Európska komisia > EJS > Rozvod > Právo spoločenstva

Posledná úprava: 11-07-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Rozvod - Právo spoločenstva

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


Rozvod v Európe

Od 1. marca 2001 sú súdne rozhodnutia o rozvode uznávané medzi členskými štátmi Európskej únie oveľa jednoduchším spôsobom.

Ak majú v úmysle požiadať o rozvod dve osoby, ktoré nie sú tej istej štátnej príslušnosti alebo už nemajú trvalé bydlisko v rovnakom členskom štáte, musia vedieť, na súdy alebo kompetentné orgány ktorej krajiny sa majú obrátiť.

V roku 2000 rada prijala nariadenie, ktoré stanovuje:

 • v ktorom členskom štáte majú súdy právomoc rozhodovať v rozvodovom konaní,
 • akým spôsobom je platnosť rozhodnutí o rozvode vynesených v jednom členskom štáte uznávaná orgánmi ostatných členských štátov.

Toto nariadenie sa týka nielen rozvodu manželstva, ale upravuje aj rozhodnutia v oblasti rodičovskej zodpovednosti oboch manželov za deti, ak boli prijaté súčasne s rozvodom. Podrobnejšie informácie k tejto téme nájdete na stránke „Rodičovská zodpovednosť“. Naopak, táto úprava nepojednáva o otázkach ako výživné alebo vyporiadanie majetku.

Toto nariadenie bolo nahradené nariadením Rady (ES) č. 2001/2003, ktoré vstúpilo do platnosti 1. marca 2005. Nové nariadenie nezmenilo pravidlá platné v manželských veciach a vzťahuje sa na rozhodnutia o rozvode prijaté po tomto termíne. Vzťahuje sa tiež na súdne rozhodnutia o rozluke a zrušení manželstva.

Keďže ide o nariadenie, jeho ustanovenia sú priamo uplatniteľné v členských štátoch, čo znamená, že každý občan Európskej únie sa môže pred súdom dovolávať ich uplatnenia.

Nariadenie sa neuplatňuje v Dánsku.

Nariadenie nestanovuje, ktorý vnútroštátny predpis majú súdy uplatňovať V niektorých prípadoch musia súdy jedného členského štátu uplatňovať právne predpisy iného členského štátu. Táto skutočnosť závisí od znenia národnej legislatívy každého členského štátu.

Podrobnejšie informácie k tejto téme získate, ak kliknete na vlajky príslušných členských štátov.

Ktoré súdy sú v týchto veciach kompetentné?

Právomoc na vynesenie rozsudku v rozvodovom konaní majú súdy členského štátu:

HoreHore

 • v ktorom majú manželia trvalé bydlisko;
 • v ktorom má odporca trvalé bydlisko;
 • v ktorom mali manželia posledné spoločné trvalé bydlisko, ak už nemajú trvalé bydlisko v tom istom členskom štáte, a ak tam i naďalej jeden z nich trvale býva;
 • v ktorom jeden alebo druhý z manželov trvale býva v prípade spoločného podania žiadosti o rozvod;
 • v ktorom má žalobca trvalé bydlisko, za určitých podmienok;
 • ktorého sú manželia občanmi.

Sporné strany nemajú možnosť zvoliť si iný súd než vyššie uvedené.

Ak bola žiadosť podaná v tej istej veci medzi tými istými spornými stranami na kompetentné súdy viacerých členských štátov, rozhodnutie v rozvodovom konaní bude vynesené súdom, ktorý dostal žiadosť ako prvý. Inými slovami, ak už bola podaná žiadosť na jeden súd, tento zostáva kompetentným pre vynesenie rozhodnutia aj v prípade, že bola neskôr podaná žiadosť i na iný súd. Ten musí, naopak, odmietnuť rozhodnúť vo veci.

Uznávanie súdnych rozhodnutí

 • Za normálnych okolností je rozhodnutie o rozvode, ktoré bolo vynesené v jednom členskom štáte, automaticky bez akéhokoľvek osobitného konania uznané v ostatných členských štátoch.
 • Každá zainteresovaná osoba však môže požiadať, aby sudca neuznal platnosť rozhodnutia o rozvode. Takýto postup môže napríklad nastať, ak uznanie je zjavne v rozpore s verejným poriadkom alebo, za určitých podmienok, ak je rozhodnutie v rozpore s iným súdnym rozhodnutím, alebo ak bolo rozhodnutie o uznaní prijaté v neprítomnosti a neprítomnej osobe nebola oznámená žiadosť o začatie konania v predpísanej lehote a takým spôsobom, aby si mohla pripraviť svoju obhajobu.
 • Vďaka uznávaniu súdnych rozhodnutí sa pre potreby aktualizácie zápisov do matriky členského štátu nevyžaduje žiadne osobitné konanie. O vykonanie týchto zápisov je nutné požiadať na základe rozhodnutia o rozvode (alebo o rozluke alebo zrušení manželstva), ktoré nadobudlo právoplatnosť a voči ktorému už nie je možné podať opravný prostriedok v zmysle legislatívy príslušného členského štátu.

Nový návrh nariadenia o rozhodnom práve a súdnej právomoci vo veciach rozvodu

Referenčné dokumenty

« Rozvod - Všeobecné informácie | Právo spoločenstva - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 11-07-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo