Europos Komisija > ETIT > Skyrybos > Bendrijos teisė

Naujausia redakcija: 11-07-2007
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Skyrybos - Bendrijos teisė

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


Išsituokti Europoje

Nuo 2001 m. kovo 1 d. vienoje valstybėje narėje priimti teismo sprendimai dėl santuokos nutraukimo lengviau pripažįstami kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse.

Jei du skirtingų tautybių arba skirtingose valstybėse narėse gyvenantys asmenys nori nutraukti santuoką, jie turi žinoti, į kokios valstybės teismus ar kompetentingas institucijas kreiptis.

2000 m. Taryba priėmė reglamentą, apibrėžiantį:

 • kokios valstybės narės teismai turi jurisdikciją santuokos nutraukimo bylose,
 • kaip teismo sprendimai, priimti vienoje valstybėje narėje, yra pripažįstami kitų valstybių narių institucijų.

Šis reglamentas nustato santuokos nutraukimo procedūrą. Jis taip pat reglamentuoja sprendimus, susijusius su tėvų pareigomis abiejų sutuoktinių vaikams, jei tie sprendimai priimti santuokos nutraukimo metu. Daugiau informacijos šiuo klausimu galima rasti temoje „Tėvų pareigos“. Tačiau šis reglamentas nesusijęs su tokiais klausimais kaip išlaikymas arba turto padalijimas.

Pirmiau minėtą reglamentą pakeitė 2005 m. kovo 1 d. įsigaliojęs Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2201/2003. Naujasis reglamentas nepakeitė su santuoka susijusių normų ir yra taikomas teismo sprendimams dėl santuokos nutraukimo, priimtiems po reglamento įsigaliojimo datos. Jis taip pat taikomas sprendimams dėl gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymo ir dėl santuokos pripažinimo negaliojančia. Tai yra reglamentas, todėl jo nuostatos taikomos tiesiogiai. Tai reiškia, kad kiekvienas gali jomis remtis teisme.

Šis reglamentas netaikomas Danijai.

Reglamentas nenustato, kokios valstybės narės nacionalinę teisę teismai turėtų taikyti. Kai kuriais atvejais vienos valstybės narės teismai turi taikyti kitos valstybės narės teisę. Tai priklauso nuo kiekvienos valstybės narės nacionalinės teisės.

Norėdami apie tai sužinoti daugiau spragtelėkite atitinkamų valstybių narių vėliavas.

Kokie teismai turi jurisdikciją?

Bylose, susijusiose su santuokos nutraukimu, jurisdikciją turi teismai, esantys valstybėje narėje:

 • kurioje yra nuolatinė sutuoktinių gyvenamoji vieta;
 • kurioje yra nuolatinė atsakovo gyvenamoji vieta;
 • kurioje buvo sutuoktinių paskutinė nuolatinė gyvenamoji vieta, jeigu vienas iš sutuoktinių joje tebegyvena;
 • kurioje yra vieno iš sutuoktinių nuolatinė gyvenamoji vieta, jeigu buvo paduotas bendras pareiškimas;
 • kurioje, esant tam tikroms sąlygoms, yra pareiškėjo nuolatinė gyvenamoji vieta;
 • kurios pilietybę turi abu sutuoktiniai.

Šalys negali pasirinkti kitų teismų, be pirmiau išvardytųjų.

viršųviršų

Jei tarp tų pačių šalių kelių valstybių narių teismuose iškeliamos bylos dėl santuokos nutraukimo, sprendimą priima tas teismas, kuriame byla buvo iškelta pirmiausia. Kitaip tariant, jei kokiame nors teisme yra iškelta byla, jis išlaiko jurisdikciją, net jei byla tarp tų pačių šalių vėliau iškeliama kitame teisme. Tačiau kiti teismai turi sustabdyti bylos nagrinėjimo procesą.

Sprendimų pripažinimas

 • Paprastai vienoje valstybėje narėje priimtas sprendimas dėl santuokos nutraukimo visose kitose valstybėse narėse pripažįstamas automatiškai, be atskiros procedūros.
 • Tačiau kiekvienas suinteresuotasis asmuo gali pateikti prašymą, kad teimas nepripažintų sprendimo dėl santuokos nutraukimo. Pavyzdžiui, tuo atveju, kai sprendimo pripažinimas akivaizdžiai prieštarauja viešajai tvarkai arba, esant tam tikroms aplinkybėms, kai sprendimas prieštarauja kitam sprendimui, arba kai sprendimas buvo pripažintas šaliai neatvykus į teismą, jeigu neatvykusiai šaliai dokumentas, kuriuo pradedamas procesas, įteikiamas netinkamu laiku ir dėl to šalis negalėjo tinkamai pasirengti gynybai.
 • Esant sprendimų pripažinimui, jokia speciali procedūra netaikoma atnaujinant civilinio statuso dokumentus kitoje valstybėje narėje. Prašymas turi būti pateiktas remiantis teismo sprendimu dėl santuokos nutraukimo (arba dėl gyvenimo skyrium, arba dėl santuokos pripažinimo negaliojančia), kuris yra galutinis ir negali būti apskųstas apeliacine tvarka pagal tos valstybės narės teisę.

Naujas pasiūlymas dėl taikytinos teisės ir jurisdikcijos santuokos nutraukimo bylose

Informaciniai dokumentai

« Skyrybos - Bendro pobūdžio informacija | Bendrijos teisė - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 11-07-2007

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė