Eiropas Komisija > ETST > Spriedumu izpilde > Beļģija

Pēdējo reizi atjaunots: 31-05-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Spriedumu izpilde - Beļģija

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pirmavota valodas versija ir atjaunināta un pārcelta uz Eiropas e-tiesiskuma portālu.


NB: visus juridiskos noteikumus, kas minēti šajā dokumentā, var atrast tīmekļa vietnē Federale Overheidsdienst Justitie Deutsch - français - Nederlands zem virsraksta "geconsolideerde wetgeving" 

SATURS

1. Ko nozīmē piespiedu izpilde civillietās? 1.
2. Kādi ir nosacījumi, uz kuriem pamatojoties var izdot piespiedu izpildes tiesības vai lēmumu ? 2.
2.1. Procedūra 2.1.
2.2. Neatkarīgie nosacījumi 2.2.
3. Piespiedu izpildes pasākumu mērķis un raksturs? 3.
3.1. Kāda veida aktīvi var būt pakļauti piespiedu izpildei? 3.1.
3.2. Kādi ir piespiedu izpildes pasākumu rezultāti? 3.2.
3.3. Cik ilgi šādi pasākumi ir spēkā? 3.3.
4. Vai pastāv iespēja iebilst pret lēmumu, kas nozīmē šo pasākumu? 4.

 

1. Ko nozīmē piespiedu izpilde civillietās?

Ja parādnieks brīvprātīgi nepakļaujas tiesas spriedumam, prasītājs var piespiest viņu pakļauties tiesas ceļā, kas pazīstama kā piespiedu izpilde. Tai ir nepieciešamas piespiedu izpildes tiesības (Tiesas kodeksa 1386. pants), jo tas ir saistīts ar parādnieka personīgās tiesiskās sfēras aizskārumu. Šādas tiesības parasti dod spriedums vai notariāli apstiprināts akts. Dažos gadījumos, ievērojot parādnieka tiesības uz privātumu, piespiedu izpildes tiesības nevar īstenot (Tiesu kod. 1387. pants). Piespiedu izpildes tiesības īsteno tiesu izpildītājs. Piespiedu izpildi parasti izmanto, lai atgūtu naudu, bet to var arī izmantot, lai nodrošinātu kādas darbības izpildi.

Vēl svarīgs aspekts ir soda nauda (Tiesu kod. 1385.a pants). Tas nozīmē spiediena izdarīšanu uz personu, kas atzīta par vainīgu, lai pamudinātu viņu pildīt tiesas spriedumu. Taču noteiktos gadījumos soda naudu nevar uzlikt: ja personai ir piespriests maksāt naudas summu vai pakļauties darba līgumam un ja tas nav savienojams ar cilvēka cieņu. Soda nomaksa piespiedu kārtā tiek nodrošināta uz paredzēto tiesību par piespiedu izpildi pamata un tāpēc nav nepieciešamas citas tiesības par piespiedu izpildi.

Ja personai ir piespriests samaksāt naudas summu, prasību nodrošina pret parādnieka aktīviem un tas izpaužas kā aresta uzlikšana. Ir dažādi arestētās mantas veidi (kustama vai nekustama)1 un dažāds aresta raksturs (iepriekšējs arests un arests, izpildot spriedumu).

Lapas augšmalaLapas augšmala

Iepriekšējo arestu izmanto steidzamos gadījumos, lai nodotu mantu tiesas aizsardzībā: aktīvi tiek iesaldēti, lai saglabātu iespēju īstenot piespiedu izpildi pēc tam. Arestēto preču īpašniekam vairs nav varas pār precēm un viņš nevar tās pārdot vai atdot projām. Ja parādnieka precēm tiek uzlikts arests, izpildot spriedumu, tās tiek pārdotas un ieņēmumi nodoti prasītājam. Prasītājam nav tiesības uz pašām arestētajām precēm, tikai uz ieņēmumiem no to pārdošanas.

Bez parastā iepriekšējā kustamā un nekustamā īpašuma aresta un aresta, izpildot spriedumu, pastāv arī īpaši noteikumi par aresta uzlikšanu kuģiem (Tiesu kod. 1467. līdz 1480. un 1545. līdz 1559. pants), arestu viltojumu gadījumā (1481. līdz 1488. pants), apķīlāšanu (Tiesu kod. 1461. pants), vindikāciju (Tiesu kod. 1462. līdz 1466. pants) un aresta uzlikšanu nenovāktiem augļiem un labībai (Tiesu kod. 1529. līdz 1538. pants). Šī dokumenta turpinājumā apskatīsim tikai parastu arestu.

2. Kādi ir nosacījumi, uz kuriem pamatojoties var izdot piespiedu izpildes tiesības vai lēmumu ?

2.1. Procedūra
2.1.1. Iepriekšējais arests

Iepriekšējam arestam ir nepieciešama arestu tiesneša atļauja (Tiesu kod. 1413. pants). Atļauja ir jālūdz, iesniedzot vienpusēju pieteikumu (Tiesu kod. 1417. pants). Vienu un to pašu iesniegumu nevar izmantot, lūdzot kustamā un nekustamā īpašuma arestu. Lai uzliku arestu nekustamajam īpašumam, jebkurā gadījumā vienmēr ir nepieciešams atsevišķs lūgums.

Arestu tiesnesis izdod lēmumu ne vēlāk kā astoņas dienas pēc iesnieguma iesniegšanas (Tiesu kod. 1418. pants). Tiesnesis var izlemt prasītājam atļauju atteikt vai piešķirt to pilnībā vai daļēji. Arestu tiesneša lēmums ir jānogādā parādniekam. Lēmumu izsniedz tiesu izpildītājam, kurš pēc tam veic nepieciešamās darbības, lai to nogādātu.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pastāv nozīmīgs izņēmums no šī noteikuma, kad arestu tiesneša atļauja nav nepieciešama: katrs spriedums satur atļauju uzlikt iepriekšēju arestu attiecībā uz spriedumiem, kuri jau ir izdoti (Tiesu kod. 1414. pants). Arī šajā gadījumā ir jābūt steidzamai lietai. Spriedums vienkārši ir jānodod tiesu izpildītājam, kurš veic nepieciešamās darbības, lai uzliktu arestu precēm.

Iepriekšēju arestu var pārvērst par arestu sprieduma piespiedu izpildes laikā (Tiesu kod. 1489. līdz 1493. pants).

2.1.2. Aresta uzlikšana sprieduma piespiedu izpildes laikā

A. Vispārīgie noteikumi

Šī veida arestu var uzlikt tikai saskaņā ar piespiedu izpildes tiesībām (Tiesu kod. 1494. pants). Spriedumus2 un aktus3 var izpildīt piespiedu kārtā, uzrādot to apliecinātu kopiju4 vai oriģinālu5 kopā ar izpildes shēmu, kuru nosaka ar Karaļa dekrētu6 .

Vispirms atbildētājam nogādā tiesas spriedumu (Tiesu kod. 1495. pants). Ja piespiedu izpildes tiesības ir noteiktas spriedumā, iepriekšēja piegāde ir obligāta jebkurā gadījumā, lai paziņotu to parādniekam. Taču, ja piespiedu izpildes tiesības ir noteiktas ar aktu, tas nav nepieciešams, jo parādnieks jau zina par šīm tiesībām. Laika periods, kas piešķirts lēmuma pārskatīšanai vai pārsūdzēšanai, sākas ar brīdi, kad spriedums ir nodots atbildētājam. Apelācijas perioda laikā arests tiek atlikts, izpildot spriedumu piespiedu kārtā (bet ne iepriekšējais arests) gadījumos, kad pusei ir piespriests nomaksāt naudas summu. Iepriekšējais arests (spriedums, kas ir iepriekš izpildāms) ir izņēmums no parastajām pārskatīšanas vai apelācijas procedūrām apturošā efekta dēļ.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Otrais posms prasītāja mēģinājumos paātrināt īpašuma pārdošanu ir samaksas pieprasījums (Tiesu kod. 1499. pants). Tā ir pirmā piespiedu izpildes darbība un pēdējais brīdinājums parādniekam, kurš šajā stadijā vēl var izvairīties no aresta uzlikšanas. Pēc tam, kad ir izdots samaksas pieprasījums, ir nogaidīšanas periods viena diena pirms aresta uzlikšanas kustamajam īpašumam (Tiesu kod. 1499. pants) un 15 dienas pirms aresta uzlikšanas nekustamajam īpašumam (Tiesu kod. 1566. pants). Pieprasījumu ir jānogādā parādniekam un tajā ir jāietver paziņojums par saistību nepildīšanu un prasība par samaksu. Sprieduma izpilde piespiedu kārtā var kalpot tikai, lai nosegtu summu, kura ir minēta samaksas pieprasījumā.

Nogaidīšanas perioda beigās lietām var uzlikt arestu. Tas notiek ar tiesu izpildītāja rīkojumu. Tādējādi piespiedu izpilde notiek ar kompetentas amatpersonas starpniecību. Amatpersona tiek uzskatīta par prasītāja aģentu. Tā pienākumi ir noteikti likumā un viņš darbojas tiesas pārraudzībā.7 Tam ir līgumsaistības pret prasītāju un nelīgumsaistības pret trešajām pusēm (saskaņā ar likumu un pamatojoties uz pienākuma saglabāt piesardzību).

24 stundu laikā kopš pavēstes izdošanas tiesu izpildītājam ir jānosūta paziņojums pirmās instances tiesas ierēdnim pēc aresta uzlikšanas vietas (Tiesu kod. 1390. pants). Paziņojums ir obligāts gan attiecībā uz kustamu, gan nekustamu īpašumu. Nav iespējams uzlikt arestu, īstenojot sprieduma piespiedu izpildi vai ieņēmumu sadalīšanas procedūru, vispirms neiepazīstoties ar paziņojumu par aresta uzlikšanu (Tiesu kod. 1391. pants). Šo noteikumu ieviesa, lai novērstu nevajadzīgus arestus un pastiprinātu aresta kopējo apjomu.

Lapas augšmalaLapas augšmala

B. Aresta uzlikšana sprieduma piespiedu izpildes laikā: kustama manta

Tam ir nepieciešams samaksas pieprasījums, pret kuru parādniekam ir tiesības iebilst. Arestu uzliek ar tiesu izpildītāja rīkojumu un pirmajā instancē tas ir piesardzības pasākums: mantu nepārvieto un nenotiek izmaiņas attiecībā uz tās īpašumtiesībām un izmantošanu. Ir iespējams arī uzlikt arestu mantai citā vietā nekā parādnieka mājās un kādas trešās puses telpās.

Aresta uzlikšana kustamam īpašumam neierobežojas tikai ar vienu procedūru, bet faktiski nav jēgas likt arestu tām pašām precēm otrreiz, ņemot vērā izmaksas, kas ar ir saistītas ar šo procesu. Sadalot ieņēmumus no parādnieka mantas pārdošanas proporcionālas , ir jāiesaista arī citi prasītāji ne tikai tas, pēc kura prasības arests tika uzlikts (Tiesu kod. 1627. pants).

Par aresta uzlikšanu tiek sastādīts oficiāls ziņojums. Apķīlātās preces ir jāliek pārdošanā ātrākais vienu mēnesi pēc oficiālā paziņojuma par arestu kopijas nogādāšanas vai pēc paziņošanas par arestu. Termiņš ir paredzēts, lai dotu parādniekam pēdējo iespēju novērst izpārdošanu. Par izpārdošanu ir jāpaziņo sabiedrībai ar plakātu palīdzību un paziņojumiem laikrakstos. Tā notiek telpās, kur rīko izsoles, vai tirgū, ja vien nav iesniegts lūgums par kādu citu piemērotāku vietu. To vada tiesu izpildītājs, kurš raksta oficiālu atskaiti un savāc ieņēmumus no izpārdošanas. Pēc tam 15 dienu laikā tiesu izpildītājs proporcionāli sadala ieņēmumus (Tiesu kod. 1627.ff pants). Parasti šī procedūra tiek nokārtota miermīlīgā ceļā, tomēr, ja tas tā nenotiek, lietu nodod arestu tiesnesim.

Lapas augšmalaLapas augšmala

C. Aresta uzlikšana, izpildot spriedumu piespiedu kārtā: nekustamais īpašums (Tiesu kod. 1560. ff pants).

Piespiedu izpilde sākas ar samaksas pieprasījuma piegādi.

Arestu uzliek ātrākais pēc 15 dienām un vēlākais pēc sešiem mēnešiem. Ja tas netiek izdarīts, orderis zaudē savu spēku. Pavēle par aresta uzlikšanu pēc tam 15 dienu laikā ir jāiereģistrē ķīlu reģistrā8 un jānogādā parādniekam sešu mēnešu laikā. Pavēles ierakstīšana reģistrā padara īpašumu nepieejamu un maksimālais šī ieraksta spēkā esamības laiks ir seši mēneši. Ja pavēle netiek reģistrēta, aresta uzlikšana nav likumīga. Nekustamā īpašuma gadījumā pretēji kustamā īpašuma gadījumam tiek piemērots tikai vienreizēja aresta princips (īpašumam, kuram jau vienreiz ir bijis uzlikts arests, otru reizi arestu uzlikt nevar).

Pēdējais solis ir lūguma iesniegšana arestu tiesnesim nozīmēt notāru, kas vadītu īpašuma pārdošanu un ieņēmumu izmaksu kreditoriem saskaņā ar apstiprināto prioritāšu kārtību. Parādnieks var iesniegt iebildumu pret arestu tiesneša nozīmētā notāra darbību. Citi noteikumi par īpašuma pārdošanu ir skaidri izklāstīti likumā (skatīt Tiesu kod. 1582.ff pants). Parasti izpārdošana ir publiska, bet pēc tiesneša ierosinājuma vai pēc prasītāja lūguma ir iespējams izpārdošanu veikt slēgti. Ieņēmumus no izpārdošanas sadala kreditoru starpā atbilstoši apstiprinātajām prioritātēm (tiesu izpildītāja organizētu kārtību) (skatīt Tiesu kod. 1639. līdz 1654. pantu). Strīdus par maksāšanas kārtību kreditoriem nodod arestu tiesnesim.

Lapas augšmalaLapas augšmala

2.1.3. Aresta uzlikšana trešās personas īpašumam

Tā ir aresta uzlikšana tiesībām, kas parādniekam ir attiecībā pret trešo pusi (piem., aresta uzlikšana izpeļņai, ko izmaksā tā darba devējs). Šī trešā puse tādējādi ir prasītāja, kurš pieprasa aresta uzlikšanu, apakšparādnieks. Aresta uzlikšana trešās personas īpašumam (beslag onder derden) nav tas pats, kas aresta uzlikšana īpašumam, kas pieder parādniekam, bet atrodas trešās puses telpās (beslag bij derden).

Par pamatu aresta uzlikšanai, ir kreditora prasība attiecībā pret parādnieku. Prasība, kurai ir uzlikts arests, ir prasība, ko arestētā īpašuma īpašnieks iesniedz pret trešo pusi/apakškreditoru.

Sīkāku noteikumu izklāstu par aresta uzlikšanu trešās personas īpašumam var atrast Tiesu kod. 1445. līdz 1640. pantā (iepriekšējs arests) un Tiesu kod. 1539. līdz 1544. pantā par aresta uzlikšanu, izpildot sprieduma piespiedu kārtā.

2.1.4. Izmaksas

Papildus valsts nodevām pastāv arī tiesu izpildītāju nodevas, kas jāņem vērā aresta uzlikšanas gadījumos. Maksa par tiesu izpildītāju oficiālajiem pakalpojumiem ir noteikta 1976. gada 30. novembra Karaļa dekrētā, kas nosaka tiesu izpildītāju pakalpojumu izmaksas civillietās un tirdzniecības strīdu lietās un dažu papildu maksu apjomu (skatīt tīmekļa vietni Federale Overheidsdienst Justitie Deutsch - français - Nederlands).

Lapas augšmalaLapas augšmala

2.2. Neatkarīgie nosacījumi

A. Iepriekšējais arests

Jebkurš prasītājs ar prasību, kurā norādīts noteikts apraksts, var izmantot tiesības lūgt iepriekšēju arestu, neskatoties uz arestētā īpašuma vērtību un prasības summu (skatīt Tiesu kod. 1413. pantu).

Pirmais šī veida aresta priekšnoteikums ir steidzamība: parādnieka maksātspējai ir jābūt apdraudētai, ka turpmākā aktīvu izpārdošana ir pakļauta riskam. Lēmumu par to, vai šis nosacījums pastāv, pieņem tiesa uz objektīvu kritēriju pamata. Ir jābūt steidzamībai ne tieši tajā laikā, kad arests tiek piemērots, bet arī tad, kad tiek izdarīta nepieciešamības novērtēšana turpināt aresta piemērošanu. Šim nosacījumam ir daži izņēmumi: aresta uzlikšana viltojuma gadījumā, aresta uzlikšana par vekseļu parādiem un ārvalstu sprieduma piespiedu izpilde.

Otrais nosacījums iepriekšējam arestam ir tas, ka prasītājam ir jābūt iesniegušam prasību. Ja ir nepieciešama prasība, tad tai ir jāatbilst noteiktiem nosacījumiem (Tiesu kod. 1415. pants): tai ir jābūt galīgai (beznosacījumu), samaksājamai (attiecas arī uz nākošo prasību garantijām) un noteiktai (summai ir jābūt noteiktai vai tā var tikt noteikta). No otras puses prasības raksturs un apmērs ir nemateriāli. Arestu tiesnesis lemj par to, vai šie nosacījumi ir ievēroti, bet tiesai, kura pēc tam izskata lietu, šis lēmums nav saistošs.

Treškārt, prasītājam, kas pieprasa iepriekšēju arestu, ir jābūt tiesīgam to darīt. Tas ir kontroles (ne pielietošanas) akts, kuru, ja nepieciešams, var veikt tiesas pārstāvis.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Tam nepieciešama aresta tiesneša atļauja, ja vien prasītājs jau nav saņēmis spriedumu (skatīt iepriekš). Taču to nevajag iepriekšēja aresta uzlikšanas gadījumā trešo personu īpašumam vai apķīlāšanas gadījumā, vai prasītājiem, kuri jau ir saņēmuši spriedumu (Tiesu kod. 1414. pants: katrā spriedumā ir ietvertas tiesības uz sprieduma izpildi piespiedu kārtā). Notariālie dokumenti arī paredz tiesības uz sprieduma izpildi piespiedu kārtā.

B. Aresta uzlikšana, izpildot spriedumu piespiedu kārtā

Arī šajā gadījumā ir nepieciešamas piespiedu izpildes tiesības (Tiesu kod. 1494. pants). Tas var būt tiesas lēmums, autentisks dokuments, pavēle par piespiedu izpildi, kuru izdevušas nodokļu iekasēšanas iestādes, ārvalstu spriedums ar eksekvatūru, utt.

Prasībai ir jābūt izteiktai dokumentā, kam ir jāatbilst noteiktiem kritērijiem. Prasībai par iepriekšēju arestu ir jābūt noteiktai, fiksētai un samaksājamai. Tiesu kod. 1494. panta otrā rindkopa nosaka, ka arests, kas uzlikts, lai iegūtu ienākumu samaksu, kas jāmaksā pa daļām, arī attiecas uz turpmākajām daļām, ja tādas paredzamas.

Tiesībām jābūt arī pašreizējām. Arestu tiesnesis neuzskata, ka tiesības ir pašreizējas, ja kreditors, kas pieprasījis arestu, vairs nav prasītājs vai ja visa prasība vai tās daļa vairs nav spēkā (jo pastāv noilgums, tā ir nomaksāta vai kā savādāk nokārtota).

3. Piespiedu izpildes pasākumu mērķis un raksturs?

3.1. Kāda veida aktīvi var būt pakļauti piespiedu izpildei?

A. Vispārīgie noteikumi

Lapas augšmalaLapas augšmala

Arestu var uzlikt tikai parādniekam piederošai kustamai vai nekustamai mantai. Mantai, kas pieder trešajai pusei, nevar piemērot arestu, lai gan nav svarīgi, kā valdījumā parādnieka manta nejauši atrodas konkrētajā laikā. Tomēr pēc tiesas atļaujas ir iespējams uzlikt arestu īpašumam, kas atrodas trešās puses telpās (Tiesu kod. 1503. pants).

Parasti prasītājs var segt parādu tikai no parādnieka apgrozāmajiem aktīviem. Tikai tad, ja parādnieks negodīgi padara sevi par maksātnespējīgu, ir iespējams uzlikt arestu arī viņa bijušajiem aktīviem. Aresta uzlikšana turpmākiem aktīviem parasti ir izslēgta, izņemot turpmāku prasību gadījumā.

Iepriekšējā aresta gadījumā parasti arestētās mantas augļi paliek arestētās mantas īpašniekam. Taču aresta gadījumā, kas uzlikts, izpildot spriedumu piespiedu kārtā, augļi arī ir pakļauti arestam, un tādējādi tie pāriet aresta kreditora īpašumā.

Arestu iespējams uzlikt privātīpašumam, bet šī īpašuma piespiedu pārdošanu pēc tam atliek līdz īpašums tiek sadalīts (skatīt, piemēram, Tiesu kod. 1561. pantu). Īpaši noteikumi attiecas uz dzīvesbiedriem.

B. Manta, kurai var uzlikt arestu

Mantai jābūt tādai, lai tai varētu uzlikt arestu. Noteiktām mantām arestu uzlikt nevar. Arestu nevar uzlikt, jo to nosaka tiesību akti, mantas raksturs vai fakts, ka mantai ir cieša personīga saistība ar parādnieku. Piemēram, nav iespējams pasargāt mantu no aresta, balstoties uz tās izmantošanas nolūku. Tādējādi arestu nevar uzlikt sekojošai mantai:

 1. mantai, kas minēta 1408 Ger. W. pantā. Šis ierobežojums ir ieviests, lai parādniekam un viņa ģimenei garantētu saprātīgus dzīves apstākļus,
 2. mantai, kurai nav pārdošanas vērtības un tāpēc prasītājs to nevar izmantot,
 3. manta, kas ir neatsavināma, jo tā ir ļoti cieši saistīta ar parādnieku personīgi,
 4. manta, kas netiek pakļauta arestam, pamatojoties uz ar speciāliem tiesību aktiem (t.i., nepilngadīgu personu ienākumi un alga, nepublicētas grāmatas un mūzika, ienākumi, ko nopelnījuši cietumnieki, strādājot cietumā),
 5. algas (aresta uzlikšana izpeļņai) un līdzīgas prasības parasti ir pakļautas arestam tikai ierobežotā apjomā (skatīt Tiesas kod. 1409., 1409.a un 1410. (1) pantu). Tas ietver, piemēram, tiesas piešķirtos uzturlīdzekļus dzīvesbiedram, kas nav vainīgs. Tomēr noteikti maksājumi, piemēram, minimālie iztikas līdzekļi ir pilnībā izslēgti no aresta izmantošanas iespējām (skatīt Tiesu kod. 1410(2). pantu). Taču ierobežojumi tiesībām uzlikt arestu netiek piemēroti prasītājiem, kuri vēlas atgūt parādu par uzturlīdzekļiem un kuru prasības ir prioritāras (Tiesu kod. 14112. pants).

Agrāk valdība baudīja imunitāti no piespiedu izpildes darbībām, kā rezultātā nebija iespējams uzlikt arestu valdības īpašumam. Pašreiz tas ir nedaudz mainīts ar Tiesu kod. 1412.a pantu.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pastāv īpaši noteikumi, kas regulē aresta uzlikšanu kuģiem un lidmašīnām (attiecībā uz iepriekšēju arestu skatīt Tiesu kod. 1467. līdz 1480. pantu un attiecībā uz sprieduma piespiedu izpildi skatīt Tiesu kod. 1545. līdz 1559. pantu).

NB: Beļģijā nesen ir pieņemti jauni tiesību akti attiecībā uz bankas kontiem: De wet betreffende de onvatbaarheid voor beslag en de onoverdraagbaarheid van de bedragen waarvan sprake is in de artikelen 1409, 1409 bis en 1410 van het Gerechtelijk Wetboek wanneer die bedragen op een zichtrekening gecrediteerd zijn (likums Par Tiesu kodeksa 1409., 1409.a un 1410. pantā minēto maksājumu izņēmumu no aresta un pārvešanas aizliegumu, ja šie maksājumi tiek ieskaitīti pašreizējajā rēķinā (publicēts “Belgisch Staatsblad” (oficiālajā vēstnesī) 2004. gada 2. jūlijā). Tas vēl nav stājies spēkā un tā ieviešanai ir nepieciešams karaļa dekrēts (skatīt likuma 5. pantu). Likums paplašina ierobežojumus un atbrīvojumus, kas paredzēti Tiesu kodeksa attiecīgajos pantos, iekļaujot summas, kas tiek ieskaitītas pašreizējajos rēķinos.

C. Kantonnement (daļēja vienošanās)

Ja kādai lietai ir uzlikts arests, tas parasti attiecas uz lietu kopumā, pat ja tās vērtība pārsniedz prasības summu. Tas ir ļoti neizdevīgi parādniekam, jo lieta kļūst viņam pilnīgi nepieejama. Lai atvieglotu šo ietekmi, Beļģijas likumdevējs ir pieļāvis kantonnement iespēju: parādnieks iemaksā noteiktu summu un viņam ļauj izmantot viņa īpašumu (skatīt Tiesu kod. 1403. līdz 1407. pantu).

Gan iepriekšējā aresta gadījumā, gan tad, ja arests tiek piemērots, izpildot spriedumu piespiedu kārtā, var veikt daļēju iemaksu vai nu par prasību, kas bija par iemeslu aresta uzlikšanai, vai par pašu arestēto objektu. Pirmajā gadījumā daļējā iemaksa aizvieto arestēto īpašumu, kas tad atgriežas pie parādnieka. Otrajā gadījumā arestēto īpašumu vienkārši pārvieto.

Lapas augšmalaLapas augšmala

3.2. Kādi ir piespiedu izpildes pasākumu rezultāti?

A. Aresta uzlikšana

Kopš brīža, kad tiek uzlikts arests, parādnieks zaudē tiesības rīkoties ar to. Taču arests nepiešķir priekšrocības aresta prasītāja prasībai. Tiesībnespēja nozīmē, ka parādniekam nav ļauts īpašumu pārdot, atsavināt vai apgrūtināt. Taču manta paliek parādnieka valdījumā. Praktiski situācija nemainās, taču tiesiskā situācija ir savādāka.

Sods par šīs tiesībnespējas pārkāpšanu paredz, ka darbības, ko veic arestētās mantas īpašnieks, nav saistošas aresta pieprasītājam – kreditoram.

Šī tiesībnespēja tomēr ir tikai relatīva tādā nozīmē, ka tā attiecas tikai uz izdevīgumu kreditoram, kas pieprasījis arestu. Citiem prasītājiem joprojām ir jāsamierinās ar parādnieka aktīvu svārstībām. Tomēr viņiem ir vienkāršs risinājums - pievienoties arestam, kas jau ir uzlikts.

Tiesībnespēja ir pirmais posms aktīvu pārdošanas procesā. Manta nonāk tiesas pārraudzībā. Aresta uzlikšanai, izpildot spriedumu piespiedu kārtā, tādējādi ir arī piesardzības funkcija pirmajā instancē.

B. Aresta uzlikšana trešās personas īpašumam

Šī veida arests atceļ kontroli pār visu arestēto prasību, neskatoties uz prasības apjomu, kas bija aresta uzlikšanas pamatā. Persona, kuras īpašumam uzlikts arests, var veikt daļēju maksājumu (kantonneren). Prasībā neminētas darbības nav izpildāmas piespiedu kārtā pret kreditoru, kas pieprasījis aresta piemērošanu. Ja ir paziņots par aresta uzlikšanu, nevar notikt turpmāka vienošanās starp arestētās mantas īpašnieku un personu, pie kuras atrodas parādnieka nauda.

Lapas augšmalaLapas augšmala

3.3. Cik ilgi šādi pasākumi ir spēkā?

A. Iepriekšējais arests

Iepriekšējais arests ir spēkā līdz trijiem gadiem. Kustama īpašuma aresta gadījumā un aresta uzlikšanas gadījumā trešās personas īpašumam trīs gadu periods sākas no aresta ordera vai pavēles izdošanas datuma (Tiesu kod. 1425. līdz 1458. pants). Nekustama īpašuma aresta gadījumā reģistrēšanas datums ķīlu reģistrā ir sākums trīs gadu laika periodam (Tiesu kod. 1436. pants).

Šo periodu var pagarināt, ja ir pamatoti iemesli to darīt (Tiesu kod. 1426., 1459. līdz 1437. pants).

B. Aresta uzlikšana, izpildot spriedumu piespiedu kārtā

Aresta uzlikšanas gadījumā, izpildot spriedumu piespiedu kārtā, tikai rīkojums, kas ir izdots pirms aresta uzlikšanas, ir pakļauts maksimālajam spēkā esamības periodam. Šī veida aresta spēkā esamības periods ir desmit gadi kustama īpašuma gadījumā (parastais laika periods, jo netiek piemēroti īpaši noteikumi) un seši mēneši nekustama īpašuma gadījumā (Tiesu kod. 1567. pants). Kuģu aresta laika periods ir viens gads (Tiesu kod. 1549. pants).

4. Vai pastāv iespēja iebilst pret lēmumu, kas nozīmē šo pasākumu?

A. Iepriekšējais arests

Ja arestu tiesnesis atsaka iepriekšējā aresta atļauju, pieteicējs (t.i., prasītājs) var iesniegt apelācijas sūdzību pret lēmumu Apelācijas tiesā. Tas ir vienpusējs process. Ja arestu atļauj pēc apelācijas, parādniekam ir tiesības uzsākt trešās puses tiesvedību pret lēmumu (skatīt Tiesu kod. 1419. pantu).

Lapas augšmalaLapas augšmala

Ja arestu tiesnesis atļauj iepriekšēju arestu, parādnieks vai kāda cita ieinteresētā puse var uzsākt trešās puses tiesvedību pret lēmumu. Termiņš tās uzsākšanai ir viens mēnesis, un tiesvedība ir uzsākama tajā tiesā, kura izdeva lēmumu. Tad tiesa lemj par pretprocedūru.9 Trešās puses tiesvedībai parasti nav apturoša efekta (skatīt Tiesu kod. 1419. un 1033. pantu).

Ja iepriekšēju arestu var uzlikt bez tiesas atļaujas, parādnieks var iebilst pret to, vēršoties pie arestu tiesneša ar lūgumu atcelt arestu (Tiesu kod. 1420. pants). Šī ir iebilduma procedūra pret arestu un to izskata kā starptiesvedību, ja nepieciešams, kopā ar soda naudas uzlikšanu. Pamatojums prasībai var būt steidzamības neesamība (1984. gada 14. septembrī, Arr. Cass. 1984-85, 87).

Ja mainās apstākļi, vai nu arestētā īpašuma īpašnieks (uzaicinot visas puses ierasties pie arestu tiesneša) vai kreditors, kas pieprasījis arestu (vai starpnieks), (ar iesnieguma palīdzību) var lūgt arestu tiesnesim papildināt vai atcelt arestu.

B. Aresta uzlikšana, izpildot spriedumu

Parādnieks var iesniegt iebildumu pret samaksas pieprasījumu, tādējādi apstrīdot tā juridisko spēku. Likums tam nenosaka laika ierobežojumu, un iebildumam nav apturoša spēka. Iebilduma iemesli ietver kļūdas procedūrā un prasību par pagarinājuma periodu (ja sprieduma izpildes tiesības ir ietvertas notariālā aktā).

Parādnieki var iesniegt iebildumu arestu tiesnesim pret viņu īpašumu izpārdošanu, bet arī šim iebildumam nav apturoša spēka.

Prasītāji, kas nav prasītājs, kurš pieprasījis aresta piemērošanu, var apstrīdēt izsoles cenu, bet ne pašu izsoli.

Trešā puse, kas pretendē uz arestētās mantas īpašnieka titulu, arī var iesniegt iebildumu arestu tiesnesim (Tiesu kod. 1514. pants). Tam nav apturoša spēka.

Cita informācija

1 Aresta uzlikšana attiecīgi kustamai un nekustamai mantai.

2 Izdod tiesa.

3 Kā notāra izdots dokuments.

4 Pirmā kopija. Puse, kura vēlas, lai spriedums tiktu izpildīts, saņem tikai vienu apliecinātu kopiju. To izdod reģistrs pēc nodevas nomaksas.

5 Sprieduma vai akta oriģināls. Izmanto tikai ļoti steidzamās lietās.

6 1993. gada 9. augusta Karaļa dekrēts, Belgisch Staatsblad (Oficiālais Vēstnesis), 1993. gada 9. augusts (www.just.fgov.be Deutsch - français - Nederlands):

“Mēs, Alberts II, Beļģijas iedzīvotāju karalis,

Tiem, kas ir klāt un kas vēl nāks, daru zināmu:

Mēs uzdodam un pavēlam, lai visi tiesu izpildītāji, kam tas tiek lūgts, izpilda šo spriedumu, nolēmumu, lēmumu, rīkojumu vai aktu;

Lai mūsu ģenerālprokurors un valsts prokurori pirmās instances tiesās to īsteno un lai visi valsts varas iestāžu vadītāji un amatpersonas sniedz palīdzību, ja likums viņiem prasa to darīt;

Minēto apliecinot, šo spriedumu, nolēmumu, lēmumu, rīkojumu vai aktu ir parakstījis un apzīmogojis tiesnesis vai notārs.”

7 Attiecībā uz sprieduma vai akta izpildes darbībām tiesu izpildītājs ir atbildīgs arestu tiesneša priekšā. Ētikas jautājumos viņš ir atbildīgs prokuratūras un tiesu izpildītāju kameras reģionālās nodaļas priekšā.

8 Reģistrā pēc īpašuma atrašanās vietas (Tiesu kod. 1565. pants). Reģistrs sniedz informāciju par nekustamo īpašumu, t.i., īpašumtiesībām, īpašuma ieķīlāšanu.

9 t.i., visas puses piedalās lietā.

« Spriedumu izpilde - Vispārīgas ziņas | Beļģija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 31-05-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste