Európska komisia > EJS > Odškodnenie obetí trestných činov > Švédsko

Posledná úprava: 31-08-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Odškodnenie obetí trestných činov - Švédsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Odškodnenie vo forme náhrady škody od páchateľa. 1.
1.1. Za akých okolností môžem predložiť nárok na náhradu škody začatím trestného stíhania proti páchateľovi? 1.1.
1.2. Kedy mám predložiť nárok?? 1.2.
1.3. Ako mám predložiť nárok a komu? 1.3.
1.4. Ako mám prezentovať môj nárok (uviesť celkovú sumu a/alebo špecifikovať rôzne náhrady škody)? 1.4.
1.5. Môžem dostať právnu pomoc tak pred súdnym konaním, ako aj po ňom? 1.5.
1.6. Aký dôkaz budem musieť predložiť na podporenie môjho nároku? 1.6.
1.7. Ak súd potvrdí môj nárok, môžem ako obeť trestného činu dostať osobitnú pomoc na vymáhanie dlhu od páchateľa? 1.7.
2. Odškodnenie od vlády alebo vládneho orgánu. 2.
2.1. Je možné dostať odškodnenie od vlády alebo vládneho orgánu? 2.1.
2.2. Je táto možnosť obmedzená na obete trestných činov, ktoré boli podrobené osobitnému druhu trestnej činnosti? 2.2.
2.3. Je táto možnosť obmedzená na obete trestných činov, ktoré utrpeli osobitné druhy škody? 2.3.
2.4. Môžu dostať odškodnenie príbuzní alebo spriaznené osoby obete trestného činu, ktorá zomrela v dôsledku tohto trestného činu? 2.4.
2.5. Je možnosť dostať odškodnenie obmedzená na osoby určitej štátnej príslušnosti alebo na osoby, ktoré žijú v určitej oblasti? 2.5.
2.6. Môžem žiadať odškodnenie od Švédska, ak bol trestný čin spáchaný v inej krajine? Ak áno, za akých okolností? 2.6.
2.7. Je nevyhnutné, aby som ohlásil trestný čin polícii? 2.7.
2.8. Musím čakať na výsledok policajného vyšetrovania alebo trestného konania skôr, ako požiadam? 2.8.
2.9. Ak je páchateľ zistený, je nevyhnutné najprv sa pokúsiť získať odškodnenie od páchateľa? 2.9.
2.10. Ak páchateľ nie je zistený alebo uznaný vinným, je možné dostať odškodnenie? Ak je to tak, aký dôkaz musím priložiť k mojej žiadosti? 2.10.
2.11. Existuje nejaká lehota, v rámci ktorej musím podať žiadosť? 2.11.
2.12. Za aké škody môžem dostať odškodnenie? 2.12.
2.13. Ako sa vypočíta odškodnenie? 2.13.
2.14. Existuje minimálna a/alebo maximálna suma, ktorá môže byť vyplatená? 2.14.
2.15. Bude odškodnenie, ktoré dostanem, alebo môžem dostať za tú istú škodu, ale z iných zdrojov (napr. z poistenia), odpočítané od štátneho odškodnenia? 2.15.
2.16. Existujú nejaké ďalšie kritériá, ktoré by mohli ovplyvniť možnosť dostať odškodnenie alebo výpočet odškodnenia, napr. moje správanie sa v súvislosti s udalosťou, ktorá spôsobila škodu? 2.16.
2.17. Môžem dostať odškodnenie v predstihu? 2.17.
2.18. Kde môžem dostať potrebné dokumenty k žiadosti a ďalšie informácie o tom, ako mám podať žiadosť? Existuje nejaká špeciálna linka pomoci alebo internetová stránka, ktorú môžem použiť? 2.18.
2.19. Môžem dostať právnu pomoc na podanie žiadosti? 2.19.
2.20. Kam mám poslať žiadosť? 2.20.
2.21. Existujú nejaké ďalšie organizácie, ktoré pomáhajú obetiam trestných činov a ktoré môžu poskytnúť viac informácií? 2.21.

 

1. Odškodnenie vo forme náhrady škody od páchateľa.

1.1. Za akých okolností môžem predložiť nárok na náhradu škody začatím trestného stíhania proti páchateľovi?

Nárok na náhradu škody spôsobenú trestným činom možno predložiť v súvislosti so vznesením trestného obvinenia. Ak to súd bude považovať za náležité, nárok na náhradu škody sa bude prerokúvať v súvislosti s trestným prípadom.

1.2. Kedy mám predložiť nárok??

Nárok sa má podľa možnosti predložiť čo najskôr počas predbežného vyšetrovania, pretože prokurátor má vo väčšine prípadov povinnosť podať žalobu o náhradu škody v súvislosti so vznesením trestného obvinenia. (Ak prokurátor alebo hlavný predstaviteľ predbežného trestného vyšetrovania zistí, že žiadosť o náhradu škody by mohla byť opodstatnená v dôsledku trestného činu, je povinný(-á) včas informovať o tom poškodenú stranu pred začatím trestného konania.)

1.3. Ako mám predložiť nárok a komu?

Nároky na náhradu škody sa predkladajú písomne prokurátorovi, alebo súdu, ak sa trestné konanie už začalo.

1.4. Ako mám prezentovať môj nárok (uviesť celkovú sumu a/alebo špecifikovať rôzne náhrady škody)?

Mali by ste, podľa možnosti, špecifikovať rôzne škody.

1.5. Môžem dostať právnu pomoc tak pred súdnym konaním, ako aj po ňom?

Áno, môžete, ak sú splnené všeobecné podmienky pre právnu pomoc. Na druhej strane, ak máte alebo by ste mali mať poistenie súdnych trov, v takom prípade nemôžete dostať právnu pomoc. Za určitých okolností vám môže súd prideliť pomocníka žalujúcej strany, ktorý vám pomôže podniknúť kroky na získanie náhrady škody.

HoreHore

1.6. Aký dôkaz budem musieť predložiť na podporenie môjho nároku?

Ak máte napríklad lekársky posudok vzťahujúci sa na poranenia, potvrdenky o výdavkoch atď., tieto doklady sa majú spravidla priložiť k nároku. Nie je však možné uviesť, aké dôkazy sa vyžadujú vo všeobecnosti.

1.7. Ak súd potvrdí môj nárok, môžem ako obeť trestného činu dostať osobitnú pomoc na vymáhanie dlhu od páchateľa?

Keď súdny výnos nadobudne účinnosť, súd ho pošle Úradu pre vykonanie rozsudku. Tento úrad sa vás potom listom opýta, či by ste chceli dostať pomoc pri inkasovaní dlhu. V prípade vašej kladnej odpovede Úrad pre vykonanie rozsudku nadviaže kontakt s páchateľom a pomôže vám zinkasovať dlh. To znamená, že nemusíte prísť do kontaktu s páchateľom.

2. Odškodnenie od vlády alebo vládneho orgánu.

2.1. Je možné dostať odškodnenie od vlády alebo vládneho orgánu?

Je možné dosať od vlády takzvané odškodnenie za trestný čin. Nároky na takéto odškodnenie určuje Úrad pre odškodňovanie a podporu obetí trestnej činnosti.

2.2. Je táto možnosť obmedzená na obete trestných činov, ktoré boli podrobené osobitnému druhu trestnej činnosti?

Nie

2.3. Je táto možnosť obmedzená na obete trestných činov, ktoré utrpeli osobitné druhy škody?

Nie

HoreHore

2.4. Môžu dostať odškodnenie príbuzní alebo spriaznené osoby obete trestného činu, ktorá zomrela v dôsledku tohto trestného činu?

Áno, odškodnenie sa vypláca za osobnú ujmu v dôsledku úmrtia, ktorá postihla niektorú konkrétnu osobu blízku zosnulému. Náhrada za stratu výživného sa má vyplatiť pozostalým, ktorí sú, v súlade so zákonom, oprávnení na výživné od zosnulej osoby alebo od nej nejakým iným spôsobom závisia pre svoju podporu, ak sa výživné vyplácalo v čase úmrtia, alebo, ak možno predpokladať, že výživné by sa malo vyplatiť krátko po úmrtí.

2.5. Je možnosť dostať odškodnenie obmedzená na osoby určitej štátnej príslušnosti alebo na osoby, ktoré žijú v určitej oblasti?

Nie, možnosť dostať odškodnenie existuje iba v prípade, ak bol trestný čin spáchaný vo Švédsku. V prípade osobnej ujmy a ublížení na zdraví (porovnaj s bodom 2. 12), táto možnosť existuje aj vtedy, ak bol trestný čin spáchaný proti osobe žijúcej vo Švédsku.

2.6. Môžem žiadať odškodnenie od Švédska, ak bol trestný čin spáchaný v inej krajine? Ak áno, za akých okolností?

Áno, ak ste v čase spáchania trestného činu žili vo Švédsku (porovnaj s bodom 2. 5).

2.7. Je nevyhnutné, aby som ohlásil trestný čin polícii?

Žiadosť sa bude skúmať, iba ak bol trestný čin ohlásený prokuratúre alebo policajnému orgánu, alebo ak môže žiadateľ preukázať presvedčivý dôvod, prečo trestný čin neohlásil.

HoreHore

2.8. Musím čakať na výsledok policajného vyšetrovania alebo trestného konania skôr, ako požiadam?

Áno, v prevažnej väčšine prípadov.

2.9. Ak je páchateľ zistený, je nevyhnutné najprv sa pokúsiť získať odškodnenie od páchateľa?

V zásade nemáte žiadnu povinnosť podať žalobu o náhradu škody proti strane, ktorá škodu spôsobila. No ak sa žaloba o náhradu škody podala, v praxi sa vyžaduje, aby o nej súd rozhodol neodvolateľným rozsudkom a aby ste sa pokúsili dostať odškodnenie od páchateľa. Za všetkých okolností musíte byť schopný preukázať, že páchateľ nie je schopný nahradiť škodu.

2.10. Ak páchateľ nie je zistený alebo uznaný vinným, je možné dostať odškodnenie? Ak je to tak, aký dôkaz musím priložiť k mojej žiadosti?

Áno, je možné dostať odškodnenie, aj keď páchateľ nie je zistený alebo uznaný vinným. Musíte však predložiť správy, ktoré preukazujú, že ste boli obeťou trestného činu, napr. záznamy z policajného vyšetrovania alebo lekársky posudok.

2.11. Existuje nejaká lehota, v rámci ktorej musím podať žiadosť?

Ak sa začalo trestné konanie, žiadosť o odškodnenie za ujmu spôsobenú trestným činom sa má podať do dvoch rokov od dátumu, ku ktorému rozsudok alebo konečné rozhodnutie nadobudli účinnosť. Ak sa trestné konanie nezačalo, ale predbežné vyšetrovanie bolo iniciované, žiadosť sa má podať do dvoch rokov od dátumu, ku ktorému bolo predbežné vyšetrovanie uzavreté alebo ukončené. Ináč sa má žiadosť podať do dvoch rokov od spáchania trestného činu.

HoreHore

Ak existujú mimoriadne dôvody, bude sa žiadosť skúmať aj v prípade, že bola obdržaná príliš neskoro?

2.12. Za aké škody môžem dostať odškodnenie?

Odškodnenie za ujmu spôsobenú trestným činom sa vypláca za osobnú ujmu. Stavy tak fyzickej, ako aj duševnej poruchy sa považujú za osobnú ujmu. Na to, aby sa duševné poruchy považovali za osobnú ujmu, sa vyžaduje existencia dopadu, ktorý možno preukázať lekársky. Škoda na ošatení, okuliaroch a podobných predmetoch, ktoré poškodená strana nosila v čase spôsobenia ujmy, sa tiež odškodňuje ako osobná ujma.

Ak niektorá osoba vážne ublížila na zdraví inej osobe trestným činom, ktorý je spojený s útokom na osobnú slobodu a pokoj tejto inej osoby, odškodnenie sa vyplatí za škodu, ktorú toto ublíženie na zdraví spôsobuje. Príklady trestných činov, ktoré obvykle poskytujú nárok na odškodnenie za ublíženie na zdraví, sú pokus o vraždu a iné trestné činy proti životu a zdraviu, ako aj znásilnenie a iné sexuálne trestné činy.

Odškodnenie za materiálnu škodu a priamu ekonomickú stratu sa vypláca len v obmedzenom rozsahu, napríklad, ak trestný čin spáchala osoba, ktorá bola väzňom vo väzenskom zariadení, ak schopnosť poškodenej strany financovať svoje životné potreby bola touto škodou vážne ohrozená, alebo ak sa odškodnenie inak javí ako obzvlášť dôležité.

2.13. Ako sa vypočíta odškodnenie?

Odškodnenie sa v zásade vypočíta v súlade so zákonom o náhrade škody (1972:207). To okrem iného znamená, že v prípade osobnej ujmy môžete dostať odškodnenie za

HoreHore

 1. náklady na lekársku starostlivosť a iné osobné náklady, vrátane primeraného odškodnenia pre osobu, ktorá je vám obzvlášť blízka,
 2. ušlý príjem,
 3. fyzické a duševné utrpenie dočasného charakteru (bolesť a trápenie) alebo trvalého charakteru (invalidita a trvalé zohyzdenie) a osobitné obtiaže v dôsledku utrpenej ujmy.

Odškodnenie za ušlý príjem sa rovná rozdielu medzi príjmom, ktorý by poškodená strana bola schopná zarobiť, keby nebola utrpela ujmu, a príjmom, ktorý by napriek ujme mala dosiahnuť, alebo ktorý by predpokladane mohla dosiahnuť z práce, ktorá zodpovedá jej silám a zručnostiam, a ktorý by sa od nej mohol odôvodnene požadovať s prihliadnutím na predchádzajúcu odbornú prípravu a činnosť, rekvalifikáciu a ďalšie podobné opatrenia, ako aj na vek, vzťahy v domácnosti a podobné okolnosti.

Odškodnenie za ublíženie na zdraví sa určuje v súlade s tým, čo je odôvodnené vzhľadom na charakter a trvanie udalosti. Treba prihliadať na to, či konanie

 1. obsahovalo ponižujúce a zahanbujúce prvky,
 2. mohlo veľmi pravdepodobne vyvolať vážne obavy o život alebo zdravie,
 3. bolo namierené proti osobe s obzvláštnymi ťažkosťami pri bránení svojej osobnej nedotknuteľnosti,
 4. zahŕňalo zneužitie stavu závislosti alebo postoja dôvery, alebo
 5. mohlo veľmi pravdepodobne upútať pozornosť verejnosti.

Náhrada za materiálne škody zahŕňa odškodnenie za

 1. hodnotu veci alebo náklady na opravu alebo zníženie hodnoty,
 2. iné náklady spôsobené škodou,
 3. ušlý príjem alebo narušenie podnikateľskej činnosti.
2.14. Existuje minimálna a/alebo maximálna suma, ktorá môže byť vyplatená?

Ak je celková výška odškodnenia po odrátaní mimoriadnych položiek menšia ako 10 SEK, nevyplatí sa žiadne odškodnenie. Mimoriadna položka je v súčasnosti 1 200 SEK.

HoreHore

Odškodnenie za osobnú ujmu, ktoré je stanovené vo forme jednorázových platieb, sa vyplatí maximálne vo výške dvadsaťnásobku základnej cenovej jednotky, ktorá sa použije, keď sa odškodnenie určuje v súlade so Zákonom o sociálnom poistení (1968:381). Odškodnenie, ktoré je stanovené vo forme ročnej splátky, sa vypláca každý rok maximálne vo výške trojnásobku základnej cenovej jednotky, ktorá sa použije pri určení odškodnenia. Odškodnenie za ublíženie na zdraví alebo materiálnu škodu a priamu ekonomickú stratu sa vypláca maximálne vo výške desaťnásobku základnej cenovej jednotky, ktorá sa použije pri určení odškodnenia. Výška základnej ceny pre rok 2003 je 38 600 SEK.

2.15. Bude odškodnenie, ktoré dostanem, alebo môžem dostať za tú istú škodu, ale z iných zdrojov (napr. z poistenia), odpočítané od štátneho odškodnenia?

Pri určovaní odškodnenia za osobnú ujmu sa potom, okrem škôd, odpočíta iné poistenie, na ktoré je poškodená strana oprávnená v súvislosti s nárokom a ktoré nebolo odpočítané počas výpočtu náhrady škody. Toto odrátanie sa však vykoná v rozsahu, v akom odškodnenie zodpovedá úsporám na strane poškodenej strany.

Pri určovaní odškodnenia za ublíženie na zdraví alebo materiálnu škodu alebo priamu ekonomickú stratu sa, okrem škôd, odpočíta iné poistenie, na ktoré je poškodená strana oprávnená v dôsledku škody.

Pri určovaní odškodnenia za škodu na majetku, ktorý nebol poistený proti poškodeniu majetku a o ktorom sa musí predpokladať, že poškodená strana bola nútená zrieknuť sa poistenia kvôli rozsahu svojho majetku a rozloženia rizika vo svojej podnikateľskej činnosti, odpočíta sa poistné odškodnenie, ktoré by bolo splatné, keby bolo poistenie existovalo. Pri určovaní odškodnenia za škodu na majetku, ktorý v súlade s dohodou mal byť poistený proti riziku poškodenia, ale ktorý poškodená strana opomenula poistiť, odpočíta sa poistné odškodnenie, ktoré by bolo splatné, keby bolo poistenie existovalo.

HoreHore

2.16. Existujú nejaké ďalšie kritériá, ktoré by mohli ovplyvniť možnosť dostať odškodnenie alebo výpočet odškodnenia, napr. moje správanie sa v súvislosti s udalosťou, ktorá spôsobila škodu?

Odškodnenie za osobnú ujmu môže byť upravené, ak sama poškodená osoba úmyselne alebo z veľkej nedbanlivosti prispela k ujme. Odškodnenie pre vodičov motorových vozidiel, ktorí sa previnili riadením vozidla v stave opilosti alebo v stave vysokej opilosti, môže tiež byť upravené, ak vodič prispel k ujme svojou neopatrnosťou. Ak osobná ujma viedla k úmrtiu, odškodnenie pre príbuzné osoby môže byť takisto upravené, ak zosnulá osoba úmyselne prispela k úmrtiu.

Odškodnenie za materiálnu škodu alebo priamu ekonomickú stratu môže byť upravené, ak poškodená strana svojou nedbanlivosťou prispela ku škode.

Odškodnenie môže byť aj znížené alebo sa nemusí vyplatiť, ak je pravdepodobné, že poškodená strana, alebo zosnulá osoba, ak ujma viedla k úmrtiu, úmyselne alebo z nedbanlivosti v čase spáchania trestného činu zvýšila riziko ujmy svojím správaním sa alebo iným spôsobom. V prípade materiálnej škody alebo priamej ekonomickej straty môže byť odškodnenie znížené alebo sa nemusí vyplatiť aj v prípade, ak je pravdepodobné, že poškodená strana zvýšila riziko poškodenia tým, že úmyselne alebo z nedbanlivosti neprijala obvyklé bezpečnostné opatrenia.

2.17. Môžem dostať odškodnenie v predstihu?

Ak vyšetrovanie týkajúce sa niektorých škôd trvá dlhý čas, napr. v dôsledku prebiehajúceho lekárskeho vyšetrenia, odškodnenie za iné objasnené škody možno v niektorých prípadoch vyplatiť v predstihu.

HoreHore

2.18. Kde môžem dostať potrebné dokumenty k žiadosti a ďalšie informácie o tom, ako mám podať žiadosť? Existuje nejaká špeciálna linka pomoci alebo internetová stránka, ktorú môžem použiť?

Informácie možno získať od

Úradu pre odškodňovanie a podporu obetí trestnej činnosti, Box 470, S 901 09 UMEÅ

Telefón: + 46 90 57 10, Fax: + 46 90 17 83 53

E-mail: registrator@brottsoffermyndigheten.se

Informácie sú k dispozícii na internetovej stránke Úradu pre odškodňovanie a podporu obetí trestnej činnosti Deutsch - English - español - français - suomi - svenska

HoreHore

2.19. Môžem dostať právnu pomoc na podanie žiadosti?

V prevažnej väčšine prípadov môžete podať žiadosť sám a pomoc, ktorú potrebujete, môžete dosať od Úradu pre odškodňovanie a podporu obetí trestnej činnosti. Náklady na pomoc alebo správy v prípadoch ujmy spôsobenej trestnou činnosťou môžu byť uhradené z verejných fondov, ak existujú osobitné dôvody s prihliadnutím na finančnú situáciu žiadateľa a ďalšie okolnosti.

2.20. Kam mám poslať žiadosť?

Úradu pre odškodňovanie a podporu obetí trestnej činnosti.

2.21. Existujú nejaké ďalšie organizácie, ktoré pomáhajú obetiam trestných činov a ktoré môžu poskytnúť viac informácií?
 • Národná federácia centier pre obete trestnej činnosti svenska

  Box 11014, S 100 61 STOCKHOLM

  Tel.: + 46 200-212019

  telefoncentralen@boj.se ; boj.riks@boj.se

 • Národná organizácia útulkov pre ženy a útulkov pre mladé ženy vo Švédsku, ROKS svenska

  Box 19517, S 104 32 STOCKHOLM

  Tel: + 46 8 442 99 30

  info@roks.se

 • Švédske združenie útulkov pre ženy

  Bondegatan 40, S 116 33 STOCKHOLM

  Tel.: + 46 8 642 64 01

« Odškodnenie obetí trestných činov - Všeobecné informácie | Švédsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 31-08-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo