Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Διαζύγιο > Κοινοτικό δίκαιο

Τελευταία ενημέρωση: 11-07-2007
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Διαζύγιο - Κοινοτικό δίκαιο

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


Το διαζύγιο στην Ευρώπη

Από την 1η Μαρτίου 2001, η αναγνώριση των αποφάσεων διαζυγίου μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ευκολότερη.

Αν δύο άτομα, τα οποία είναι διαφορετικής υπηκοότητας ή τα οποία δεν κατοικούν πλέον στο ίδιο κράτος μέλος, επιθυμούν να διαζευχθούν, πρέπει να γνωρίζουν σε ποια δικαστήρια ή σε ποιες αρχές πρέπει να αποταθούν.

Το 2000, το Συμβούλιο εξέδωσε κανονισμό ο οποίος προσδιορίζει:

 • το κράτος μέλος του οποίου τα δικαστήρια έχουν διεθνή δικαιοδοσία για την εκδίκαση της υπόθεσης διαζυγίου,
 • τον τρόπο με τον οποίο οι αποφάσεις διαζυγίου που εκδίδονται σε ένα κράτος μέλος αναγνωρίζονται από τις αρχές των υπολοίπων κρατών μελών.

Ο συγκεκριμένος κανονισμός αφορά τη λύση του γάμου. Καλύπτει επίσης τις αποφάσεις περί γονικής μέριμνας των κοινών τέκνων, εφόσον οι αποφάσεις αυτές εκδίδονται ταυτόχρονα με το διαζύγιο. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα, επισκεφθείτε τη σελίδα «Γονική μέριμνα». Ο κανονισμός όμως δεν αφορά ζητήματα όπως η διατροφή ή η διανομή της περιουσίας.

Ο συγκεκριμένος κανονισμός αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου, ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Μαρτίου 2005. Ο νέος κανονισμός δεν τροποποιεί τους κανόνες που διέπουν τις γαμικές διαφορές και εφαρμόζεται στις αποφάσεις διαζυγίου που εκδίδονται μετά την ημερομηνία αυτή. Εφαρμόζεται επίσης στις αποφάσεις δικαστικού χωρισμού και ακύρωσης του γάμου.

Εφόσον πρόκειται για κανονισμό, οι διατάξεις του τυγχάνουν άμεσης εφαρμογής, πράγμα που σημαίνει ότι οποιοσδήποτε μπορεί να τις επικαλεστεί ενώπιον δικαστηρίου.

Ο κανονισμός αυτός δεν εφαρμόζεται στη Δανία.

Ο κανονισμός δεν προσδιορίζει ποιο εθνικό δίκαιο πρέπει να εφαρμόζουν τα δικαστήρια. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα δικαστήρια κράτους μέλους πρέπει να εφαρμόζουν τη νομοθεσία άλλου κράτους μέλους. Αυτό εξαρτάται από το εθνικό δίκαιο κάθε κράτους μέλους.

Για περισσότερες πληροφορίες, κλικάρετε στη σημαία του αντίστοιχου κράτους μέλους.

Ποια δικαστήρια έχουν διεθνή δικαιοδοσία για την εκδίκαση των υποθέσεων διαζυγίου;

Διεθνή δικαιοδοσία για την έκδοση απόφασης διαζυγίου έχουν τα δικαστήρια:

 • του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου βρίσκεται η συνήθης διαμονή των συζύγων·
 • του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου βρίσκεται η συνήθης διαμονή του εναγομένου·
 • σε περίπτωση που οι σύζυγοι δεν κατοικούν πλέον στο ίδιο κράτος μέλος, του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου βρίσκεται η τελευταία συνήθης διαμονή των συζύγων, στο μέτρο που ένας εξ αυτών συνεχίζει να διαμένει εκεί·
 • σε περίπτωση κοινής αιτήσεως, του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου βρίσκεται η συνήθης διαμονή ενός εκ των συζύγων·
 • υπό ορισμένες συνθήκες, του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου βρίσκεται η συνήθης διαμονή του ενάγοντος·
 • του κράτους μέλους της ιθαγένειας των συζύγων.

Οι διάδικοι δεν μπορούν να επιλέξουν άλλο δικαστήριο πέραν των προαναφερομένων.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Αν μια υπόθεση αχθεί ενώπιον των δικαστηρίων περισσοτέρων κρατών μελών, θεωρείται ότι διεθνή δικαιοδοσία έχει το δικαστήριο που επελήφθη πρώτο. Με άλλα λόγια, αν μια υπόθεση αχθεί ενώπιον συγκεκριμένου δικαστηρίου, το εν λόγω δικαστήριο παραμένει αρμόδιο ακόμα κι αν, στη συνέχεια, ασκηθεί αγωγή ενώπιον άλλου δικαστηρίου. Όμως το άλλο δικαστήριο οφείλει να κηρύξει εαυτό αναρμόδιο.

Η αναγνώριση των αποφάσεων

 • Απόφαση διαζυγίου που εκδίδεται σε κράτος μέλος αναγνωρίζεται αυτομάτως στα υπόλοιπα κράτη μέλη χωρίς να απαιτείται κάποια ιδιαίτερη διαδικασία.
 • Ωστόσο, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο να μην αναγνωριστεί η απόφαση διαζυγίου λόγω του ότι, για παράδειγμα, η αναγνώριση αντίκειται προδήλως στη δημόσια τάξη ή, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, αν η απόφαση είναι ασυμβίβαστη με άλλη απόφαση, ή τέλος αν το εισαγωγικό δικόγραφο της δίκης δεν έχει επιδοθεί ή κοινοποιηθεί στον ερημοδικήσαντα εναγόμενο εγκαίρως και κατά τρόπον ώστε να μπορεί να αμυνθεί.
 • Χάρη στην αναγνώριση των αποφάσεων διαζυγίου, δεν απαιτείται καμία ιδιαίτερη διαδικασία για την ενημέρωση των ληξιαρχικών βιβλίων σε άλλο κράτος μέλος. Η αίτηση ενημέρωσης πρέπει να υποβάλλεται με βάση τελεσίδικη απόφαση διαζυγίου (ή δικαστικού χωρισμού ή ακύρωσης του γάμου) που δεν υπόκειται πλέον σε ένδικα μέσα σύμφωνα με τη νομοθεσία του εν λόγω κράτους μέλους.

Νέα πρόταση για το εφαρμοστέο δίκαιο και τη διεθνή δικαιοδοσία σε υποθέσεις διαζυγίου

Έγγραφα αναφοράς

« Διαζύγιο - Γενικές Πληροφορίες | Κοινοτικό δίκαιο - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 11-07-2007

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο