Európska komisia > EJS > Rozvod

Posledná úprava: 08-10-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Rozvod - Všeobecné informácie

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


Rozvod ako právny úkon neznamená iba rozchod.

Rozvodom sa ruší manželský zväzok a majetkový vzťah manželov, čo môže mať niekoľko právnych dôsledkov.

Vo väčšine členských štátov musí preto rozvod schváliť súdny orgán, ktorý v prípade potreby rozhodne aj o:

 • otázkach rodičovských práv a povinností,
 • rozdelení majetku a zrušení majetkového vzťahu manželov,
 • výživnom, ktoré má platiť jeden z manželov druhému alebo deťom.

O rozvod môžu požiadať obaja manželia (rozvod na základe vzájomnej dohody alebo spoločnej žiadosti) alebo jeden z nich.

Praktické aspekty súdneho konania a prípustné dôvody rozvodu sa však v jednotlivých členských štátoch líšia.

Kliknutím na vlajky členských štátov získate užitočné informácie o rozvodových konaniach a podľa potreby o ďalších postupoch, ktorými sa ruší alebo upravuje manželský zväzok, medzi ktoré patrí zrušenie alebo právna odluka.

Od marca 2001 sa rozvody povolené v jednom členskom štáte ľahšie uznávajú v ostatných členských štátoch. Predpis, ktorým sa riadi uznanie rozvodu obsahuje aj ustanovenia o právomoci súdov.

Viac informácií o tejto téme môžete získať, ak kliknete na ikonu „Právne predpisy Spoločenstva“.

Kliknutím na ikonu „Medzinárodné právne predpisy“ môžete získať aj informácie o medzinárodných dohovoroch týkajúcich sa rozvodu.

Posledná úprava: 08-10-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo