Európska komisia > EJS > Rozvod > Medzinárodné právo

Posledná úprava: 15-10-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Rozvod - Medzinárodné právo

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


Postupy týkajúce sa uznávania rozsudkov o rozvode na medzinárodnej úrovni

Najdôležitejším medzinárodným dohovorom v tejto oblasti je Haagsky dohovor z roku 1970 English - français o uznávaní rozvodov a zrušení manželského spolužitia.

Účelom tohto dohovoru je, aby sa uznávanie rozvodov a zrušení manželského spolužitia, ktoré platia v jednom zmluvnom štáte, za určitých podmienok uľahčilo aj v inom zmluvnom štáte.

Dohovor sa nevzťahuje na vzťahy medzi členskými štátmi Únie, ktoré sa s výnimkou Dánska riadia nariadením č. 1347/2000. Viac informácií o tejto téme nájdete pod nadpisom „Rozvod - právne predpisy Spoločenstva“.

Dohovor sa však týka vzťahov medzi členskými štátmi, ktoré ho ratifikovali (v súčasnosti 8 štátov), a nečlenskými krajinami, ktoré sú signatármi dohody (v súčasnosti 8 štátov).

Účelom dohovoru je stanoviť:

 • ktoré súdy majú právomoc rozhodovať v konaniach vo veci rozvodu,
 • ako by rozvody povolené v jednom zmluvnom členskom štáte mali uznať orgány v ostatných zmluvných členských štátoch.

Dohovor sa týka iba uznávania rozsudkov o rozvode a zrušení manželského spolužitia. Netýka sa rozhodnutí o rozdelení majetku alebo starostlivosti o deti.

Bilaterálne dohovory

Niektoré členské štáty majú uzavreté aj bilaterálne dohody s nečlenskými štátmi EÚ o uznávaní rozvodu.

Viac informácií získate, ak kliknete na vlajky členských štátov.

Referenčné dokumenty

 • Nariadenie Rady (ES) č. 1347/2000 z 29. mája 2000 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností k spoločným deťom manželov.
 • Dohovor English - français o uznávaní rozvodov a zrušení manželského spolužitia (Haagska konferencia o medzinárodnom práve súkromnom).

« Rozvod - Všeobecné informácie | Medzinárodné právo - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 15-10-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo