Europa-Kommissionen > ERN > Tvangsfuldbyrdelse > Tjekkiet

Seneste opdatering : 17-05-2006
Printervenlig version Føj til favoritter

Tvangsfuldbyrdelse - Tjekkiet

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Den oprindelige sprogversion er blevet opdateret og er flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Hvad betyder tvangsfuldbyrdelse på det civil- og handelsretlige område? 1.
1.1. Definition 1.1.
1.2. Hvilke former for tvangsforanstaltninger findes der for at tvinge den forpligtede part til af foretage bestemte handlinger, undlade at foretage bestemte handlinger eller til at betale? 1.2.
2. Hvad er betingelserne for tvangsfuldbyrdelse? 2.
2.1. Tvangsfuldbyrdelse og retsafgørelser 2.1.
2.2. Eksekution 2.2.
3. Tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger 3.
3.1. Hvilke former for aktiver kan gøres til genstand for tvangsfuldbyrdelse? 3.1.
3.2. Hvilke virkninger har tvangsfuldbyrdelse? 3.2.
3.3. Hvilken gyldighed har disse foranstaltninger? 3.3.
4. Kan en afgørelse om tvangsfuldbyrdelse appelleres? 4.

 

1. Hvad betyder tvangsfuldbyrdelse på det civil- og handelsretlige område?

1.1. Definition

Tvangsfuldbyrdelse betyder, at det på grundlag af en retsgyldig domstolsafgørelse (dvs. at der ikke er tale om en foreløbig kendelse) er muligt at gennemtvinge opfyldelsen af de forpligtelser, der er nævnt i en afgørelse, selv mod den persons vilje, der skal opfylde forpligtelsen eller udvise en bestemt adfærd. Fuldbyrdelsen af afgørelsen kan også ske på grundlag af afgørelser truffet af andre myndigheder end en domstol, hvis loven tillader det, – f.eks. kan administrative myndigheder træffe afgørelse om sager, der vedrører civilretlige forhold.

Tvangsfuldbyrdelse reguleres af § 251 til 351 i sjette afsnit af lov nr. 99/1963 (retsplejeloven), i seneste udgave. Når det drejer sig om fuldbyrdelse af afgørelser om forældremyndighed, og hvis en domstolsafgørelse om at overgive barnet fra en fysisk persons varetægt til en andens, ikke efterkommes, anvendes de normale bestemmelser om tvangsfuldbyrdelse ikke, fordi der er tale om en forpligtelse af en anden karakter (der er ikke tale om ejendom).

En kreditor, hvis fordring ikke indfries af debitor, kan foruden ved anvendelse af de midler, der er omhandlet i sjette afsnit af lov nr. 99/1963 (retsplejeloven), i seneste udgave, få sin fordring indfriet gennem tvangsauktion i henhold til § 36-61 i lov nr. 26/2000, om offentlige auktioner (tvangssikring af betaling) eller ad den vej, der er omhandlet i lov nr. 120/2001 om fogeder og eksekution (fogedloven), i seneste udgave (tvangssikring af betaling og ikke pengemæssige krav).

TopTop

De enkelte konkrete midler, som sjette afsnit af retsplejeloven giver mulighed for, beskrives detaljeret nedenfor.

Af afgørende betydning for gennemførelse af en fogedforretning er en behørig retlig begrundelse, der viser, at kreditors fordring er underbygget (et såkaldt eksekutionsgrundlag - exekuční titul).

Tvangsfuldbyrdelse kan se på grundlag af:

 • eksigible domstolsafgørelser, som tildeler en ret, kræver overholdelse af forpligtelser eller omhandler ejendom
 • eksigible afgørelser truffet af domstole eller andre strafferetlige organer, hvis de tildeler en ret eller omhandler ejendom
 • eksigible afgørelser truffet af forvaltningsdomstole
 • eksigible afgørelser truffet af beslutningsdygtige kommissioner og forlig indgået af sådanne kommissioner
 • eksigible afgørelser truffet af offentlige notarer og aftaler indgået af sådanne notarer
 • akter udarbejdet af notarer og fogeder, som muliggør tvangsfuldbyrdelse i henhold til specifikke love
 • eksigible afgørelser truffet af offentlige forvaltningsorganer, herunder betalingskrav, opgørelser over ikke-betalte skatter og afgifter og øvrige afgørelser, herunder forlig
 • eksigible afgørelser om og opgørelser over manglende betaling i forbindelse med sygesikring og socialsikring
 • afgørelser truffet af Det Europæiske Fællesskabs institutioner/organer
 • andre afgørelser, indgåede forlig og dokumenter, som i henhold til loven kan tvangsfuldbyrdes.

Kun retsafgørelser, hvor det kræves, at debitor opfylder en forpligtelse, kan tvangfuldbyrdes. Der kan være tale om en forpligtelse til at overdrage noget (dare), f.eks. betale et bestemt beløb eller at afgive en bestemt ting, eller at gøre noget (facere), f.eks. udføre et bestemt stykke arbejde eller foretage en handling, rive en ulovlig bygning ned, eller at tillade noget (pati), f.eks. ikke at forhindre nogen i at udøve sin ret, som følger af en servitut, eller at afholde sig fra at gøre noget (omittere, non facere), f.eks. forhindre ens husdyr i at trænge ind på naboens grund.

TopTop

En handling, som en person er forpligtet til at udføre, må ligeledes betragtes som fuldbyrdelse (jf. retsplejelovens § 251 – hvis den pågældende ikke frivilligt udfører den handling, afgørelsen kræver, kan den anden part indgive anmodning om tvangsfuldbyrdelse).

1.2. Hvilke former for tvangsforanstaltninger findes der for at tvinge den forpligtede part til af foretage bestemte handlinger, undlade at foretage bestemte handlinger eller til at betale?

Metoderne til tvangsfuldbyrdelse (og eventuelle gennemførelsesforanstaltninger) deles op i to grupper afhængigt af karakteren af det, der skal tvangsfuldbyrdes, – pengekrav eller ikke-pengemæssige krav.

Tvangsfuldbyrdelse af afgørelser om betaling penge kan foretages gennem udlæg i løn og andre indtægter, tvangsdebitering, salg af løsøre og fast ejendom, salg af virksomheder og oprettelse af retslig panteret i fast ejendom.

Meget forenklet kan man sige, at hvis der er tale om tvangsdebitering eller retspant, fastslår domstolen, at hvis den forpligtede part (dvs. debitor) har en fordring på tredjemand, skal denne overtage debitors forpligtelser i overensstemmelse med domstolens afgørelse.

I henhold til retsplejelovens § 313, stk. 1, forbyder domstolen den forpligtede part i en tvangsfuldbyrdelse på nogen måde at råde over sin fordring. Domstolen forbyder fra det øjeblik, hvor tvangsfuldbyrdelsen forkyndes for den forpligtede part, dennes debitorer at indfri dennes fordring, foretage modregninger eller på anden måde at råde over den. I henhold til retsplejelovens § 314a, stk. 1, fuldbyrdes afgørelsen ved, at den forpligtede parts debitor, efter at afgørelsen om tvangsfuldbyrdelse har fået retskraft, betaler kreditor i det omfang, der er fastsat i tvangsfuldbyrdelsen. Det indebærer, at den forpligtede part (kreditor) mister retten til den fordring, han har på sin debitor (den forpligtede parts debitor), og denne fordring skal udbetales til den berettigede part.

TopTop

Hvis tvangsfuldbyrdelsen kræver opfyldelse af en anden forpligtelse end betaling af et pengebeløb, afhænger karakteren af fuldbyrdelsen af forpligtelsen. Den kan foretages gennem rømning, beslaglæggelse af ejendom, opdeling af fælles ejendom, udførelse af arbejde og andre ydelser.

Fuldbyrdelse af en afgørelse gennem salg af pant kan for forsikrede fordringer foretages gennem salg af pantsat løsøre og fast ejendom, fælles ejendom, samlinger af effekter, boliger eller andre lokaler, som ejes i henhold til en specifik lov, pantsatte pengefordringer og andre pantsatte ejendomsrettigheder.

2. Hvad er betingelserne for tvangsfuldbyrdelse?

I Tjekkiet kan en kreditor vælge, om han vil håndhæve en fordring gennem retslig tvangsfuldbyrdelse (dvs. gennem en fogedforretning), gennem en procedure efter retsplejelovens § 251-351a eller gennem eksekution i henhold til lov nr. 120/2001 om fogeder og eksekution (fogedloven), i seneste udgave.

I henhold til fogedloven griber fogeden endvidere ind, når der er tale om retlig regulering af de enkelte metoder til retlig tvangsfuldbyrdelse, og anvender her bestemmelserne i retsplejelovens sjette afsnit.

Fogeden er bemyndiget til at foretage eksekution, dvs. tvangsfuldbyrdelse af eksekutionsgrundlag.

En kreditor, der indgiver anmodning om tvangsfuldbyrdelse, skal ikke være repræsenteret af en advokat.

Tvangsfuldbyrdelse kan generelt kun foretages, når der foreligger en afgørelse, der udpeger den berettigede og den forpligtede part, afgrænser omfanget og indholdet af den forpligtelse, som skal tvangsfuldbyrdes i henhold til anmodningen, og fastsætter fristerne for opfyldelsen af forpligtelsen.

TopTop

2.1. Tvangsfuldbyrdelse og retsafgørelser

Tvangfuldbyrdelsesproceduren er underlagt dispositionsmaksimen, dvs. at den kun kan iværksættes efter anmodning fra den berettigede part. Hvis den forpligtede part ikke frivilligt opfylder den omhandlede forpligtelse, kan den berettigede part indgive en anmodning om retlig tvangsfuldbyrdelse. Ordre om og udførelse af tvangsfuldbyrdelse kan kun ske i henhold til retsplejelovens bestemmelser.

Afgørelsens form er altid en kendelse. Under fuldbyrdelsen kan proceduren ikke afbrydes, og fristerne kan ikke udsættes. Der foreligger ingen mulighed for at indlede en ny procedure.

Medmindre loven foreskriver andet, er den ret, der er kompetent til at beordre og udføre tvangsfuldsbyrdelse af en afgørelse, i princippet den ordinære ret for den forpligtede part, dvs. byretten i den retskreds, hvor debitor har sin bopæl. I stedet for den ordinære ret for den forpligtede part er den ret, der er kompetent til at beordre og udføre tvangsfuldsbyrdelsen, imidlertid den ret, hvor virksomheden (en del af virksomheden) ligger, når der er tale om tvangsfuldbyrdelse af en afgørelse om salg af virksomheden (eller en del heraf), eller den ret, hvor den faste ejendom befinder sig, når der tale om tvangsfuldbyrdelse af en afgørelse om fast ejendom og ikke om fuldbyrdelse af en afgørelse om salg af en virksomhed.

Ved en retssag i Tjekkiet skal der betales retsgebyr. Retsgebyret opkræves for hele proceduren eller for de enkelte trin i proceduren. Retsgebyrer er reguleret af lov nr. 549/1991 om retsgebyrer, i seneste udgave. I begrundede tilfælde giver loven mulighed for fritagelse for retsgebyrer. Når der er tale om gebyrer for retssager, opstår betalingsforpligtelsen ved indgivelsen af anmodningen eller ved anden form for begæring om at rejse sag.

TopTop

Gebyrer:

For en anmodning om tvangsfuldbyrdelse

 • af en pengemæssig fordring på til og med

15 000 CZK 300 CZK

 • af en pengemæssig fordring

på et beløb over 15 000 CZK 2 % af beløbet, dog højest 50 000 CZK

 • i andre tilfælde 1 000 CZK
2.2. Eksekution

Eksekution foretages af den foged, som den berettigede part peger på i anmodningen om eksekution, og som retten har bemyndiget til at foretage eksekution. Fogedens handlinger betragtes som rettens handlinger.

En eksekutionsprocedure indledes ved indgivelsen af anmodningen. Eksekutionen kan kun foretages efter anmodning fra den berettigede part eller fra en person, som kan bevise, at det pågældende krav er overgået til ham eller overdraget ham (retsplejelovens § 256, stk. 1). Den berettigede part kan indgive en anmodning om eksekution, hvis den forpligtede part ikke frivilligt opfylder den forpligtelse, som eksekutionsgrundlaget kræver (eksekutionsgrundlaget er defineret ovenfor). Eksekutionsproceduren indledes den dag, hvor anmodningen om eksekution indgives til fogeden eller den kompetente fogedret sammen med en angivelse af fogedens navn.

Fogeden kan imidlertid først indlede eksekutionsproceduren, når retten har givet ham tilladelse hertil. Eksekutionsproceduren kan ikke afbrydes, medmindre en lovbestemmelse foreskriver noget andet, som f.eks. konkursloven i seneste udgave (i henhold til § 14 har et konkursdekret blandt andet følgende virkninger: procedurer vedrørende krav på ejendom, der tilhører konkursboet, eller som skal indfries med denne ejendom, suspenderes, hvis debitor er insolvent, medmindre der er tale om en strafferetlig sag (hvor der dog ikke kan træffes afgørelse om skadeserstatning), om en sag vedrørende børns underhold eller om tvangsfuldbyrdelse; medmindre der er tale om fordringer, der er omfattet af en konkurs (§ 20), kan proceduren fortsætte efter anmodning fra kurator eller eventuelt andre parter i sagen, og kurator bliver part i sagen i stedet for den insolvente debitor).

TopTop

Det er ikke muligt at dispensere fra tidsfrister eller at anmode om forlængelse af eksekutionsproceduren.

En eksekutionsordre har samme virkning som en tvangsfuldbyrdelse efter retsplejeloven. Der er ingen mulighed for at appellere en eksekutionsordre. Eksekutionen gennemføres, når domstolsafgørelsen om eksekution er trådt i kraft.

Fogeden har ret til vederlag for eksekutionen, refusion af kontante udlæg, kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med eksekutionen og betaling for at forkynde dokumenter. Betalingsreglerne er fastsat i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 330/2001. Betalingen for eksekutionen kan være kontraktmæssig eller ikke-kontraktmæssig. Ikke-kontraktmæssig betaling beregnes afhængigt af eksekutionsformen som enten en procentdel af den gennemførte fuldbyrdelse eller et fast beløb, når der er tale om ikke-pengemæssig eksekution.

3. Tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger

3.1. Hvilke former for aktiver kan gøres til genstand for tvangsfuldbyrdelse?
 • bankkonti - ja
 • løsøre - ja
 • registrerede transportmidler - ja
 • fast ejendom - ja
 • andet – f.eks. pantsat ejendomsret af anden type, der kan f.eks. være tale om rettigheder til andele i en virksomhed eller varemærkerettigheder
 • forskellige former for varer eller økonomiske fordringer, som ikke er omfattet af eksekutionsforanstaltninger:

Tvangsfuldbyrdelse kan ikke omfatte effekter, som det i henhold til specifikke forskrifter er forbudt at sælge, eller som i henhold til specifikke bestemmelser ikke kan gøres til genstand for tvangsfuldbyrdelse.

TopTop

Tvangsfuldbyrdelse kan ikke omfatte de af debitors ejendele, som han skal bruge til at dække sine eller sin families materielle behov eller til at udøve sit erhverv, samt andre effekter, som det ville være moralsk forkasteligt at sælge, f.eks. almindelige beklædningsgenstande, almindelige møbler, vielsesringe og andre lignende effekter, medicinsk udstyr og andre effekter, som debitor har brug for på grund af en sygdom eller et fysisk handicap m.m.

Der kan ikke gøres udlæg for hele det forfaldne beløb i debitors månedsløn. Beregningsmetoderne er fastsat i et dekret fra den tjekkiske regering.

Tvangsfuldbyrdelse omfatter ikke erstatningskrav, som i henhold til en forsikringspolice skal dækkes af et forsikringsselskab, hvad enten erstatningen anvendes til en nybygning eller reparation af en bygning.

Tvangsfuldbyrdelse omfatter heller ikke socialsikring eller statslige sociale ydelser udbetalt som engangsbeløb i henhold til en specifik lov.

3.2. Hvilke virkninger har tvangsfuldbyrdelse?

Hvis en debitor ikke retter sig efter foranstaltningen, gælder afgørelsen om hans ejendom da stadig, og pålægges han sanktioner?

Hvis domstolsafgørelsen ikke fastsætter frister for opfyldelse af forpligtelsen, skal den opfyldes i løbet af tre dage, eller i forbindelse med rømning af en bolig i løbet af 15 dage fra det tidspunkt, hvor afgørelsen får retskraft.

Fuldbyrdelsesmetoderne varierer afhængigt af karakteren af den forpligtelse, der skal opfyldes (de forskellige former for pengemæssig eller ikke-pengemæssig opfyldelse er beskrevet ovenfor), i henhold til afgørelsen om tvangsfuldbyrdelse.

TopTop

Ikke desto mindre gælder det generelt, at efter udstedelsen af ordren om tvangsfuldbyrdelse tager retten sig af at gennemføre den. De enkelte elementer i fuldbyrdelsen kan varetages af en ansat ved retten (prokurator), hvis loven eller en anden specifik retlig bestemmelse foreskriver det, eller hvis retsformanden har bemyndiget ham hertil. I så fald følger han retsformandens anvisninger.

Hvis prokuratoren i forbindelse med fuldbyrdelsen af afgørelsen er nødt til at indgive en anmodning om indledning af en procedure til retten eller et andet organ, handler han på statens vegne.

Fogeden har rettigheder af samme omfang. Med mindre fogedloven foreskriver andet, er fogeden bemyndiget til at udføre alle hverv i forbindelse med fuldbyrdelse af retsafgørelser, som retsplejeloven og andre retslige forskrifter ellers betror dommere, prokuratorer eller andre af rettens ansatte.

En eksekutionsordre har samme virkning som en ordre om tvangsfuldbyrdelse efter retsplejeloven. I henhold til eksekutionsordren foretages eksekutionen, når afgørelsen om eksekution er trådt i kraft. I princippet anvendes den relevante bestemmelse i retsplejeloven ved eksekutionsprocedurer.

Hvilke forpligtelser har banker over for tredjemand i forbindelse med afgivelse af oplysninger eller beslæggelse af konti? Hvilke sanktioner gælder, hvis en eksekutionsforanstaltning ikke efterkommes?

Ved en fuldbyrdelse gennem tvangsdebitering af debitors konto giver retten pengeinstituttet pålæg om fra det øjeblik, hvor afgørelsen meddeles pengeinstituttet, ikke at udbetale penge op til et beløb svarende til fordringerne og tilhørende omkostninger, samt ikke at foretage modregning eller på anden måde disponere over midlerne.

TopTop

Retten forkynder afgørelsen om tvansgfuldbyrdelse for den berettigede part, den forpligtede part og for pengeinstituttet. Pengeinstituttet modtager forkyndelsen direkte. Den forpligtede part må ikke modtage forkyndelsen inden pengeinstituttet.

Fogedlovens § 44, stk. 4-7, omhandler endvidere forbud mod afhændelse af den forpligtede parts ejendom.

Fra det øjeblik, hvor pengeinstituttet modtager forkyndelsen af afgørelsen om tvangsfuldbyrdelse, mister den forpligtede part retten til at hæve penge fra kontoen, bruge indestående til at foretage betalinger eller disponere over indeståendet på anden måde op til et beløb svarende til fordringerne og tilhørende omkostninger.

Hvis pengeinstituttet ikke handler som påkrævet i de relevante bestemmelser i retsplejeloven, kan den berettigede part kræve, at pengeinstituttet betaler ham det beløb, han ville have haft ret til, hvis pengeinstituttet havde handlet korrekt, også selv om indestående på den forpligtedes konto ikke er tilstrækkeligt stort.

Efter anmodning fra den part, som afgørelsen giver ret til et pengebeløb, spørger retten den person, som det påhviler at betale beløbet, hvorvidt og fra hvem han modtager løn eller anden regelmæssig indkomst, og i givet fald i hvilken bank, filial af udenlandsk bank eller sparekasse eller andelskreditinstitut, han har sine konti, og udbeder sig kontonumrene.

Den adspurgte er forpligtet til at svare retten en uge efter at have modtaget forespørgslen. Hvis han ikke opfylder denne forpligtelse eller afgiver usande eller ufuldstændige oplysninger, kan retten idømme ham en bøde på op til 50 000 CZK.

TopTop

I henhold til lov nr. 21/1992 om banker, i seneste udgave, betragtes det ikke som overtrædelse af fortroligheden, når oplysninger afgives til de tjekkiske offentlige organer og andre personer i overensstemmelse med loven med henblik på deres udførelse af banktilsyn.

3.3. Hvilken gyldighed har disse foranstaltninger?

Se ovenfor.

4. Kan en afgørelse om tvangsfuldbyrdelse appelleres?

Ja, en afgørelse om tvangsfuldbyrdelse kan appelleres i overensstemmelse med retsplejelovens generelle bestemmelser om retsmidler.

En part i en procedure kan appellere en afgørelse truffet af byretten eller landsretten i første instans, medmindre loven udelukker det.

En dom om betaling af pengebeløb på under 2 000 CZK plus tilhørende omkostninger kan ikke appelleres. Dette gælder ikke domme om anerkendelse eller udeblivelsesdomme. En appel, som kun gælder afgørelsens præmisser, godtages ikke.

En appel skal indgives senest 15 dage efter den skriftlige forkyndelse til den ret, hvis afgørelse appelleres. Hvis der træffes en ændret afgørelse vedrørende dommen, løber tidsfristen igen fra det tidspunkt, hvor den ændrede afgørelse træder i kraft.

Hvis en berettiget part appellerer en afgørelse i tide, træder den først i kraft, når appelretten har truffet en retsgyldig afgørelse om appellen.

Er der tale om appel i forbindelse med en eksekution foretaget af en foged i henhold til fogedlovens § 44, stk. 10, godtages en appel af rettens afgørelse, men den kan ikke anfægte andre forhold end dem, der er afgørende for eksekutionsordren. Retten vil ikke tage hensyn til andre forhold og bekræfte eksekutionsordren. Hvis appellen ikke indeholder nye forhold, der er afgørende for eksekutionsordren, eller slet ikke indeholder nye forhold, vil retten afvise den ved en afgørelse. I henhold til lovens § 47, stk. 3, godtages ingen retsmidler mod eksekutionsordrer.

« Tvangsfuldbyrdelse - Generelle oplysninger | Tjekkiet - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 17-05-2006

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige