Europeiska Kommissionen > ERN > Verkställighet av domstolsavgöranden > Österrike

Senaste uppdatering: 13-07-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Verkställighet av domstolsavgöranden - Österrike

EJN logo

Sidan är inaktuell. Den ursprungliga språkversionen har uppdaterats och flyttats till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vad menas med verkställighet i civilrättsliga ärenden? 1.
2. Under vilka förutsättningar kan en exekutionstitel utfärdas? 2.
2.1. Förfarandet 2.1.
2.2. De materiella villkoren 2.2.
3. Verkställighetsåtgärder 3.
3.1. Vilken typ av tillgångar kan bli föremål för verkställighet? 3.1.
3.2. Vilka är effekterna av en verkställighetsåtgärd? 3.2.
3.3. Vilken giltighet har sådana åtgärder? 3.3.
4. Kan beslutet om verkställighet överklagas? Vem kan överklaga? Vid vilken domstol ska överklagandet ges in och hur lång är överklagandefristen? Vilka verkningar har överklagandet? 4.

 

1. Vad menas med verkställighet i civilrättsliga ärenden?

Med verkställighet avses att en exekutiv myndighet tvångsvis genomför en förpliktelse som har prövats av en behörig myndighet.

Det finns olika typer av verkställighet, beroende på om exekutionstiteln avser betalningsskyldighet eller en annan prestation. Det tas också hänsyn till vilka typer av egendom som kan bli föremål för verkställighet.

Om en exekutionstitel som gäller betalning av ett visst belopp ska verkställas genom utmätning i gäldenärens lösa egendom, blir följande utmätningsformer aktuella: utmätning av lösöre, utmätning av fordringar, utmätning av krav på leveranser och utmätning av andra typer av lös egendom. Utmätning av lös egendom sker vanligtvis i tre steg: omhändertagande, exekutiv försäljning och betalning till borgenären.

När det gäller fast egendom kan gäldenären välja mellan verkställighetsformerna tvångsvis genomdrivande av panträtt, tvångsförvaltning eller tvångsförsäljning.

För exekutionstitlar som avser andra prestationer än betalning finns det inget enhetligt verkställighetsförfarande. En förpliktelse att göra något eller att avstå från att göra något kan genomdrivas genom att gäldenären fråntas en rättighet eller ett föremål, att tredje man fullgör förpliktelsen i gäldenärens ställe eller genom utdömande av straffrättsliga påföljder (böter eller fängelse).

2. Under vilka förutsättningar kan en exekutionstitel utfärdas?

2.1. Förfarandet

Även andra typer av avgöranden än domstolsavgöranden kan bli föremål för verkställighet.

Till börjanTill början

Till dessa andra typer av avgöranden hör:

 • Förvaltningsrättsliga avgöranden rörande privaträttsliga och offentligrättsliga fordringar och rörande böter och vitesförelägganden, om det är domstolen som ansvarar för verkställigheten, samt förvaltningsrättsliga förlikningar.
 • Beslut i socialförsäkringsärenden.
 • Förlikningar inför och avgöranden av skiljedomstol.
 • Vissa verkställbara handlingar som utfärdas av en notarie.
 • Skuldebrev.

Till början

För verkställighet krävs i princip att borgenären har ett verkställighetsbevis som utfärdas av den relevanta myndigheten i det förfarande varigenom fordran fastställs.

I princip är det den domstol som ansvarar för verkställigheten som beslutar om eventuell handräckning. Det är alltid Bezirksgericht (distriktsdomstolen) som är behörig i sakfrågan. På det lokala planet är Buchgericht behörig när det gäller utmätning i fast egendom som finns upptagen i fastighetsregistret. I princip är det domstolen i det distrikt där gäldenären är bosatt som är behörig när det gäller utmätning av fordringar. I alla andra fall är det i första hand den domstol inom vars domsområde föremålet för verkställigheten finns när verkställigheten inleds eller, i annat fall, den domstol inom vars domsområde den första verkställighetsåtgärden ska genomföras.

Endast ensamdomare (Einzelrichter) och assisterande domare (Rechtspfleger) är behöriga att fatta beslut i verkställighetsförfaranden. En rad uppgifter överlåts på assisterande domare, som är statliga tjänstemän med särskild utbildning för ändamålet. Uppgifterna omfattar bland annat utmätning av lös egendom. Det är dock endast domstol som kan besluta om utmätning i fast egendom (med undantag för verkställighet genom panträtt, som sköts av assisterande domare) , verkställighet på grundval av en utländsk fordran och utdömande av fängelsestraff samt meddela avgöranden i överklagandeärenden.

Till börjanTill början

Verkställighetsåtgärder utförs av särskilda exekutionstjänstemän (Gerichtsvollzieher). Dessa ansvarar för den praktiska verkställigheten av ett avgörande, till exempel tvångsvis omhändertagande av lös egendom, vräkningar, upprättande av en förteckning över gäldenärens tillgångar etc. Exekutionstjänstemännen är knutna till domstolen och måste följa domstolens beslut och instruktioner. De är ålagda att fortsätta med verkställighetsåtgärderna tills verkställigheten genomförts eller det står klart att verkställigheten inte kan genomföras.

Det är inte nödvändigt att företrädas av ett ombud för att ansöka om verkställighet.

Följande fasta avgifter gäller vid ansökningar om verkställighet, varvid värdet på den fordran som verkställigheten gäller ligger till grund för beräkningen

 • i verkställighetsförfaranden, med undantag för sådana förfaranden som avses i punkt b) , där tvistebeloppet uppgår till

upp till 150 euro

13 euro

över 150 euro

Upp till 360 euro

29 euro

över 360 euro

Upp till 730 euro

34 euro

Över 730 euro

Upp till 2 180 euro

46 euro

över 2 180 euro

Upp till 3 630 euro

62 euro

över 3 630 euro

Upp till 7 270 euro

79 euro

över 7 270 euro

Upp till 36 340 euro

114 euro

över 36 340 euro

Upp till 72 670 euro

138 euro

över 72 670 euro – för varje nytt påbörjat belopp på

72 670 euro

ytterligare 138 euro varje gång

 • i verkställighetsförfaranden med avseende på fast egendom, där tvistebeloppet uppgår till

upp till 150 euro

26 euro

över 150 euro

Upp till 360 euro

34 euro

över 360 euro

Upp till 730 euro

44 euro

över 730 euro

upp till 2 180 euro

62 euro

över 2 180 euro

upp till 3 630 euro

86 euro

över 3 630 euro

upp till 7 270 euro

132 euro

över 7 270 euro

upp till 36 340 euro

190 euro

över 36 340 euro

upp till 72 670 euro

305 euro

över 72 670 – för varje nytt påbörjat belopp på

72 670 euro

ytterligare 156 euro varje gång

2.2. De materiella villkoren

För att verkställighet ska beviljas måste de allmänna kraven för verkställighet vara uppfyllda (saken ska lyda under nationell behörighet och kunna upptas till sakprövning, parterna måste ha kvar sin partsbehörighet och processbehörighet och ha representationsfullmakt från eventuella intervenienter) och de särskilda verkställighetsförutsättningarna (den berörda domstolen ska vara behörig, det ska finns en exekutionstitel och ett bevis för att verkställighet kan ske, ansökan om verkställighet ska innehålla nödvändiga uppgifter, det föremål e.d. som avses ska kunna bli föremål för verkställighetsåtgärder) ska vara för handen. Dessutom ska ansökan om verkställighet vara välgrundad (parterna som anges i ansökan ska överensstämma med dem som anges i exekutionstiteln och den aktuella fordran ska i princip vara förfallen till betalning).

3. Verkställighetsåtgärder

3.1. Vilken typ av tillgångar kan bli föremål för verkställighet?

Även om en gäldenär i princip är skyldig att svara för sina åtaganden med alla sina tillgångar är det, till skillnad från vid konkurs, endast dennes personliga tillgångar som kan komma i fråga för verkställighetsåtgärder (den så kallade specificeringsprincipen). Det är i allmänhet flera borgenärer som gör anspråk på olika tillgångar. Om det saknas tillräckliga medel för att säkra betalning för alla borgenärer ska utmätning ske på nytt i egendom som redan varit föremål för utmätning. I sådana fall erhåller borgenärerna betalning i prioriteringsordning: den borgenär som först begär utmätning i en egendom har företräde. Om flera borgenärer begärt utmätning samtidigt behandlas dessa lika.

Till börjanTill början

För att skydda gäldenären är vissa saker undantagna från utmätning, till exempel husgeråd som behövs för en anspråkslös livsföring, ägodelar som småföretagare och småjordbrukare behöver för sin näringsverksamhet, livsmedel och bränsle motsvarande fyra veckors förbrukning för gäldenären och de familjemedlemmar som bor tillsammans med denne i det gemensamma hushållet, kontanter motsvarande existensminimum, handikapphjälpmedel och terapeutiska hjälpmedel, familjebilder, brev osv. Ett liknande utmätningsskydd gäller även vid utmätning av fordringar: utmätning kan således inte ske i fordringar på ersättning för omkostnader eller för vård- eller familjeförmåner. Löpande inkomster och pensionsutbetalningar kan utmätas i begränsad omfattning, med hänsyn till hur stora utbetalningar det rör sig om och hur många personer gäldenären är underhållsskyldig för.

3.2. Vilka är effekterna av en verkställighetsåtgärd?

De åtgärder som gäldenären vidtar med sina tillgångar är i princip rättsligt giltiga även om ett verkställighetsförfarande har inletts, men det kan få straffrättsliga konsekvenser om gäldenären säljer delar av sina tillgångar eller minskar dessa och därigenom hindrar eller minskar borgenärens möjligheter att få betalt för sina fordringar. Straffrättsliga påföljder kan också bli aktuella om gäldenären undanhåller utmätt egendom. Om möjligheterna att verkställa en borgenärs fordran har påverkats negativt av en rättshandling från gäldenärens sida, är det i vissa fall möjligt för borgenären att angripa denna rättshandling genom att vända sig till domstol. Syftet skulle då vara att få rättshandlingen ogiltigförklarad, göra anspråk på de tillgångar som gäldenären har undanhållit från verkställighet och därigenom täcka sin fordran.

Till börjanTill början

Verkställighet med avseende på banktillgodohavanden sker genom utmätning och överföring av beloppet. Godkännandet av verkställighet innefattar ett beslut som förbjuder det kontoförande institutet att betala ut pengar till gäldenären och ett beslut som hindrar gäldenären att förfoga över sin fordran mot institutet. Utmätningen anses genomförd när godkännandet av verkställigheten delges det kontoförande institutet. Detta institut måste avge en förklaring om fordrans existens och omfattning till domstolen och den borgenär som ansökt om verkställighet. Den utmätta fordran realiseras genom överföring. Det beslut som ligger till grund för begäran om överföring ger den borgenär som ansökt om verkställighet rätt att motta betalning från det kontoförande institutet, och borgenären kan vända sig till domstol för att få igenom denna rätt. Om banken gör utbetalningar till kontohavaren trots att utmätning har skett, kan detta inte leda till att banken befrias från sina skulder till borgenärerna.

3.3. Vilken giltighet har sådana åtgärder?

Godkännande av verkställighet (för betalning av fordringar) beviljas för obestämd tid. (Det är endast vid sådan verkställighet som syftar till att erhålla säkerhet samt vid interimistiska förelägganden som godkännandet ges för en bestämd tidsperiod.)

Exekutionstjänstemannan ska avbryta verkställigheten om kravet tillgodoses, anstånd ges eller borgenären avstår från fortsatt verkställighet, förutsatt att det finns en bekräftelse från borgenären eller att gäldenären kan styrka att läget är som påstått genom en offentlig eller en offentligt intygad handling.

Till börjanTill början

Därutöver kan gäldenären, eller en tredjeman som lyckas övertyga om att han eller hon har ett berättigat intresse av att så sker, begära att verkställigheten skjuts upp. I den aktuella lagstiftningen finns en förteckning över grunder för att skjuta upp verkställigheten, till exempel överklagande. Om det kan antas att ett uppskjutande av verkställigheten skulle kunna leda till att borgenären inte får betalt för sin fordran, kan uppskjutandet endast godkännas om den som ansökt om det ställer lämplig säkerhet.

Verkställighetsförfarandet ska även skjutas upp efter ansökan från borgenären, gäldenären eller någon annan berörd part om, exempelvis, borgenären avstår från att fortsätta verkställighetsförfarandet, om gäldenären genom lämplig dokumentation styrker att fordran har betalats eller uppskov har givits med betalningen eller om exekutionstiteln senare förklaras ogiltig till följd av en ogiltighetstalan eller ett överklagande. Om verkställigheten har godkänts på ett felaktigt sätt eller om det finns allvarliga brister i verkställighetsförfarandet (till exempel icke godkända och meningslösa verkställighetsförfaranden, där gäldenärens befintliga tillgångar inte ens räcker till för att täcka förfarandekostnaderna) ska verkställigheten avbrytas automatiskt.

4. Kan beslutet om verkställighet överklagas? Vem kan överklaga? Vid vilken domstol ska överklagandet ges in och hur lång är överklagandefristen? Vilka verkningar har överklagandet?

Ett beslut om att godkänna verkställighet (och – om inte annat föreskrivs i lagen – alla andra förstainstansbeslut som fattas under verkställighetsförfarandet) kan överklagas till högre instans utan uppskjutande verkan. Överklagandet ska ges in till den domstol som beslutat om verkställighet inom 14 dagar. Parterna i verkställighetsförfarandet har rätt att överklaga. Ett överklagande av beslutet om att godkänna verkställighet utgör grund för att skjuta upp verkställigheten. Dessutom har gäldenären under vissa förutsättningar (till exempel om borgenären avstår från verkställighet) möjlighet att väcka talan mot borgenären om att det aktuella beslutet om att godkänna verkställighet saknade grund.« Verkställighet av domstolsavgöranden - Allmän information | Österrike - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 13-07-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket