Euroopan komissio > EOV > Avioero > Yhteisön oikeus

Uusin päivitys: 11-07-2007
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Avioero - Yhteisön oikeus

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Päivityksen jälkeen sivu on saatavilla Euroopan oikeusportaalissa.


Avioero Euroopassa

Avioerotuomioiden tunnustaminen Euroopan unionin jäsenvaltioiden kesken helpottui 1. maaliskuuta 2001.

Jos eri kansallisuutta olevat tai jo eri jäsenvaltioissa asuvat aviopuolisot haluavat avioeron, heidän on tiedettävä, minkä maan tuomioistuimilta tai toimivaltaisilta viranomaisilta sitä on haettava.

Neuvosto antoi vuonna 2000 asetuksen, jossa määritellään:

 • minkä jäsenvaltion tuomioistuimet ovat toimivaltaisia antamaan ratkaisun avioeromenettelyssä
 • milloin jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on tunnustettava toisessa jäsenvaltiossa annetut avioerotuomiot.

Asetuksen säännökset koskevat avioliiton purkamista. Asetus kattaa myös tuomiot yhteisten lasten huoltoa koskevissa asioissa, kunhan ne on annettu avioeroa koskeneen oikeudenkäynnin yhteydessä. Asiasta saa lisätietoja kohdasta "Lapsen huolto". Asetuksessa ei kuitenkaan käsitellä puolisolle maksettavaa elatusapua tai omaisuuden jakoa.

Edellä mainittu asetus on korvattu neuvoston asetuksella (EY) N:o 2201/2003, jota on sovellettu 1. maaliskuuta 2005 alkaen. Uudella asetuksella ei sinänsä muutettu avioliittoa koskevia sääntöjä, vaan sitä sovelletaan kyseisen päivämäärän jälkeen annettuihin avioerotuomioihin. Se koskee myös asumuseroon ja avioliiton pätemättömäksi julistamiseen johtaneita päätöksiä.

Asetuksen säännökset ovat suoraan sovellettavaa oikeutta, mikä tarkoittaa, että jokainen voi vedota niihin tuomioistuimessa.

Asetusta ei sovelleta Tanskassa.

Asetuksessa ei määritellä, minkä valtion lainsäädäntöä tuomioistuinten on sovellettava. Tietyissä tapauksissa tuomioistuimet joutuvat nimittäin soveltamaan toisen jäsenvaltion lainsäädäntöä. Tämä riippuu kunkin jäsenvaltion kansallisesta lainsäädännöstä.

Asiasta voi hakea lisätietoja napsauttamalla kyseisen jäsenvaltion lippua.

Mitkä tuomioistuimet ovat toimivaltaisia?

Puolisoiden avioeroa koskevassa asiassa toimivaltaisia ovat sen jäsenvaltion tuomioistuimet:

 • jonka alueella puolisoilla on asuinpaikka,
 • jonka alueella vastaajalla on asuinpaikka,
 • jonka alueella puolisoilla oli viimeinen yhteinen asuinpaikka, jos toinen puolisoista asuu siellä edelleen,
 • jonka alueella jommallakummalla puolisoista on asuinpaikka, jos puolisot jättävät yhteisen hakemuksen,
 • jonka alueella kantajalla on asuinpaikka, jos tietyt edellytykset täyttyvät,
 • jonka kansalaisia molemmat puolisot ovat.

Osapuolten on valittava jokin edellä mainituista tuomioistuimista.

Sivun alkuunSivun alkuun

Jos eri jäsenvaltioiden toimivaltaisissa tuomioistuimissa nostetaan samojen asianosaisten välillä samaa avioeroasiaa koskeva kanne, asiassa antaa ratkaisun se tuomioistuin, jossa kanne on ensin nostettu. Toisin sanoen ensimmäinen tuomioistuin on toimivaltainen, vaikka sama kanne nostettaisiin myöhemmin toisessa tuomioistuimessa. Sen tuomioistuimen, jossa kanne on myöhemmin nostettu, on jätettävä asia tutkimatta.

Tuomioiden tunnustaminen

 • Jäsenvaltiossa annettu avioerotuomio on tunnustettava toisessa jäsenvaltiossa vaatimatta minkään erityisen menettelyn noudattamista.
 • Jokainen, jonka etua avioerotuomion tunnustaminen koskee, voi kuitenkin pyytää, että tuomioistuin jättää sen tunnustamatta. Näin voidaan tehdä esimerkiksi silloin, jos tuomion tunnustaminen on selvästi vastoin jäsenvaltion oikeusjärjestystä, jos tuomio on tietyissä oloissa ristiriidassa toisen tuomion kanssa tai jos tunnustamista koskeva asia on käsitelty asianosaisen poissaollessa eikä hänelle ole annettu haastehakemusta tiedoksi sillä tavoin ja niin hyvissä ajoin, että hän olisi voinut valmistautua vastaamaan asiassa.
 • Tuomioiden tunnustamisen ansiosta siviilisäätyä koskevien jäsenvaltioiden rekistereiden päivittämiseksi toisessa jäsenvaltiossa ei vaadita mitään erityistä menettelyä. Päivitys on tehtävä sellaisen avioeroa (tai asumuseroa tai avioliiton pätemättömäksi julistamista) koskevan tuomion perusteella, johon kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan ei voida hakea muutosta.

Ehdotettu asetus sovellettavasta laista ja tuomioistuinten toimivallasta avioeroasioissa

Viiteasiakirjat

« Avioero - Yleistä | Yhteisön oikeus - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 11-07-2007

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta