Európska komisia > EJS > Výkon súdnych rozhodnutí > Rakúsko

Posledná úprava: 13-11-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Výkon súdnych rozhodnutí - Rakúsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. Stránka v pôvodnej jazykovej verzii bola aktualizovaná a nájdete ju na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Čo znamená výkon rozhodnutia v občianskych a obchodných veciach? 1.
2. Za akých podmienok sa môže právo uplatniť? 2.
2.1. Konanie 2.1.
2.2. Základné požiadavky na udelenie súhlasu k výkonu 2.2.
3. Donucovacie opatrenia 3.
3.1. Čo je z majetku dlžníka predmetom vynútenia? 3.1.
3.2. Aké sú účinky donucovacích opatrení? 3.2.
3.3. Ako dlho sú donucovacie opatrenia prípustné? Je prípustné trvanie obmedzené zákonom alebo súdnym rozhodnutím? 3.3.
4. Existuje odvolanie proti schváleniu vynútenia? Kto môže podať takéto odvolanie? Na akom súde sa musí odvolanie podať a v akom časovom limite? Aký je účinok podania odvolania? 4.

 

1. Čo znamená výkon rozhodnutia v občianskych a obchodných veciach?

Vynútenie (povinné vynútenie) je uplatnenie koercitívnej sily štátu na presadenie vymáhateľných pohľadávok.

Donucovacie pravidlá poskytujú rôzne typy donútenia. Na jednej strane sa robí rozdiel v tom, či je vykonávací nárok namierený na peňažitú pohľadávku, alebo na nárok na špecifický výkon, a na druhej strane, na aký majetok sa vynútenie uloží.

Ak sa má uplatniť exekučný nárok, ktorý je vyjadrený v peňažných podmienkach, na hnuteľnom majetku dlžníka, môžu sa zvážiť tieto typy uplatnenia: uplatnenie na hnuteľnom majetku, uplatnenie na pohľadávkach, uplatnenie nároku v pohľadávkach na vydanie a uplatnenie vzhľadom na iné peňažné práva. Uplatnenie na hnuteľnom majetku sa uskutočňuje v podstate v troch štádiách, konkrétne zhabanie, prevedenie a uspokojenie.

Uplatnenie na nehnuteľnom majetku zahrnuje nehnuteľný majetok dlžníka a uplatňujúci veriteľ si môže vybrať medzi núteným vytvorením záložného práva, nútenou správou alebo núteným predajom dražbou.

Neexistuje jeden donucovací postup pre exekučné nároky nasmerovaný na nárok na špecifický výkon. Na uplatnenie alebo nevykonanie požadovaného úkonu sa môžu zvážiť tieto metódy: násilné odstránenie, náhradný výkon alebo penále za opovrhovanie (pokuty a podmienky uväznenia).

2. Za akých podmienok sa môže právo uplatniť?

2.1. Konanie

Súdne aj nesúdne rozhodnutia môžu byť vykonateľné práva.

HoreHore

Nesúdne rozhodnutia zahrnujú:

 • nariadenia správnych orgánov vzhľadom na nároky podľa súkromného a verejného práva a vzhľadom na finančné penále a správne pokuty, kde sa uplatnenie odkáže na súd a vyrovnania sa uzatvárajú pred správnymi orgánmi,
 • nariadenia poskytovateľov sociálneho zabezpečenia vzhľadom na nároky na príspevky,
 • vyrovnania a rozhodnutia rozhodcovských súdov,
 • platné notárske nástroje,
 • dôkazy o nedoplatkoch.

Uplatňujúci veriteľ musí mať pri vykonaní exekúcie potvrdenie o vykonateľnosti, ktoré udeľuje príslušný orgán v postupe stanovenom právom.

Súd, ktorý sa zaoberá vykonateľnosťou, má právomoc odsúhlasiť vykonateľnosť. Okresný súd má vždy definitívnu právomoc. Geografickú jurisdikciu má registračný súd, pokiaľ ide o uplatnenie majetku zapísaného v katastri nehnuteľností, a súd, v ktorého okrese má dlžník bydlisko, vo veci uplatnenia pohľadávok. Vo všetkých ostatných prípadoch má v zásade jurisdikciu súd, v ktorého okrese je uplatňujúca položka umiestnená na začiatku uplatňovania alebo, súd, v okrese ktorého nadobudne účinnosť prvé donucovacie opatrenie.

Iba samosudcovia a registrační sudcovia majú právomoc rozhodovať vo vykonávacích postupoch. Mnohé funkcie sa pri donucovacích záležitostiach prenášajú na registračných sudcov, ktorí sú federálnymi úradníkmi so špeciálnou kvalifikáciou na tento účel. Tieto funkcie zahrnujú najmä uplatnenie na majetku dlžníka. Avšak uplatnenie na nehnuteľnom majetku (s výnimkou núteného vytvorenia záložného práva, ktoré je prisúdené registračným sudcom), schválenie uplatnenia na základe cudzieho práva, nariadenie väzenia a rozhodnutia o odvolaní sú vyhradené na rozhodnutia sudcom.

HoreHore

Donucovacie úkony vykonávajú špeciálni dozerajúci úradníci, súdni úradníci. Sú zodpovední za skutočné vykonanie uplatnenia, napr. za zhabanie hnuteľných fyzických vecí, deložovanie, vypracovanie zoznamu majetku dlžníka a pod. Súdni úradníci sú výkonnými pracovníkmi súdu a musia dodržiavať jeho príkazy a pokyny. Sú povinní sledovať donucovacie opatrenia, kým nie je príkaz vykonaný, alebo kým nie je zjavné, že sa nedá vykonať.

Pri podaní žiadosti o uplatnenie nie je nevyhnutné byť zastúpený právnym zástupcom.

Nasledujúce zahrnuté súdne poplatky sa vzťahujú na uplatnenie donútenia, pričom sa hodnota nároku, ktorý sa má vynútiť, berie ako základ pre výpočet:

 • v donucovacích postupoch, okrem postupov, na ktoré sa odkazuje v odseku b), kde je takáto hodnota spornej veci:

do 150 eur

13 eur

viac ako 150 eur

do 360 eur

29 eur

viac ako 360 eur

do 730 eur

34 eur

viac ako 730 eur

do 2 180 eur

46 eur

viac ako 2 180 eur

do 3 630 eur

62 eur

viac ako 3 630 eur

do 7 270 eur

79 eur

viac ako 7 270 eur

do 36 340 eur

114 eur

viac ako 36 340 eur

do 72 670 eur

138 eur

viac ako 72 670 eur, za každých ďalších 72 670 eur alebo ich časť

138 eur viac v každom prípade

 • v donucovacích postupoch, pokiaľ ide o nehnuteľný majetok, kde je hodnota spornej veci takáto:

do

150 eur

26 eur

viac ako 150 eur

do 360 eur

34 eur

viac ako 360 eur

do 730 eur

44 eur

viac ako 730 eur

do 2 180 eur

62 eur

viac ako 2 180 eur

do 3 630 eur

86 eur

viac ako 3 630 eur

do 7 270 eur

132 eur

viac ako 7 270 eur

do 36 340 eur

190 eur

viac ako 36 340 eur

do 72 670 eur

305 eur

viac ako 72 670 eur, za každých ďalších 72 670 eur alebo ich časť

156 eur viac v každom prípade

2.2. Základné požiadavky na udelenie súhlasu k výkonu

Na to, aby sa udelil súhlas na výkon, je nevyhnutné, aby sa splnili všeobecné požiadavky na výkon (domáca jurisdikcia, prípustnosť súdnych riadení, spôsobilosť byť stranou sporu, spôsobilosť začať konanie a oprávnenie intervenujúcej strany) a tiež musia byť splnené špeciálne požiadavky na výkon (jurisdikcia príslušného súdu, existencia exekučného nároku a potvrdenie vykonateľnosti, nevyhnutný obsah uplatnenia vynútenia, donucovacia vec musí byť predmetom vynútenia). Okrem toho, uplatnenie vynútenia musí byť skutočne dobre podložené (je naozaj nevyhnutné, aby strany, na ktoré sa odkazuje v uplatnení, sa zhodovali so stranami, ktoré sú uvedené v nároku, a nárok musí v zásade byť vznesený a obdobie platby musí vypršať).

3. Donucovacie opatrenia

3.1. Čo je z majetku dlžníka predmetom vynútenia?

 I keď v zásade celý majetok dlžníka môže podliehať jeho záväzkom, nútené vynútenie, na rozdiel od konkurzného konania, sa týka iba individuálneho majetku dlžníka (zásada zvláštnosti). Mnohí veritelia majú zvyčajne prístup k rôznemu majetku. Ak fond uspokojenia nie je dostatočný, majetok, ktorý už bol skonfiškovaný, sa musí následne skonfiškovať. V týchto prípadoch sa veritelia uspokoja prísne podľa princípu priority: veriteľ, ktorý prvý skonfiškuje majetok, prednosť pred ostatnými. Tam, kde je súčasné skonfiškovanie v prospech viacerých veriteľov, budú mať rovnaké postavenie.

HoreHore

Na ochranu dlžníka sú niektoré veci vyňaté z vynútenia, napríklad, domáce potreby v súlade so skromným životným štýlom, položky nevyhnutné na výkon zamestnania v prípade malých živnostníkov a malých farmárov, jedlo a palivo nevyhnutné na štyri týždne pre dlžníka a členov rodiny, ktorí s ním žijú v spoločnej domácnosti, hotovosť na minimálnu obživu, prostriedky na liečbu postihnutých a terapeutickú liečbu, rodinné obrazy, listy a pod. Podobná ochrana proti zhabaniu tiež existuje v prípade vynútenia pohľadávok: nemôžu sa zhabať pohľadávky s ohľadom na splatenie výdavkov, dávky na opatrovanie alebo pomoc rodine. Pravidelný príjem a platba dôchodku sa môže zabaviť v obmedzenom rozsahu, úroveň časti, ktorá sa nemôže zabaviť („minimálne existenčné minimum”) závisí od toho, aké sú vysoké platby a koľko povinností platenia výživného má dlžník.

3.2. Aké sú účinky donucovacích opatrení?

Možnosti použitia svojho majetku zo strany dlžníka sú v podstate zákonne platné, i keď sa vynútenie začalo, ale môžu mať následky podľa trestného práva, ak predá časť svojho majetku alebo zmenší svoj majetok a tým zmarí alebo zníži uspokojenie veriteľov. Existujú aj prípadné následky podľa trestného zákona, ak dlžník odstráni položku, ktorá bola oficiálne skonfiškovaná. Ak vykonateľnosť nároku veriteľa je nepriaznivo ovplyvnená zákonným úkonom zo strany dlžníka, veriteľ môže za určitých okolností namietať proti tomuto zákonnému úkonu prostredníctvom súdneho konania, aby ho vyhlásil za neplatný a nárokoval si na majetok, ktorý dlžník odstránil z uspokojenia veriteľa aby pokryl svoj nárok.

HoreHore

Vynútenie na kreditných zostatkoch dlžníka v banke sa uskutočňuje zabavením a prevodom: schválenie vynútenia obsahuje príkaz zakazujúci inštitúcii, kde je účet vedený, aby vykonala platbu dlžníkovi a príkaz zakazujúci dlžníkovi disponovať s nárokom voči inštitúcii. Zabavenie je účinné, keď sa schválenie vynútenia realizuje na inštitúcii, kde je účet vedený. Inštitúcia, kde je účet vedený, musí následne urobiť vyhlásenie pre súd a vynucujúcemu veriteľovi o existencii a rozsahu pohľadávky. Zabavená pohľadávka sa realizuje prevodom. Príkaz podporujúci uplatnenie prevodu dáva donucovaciemu veriteľovi právo žiadať platbu od dlžníka tretej strany (inštitúcia, kde je vedený účet), ak je to nevyhnutné, aj v konaní. Ak banka urobí platby majiteľovi účtu, i keď bol účet pozastavený, také platby nemajú účinok preplatenia dlhov.

3.3. Ako dlho sú donucovacie opatrenia prípustné? Je prípustné trvanie obmedzené zákonom alebo súdnym rozhodnutím?
Schválenie na vynútenie (pre účely uspokojenia) sa udeľuje pre neobmedzené obdobie. (Iba uplatnenia na účely bezpečnosti a dočasné súdne zákazy sa schvaľujú iba na obmedzené obdobie

Súdni úradníci musia pozastaviť vynútenie, ak je nárok uspokojený alebo ak je odvolané pokračovanie vynútenia, ak to vyhlasuje veriteľ alebo ak je to dlžník schopný dokázať verejným dokumentom alebo verejne potvrdeným dokumentom.

Okrem toho dlžník alebo tretia strana, ktorá má evidentný záujem o odloženie, môžu žiadať, aby bolo vynútenie odložené. Tento úkon obsahuje obmedzený zoznam dôvodov na odloženie, vrátane, najmä, donucovacieho konania a odvolacieho konania. Keď sa dá predpokladať, že odloženie vynútenia by ohrozilo uspokojenie nároku donucovacieho veriteľa, odloženie sa môže schváliť iba vtedy, keď žiadateľ o odloženie poskytne vhodné zabezpečenie.

Donucovacie konanie sa musí tiež pozastaviť na žiadosť donucovacieho veriteľa, dlžníka alebo ďalšej zainteresovanej strany, ak sa, napríklad, donucovací veriteľ vzdá pokračovania vynútenia, ak dlžník potvrdí prostriedkami kvalifikovaných dokumentov, že nárok je uspokojený alebo odložený, alebo ak sa exekučný nárok následne vyhlási za neplatný ako výsledok konania, v ktorom sa vyhlási za neplatné, alebo ako výsledok revízneho konania. Tam, kde sa vynútenie udelilo nesprávne alebo kde sú vážne chyby vo vedení vynútenia (napríklad, vynútenie, ktoré sa vykonáva neprípustne bez žiadneho účelu, kde vhodný majetok dlžníka nepokrýva ani náklady konania), sa postup vynútenia tiež automaticky ukončí.

4. Existuje odvolanie proti schváleniu vynútenia? Kto môže podať takéto odvolanie? Na akom súde sa musí odvolanie podať a v akom časovom limite? Aký je účinok podania odvolania?

Existuje právo odvolania, ktoré je úplným a neodkladajúcim opravným prostriedkom proti schváleniu vynútenia (a pokiaľ to zákon nešpecifikuje inak, proti ďalším príkazom vykonaným na prvom stupni počas donucovacieho konania). Odvolanie sa musí podať na donucovacom súde v priebehu 14 dní. Strany donucovacieho konania sú oprávnené podať odvolanie. Odvolanie proti schváleniu vynútenia predstavuje dôvod na odloženie vynútenia. Okrem toho je možné, aby dlžník za určitých okolností (napr. vzdanie sa vynútenia) žalovať v konaní donucovacieho veriteľa, že individuálne schválenie vynútenia bolo neprípustné.

« Výkon súdnych rozhodnutí - Všeobecné informácie | Rakúsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 13-11-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo