Eiropas Komisija > ETST > Spriedumu izpilde > Austrija

Pēdējo reizi atjaunots: 13-11-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Spriedumu izpilde - Austrija

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pirmavota valodas versija ir atjaunināta un pārcelta uz Eiropas e-tiesiskuma portālu.


 

SATURS

1. Ko “izpilde” nozīmē civillietās un komerclietās? 1.
2. Kādi ir tiesību izpildes noteikumi? 2.
2.1. Procedūra 2.1.
2.2. Būtiskie nosacījumi, lai iegūtu piekrišanu piedziņas veikšanai 2.2.
3. Piedziņas izpildes pasākumi 3.
3.1. Uz kādiem debitora aktīviem attiecas piedziņas izpilde? 3.1.
3.2. Kādas ir piedziņas pasākumu sekas? 3.2.
3.3. Cik ilgi ir atļauti piedziņas izpildes pasākumi? Vai ilgumu ierobežo likums vai tiesa? 3.3.
4. Vai var pārsūdzēt piedziņas apstiprinājumu? Kam ir apelācijas tiesības? Kurā tiesā ir jāiesniedz apelācija un cik ilgā laikā? Kādas ir apelācijas sekas? 4.

 

1. Ko “izpilde” nozīmē civillietās un komerclietās?

Īstenošana (piespiedu izpilde) ir valsts piespiedu līdzekļu piemērošana, lai apmierinātu izpildāmās prasības.

Spriedumu izpildes noteikumos ir paredzēti dažādi spriedumu izpildes veidi, kuri, no vienas puses, atšķiras ar to, ka prasības tiesības tiek realizētas naudas prasībā vai īpašas darbības prasībā, vai, no otras puses, uzliekot arestu aktīviem.

Ja naudas izteiksmē izteiktās piedziņas tiesības ir jāvērš pret debitora kustamajiem aktīviem, ir iespējama šāda veida piedziņa: piedziņa pret kustamo mantu, piedziņa pret paredzamiem ienākumiem, piedziņa pret prasību par piegādēm, kā arī piedziņas īstenošana pret citām naudas tiesībām. Piedziņa pret kustamo mantu parasti notiek trijos posmos, tas ir, mantas arests, realizācija un prasības apmierināšana.

Piedziņa pret nekustamo īpašumu ir saistīta ar debitora nekustamajiem aktīviem, pie tam piedziņas kreditors var izvēlēties piespiedu kārtā radītas tiesības apķīlāt parādnieka īpašumu, īpašuma piespiedu pārvaldīšanu vai piespiedu pārdošanu izsolē.

Nav vienas vienīgas piedziņas tiesību izpildes procedūras, kas vērsta uz prasību par sevišķu darbību. Piespiedu kārtā izpildot nepieciešamo darbību, var izmantot šādas metodes: piespiedu pārvietošana, aizstājoša izpilde vai sodi par tiesas rīkojumu pārkāpšanu (naudas sodi un cietumsodi).

2. Kādi ir tiesību izpildes noteikumi?

2.1. Procedūra

Piespiedu kārtā īstenojamas tiesības ir gan tiesas, gan ārpustiesas lēmumi.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Ārpustiesas lēmumi ir šādi:

 • administratīvu iestāžu rīkojumi par privātu un publisku tiesību prasībām, kā arī par finansiāliem sodiem un administratīviem naudas sodiem, ja piedziņa tiek nodota tiesai un risinājums tiek panākts administratīvās iestādēs,
 • sociālās nodrošināšanas sniedzēju rīkojumi pabalstu prasībās,
 • šķīrējtiesu risinājumi un lēmumi,
 • notariāli piedziņas dokumenti,
 • parādu esamības pierādījumi.

Lai tiesa pieņemtu lēmumu par prasības izpildi, piedziņas kreditoram parasti ir jāiegūst piedziņas izpildes apstiprinājums, ko sniedz kompetenta iestāde procesā, kurā nosaka šīs tiesības.

Tiesai, kas izskata piedziņas prasību, parasti ir jurisdikcija dot piekrišanu piedziņas veikšanai. Galvenā jurisdikcija vienmēr piekrīt apgabaltiesai. Attiecībā uz piedziņas izpildi pret zemesgrāmatu reģistrā ierakstītiem īpašumiem ģeogrāfiskā jurisdikcija piekrīt reģistra tiesai, kā parasti arī tiesai, kuras rajonā ir debitora dzīves vieta, attiecībā pret piedziņas veikšanu pret paredzamiem ienākumiem. Visos pārējos gadījumos jurisdikcija pamatā piekrīt tiesai, kuras rajonā atrodas piedziņas prasības priekšmets piedziņas veikšanas sākumā vai, pretējā gadījumā, tiesai, kuras rajonā ir jāveic pirmais piedziņas izpildes pasākums.

Tiesības pieņemt lēmumus par piedziņas izpildes procedūru ir tikai atsevišķiem tiesnešiem un reģistratoriem. Piedziņas īstenošanas lietās daudzas funkcijas ir nodotas reģistratoriem, kas ir šajā nolūkā speciāli izglītoti federālie ierēdņi. Šīs funkcijas jo īpaši ietver piedziņa pret debitora kustamajiem aktīviem. Tomēr, piedziņa pret nekustamajiem aktīviem (izņemot piespiedu kārtā radītas tiesības apķīlāt parādnieka īpašumu, šīs tiesības piekrīt reģistratoriem), piedziņas izpildes apstiprinājums, pamatojoties uz ārvalstu tiesībām, cietumsoda piespriešana, kā arī lēmumi par apelācijām ir tiesnešu kompetencē.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Piedziņas izpildes darbības veic īpaši piedziņas ierēdņi, tiesu izpildītāji. Viņi atbild par piedziņas veikšanu praksē, piemēram, kustamu fizisku priekšmetu arestu, izlikšanu, debitora aktīvu saraksta izveidošanu utt.. Tiesu izpildītāji ir tiesas ierēdņi un viņiem ir jāpilda tās rīkojumi un norādījumi. Viņu pienākums ir pildīt piedziņas īsizpildes pasākumus līdz rīkojums tiek pilnīgi izpildīts vai ir acīm redzami, ka tas nav izpildāms.

Lai iesniegtu iesniegumu par piedziņas izpildi, jurista pārstāvniecība nav nepieciešama.

Par iesniegumu par piedziņas izpildi ir jāmaksā sekojoša kopēja tiesas nodeva, par aprēķinu pamatu ņem īstenojamās piedziņas prasības vērtību:

 • īstenojot piedziņas prasības procedūru, izņemot punktā b) minētās procedūras, ja strīdus objekta vērtība ir šāda:

līdz 150 eiro

13 eiro

no 150 eiro

līdz 360 eiro

29 eiro

no 360 eiro

līdz 730 eiro

34 eiro

no 730 eiro

līdz 2,180 eiro

46 eiro

no 2,180 eiro

līdz 3,630 eiro

62 eiro

no 3,630 eiro

līdz 7,270 eiro

79 eiro

no 7,270 eiro

līdz 36,340 eiro

114 eiro

no 36,340 eiro

līdz 72,670 eiro

138 eiro

virs 72,670 eiro, par katriem nākamajiem 72,670 eiro vai to daļu

138 eiro vairāk katrā atsevišķā gadījumā

 • īstenojot piedziņas prasības procedūru pret nekustamiem aktīviem, ja strīdus objekta vērtība ir šāda:

līdz

150 eiro

26 eiro

no 150 eiro

līdz 360 eiro

34 eiro

no 360 eiro

līdz 730 eiro

44 eiro

no 730 eiro

līdz 2,180 eiro

62 eiro

no 2,180 eiro

līdz 3,630 eiro

86 eiro

no 3,630 eiro

līdz 7,270 eiro

132 eiro

no 7,270 eiro

līdz 36,340 eiro

190 eiro

no 36,340 eiro

līdz 72,670 eiro

305 eiro

virs 72,670 eiro, par katriem nākamajiem 72,670 eiro vai to daļu

156 eiro vairāk katrā atsevišķā gadījumā

2.2. Būtiskie nosacījumi, lai iegūtu piekrišanu piedziņas veikšanai

Lai tiktu apstiprināta piedziņas izpilde, ir nepieciešams apmierināt vispārīgos piedziņas izpildes nosacījumus (valsts iekšējā jurisdikcija, tiesas procedūras iespējamība, spēja būt par pusi tiesā, spēja piedalīties tiesas procesā un iesaistītās puses pilnvarojums), kā arī ir jāapmierina īpaši piedziņas veikšanas nosacījumi (attiecīgās tiesas jurisdikcija, piedziņas tiesību esamība un piedziņas izpildes iespējas apstiprinājums, piedziņas iesnieguma nepieciešamais saturs, piedziņas priekšmets kā piedziņas izpildes objekts). Bez tam iesniegumam par piedziņu jābūt saturā labi pamatotam (pamatā ir nepieciešams, lai iesniegumā minētās puses atbilstu pusēm, kas minētas nosaukumā, kā arī ir jābūt prasībai un maksājuma termiņam ir jābūt notecējušam).

3. Piedziņas izpildes pasākumi

3.1. Uz kādiem debitora aktīviem attiecas piedziņas izpilde?

Lai gan parasti visi debitora aktīvi ir pakļauti viņa saistību nodrošinājumam, piespiedu piedziņa, pretēji bankrota procedūrai, attiecas tikai uz debitora personīgiem aktīviem (izņēmuma princips). Parasti vairākiem kreditoriem ir pieejami vairāki aktīvi. Ja prasību apmierināšanas fonds nav pietiekošs, tad ir vēlreiz jāapķīlā jau iepriekš apķīlātie aktīvi. Šajos gadījumos kreditoru prasības tiek apmierinātas stingri atbilstoši priekšrokas principam: kreditoram, kas pirmais ir apķīlājis aktīvu, pieder priekšroka. Ja ir notikusi vienlaicīga aktīva apķīlāšana par labu vairākiem kreditoriem, viņu prasībām ir vienāds pamats.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Lai aizsargātu debitoru, uz zināmiem priekšmetiem neattiecas piedziņas izpilde, piemēram, mājsaimniecības priekšmeti, kas nepieciešami vienkāršam dzīves veidam; ja lieta attiecas uz sīkiem amatniekiem un fermeriem, amata veikšanai nepieciešamie priekšmeti, pārtika un degviela četrām nedēļām, kas nepieciešami debitoram un viņa ģimenes locekļiem, kas dzīvo ar viņu kopīgā mājsaimniecībā, skaidra nauda atbilstoši iztikas minimumam, līdzekļi, kas nepieciešami darba nespējas novēršanai un terapeitiskai ārstēšanai, ģimenes gleznas, vēstules, utt.. Līdzīga aizsardzība pret arestu ir piedziņas izpildes gadījumā pret paredzamiem ienākumiem: nedrīkst veikt paredzamo ienākumu arestu, kas attiecas uz izdevumu atmaksām, bērnu kopšanas pabalstiem vai ģimenes pabalstiem. Regulāri ienākumi un pensijas var tikt arestēti ierobežotā apmērā, nearestējamās daļas lielums („iztikas minimums”) ir atkarīgs no maksājumu lieluma un no debitora uzturēšanas saistību skaita.

3.2. Kādas ir piedziņas pasākumu sekas?

Debitora rīcība ar saviem aktīviem parasti ir likumīga, pat ja ir uzsākta piedziņas izpilde, bet tai var būt krimināltiesiskas sekas, ja debitors pārdod daļu no saviem aktīviem vai samazina savus aktīvus, tādējādi izjaucot vai samazinot kreditora prasību apmierināšanu. Ja debitors pārvieto oficiāli arestētu priekšmetu, arī ir iespējamas krimināltiesiskas sekas. Ja kreditora prasības piedziņu ir negatīvi ietekmējusi debitora juridiska darbība, kreditoram ir tiesības zināmos apstākļos apstrīdēt šo juridisko darbību tiesas ceļā, panākt tās izziņošanu par spēkā neesošu, kā arī savas prasības apmierināšanai izvirzīt prasību pret aktīviem, kurus debitors ir pārvietojis, neapmierinot kreditora prasības.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Piedziņas izpildi pret debitora bankas kredīta rēķiniem ietekmē arests un pārskaitījumi: piedziņas īstenošanas apstiprinājumā ir rīkojums, kas aizliedz iestādei, kurā ir rēķins, veikt maksājumus debitoram, kā arī rīkojums, kas aizliedz debitoram izmantot savas prasības pret iestādi. Arests tiek īstenots, ja piedziņas īstenošanas apstiprinājums tiek vērsts pret iestādi, kurā atrodas rēķins. Iestādei, kurā atrodas rēķins, tad ir jāziņo tiesai un piedziņas kreditoram par paredzamo ienākumu esamību un lielumu. Arestētie paredzamie ienākumi tiek realizēti ar pārskaitījumu. Iesniegumu par pārskaitījumu apstiprinošais rīkojums dod piedziņas kreditoram tiesības pieprasīt maksājumu no trešās puses debitora (iestādes, kurā ir rēķins), ja nepieciešams, arī tiesas ceļā. Ja banka veic maksājumus rēķina īpašniekam, lai gan rēķins ir arestēts, šādiem maksājumiem nav tās parādu dzēsošas sekas.

3.3. Cik ilgi ir atļauti piedziņas izpildes pasākumi? Vai ilgumu ierobežo likums vai tiesa?

Piedziņas izpildes apstiprinājums (prasību apmierināšanas nolūkā) tiek piešķirts uz neierobežotu laiku. (Uz ierobežotu laiku apstiprina piedziņas izpildi tikai drošības un pagaidu izpildrakstu nolūkā.)

Tiesu izpildītājiem ir jāaptur piedziņas izpilde, ja prasība ir apmierināta vai atlikta, vai arī piedziņas izpildes turpināšana tiek atcelta, ja to apstiprina kreditors vai arī debitors to spēj pierādīt ar publisku dokumentu vai publiski apliecinātu dokumentu.

Bez tam debitors vai trešā puse ar prima facie interesi piedziņas atlikšanā var pieprasīt piedziņas atlikšanu. Uz šo darbību attiecas ierobežots atlikšanas pamatojumu saraksts, īpaši tai skaitā piedziņas izpildes procedūras un apelācijas procedūras. Ja var pieņemt, ka piedziņas atlikšana apdraud piedziņas kreditora prasības apmierināšanu, atlikšanu var apstiprināt tikai ar noteikumu, ka atlikšanas prasības iesniedzējs sniedz atbilstošu garantiju.

Piedziņas procedūra ir arī jāatliek pēc piedziņas kreditora, debitora vai citas iesaistītās puses iesnieguma, ja piemēram, piedziņas kreditors atsakās no piedziņas turpināšanas, ja debitors ar kvalificētu dokumentu palīdzību apstiprina, ka prasība ir apmierināta vai atlikta, vai arī piedziņas tiesības ir atzītas par spēkā neesošām kā atcelšanas vai pārskatīšanas procedūras sekas. Ja piedziņas apstiprināšana ir notikusi nekorekti vai piedziņas veikšanā ir nopietni trūkumi (piemēram, ir veikta neatļauta piedziņa bez jēgas gadījumā, kad debitora esošie aktīvi pat nesedz šīs procedūras izmaksas), piedziņas izpildes procedūra automātiski tiek izbeigta.

4. Vai var pārsūdzēt piedziņas apstiprinājumu? Kam ir apelācijas tiesības? Kurā tiesā ir jāiesniedz apelācija un cik ilgā laikā? Kādas ir apelācijas sekas?

Ir apelācijas tiesības, kas ir augšupejošs un neatliekošs juridisks līdzeklis pret piedziņas apstiprinājumu (un, ja likumā nav noteikts savādāk, pret citiem pirmās instances rīkojumiem, kas pieņemti piedziņas procedūras gaitā). Apelācija ir jāiesniedz piedziņu veicošajā tiesā 14 dienu laikā. Tiesības apelēt ir piedziņas procesā iesaistītām pusēm. Apelācija pret piedziņas veikšanas apstiprinājumu ir pamats piedziņas atlikšanai. Bez tam zināmos apstākļos (piemēram, atteikšanās no piedziņas) debitoram ir tiesības tiesas ceļā izvirzīt prasību pret piedziņas kreditoru, ka individuāls piedziņas apstiprinājums bija nepieļaujams.

« Spriedumu izpilde - Vispārīgas ziņas | Austrija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 13-11-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste