Europeiska Kommissionen > ERN > Äktenskapsskillnad > Gemenskapsrätt

Senaste uppdatering: 11-07-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Äktenskapsskillnad - Gemenskapsrätt

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


Att skilja sig i Europa

Sedan den 1 mars 2001 har det blivit lättare att få en skilsmässodom från en medlemsstat erkänd i övriga medlemsstater.

Om två personer av olika nationalitet eller som inte längre bor i samma medlemsstat vill skilja sig, måste de veta vilket lands domstolar eller myndigheter de ska vända sig till.

Ministerrådet antog 2000 en förordning som anger:

 • vilken medlemsstats domstolar som är behöriga att döma till äktenskapsskillnad,
 • när en skilsmässodom från en medlemsstat ska erkännas av de övriga medlemsstaterna.

Förordningen gäller inte bara upplösning av äktenskap. Den gäller också avgöranden om föräldraansvar för makarnas gemensamma barn, om avgörandet meddelas samtidigt som skilsmässan. Du hittar information om detta under ämnesrubriken Föräldraansvar. Förordningen gäller däremot inte frågor om underhåll till make/maka och barn eller uppdelning av makarnas egendom.

Förordningen har ersatts av rådets förordning (EG) nr 2201/2003, som trädde i kraft den 1 mars 2005. Den nya förordningen innebär ingen ändring av bestämmelserna rörande äktenskapsmål och gäller skilsmässodomar som meddelats efter den dagen. Den gäller också avgöranden om hemskillnad och annullering av äktenskap.

Eftersom det är en förordning är den direkt tillämplig, vilket betyder att vem som helst kan åberopa den vid domstol.

Förordningen gäller inte Danmark.

Förordningen reglerar inte vilket lands lag domstolarna ska tillämpa. Ibland kan det nämligen vara så att domstolarna i en medlemsstat blir tvungna att tillämpa ett annat lands lag. Det beror på hur lagstiftningen ser ut i de olika medlemsstaterna.

Vill du veta mer om denna fråga? Klicka på medlemsstaternas flaggor.

Vilken domstol är behörig?

Behöriga att döma till äktenskapsskillnad är domstolarna i den medlemsstat

 • där makarna har hemvist,
 • där svaranden har hemvist,
 • där makarna senast hade hemvist om en av dem fortfarande är bosatt där,
 • där någon av makarna har hemvist (om ansökan är gemensam),
 • sökanden har hemvist (under vissa omständigheter), eller
 • där båda makarna är medborgare.

Makarna får inte välja en annan domstol än de som anges ovan.

Till börjanTill början

Om talan om äktenskapsskillnad väcks vid behöriga domstolar i flera medlemsstater av samma makar, ska den domstol där talan först väcktes döma i målet. Med andra ord förblir den första domstolen behörig även om talan väcks vid en andra domstol. Den andra domstolen måste avvisa målet, dvs. avstå från att döma i målet.

Erkännande av domar

 • En skilsmässodom från en medlemsstat ska erkännas automatiskt av de andra medlemsstaterna utan några som helst formaliteter.
 • Alla inblandade kan dock begära att domstolen inte ska erkänna skilsmässodomen. Så får ske till exempel om erkännandet uppenbart skulle strida mot grunderna för rättsordningen i den medlemsstat där domen görs gällande, om domen är oförenlig med en annan dom (under vissa omständigheter) eller om domen har meddelats mot en utebliven svarande och denne inte har delgivits stämningsansökan i tillräckligt god tid och på ett sådant sätt att han eller hon kunnat förbereda sitt svaromål.
 • Tack vare erkännandet av domar krävs det inte något komplicerat förfarande för att uppdatera folkbokföringen i en medlemsstat. Ansökan om uppdatering måste grundas på en skilsmässodom (eller dom om hemskillnad eller annullering av äktenskapet) som är slutgiltig och inte längre kan överklagas enligt lagen i den medlemsstaten.

Nytt förslag om tillämplig lag och domstols behörighet i äktenskapsmål

Referensdokument

 • Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2201/2003 om domstols behörighet och införande av bestämmelser om tillämplig lag i äktenskapsmål PDF File (PDF File 175 KB) (KOM/2006/399 slutlig) Konsekvensbedömning English PDF File (PDF File 456 KB) (SEK/2006/949)
 • Grönbok om tillämplig lag och behörig domstol i mål om äktenskapsskillnad KOM/2005/82 slutlig) Bilaga English PDF File (PDF File 194 KB) till grönboken
 • Rådets förordning (EG) nr 2116/2004 av den 2 december 2004 om ändring av förordning (EG) nr 2201/2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000 med avseende på fördrag med Heliga stolen
 • Praktisk handledning English PDF File (PDF File 291 KB) om tillämpningen av förordning (EG) nr 2201/2003
 • Rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000
 • Rådets förordning (EG) nr 1347/2000 av den 29 maj 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar för makars gemensamma barn

« Äktenskapsskillnad - Allmän information | Gemenskapsrätt - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 11-07-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket