Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων > Τσεχία

Τελευταία ενημέρωση: 27-04-2006
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων - Τσεχία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Η έκδοση στην αρχική γλώσσα επικαιροποιήθηκε και μεταφέρθηκε στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Τι σημαίνει ο όρος "εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις; 1.
1.1. Ορισμός 1.1.
1.2. Κατάλογος αναγκαστικών μέτρων που μπορούν να υποχρεώσουν τον εναγόμενο να προβεί σε πράξη, παράλειψη ή στην καταβολή ποσού 1.2.
2. Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να εκτελεστεί ένας τίτλος ή μία απόφαση; 2.
2.1. Δικαστική επιβολή αποφάσεων 2.1.
2.2. Εκτέλεση από δικαστικό επιμελητή 2.2.
3. Αντικείμενο και φύση των μέτρων εκτέλεσης 3.
3.1. Ποια είδη περιουσιακών στοιχείων μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εκτέλεσης; 3.1.
3.2. Ποιες είναι οι επιπτώσεις των μέτρων εκτέλεσης 3.2.
3.3. Ποια είναι η ισχύς των μέτρων εκτέλεσης; 3.3.
4. Προβλέπεται η άσκηση ένδικων μέσων; 4.

 

1. Τι σημαίνει ο όρος "εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις;

1.1. Ορισμός

Εκτέλεση μιας απόφασης σημαίνει ότι η υποχρέωση που επιβάλλεται από μία δικαστική απόφαση η οποία απέκτησε νομική ισχύ (δηλ. αν δεν πρόκειται για προσωρινής εκτέλεσης απόφαση) μπορεί να εκτελεστεί, ακόμη και παρά την επιθυμία του προσώπου κατά του οποίου επιβάλλεται η εκτέλεση μιας πράξης. Η εκτέλεση μπορεί επίσης να βασίζεται σε απόφαση που δεν προέρχεται από δικαστήριο αλλά από άλλη αρχή, εφόσον το προβλέπει ο νόμος – για παράδειγμα, διοικητική αρχή μπορεί να εκδώσει απόφαση σε υποθέσεις που αφορούν σχέσεις οι οποίες εμπίπτουν στο αστικό δίκαιο.

Η εκτέλεση αποφάσεων διέπεται από τα άρθρα 251 έως 351α του μέρους 6 του νόμου αριθ. 99/1963 (Κώδικας πολιτικής δικονομίας), όπως τροποποιήθηκε. Οι γενικές διατάξεις της εκτέλεσης δεν εφαρμόζονται σε αποφάσεις που αφορούν την επιμέλεια ανηλίκων, δεδομένης της διαφορετικής φύσης (μη περιουσιακή) της επιβληθείσας υποχρέωσης μετά από αποτυχία συμμόρφωσης προς επιβληθείσα δικαστική απόφαση σχετικά με την παράδοση ανηλίκων μεταξύ των φυσικών προσώπων των εχόντων την επιμέλεια των ανηλίκων αυτών.

Ένας πιστωτής του οποίου η αξίωση δεν έχει ικανοποιηθεί εκ μέρους του οφειλέτη μπορεί να επιτύχει συμψηφισμό είτε μέσω των διατάξεων του μέρους 6 του Κώδικα πολιτικής δικονομίας, όπως τροποποιήθηκε, είτε βάσει των άρθρων 36 έως 61 του νόμου αριθ. 26/2000 για τον πλειστηριασμό (υποχρεωτική χρηματική ικανοποίηση) ή με τα μέσα που διατίθενται βάσει του νόμου 120/2001 σχετικά με τους δικαστικούς επιμελητές (κώδικας εκτέλεσης), όπως τροποποιήθηκε (υποχρεωτική χρηματική ή μη χρηματική ικανοποίηση).

Τα ειδικά ατομικά μέσα που προβλέπονται στο μέρος 6 του κώδικα πολιτικής δικονομίας περιγράφονται λεπτομερώς παρακάτω.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Βασικής σημασίας για την εκτέλεση είναι ο κατάλληλος νόμιμος τίτλος που πιστοποιεί ότι αιτιολογείται η αξίωση του πιστωτή (εκτελεστός τίτλος).

Εκτελεστοί τίτλοι είναι:

 • εκτελεστές δικαστικές αποφάσεις που χορηγούν δικαίωμα, επιβάλλουν υποχρέωση ή επηρεάζουν περιουσιακά στοιχεία·
 • εκτελεστές αποφάσεις που εκδίδονται από δικαστήρια ή άλλες υπηρεσίες επιβολής του νόμου στα πλαίσια ποινικών διαδικασιών, που χορηγούν δικαίωμα, επιβάλλουν υποχρέωση ή επηρεάζουν περιουσιακά στοιχεία·
 • εκτελεστές δικαστικές αποφάσεις σε διοικητικές διαδικασίες·
 • εκτελεστές αποφάσεις επιτροπών διαιτησίας και διακανονισμοί που εγκρίθηκαν από αυτές·
 • εκτελεστές αποφάσεις συμβολαιογράφων και συμφωνίες που εγκρίθηκαν από αυτούς·
 • συμβολαιογραφικοί και εκτελεστοί τίτλοι με συγκατάθεση για εκτελεστότητα βάσει ειδικών πράξεων·
 • εκτελεστές αποφάσεις δημοσίων διοικητικών αρχών, περιλαμβανομένων εντολών πληρωμής, δηλώσεων καθυστερήσεων όσον αφορά τη φορολογία και άλλων αποφάσεων και εκτελεστών διακανονισμών·
 • εκτελεστές αποφάσεις και δηλώσεις καθυστερήσεων οφειλών σε υποθέσεις ασφάλισης υγείας και κοινωνικής ασφάλισης·
 • αποφάσεις των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας·
 • άλλες εκτελεστές αποφάσεις, εγκεκριμένοι διακανονισμοί και έγγραφα των οποίων η εκτέλεση επιτρέπεται από το νόμο.

Εκτελεστά δικαστικά πορίσματα σε διαδικασίες εκτέλεσης ενδέχεται απλώς να είναι πορίσματα που επιβάλλουν στον οφειλέτη την καταβολή κάποιας παροχής. Αυτό ενδέχεται να συνίσταται σε υποχρέωση κάποιας εκχώρησης, όπως για παράδειγμα, η πληρωμή ορισμένου ποσού χρημάτων ή παράδοσης κάποιου αντικειμένου ή  εκτέλεσης κάποιας πράξης, όπως για παράδειγμα, η πραγματοποίηση κάποιας εργασίας ή η κατεδάφιση αυθαίρετου κτίσματος ή άδειας του να γίνει κάτι, όπως για παράδειγμα η παρεμβολή στην άσκηση των δικαιωμάτων του/της δικαιούχου σχετικά με δουλεία, ή αποτροπής από κάτι, όπως για παράδειγμα η πρόληψη της παραβίασης της ιδιοκτησίας γείτονα από ζώα τα οποία διατηρούνται σε εκμετάλλευση.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Πράξη που δεσμεύει τον υπόχρεο πρέπει επίσης να θεωρείται ως εκπλήρωση υποχρέωσης (βλ. άρθρο 251 του Κώδικα πολιτικής δικονομίας - εάν ο υπόχρεος δεν συμμορφωθεί εκουσίως προς την επιβληθείσα υποχρέωση με εκτελεστή απόφαση, ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει αίτηση δικαστικής εκτέλεσης).

1.2. Κατάλογος αναγκαστικών μέτρων που μπορούν να υποχρεώσουν τον εναγόμενο να προβεί σε πράξη, παράλειψη ή στην καταβολή ποσού

Ανάλογα με το είδος του αντικειμένου της εκπλήρωσης της υποχρέωσης που επιβάλλεται μέσω της απόφασης, υπάρχουν δύο κατηγορίες μεθόδων εκτέλεσης (ή μέσων εκτέλεσης) – ικανοποίηση δικαιωμάτων χρηματικής απαίτησης και ικανοποίηση δικαιωμάτων μη χρηματικής απαίτησης.

Η εκτέλεση αποφάσεων που επιβάλουν την καταβολή χρηματικού ποσού μπορεί να διεξαχθεί μέσω κατάσχεσης μισθών/αποδοχών και άλλων εισοδημάτων, υποχρεωτικής χρέωσης, πώλησης κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων, πώλησης επιχείρησης και σύστασης δικαιώματος παρακράτησης σε ακίνητη περιουσία.

Με απλούστερα λόγια, στην περίπτωση υποχρεωτικής χρέωσης ή σύστασης δικαιώματος παρακράτησης, το δικαστήριο διατάσσει ότι εάν ένας τρίτος έχει οφειλή έναντι του υπόχρεου (του οφειλέτη), ο εν λόγω τρίτος πρέπει να καταβάλει την οφειλή του στο πρόσωπο που βάσει της απόφασης του δικαστηρίου λαμβάνει τη θέση του οφειλέτη.

Βάσει του άρθρου 313 παράγραφος 1 του Κώδικα πολιτικής δικονομίας, σε εκτελεστήριο τύπο, το δικαστήριο απαγορεύει στον υπόχρεο να διαθέτει το χρέος του με οποιονδήποτε τρόπο. Το δικαστήριο απαγορεύει σε οφειλέτη του υπόχρεου να καταβάλει το χρέος στον υπόχρεο, να το συμψηφίσει ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο να το διαθέσει αφής στιγμής λάβει γνώση του εκτελεστήριου τίτλου. Βάσει του άρθρου 314α παράγραφος 1 του Κώδικα πολιτικής δικονομίας, μια απόφαση είναι εκτελεστή αφής στιγμής η απόφαση για την εκτέλεση παράγει έννομα αποτελέσματα για τον οφειλέτη του υπόχρεου ο οποίος μπορεί να πληρώσει το δικαιούχο στο βαθμό που διευκρινίζεται στον εκτελεστό τίτλο. Αυτό έχει ως συνέπεια ότι ο υπόχρεος (πιστωτής) χάνει το δικαίωμά του στην αξίωση που έχει έναντι του οφειλέτη του (οφειλέτη του υπόχρεου) και το χρέος πρέπει να καταβληθεί στο δικαιούχο.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Απόφαση που επιβάλει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση πλην της καταβολής χρηματικού ποσού είναι εκτελεστή σύμφωνα με το είδος της επιβληθείσας υποχρέωσης. Αυτό μπορεί να συνεπάγεται απόδοση του μισθίου, κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων, διανομή κοινών περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεωτική επιβολή εργασίας και πράξης.

Στην περίπτωση εμπράγματης ασφάλειας, μια απόφαση μπορεί να εκτελεστεί με την πώληση της εμπράγματης ασφάλειας, με την πώληση κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων, προϊόντων χύμα, ομάδων περιουσιακών στοιχείων και εγκαταστάσεων οικιστικών και μη, με βάση την κυριότητα που μεταβιβάστηκε ως εμπράγματη ασφάλεια βάσει ειδικής νομοθεσίας μέσω υποχρεωτικής χρέωσης χρηματικής αξίωσης που δόθηκε ως ασφάλεια ή μέσω της ανάκτησης άλλων δικαιωμάτων κυριότητας που δόθηκαν ως εμπράγματη ασφάλεια.

2. Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να εκτελεστεί ένας τίτλος ή μία απόφαση;

Στην Τσεχική Δημοκρατία ένας πιστωτής μπορεί να επιλέξει εάν θα επιτύχει ικανοποίηση της απαίτησής του μέσω αναγκαστικής εκτέλεσης μιας απόφασης (ήτοι, μέσω δικαστικού επιμελητή) βάσει των διατάξεων 251 έως 351α του Κώδικα πολιτικής δικονομίας, ή μέσω εκτέλεσης εκ μέρους δικαστικού επιμελητή βάσει του νόμου αριθ. 120/2001 σχετικά με δικαστικούς επιμελητές και την αναγκαστική εκτέλεση (κώδικας αναγκαστικής εκτέλεσης), όπως τροποποιήθηκε.

Ο δικαστικός επιμελητής ενεργεί επίσης σύμφωνα με τον Κώδικα πολιτικής δικονομίας, ειδικά όσον αφορά τις διατάξεις που διέπουν τις ατομικές μεθόδους εκτέλεσης αποφάσεων, με τα μέσα που προβλέπονται στο μέρος 6 του Κώδικα.

Ο δικαστικός επιμελητής δικαιούται να προβεί στην πράξη της εκτέλεσης, που συνεπάγεται αναγκαστική εκτέλεση εκτελεστών τίτλων.

Ο πιστωτής δεν απαιτείται να εκπροσωπείται από δικηγόρο όταν καταθέτει αίτηση αναγκαστικής εκτέλεσης.

Η αναγκαστική εκτέλεση μπορεί κατά κανόνα να διαταχθεί μόνον εάν η απόφαση ορίζει τον δικαιούχο και τον υπόχρεο, διευκρινίζει το μέγεθος και το περιεχόμενο της υποχρέωσης για την οποία υποβλήθηκε αίτηση αναγκαστικής εκτέλεσης καθώς επίσης διευκρινίζει τα χρονικά περιθώρια για την εκπλήρωση της υποχρέωσης.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

2.1. Δικαστική επιβολή αποφάσεων

Η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης διέπεται από την "αρχή της διάθεσης", ήτοι η αναγκαστική εκτέλεση ξεκινά μόνον με αίτηση εκ μέρους του δικαιούχου. Εάν ο υπόχρεος δεν εκπληρώσει εκουσίως την επιβληθείσα με απόφαση η οποία συνιστά εκτελεστό τίτλο υποχρέωση, ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλει αίτηση για την αναγκαστική εκτέλεση της απόφασης. Η αναγκαστική εκτέλεση μιας απόφασης μπορεί να διαταχθεί και να διεξαχθεί μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα πολιτικής δικονομίας.

Η απόφαση λαμβάνει πάντα τη μορφή δικαστικής επίλυσης διαφοράς. Κατά την εκτέλεση της απόφασης, η διαδικασία δεν μπορεί να ανασταλεί και θα πρέπει να τηρηθούν οι χρονικοί περιορισμοί. Δεν τίθεται θέμα στην περίπτωση αυτή για δυνατότητα επανάληψης της διαδικασίας.

Επιφυλασσομένων των διατάξεων του νόμου, το αρμόδιο δικαστήριο για τη διαταγή και τη διεξαγωγή μιας αναγκαστικής εκτέλεσης καταρχάς είναι το Πρωτοδικείο της κατοικίας του υπόχρεου. Πάντως, εκτός από το Πρωτοδικείο της κατοικίας του υπόχρεου, αρμόδιο δικαστήριο για την αναγκαστική εκτέλεση, εφόσον περιλαμβάνει την πώληση επιχείρησης (ή μέρος της επιχείρησης), είναι το δικαστήριο του τόπου εγκατάστασης της επιχείρησης (ή του τμήματος της επιχείρησης), εάν η αναγκαστική εκτέλεση αφορά ακίνητη περιουσία αλλά δεν περιλαμβάνει την πώληση επιχείρησης, το δικαστήριο όπου βρίσκεται η ακίνητη αυτή περιουσία.

Οι διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίου στην Τσεχική Δημοκρατία υπόκεινται στην καταβολή δικαστικών τελών. Τα δικαστικά τέλη καταβάλλονται για τη διεξαγωγή της διαδικασίας καθώς και για χωριστές διαδικασίες. Το ζήτημα των δικαστικών τελών ρυθμίζεται από το νόμο αριθ. 549/1991 για τα δικαστικά τέλη, όπως τροποποιήθηκε. Σε δεόντως αιτιολογημένες υποθέσεις, ο νόμος προβλέπει απαλλαγή από τα δικαστικά τέλη. Στην περίπτωση τελών για διαδικασίες, η υποχρέωση για την καταβολή των τελών απορρέει με την άσκηση της αγωγής ή αντίστοιχης αίτησης που υποβάλλεται κατά την έναρξη της διαδικασίας.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τέλη:

Για αίτηση αναγκαστικής εκτέλεσης μιας απόφασης:

 • για την επίτευξη χρηματικής ικανοποίησης για

ποσά μέχρι 15.000 CZK CZK 300

 • για την επίτευξη χρηματικής ικανοποίησης για

ποσά άνω των 15.000 CZK 2 % του ποσού, με ανώτατο ποσό 50.000 CZK

 • λοιπές περιπτώσεις 1.000 CZK
2.2. Εκτέλεση από δικαστικό επιμελητή

Η εκτέλεση διεξάγεται από δικαστικό επιμελητή ο οποίος ορίζεται στη διαταγή εκτέλεσης και λαμβάνει εντολή εκτέλεσης από τη δικαστική απόφαση. Οι πράξεις του δικαστικού επιμελητή θεωρούνται ως πράξεις του δικαστηρίου.

Η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης αρχίζει από την επίδοση της επιταγής εκτέλεσης. Η εκτέλεση μπορεί να διαταχθεί μόνο με επίδοση διαταγής εκτέλεσης εκ μέρους του δικαιούχου ή εκ μέρους οποιουδήποτε μπορεί να αποδείξει ότι το δικαίωμα μεταβιβάστηκε σε αυτόν (άρθρο 256 παράγραφος 1 του Κώδικα πολιτικής δικονομίας). Ο δικαιούχος μπορεί να ζητήσει την εκτέλεση εάν ο υπόχρεος δεν εκπληρώσει εκουσίως την οφειλή την οποία του επιβάλλει ο εκτελεστός τίτλος (βλ. παραπάνω σχετικά με τους εκτελεστούς τίτλους). Η διαδικασία εκτέλεσης αρχίζει την ημέρα της επίδοσης επιταγής εκτέλεσης εκ μέρους του δικαστικού επιμελητή ή του αρμόδιου για την εκτέλεση δικαστηρίου από κοινού με τον ορισμό του δικαστικού επιμελητή.

Πάντως, ο δικαστικός επιμελητής μπορεί να αρχίσει την εκτέλεση μόνον αφού του δώσει εντολή το δικαστήριο. Η διαδικασία εκτέλεσης δεν μπορεί να ανασταλεί εκτός εάν ο νόμος προβλέπει διαφορετικά, για παράδειγμα ο νόμος σχετικά με την αφερεγγυότητα όπως τροποποιήθηκε (βάσει του άρθρου 14 η δήλωση αφερεγγυότητας έχει μεταξύ άλλων τις εξής επιπτώσεις: διαδικασίες στις οποίες συμμετέχει ένας αφερέγγυος οφειλέτης όσον αφορά απαιτήσεις σχετικά με περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν τμήμα των περιουσιακών στοιχείων του αφερέγγυου οφειλέτη ή απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιηθούν από τα περιουσιακά αυτά στοιχεία, αναστέλλονται εκτός εάν εκκρεμεί ποινική διαδικασία (πάντως, στην περίπτωση αυτή, δεν μπορεί να ληφθεί απόφαση για αποζημίωση), διαδικασίες σχετικά με τη συντήρηση ανηλίκων ή διαδικασίες για την εκτέλεση μιας απόφασης· εκτός από την περίπτωση διαδικασιών σχετικά με απαιτήσεις κατά αφερέγγυου οφειλέτη που πρέπει να υποβληθούν και να αποδειχθούν (άρθρο 20), οι διαδικασίες μπορούν να συνεχιστούν βάσει αιτήσεως εκ μέρους του συνδίκου ή άλλων συμμετεχόντων στη διαδικασία και στην περίπτωση αυτή ο σύνδικος συμμετέχει στη διαδικασία στη θέση του αφερέγγυου οφειλέτη.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Επίσης, δεν είναι δυνατό να μην τηρηθούν τα χρονικά όρια ή να υποβληθεί αίτηση για επανάληψη της διαδικασίας εκτέλεσης.

Η εντολή για εκτέλεση έχει τις ίδιες επιπτώσεις με την επιταγή εκτελέσεως βάσει του Κώδικα πολιτικής δικονομίας. Δεν προβλέπονται ένδικα μέσα κατά της εντολής για εκτέλεση. Η εκτέλεση διεξάγεται βάσει της εντολής αφής στιγμής παράγει έννομα αποτελέσματα η δικαστική απόφαση με την οποία διατάσσεται η εκτέλεση.

Ο δικαστικός επιμελητής δικαιούται να αμειφθεί για την πράξη εκτέλεσης, να αποζημιωθεί για έξοδα, για το χρόνο που απώλεσε για την εκτέλεση καθώς και για την επίδοση εγγράφων – πράξεων. Οι τρόποι αποζημίωσης προβλέπονται στο υπουργικό διάταγμα αριθ. 330/2001. Η αποζημίωση για την εκτέλεση δύναται ή δεν δύναται να αποτελέσει αντικείμενο σύμβασης. Η εξωσυμβατική αποζημίωση καθορίζεται είτε βάσει ποσοστού επί της επιτευχθείσας ικανοποίησης είτε με πάγιο ποσό για υποθέσεις που δεν έχουν χρηματική ικανοποίηση.

3. Αντικείμενο και φύση των μέτρων εκτέλεσης

3.1. Ποια είδη περιουσιακών στοιχείων μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εκτέλεσης;
 • τραπεζικοί λογαριασμοί - ναι
 • υλικά κινητά αγαθά - ναι
 • καταχωρισμένα σε μητρώα μέσα μεταφοράς - ναι
 • ακίνητα περιουσιακά στοιχεία - ναι
 • λοιπά – π.χ. δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που παρέχονται ως εγγύηση, όπως δικαιώματα συμμετοχής σε επιχείρηση ή σε καταχωρισμένο εμπορικό σήμα
 • είδη αγαθών ή οικονομικών απαιτήσεων που δεν αποτελούν αντικείμενο μέτρων εκτέλεσης:

Η εκτέλεση δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε περιουσιακά στοιχεία η πώληση των οποίων απαγορεύεται από ειδικές διατάξεις ή τα οποία δεν υπόκεινται σε εκτέλεση απόφασης βάσει ειδικών διατάξεων.

Η εκτέλεση μιας απόφασης ενδέχεται να μην εφαρμόζεται σε περιουσιακά στοιχεία τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για τις υλικές ανάγκες του οφειλέτη και της οικογένειάς του/της ή για την εκτέλεση της εργασίας του/της, καθώς και αντικείμενα η πώληση των οποίων αντίκειται στην ηθική, όπως για παράδειγμα κοινά είδη ρουχισμού, κοινή επίπλωση και εξοπλισμός σπιτιού, βέρες και άλλα αντίστοιχα αντικείμενα, όπως είδη για αναπήρους και άλλα σχετικά είδη που ο οφειλέτης χρειάζεται λόγω ασθένειας ή φυσικής αναπηρίας κ.λ.π.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Ο κύριος υπόχρεος ενδέχεται να μην απαλλάσσεται του μηνιαίου μισθού του οφειλέτη· οι μέθοδοι πληρωμής προβλέπονται σε διάταγμα της Τσεχικής Κυβέρνησης.

Η αναγκαστική εκτέλεση δεν εφαρμόζεται σε αξιώσεις αποζημίωσης που καταβάλλονται από ασφαλιστική εταιρεία βάσει ασφαλιστήριου συμβολαίου εάν η αποζημίωση χρησιμοποιείται για την ανοικοδόμηση ή επισκευή κτιρίων.

Αντίστοιχα, η αναγκαστική εκτέλεση δεν εφαρμόζεται στην εφάπαξ καταβολή επιδομάτων κοινωνικής πρόνοιας και στις κρατικές κοινωνικές παροχές που καταβάλλονται σύμφωνα με ειδική νομοθεσία.

3.2. Ποιες είναι οι επιπτώσεις των μέτρων εκτέλεσης

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του οφειλέτη προς τα μέτρα εξακολουθεί να είναι έγκυρη η απόφαση σχετικά με τα περιουσιακά του στοιχεία; Ο ίδιος υπόκειται σε κυρώσεις;

Εάν η απόφαση του δικαστηρίου δεν διευκρινίζει την προθεσμία συμμόρφωσης, η επιβληθείσα υποχρέωση πρέπει να εκπληρωθεί εντός τριών ημερών ή, στην περίπτωση έξωσης, εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα που η απόφαση παράγει έννομα αποτελέσματα.

Ανάλογα με το είδος του αντικειμένου της εκπλήρωσης της υποχρέωσης (βλ. παραπάνω τα διάφορα είδη χρηματικής ή μη χρηματικής υποχρέωσης) που επιβάλλεται μέσω της απόφασης αναγκαστικής εκτέλεσης, ποικίλλουν οι μέθοδοι της εκτέλεσης.

Πάντως, κατά κανόνα, μετά την έκδοση του εκτελεστήριου τύπου, το δικαστήριο ελέγχει την εφαρμογή του. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αναγκαστική εκτέλεση μπορεί να γίνει από δικαστικό υπάλληλο (όργανο εκτέλεσης) εάν ο νόμος ή μια ειδική νομική διάταξη το επιτρέπει ή εάν ο προεδρεύων δικαστής δώσει τη σχετική άδεια· στην περίπτωση αυτή, ακολουθούνται οι οδηγίες του προεδρεύοντος δικαστή.

Εάν το όργανο εκτέλεσης πρέπει να καταθέσει αίτηση ή άλλο σχετικό έγγραφο για την έναρξη της διαδικασίας ενώπιον δικαστηρίου ή ενώπιον άλλου αρμόδιου φορέα σε συνάρτηση με τις πράξεις εκτέλεσης της απόφασης, ενεργεί εξ ονόματος του κράτους.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Η έκταση των δικαιωμάτων του δικαστικού επιμελητή είναι αντίστοιχη. Επιφυλασσομένων των διατάξεων του νόμου για τους δικαστικούς επιμελητές, ένας δικαστικός επιμελητής δικαιούται να ενεργεί όλες τις πράξεις που προβλέπονται στον Κώδικα πολιτικής δικονομίας, επιφυλασσομένων των νομικών διατάξεων που αναθέτουν αντίστοιχες αρμοδιότητες σε δικαστή, όργανο εκτέλεσης ή άλλο δικαστικό υπάλληλο για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων.

Το απόγραφο παράγει αποτελέσματα εκτελεστήριου τύπου βάσει του Κώδικα πολιτικής δικονομίας. Βάσει απογράφου, η εκτέλεση διεξάγεται σύμφωνα με τη νομική ισχύ της απόφασης σχετικά με το απόγραφο. Καταρχήν, οι διατάξεις του Κώδικα πολιτικής δικονομίας εφαρμόζονται σύμφωνα με τις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης.

Έναντι τρίτων – ποιες είναι οι υποχρεώσεις της τράπεζας σχετικά με την κοινοποίηση πληροφοριών καθώς και την κατάσχεση τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων; Ποιες κυρώσεις προβλέπονται για απείθεια έναντι του μέτρου εκτέλεσης;

Στο πλαίσιο εκτελεστήριου τύπου μέσω αναγκαστικής χρέωσης του λογαριασμού του οφειλέτη, το δικαστήριο διατάσσει το πιστωτικό ίδρυμα να μην καταβάλει οποιοδήποτε χρηματικό ποσό από τον τραπεζικό λογαριασμό του υπόχρεου, ούτε να προβεί σε συμψηφισμό ούτε να διαθέσει κατά οποιονδήποτε τρόπο το ποσό της αξίωσης καθώς και τις σχετικές προσαυξήσεις, από τη στιγμή που παραλαμβάνει την απόφαση.

Το δικαστήριο διαβιβάζει την απόφαση σχετικά με τον εκτελεστήριο τύπο στον δικαιούχο, τον υπόχρεο και το πιστωτικό ίδρυμα. Η διαβίβαση προς το πιστωτικό ίδρυμα γίνεται απευθείας. Η διαβίβαση προς το πιστωτικό ίδρυμα πρέπει να προηγηθεί της διαβίβασης προς τον υπόχρεο.

Ο κώδικας αναγκαστικής εκτέλεσης (άρθρο 44 παράγραφοι 4 και 7) επίσης ρυθμίζει την απαγόρευση της διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων του υπόχρεου.

Από τη στιγμή που θα διαβιβαστεί η απόφαση σχετικά με τον εκτελεστήριο τύπο στο πιστωτικό ίδρυμα, ο υπόχρεος χάνει το δικαίωμα ανάληψης χρημάτων από τον λογαριασμό του, χρήσης των χρημάτων αυτών για πληρωμές ή διάθεσής τους κατά οποιονδήποτε τρόπο εντός του ορίου του ποσού της αξίωσης και των σχετικών προσαυξήσεων.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Εάν το πιστωτικό ίδρυμα δεν ενεργήσει όπως απαιτείται από τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα πολιτικής δικονομίας, ο δικαιούχος μπορεί να απαιτήσει από το πιστωτικό ίδρυμα την καταβολή του ποσού το οποίο θα δικαιούτο εάν το ίδρυμα είχε ενεργήσει ορθά, έστω και αν δεν υπάρχουν επαρκή ποσά στο λογαριασμό του υπόχρεου.

Μετά από αίτηση διαδίκου του οποίου το δικαίωμα καταβολής χρηματικού ποσού αναγνωρίστηκε από δικαστική απόφαση, το δικαστήριο ζητά από τον υπόχρεο της καταβολής του ποσού κατά πόσον και από ποιον λαμβάνει μισθό ή οποιοδήποτε άλλο τακτικό έσοδο και εφόσον είναι απαραίτητο τα στοιχεία του τραπεζικού καταστήματος, υποκαταστήματος αλλοδαπής τράπεζας ή ταμιευτηρίου στα οποία έχει λογαριασμούς και τους αριθμούς των λογαριασμών αυτών.

Ο ερωτηθείς διάδικος πρέπει να απαντήσει στο δικαστήριο εντός μιας εβδομάδας από την παραλαβή του εγγράφου ερωτήματος. Εάν δεν συμμορφωθεί ή εάν δώσει εσφαλμένα ή ατελή στοιχεία στην απάντησή του, το δικαστήριο μπορεί να του επιβάλλει πρόστιμο ποσού ύψους μέχρι 50.000CZK.

Βάσει του νόμου αριθ.21/1992 σχετικά με τα τραπεζικά ιδρύματα, όπως τροποποιήθηκε, δεν θεωρείται ως παραβίαση της υποχρέωσης εχεμύθειας η παροχή πληροφοριών που επιτεύχθηκαν στο πλαίσιο τραπεζικού ελέγχου, βάσει των όρων που προβλέπονται στο νόμο, προς δημόσιους φορείς ή άλλα πρόσωπα της Τσεχικής Δημοκρατίας, εάν οι πληροφορίες αυτές παρέχονται προς τα πρόσωπα αυτά στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους.

3.3. Ποια είναι η ισχύς των μέτρων εκτέλεσης;

Βλέπε παραπάνω.

4. Προβλέπεται η άσκηση ένδικων μέσων;

Ναι, μπορεί να ασκηθεί έφεση κατά απόφασης για αναγκαστική εκτέλεση σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του Κώδικα πολιτικής δικονομίας σχετικά με τα ένδικα μέσα.

Ένας διάδικος μπορεί να προσβάλει απόφαση Πρωτοδικείου ή περιφερειακού δικαστηρίου που εκδόθηκε σε πρώτο βαθμό, εφόσον αυτό δεν απαγορεύεται από το νόμο.

Δεν γίνεται δεκτή η άσκηση έφεσης κατά απόφασης που αφορά χρηματική ικανοποίηση η οποία δεν υπερβαίνει ποσό ύψους 2.000 CZK, χωρίς τις σχετικές προσαυξήσεις· αυτό δεν ισχύει σε αναγνωριστικές αποφάσεις και ερήμην εκδοθείσες αποφάσεις. Άσκηση έφεσης αποκλειστικά σε βάρος του σκεπτικού μιας απόφασης δεν είναι παραδεκτή.

Έφεση πρέπει να ασκείται ενώπιον του δικαστηρίου κατά της απόφασης του οποίου στρέφεται εντός 14 ημερών από της παραδόσεων αντιγράφου της απόφασης. Εάν εκδοθεί τροποποιητική απόφαση όσον αφορά τα πορίσματα της απόφασης, η προθεσμία ξεκινά και πάλι από την ημέρα κατά την οποία η τροποποιηθείσα απόφαση παράγει έννομα αποτελέσματα.

Εάν ένας δικαιούχος ασκεί παραδεκτή έφεση εγκαίρως, η απόφαση δεν παράγει έννομα αποτελέσματα μέχρις ότου εκδοθεί νομίμως απόφαση επί της εφέσεως.

Όσον αφορά εφέσεις σε υποθέσεις αναγκαστικής εκτέλεσης που διεξάχθηκαν από δικαστικό επιμελητή βάσει του άρθρου 44 παράγραφος 10 του νόμου για την αναγκαστική εκτέλεση είναι παραδεκτή η άσκηση έφεσης κατά της δικαστικής απόφασης σχετικά με το αποθετήριο, αλλά δεν μπορεί να αμφισβητηθεί οποιοδήποτε πραγματικό περιστατικό πλην εκείνων που περιέχονται στο αποθετήριο· το δικαστήριο δεν λαμβάνει υπόψη οποιαδήποτε άλλα πραγματικά περιστατικά και πιστοποιεί το αποθετήριο. Εάν η έφεση δεν περιέχει πραγματικά περιστατικά σχετικά με το αποθετήριο ή οποιαδήποτε πραγματικά περιστατικά εν γένει, το δικαστήριο απορρίπτει την έφεση με απόφαση. Βάσει του άρθρου 47 παράγραφος 3 του νόμου για την αναγκαστική εκτέλεση δεν προβλέπεται η άσκηση ενδίκων μέσων κατά αποθετηρίου.

« Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων - Γενικές Πληροφορίες | Τσεχία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 27-04-2006

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο