Euroopa Komisjon > EGV > Abielulahutus > Ühenduse õigus

Viimati muudetud: 11-07-2007
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Abielulahutus - Ühenduse õigus

EJN logo

Käesolevat lehekülge ei eksisteeri enam. See on praegu ajakohastamisel ning selle võib hiljem leida Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist.


Abielu lahutamine Euroopas

Alates 1. märtsist 2001 on väljakuulutatud abielulahutuste tunnustamine Euroopa Liidu liikmesriikide vahel lihtsam.

Kui kaks erineva kodakondsusega isikut või isikut, kes ei ela enam ühes ja samas liikmesriigis, kavatsevad lahutada, peavad nad teadma, missuguse liikmesriigi kohtu või pädevate ametiasutuste poole neil tuleb pöörduda.

2000. aastal võttis nõukogu vastu määruse, milles on sätestatud:

 • missuguse liikmesriigi kohtualluvuses on abielulahutuse tegemine,
 • mis tingimustel liikmesriikide ametiasutused tunnustavad teises liikmesriigis tehtud otsuseid abielulahutuse kohta.

Kõnealuses määruses käsitletakse abielude lahutamist. Samuti käsitletakse selles otsuseid seoses vanemliku vastutusega abikaasade ühiste laste eest, kui kõnealune otsus on tehtud lahutusega samaaegselt. Täpsema teabe selle kohta leiate teema alt „Vanemlik vastutus“. Kõnealuses määruses ei käsitleta selliseid küsimusi nagu ülalpidamistoetused, või varade jagamine.

Kõnealune määrus asendati nõukogu määrusega (EÜ) 2201/2003, mis jõustus 1. märtsil 2005. Uue määrusega ei muudetud abieluasju käsitlevaid eeskirju ja seda kohaldatakse pärast 1. märtsi 2005 tehtud abielu lahutamise otsuste suhtes. Määrust kohaldatakse ka lahuselu ja abielu kehtetuks tunnistamise otsuste suhtes. Et tegemist on määrusega, on see vahetult kohaldatav, s.t igaüks võib sellele kohtus tugineda.

Määrus ei ole kohaldatav Taanis.

Määruses ei ole sätestatud, missuguse riigi seadust peavad kohtud kohaldama. Teatavatel juhtudel peavad ühe liikmesriigi kohtud kohaldama teise riigi seadusi. See sõltub iga liikmesriigi õigusest.

Selle küsimuse kohta lisateabe saamiseks klõpsake asjaomase liikmesriigi lipul.

Kohtualluvus

Abielulahutuse kohta otsuse tegemine on selle liikmesriigi kohtu alluvuses, kelle territooriumil:

 • on abikaasade alaline elukoht,
 • on kostja alaline elukoht,
 • oli abikaasade viimane alaline elukoht, kui üks neist veel elab seal, juhul kui abikaasade alaline elukoht ei ole enam samas liikmesriigis,
 • on ühise taotluse puhul ühe abikaasa alaline elukoht,
 • on teatavatel tingimustel hageja alaline elukoht,
 • kelle kodanikud mõlemad abikaasad on.

Pooled peavad valima eespool nimetatud kohtute vahel.

ÜlesÜles

Kui samad pooled pöörduvad seoses sama menetlusega mitme liikmesriigi pädevate ametiasutuste poole, kuulub abielulahutuse kohta otsuse tegemine selle kohtu alluvusse, kelle poole pöörduti esimesena. Ehk kui hagi esitatakse ühte kohtusse, jääb sama kohus pädevaks ka juhul, kui hiljem pöördutakse muu kohtu poole. Viimane peab seejuures otsuse tegemisest keelduma.

Kohtuotsuste tunnustamine

 • Tavaliselt tunnustatakse ühes liikmesriigis tehtud otsust abielulahutuse kohta automaatselt teistes liikmesriikides ilma, et selleks oleks vaja erimenetlust.
 • Huvitatud pool võib kohtunikult taotleda väljakuulutatud kohtuotsuse tunnustamata jätmist. Seda näiteks juhul, kui tunnustamine on selgelt vastuolus avaliku korraga, või teatavatel tingimustel, kui kohtuotsus on vastuolus teise kohtuotsusega või kui algatamist käsitlevat dokumenti ei ole kostjale edastatud küllalt aegsasti ja sellisel viisil, et ta oleks saanud end kaitsta.
 • Tänu kohtuotsuste tunnustamisele ei ole liikmesriigi perekonnaseisuaktide ajakohastamiseks vaja algatada ühtegi menetlust. Taotlus tuleb esitada väljakuulutatud abielulahutuse (või lahuselu või abielu kehtetuks tunnistamise) alusel, mis on lõplik ning mis ei kuulu kõnealuse liikmesriigi seaduse alusel edasikaebamisele.

Uus ettepanek kohaldatava õiguse ja kohtualluvuse kohta lahutusasjades

Allikad

« Abielulahutus - Üldteave | Ühenduse õigus - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 11-07-2007

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik