rozhodnutia, pričom využíva prostriedky ustanovené v šiestej časti Občianskeho súdneho poriadku .

Súdny exekútor je oprávnený na výkon exekučnej činnosti, čím sa myslí nútený výkon exekučných titulov.

Pri podaní návrhu na výkon rozhodnutia nemusí byť veriteľ zastúpený právnym zástupcom.

HoreHore

Výkon rozhodnutia sa zvyčajne môže nariadiť iba vtedy, ak rozhodnutie obsahuje označenie povinného a oprávneného, stanovuje rozsah a obsah povinnosti, ktorej splnenie je predmetom podaného návrhu na výkon rozhodnutia, a určuje lehotu na splnenie tejto povinnosti.

2.1. Súdny výkon rozhodnutí

Konanie o výkon rozhodnutia sa spravuje „dispozičnou zásadou“, t.j. môže sa začať iba na návrh oprávneného. Ak povinný dobrovoľne nesplní povinnosti, ktoré mu nariaďuje vykonateľné rozhodnutie, môže oprávnený podať návrh na súdny výkon rozhodnutia. Výkon rozhodnutia sa môže nariadiť a vykonať iba spôsobmi uvedenými v Občianskom súdnom poriadku.

Rozhodnutie sa vždy vydáva vo forme uznesenia. Pri výkone rozhodnutia sa nesmie prerušiť konanie ani odpustiť zmeškanie lehoty. Do úvahy tiež neprichádza možnosť obnovy konania.

Ak nie je v zákone ustanovené inak, na nariadenie a uskutočnenie výkonu rozhodnutia je príslušný všeobecný súd povinného, t.j. okresný súd, v územnej pôsobnosti ktorého má povinný bydlisko. Avšak namiesto všeobecného súdu povinného je na nariadenie a uskutočnenie výkonu rozhodnutia príslušný súd, v územnej pôsobnosti ktorého sa nachádza podnik (alebo jeho časť), ak ide o výkon rozhodnutia predajom podniku (alebo jeho časti), alebo súd v územnej pôsobnosti ktorého sa nachádza nehnuteľnosť, ak ide o výkon rozhodnutia predajom nehnuteľnosti, pokiaľ nejde o predaj podniku.

Súdne konanie v Českej republike podlieha súdnym poplatkom. Súdne poplatky sa platia za konanie alebo za jednotlivé štádiá konania. Otázku súdnych poplatkov upravuje zákon č. 549/1991Sb. o súdnych poplatkoch v platnom znení. V odôvodnených prípadoch zákon umožňuje oslobodenie od súdnych poplatkov. V prípade poplatkov za konanie vzniká povinnosť zaplatiť podaním žaloby alebo iného návrhu na začatie konanie.

HoreHore

Poplatky:

Za návrh na nariadenie výkonu rozhodnutia

 • ak sa vymáha peňažné plnenie v sume najviac 15 000 CZK 300 CZK
 • ak sa vymáha peňažné plnenie v sume viac ako15 000 CZK 2 % z tejto sumy, maximálne CZK 50 000
 • v ostatných prípadoch 1 000 CZK
2.2. Exekúcia súdnym exekútorom

Exekúciu vykoná exekútor, ktorého v návrhu na vykonanie exekúcie navrhne oprávnený, a ktorého súd vo svojom rozhodnutí poverí vykonať exekúciu. Úkony exekútora sa považujú za konanie súdu.

Exekučné konanie sa začína na návrh. Exekúcia sa môže nariadiť na návrh oprávneného alebo kohokoľvek, kto preukáže, že príslušné oprávnenie na neho prešlo alebo bolo prevedené (§ 256 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku). Oprávnený môže podať návrh na nariadenie exekúcie vtedy, ak povinný dobrovoľne nesplní povinnosti, ktoré mu ukladá exekučný titul (pozri uvedené informácie o exekučnom titule). Exekučné konanie začína v deň doručenia návrhu na nariadenie exekúcie exekútorovi alebo príslušnému exekučnému súdu spolu s určením exekútora.

Exekútor však môže začať exekúciu až vtedy, keď ho súd poverí. Exekučné konanie sa nemôže prerušiť, pokiaľ nestanovia právne predpisy inak, napríklad zákon o konkurze a vyrovnaní v platnom znení (podľa § 14 má vyhlásenie konkurzu, okrem iných, aj tieto účinky: prerušujú sa konania, ktorých účastníkom je úpadca, a ktoré sa týkajú nárokov na majetok patriaci do konkurznej podstaty, alebo nárokov, ktoré sa majú uspokojiť z tohto majetku, s výnimkou trestného konania (v tomto prípade sa však nemôže rozhodovať o náhrade škody), konania týkajúce sa výživného neplnoletých detí alebo konania o výkon rozhodnutia, a to s výnimkou konania o nárokoch voči úpadcovi, ktoré je potrebné prihlásiť a preukázať v konkurznom konaní (§ 20), kedy konanie môže pokračovať na návrh správcu alebo iných účastníkov konania a správca sa stáva účastníkom konania namiesto úpadcu).

HoreHore

Taktiež nie je možné odpustiť zmeškanie lehoty alebo podať návrh na obnovu exekučného konania.

Exekučný príkaz má rovnaké účinky ako nariadenie výkonu rozhodnutia podľa Občianskeho súdneho poriadku. Proti exekučnému príkazu nie je prípustné odvolanie. Exekúcia sa vykoná na základe exekučného príkazu, keď uznesenie o nariadení exekúcie nadobudne právoplatnosť.

Súdny exekútor má nárok na odmenu za exekučnú činnosť, náhradu hotových výdavkov, náhradu za stratu času pri výkone exekúcie a náhradu za doručenie písomností. Spôsob určenia odmeny je stanovený vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti č. 330/2001 Sb. Odmena za exekučnú činnosť sa môže, ale nemusí, dojednať v zmluve. Mimozmluvná odmena sa určí ako percentuálna časť z vymoženého plnenia alebo v prípadoch exekúcie nepeňažného plnenia ako pevná sadzba.

3. Predmet a povaha exekučných opatrení

3.1. Aké druhy majetku môžu byť predmetom exekúcie
 • bankové účty - áno
 • hmotný hnuteľný majetok - áno
 • registrované dopravné prostriedky - áno
 • nehnuteľnosti - áno
 • ostatné – napríklad iné majetkové práva poskytnuté ako zabezpečenie, napríklad práva k obchodnému podielu alebo ochrannej známke
 • druhy pohľadávok alebo finančných nárokov, ktoré nie sú predmetom exekučných opatrení:

Výkon rozhodnutia sa nemôže vzťahovať na majetok, ktorého predaj je zakázaný podľa osobitných predpisov, alebo ktorý podľa osobitných predpisov výkonu rozhodnutia nepodlieha.

HoreHore

Výkon rozhodnutia sa nemôže vzťahovať na veci, ktoré dlžník nevyhnutne potrebuje k uspokojeniu svojich hmotných potrieb a hmotných potrieb svojej rodiny a k výkonu pracovnej činnosti, ako aj na iné veci, ktorých predaj by bol v rozpore s dobrými mravmi, napríklad bežné súčasti odevov, obvyklé zariadenie a vybavenie domácnosti, snubné prstene a iné predmety podobnej povahy, zdravotné pomôcky a iné veci, ktoré dlžník potrebuje kvôli svojej chorobe alebo telesnému postihnutiu, a podobne.

Z mesačnej mzdy dlžníka nepodlieha zrážke určitá základná časť, ktorej spôsob výpočtu je stanovený v nariadení vlády Českej republiky.

Výkonu rozhodnutia nepodliehajú pohľadávky z náhrady škody, ktoré vypláca poisťovňa podľa poistnej zmluvy, pokiaľ sa má táto náhrada škody použiť na rekonštrukciu alebo opravu budovy.

Výkonu rozhodnutia tiež nepodliehajú jednorázové peňažné dávky sociálnej starostlivosti a dávky štátnej sociálnej podpory vyplácané podľa osobitých právnych predpisov.

3.2. Aké sú účinky opatrení výkonu rozhodnutia

Vo vzťahu k dlžníkovi, ktorý neplní opatrenie: Je rozhodnutie o jeho majetku stále platné? Uplatňujú sa na neho sankcie?

Ak súdne rozhodnutie nestanovuje lehotu na plnenie, musí sa uložená povinnosť splniť do troch dní alebo v prípade vypratania do pätnástich dní od právoplatnosti rozhodnutia.

Spôsoby výkonu rozhodnutia sú rôzne podľa povahy predmetu plnenia (pozri uvedené jednotlivé druhy peňažného a nepeňažného plnenia), ktoré sa má dosiahnuť výkonom rozhodnutia.

HoreHore

Napriek tomu platí všeobecné pravidlo, že po nariadení výkonu rozhodnutia zabezpečí súd jeho realizáciu. Jednotlivé úkony pri výkone rozhodnutia môže vykonať zamestnanec súdu (súdny vykonávateľ), ak to zákon alebo osobitný právny predpis umožňuje alebo ak ho tým poverí predseda senátu, pričom sa pri svojej činnosti riadi pokynmi predsedu senátu.

Ak je potrebné, aby súdny vykonávateľ v súvislosti s úkonmi výkonu rozhodnutia podal žalobu alebo iný návrh na začatie konania na súde alebo inom orgáne, koná v mene štátu.

Rozsah práv súdneho exekútora je podobný. Ak zákon o súdnych exekútoroch nestanovuje inak, môže exekútor vykonávať všetky úkony, na ktoré je pri výkone rozhodnutia podľa Občianskeho súdneho poriadku a iných právnych predpisov inak oprávnený sudca, súdny vykonávateľ alebo iný zamestnanec súdu.

Exekučný príkaz má účinky nariadenia výkonu rozhodnutia podľa Občianskeho súdneho poriadku. Podľa exekučného príkazu sa exekúcia vykoná po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o nariadení exekúcie. V zásade sa na exekučné konanie primerane použijú ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku.

Vo vzťahu k tretím osobám – aké sú povinnosti banky pri poskytovaní informácií, prípadne pri zaistení účtu, aké sú sankcie za nesplnenie exekučného opatrenia?

V nariadení výkonu rozhodnutia prikázaním pohľadávky z účtu dlžníka súd nariadi finančnej inštitúcii, aby od okamihu doručenia uznesenia z účtu povinného nevyplatila žiadne peňažné prostriedky, nevykonala ich započítanie, ani s nimi inak nenakladala až do výšky vymáhanej pohľadávky.

HoreHore

Súd doručí uznesenie o nariadení výkonu rozhodnutia oprávnenému, povinnému a finančnej inštitúcii. Finančnej inštitúcii sa doručí priamo do vlastných rúk. Uznesenie sa nesmie doručiť povinnému pred doručením finančnej inštitúcii.

Exekučný poriadok (§ 44 ods. 4 a 7) upravuje aj zákaz nakladania s majetkom povinného.

Od okamihu doručenia uznesenia o nariadení výkonu rozhodnutia finančnej inštitúcii stráca povinný právo vyberať peňažné prostriedky zo svojho účtu, používať tieto peňažné prostriedky na platby alebo s nimi inak nakladať až do výšky vymáhanej pohľadávky a jej príslušenstva.

Ak finančná inštitúcia nekoná v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho súdneho poriadku, môže si oprávnený nárokovať od finančnej inštitúcie zaplatenie sumy, na ktorú by mal právo, ak by finančná inštitúcia postupovala správne, a to aj vtedy, ak na účte povinného nie je dostatok peňažných prostriedkov.

Na žiadosť účastníka, ktorému sa rozhodnutím priznáva právo na zaplatenie peňažnej sumy, súd od povinného zistí, či a od koho poberá mzdu alebo iný pravidelný príjem a prípadne v ktorej banke, pobočke zahraničnej banky alebo sporiacom a úverovom družstve má svoje účty a aké sú čísla týchto účtov.

Oslovená osoba je povinná odpovedať súdu do jedného týždňa od doručenia žiadosti. Ak túto povinnosť nesplní alebo vo svojej odpovedi uvedie nesprávne alebo neúplné údaje, môže jej súd uložiť poriadkovú pokutu až do výšky 50 000 CZK.

Podľa zákona č. 21/1992 Sb. o bankách v platnom znení sa za porušenie povinnosti mlčanlivosti o informáciách získaných v súvislosti s výkonom bankového dohľadu nepovažuje ich poskytnutie verejným orgánom a iným osobám v Českej republike na plnenie ich úloh, pokiaľ sa tieto informácie poskytnú v súlade s podmienkami ustanovenými právnymi predpismi.

HoreHore

3.3. Aká je platnosť exekučných opatrení?

Pozri predchádzajúcu časť.

4. Je možné podať odvolanie?

Áno, proti uzneseniu o výkone rozhodnutia je možné podať odvolanie v súlade so všeobecnými ustanoveniami Občianskeho súdneho poriadku o opravných prostriedkoch.

Účastník konania môže napadnúť rozhodnutie okresného súdu alebo krajského súdu vydané v konaní na prvom stupni, pokiaľ to právne predpisy nezakazujú.

Odvolanie nie je prípustné proti rozsudku, ktorým sa rozhodlo o peňažnom plnení nepresahujúcom 2 000 CZK bez príslušenstva. To neplatí pre rozsudky o uznaní a rozsudky pre zmeškanie. Odvolanie iba voči odôvodneniu je neprípustné.

Odvolanie sa musí podať na súd, proti ktorého rozhodnutiu smeruje, do pätnástich dní od doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia. Ak sa vydá opravné uznesenie týkajúce sa výrokovej časti rozhodnutia, táto lehota začína plynúť od právoplatnosti opravného uznesenia.

Ak oprávnená osoba včas podá prípustné odvolanie, rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť až do právoplatnosti rozhodnutia odvolacieho súdu o odvolaní.

Pokiaľ ide o odvolania v prípade exekúcie vykonávanej súdnym exekútorom, podľa § 44 ods. 10 Exekučného poriadku je odvolanie proti uzneseniu súdu o nariadení exekúcie prípustné, ale nemôžu sa namietať iné skutočnosti ako tie, ktoré sú podstatné pre nariadenie exekúcie. Súd nebude na iné skutočnosti prihliadať a nariadenie exekúcie potvrdí. Ak odvolanie neobsahuje podstatné skutočnosti pre nariadenie exekúcie alebo úplne žiadne skutočnosti, súd uznesením odvolanie odmietne. Podľa § 47 ods. 3 Exekučného poriadku nie proti exekučnému príkazu prípustný žiadny opravný prostriedok.

« Výkon súdnych rozhodnutí - Všeobecné informácie | Česká republika - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 27-10-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo