Evropská komise > ESS > Odškodnění obětí trestných činů > Švédsko

Poslední aktualizace: 22-09-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Odškodnění obětí trestných činů - Švédsko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Náhrada ve formě odškodnění od pachatele. 1.
1.1. Za jakých podmínek mohu požádat o odškodnění zahájením trestního řízení proti pachateli? 1.1.
1.2. Kdy bych měl uplatnit nárok? 1.2.
1.3. Jak bych měl uplatnit nárok a ke komu? 1.3.
1.4. Jak bych měl předložit svůj nárok (uvést celkovou částku a/nebo vyčíslit jednotlivé škody)? 1.4.
1.5. Mohu obdržet právní pomoc před i po soudním řízení? 1.5.
1.6. Jaké důkazy budu muset předložit pro zdůvodnění svého nároku? 1.6.
1.7. Pokud mi soud nárok přizná, mohu dostat nějakou zvláštní pomoc jako oběť trestného činu pro získání dluhu od pachatele? 1.7.
2. Náhrada od vlády nebo vládního orgánu. 2.
2.1. Je možné obdržet náhradu od vlády nebo vládního orgánu? 2.1.
2.2. Je tato možnost omezena na osoby, které se staly obětí určitých typů trestných činů? 2.2.
2.3. Je tato možnost omezena na oběti trestných činů, které utrpěly určité typy poškození? 2.3.
2.4. Mohou příbuzní nebo jiné příbuzné strany oběti, která zemřela v důsledku trestného činu, získat náhradu? 2.4.
2.5. Je možnost získání náhrady omezena na osoby určité státní příslušnosti nebo osoby, které žijí v určité oblasti? 2.5.
2.6. Mohu požádat o náhradu od Švédska, jestliže byl trestný čin spáchán v jiné zemi? Pokud ano, za jakých okolností? 2.6.
2.7. Je nezbytné, aby byl trestný čin oznámen policii? 2.7.
2.8. Musím vyčkat na výsledek policejního šetření nebo trestního řízení před tím, než mohu požádat? 2.8.
2.9. Jestliže je pachatel zjištěn, je nezbytné se nejdříve pokusit získat náhradu od pachatele? 2.9.
2.10. Jestliže pachatel nebyl zjištěn nebo odsouzen, je přesto možné získat náhradu? Pokud ano, jaké důkazy bych měl připojit ke své žádosti? 2.10.
2.11. Existuje časová hranice, do které musím podat žádost? 2.11.
2.12. Za jaké škody mohu obdržet náhradu? 2.12.
2.13. Jak bude náhrada vypočtena? 2.13.
2.14. Existuje minimální a/nebo maximální částka, která může být vyplacena? 2.14.
2.15. Bude náhrada, kterou obdržím nebo mohu obdržet za stejné škody, ale z jiných zdrojů (jako pojištění), odečtena od náhrady od státu? 2.15.
2.16. Existují nějaká jiná kritéria, která mohou ovlivnit moji možnost obdržet náhradu nebo výpočet náhrady, např. moje vlastní chování ve spojení s událostí, která způsobila škodu? 2.16.
2.17. Mohu dostat náhradu předem? 2.17.
2.18. Kde mohu dostat nezbytné žádosti a další informace o tom, jak požádat? Existuje nějaká zvláštní linka pomoci nebo internetové stránky, které mohu využít? 2.18.
2.19. Mohu dostat právní pomoc na vytvoření žádosti? 2.19.
2.20. Kam pošlu žádost? 2.20.
2.21. Existují jiné organizace, které poskytují podporu obětem trestných činů a které mohou poskytnout další informace? 2.21.

 

1. Náhrada ve formě odškodnění od pachatele.

1.1. Za jakých podmínek mohu požádat o odškodnění zahájením trestního řízení proti pachateli?

Nárok na odškodnění v důsledku trestného činu lze podat ve spojení s předložením obvinění. Pokud to soud bude považovat za vhodné, nárok na odškodnění bude projednáván ve spojení se soudním případem.

1.2. Kdy bych měl uplatnit nárok?

Pokud je to možné, nárok by měl být uplatněn co nejdříve v průběhu předběžného šetření, protože státní zástupce má ve většině případů povinnost zahájit řízení o odškodnění ve spojení se předložením obvinění. (Jestliže státní zástupce nebo vedoucí předběžného trestního šetření zjistí, že požadavek na odškodnění by mohl být odůvodněn v důsledku trestného činu, musí o tom informovat poškozenou stranu dostatečně před trestním stíháním.)

1.3. Jak bych měl uplatnit nárok a ke komu?

Nároky na odškodné by měly být předloženy v písemné formě státnímu zástupci nebo soudu, jakmile začalo trestní stíhání.

1.4. Jak bych měl předložit svůj nárok (uvést celkovou částku a/nebo vyčíslit jednotlivé škody)?

Pokud je to možné, měli byste uvést různé škody.

1.5. Mohu obdržet právní pomoc před i po soudním řízení?

Ano, můžete, jestliže jsou splněny obecné podmínky pro právní pomoc. Pokud máte nebo byste měli mít pojištění právních výloh, pak na druhé straně nemůžete obdržet právní pomoc. Za určitých podmínek můžete obdržet pomoc od asistenta žalobce, který vám pomůže podat žalobu pro získání odškodného.

NahoruNahoru

1.6. Jaké důkazy budu muset předložit pro zdůvodnění svého nároku?

Pokud máte například lékařské potvrzení o úrazech, stvrzenky výdajů atd., pak byste je měli zpravidla připojit k nároku. Není však možné obecně stanovit, jaké důkazy jsou potřeba.

1.7. Pokud mi soud nárok přizná, mohu dostat nějakou zvláštní pomoc jako oběť trestného činu pro získání dluhu od pachatele?

Když soudní rozhodnutí nabylo účinnosti, soud ho zašle Službě pro vynucení. Služba pro vynucení vám zašle písemný dotaz, zda byste chtěli pomoci s výběrem dluhu. Pokud odpovíte, že ano, Služba pro vynucení se spojí s pachatelem a pomůže vám od něj získat dluh. Proto nemusíte navazovat styk s pachatelem.

2. Náhrada od vlády nebo vládního orgánu.

2.1. Je možné obdržet náhradu od vlády nebo vládního orgánu?

Je možné obdržet takzvanou trestní náhradu od vlády. Nároky na takovou náhradu rozhoduje Úřad pro náhrady a podporu obětem trestných činů .

2.2. Je tato možnost omezena na osoby, které se staly obětí určitých typů trestných činů?

Ne

2.3. Je tato možnost omezena na oběti trestných činů, které utrpěly určité typy poškození?

Ne

2.4. Mohou příbuzní nebo jiné příbuzné strany oběti, která zemřela v důsledku trestného činu, získat náhradu?

Ano, náhrada je vyplácena za zranění vedoucí ke smrti, která postihne osobu zvláště blízkou zesnulému. Náhrada za ztrátu výživného se vyplácí přeživším osobám, které podle zákona mají právo na výživné od zesnulého nebo jsou na něm jinak závislé z hlediska podpory, jestliže bylo výživné vypláceno v době úmrtí nebo lze předpokládat, že by bylo výživné vypláceno krátce po něm.

NahoruNahoru

2.5. Je možnost získání náhrady omezena na osoby určité státní příslušnosti nebo osoby, které žijí v určité oblasti?

Ne, možnost získání náhrady existuje pouze, jestliže byl trestný čin spáchán ve Švédsku. V případě zranění osoby a narušení (srovnejte bod 2. 12) tato možnost také existuje, jestliže byl trestný čin spáchán v zahraničí na osobě, která žije ve Švédsku.

2.6. Mohu požádat o náhradu od Švédska, jestliže byl trestný čin spáchán v jiné zemi? Pokud ano, za jakých okolností?

Ano, pokud jste žili ve Švédsku v době trestného činu (srovnejte bod 2. 5).

2.7. Je nezbytné, aby byl trestný čin oznámen policii?

Žádost bude zkoumána pouze, jestliže byl trestný čin oznámen státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu nebo jestliže žadatel může poskytnout platné zdůvodnění pro neoznámení.

2.8. Musím vyčkat na výsledek policejního šetření nebo trestního řízení před tím, než mohu požádat?

Ve většině případů ano.

2.9. Jestliže je pachatel zjištěn, je nezbytné se nejdříve pokusit získat náhradu od pachatele?

V zásadě nemáte žádnou povinnost podávat žalobu pro získání odškodnění proti straně, která způsobila škody. Pokud však byla zahájena žaloba pro získání odškodnění, v praxi se požaduje, aby byla projednávána prostřednictvím rozhodnutí, proti kterému se nelze odvolat, a abyste se pokusili získat odškodnění od pachatele. Za všech okolností musíte být schopni ukázat, že pachatel není schopen škodu nahradit.

NahoruNahoru

2.10. Jestliže pachatel nebyl zjištěn nebo odsouzen, je přesto možné získat náhradu? Pokud ano, jaké důkazy bych měl připojit ke své žádosti?

Ano, je možné získat náhradu, i když pachatel nebyl zjištěn nebo odsouzen. Musíte však předložit oznámení, které uvádí, že jste se stali obětí trestného činu, např. poznámky policejního šetření nebo lékařské potvrzení.

2.11. Existuje časová hranice, do které musím podat žádost?

Jestliže bylo zahájeno stíhání, musí být žádost o trestní náhradu za újmu podána do dvou let od nabytí platnosti rozsudku nebo konečného rozhodnutí. Jestliže nezačalo stíhání, ale bylo zahájeno předběžné šetření, musí být žádost podána do dvou let od skončení nebo uzavření předběžného šetření. Jinak se musí žádost podat do dvou let od spáchání trestného činu.

Pokud existují výjimečné důvody, bude žádost přijata, i když byla podána příliš pozdě?

2.12. Za jaké škody mohu obdržet náhradu?

Trestní náhrada za újmu je vyplácena za zranění osob. Za zranění osob se považují fyzické i psychické vady. Aby bylo možné považovat psychické potíže za zranění osob, je vyžadováno, aby existoval dopad, který lze lékařsky prokázat. Poškození oděvů, brýlí a podobných předmětů, které měla poškozená strana na osobě v době újmy, jsou také předmětem náhrady jako zranění osob.

Jestliže osoba vážně narušila jinou osobu prostřednictvím trestného činu, který zahrnuje útok na svobodu nebo klid této osoby, je vyplacena náhrada za škodu, kterou způsobí toto narušení. Příklady trestných činů, u kterých je obvykle nárok na náhradu za narušení, jsou pokus o vraždu a jiné trestné činy proti životu a zdraví a také znásilnění a jiné sexuální trestné činy.

NahoruNahoru

Náhrada za materiální škodu a čistě hospodářskou ztrátu je vyplácena pouze do omezeného rozsahu, například jestliže byl trestný čin spáchán osobou uvězněnou ve vězeňském zařízení, jestliže byla vážně ohrožena schopnost poškozené strany sama se živit kvůli poškození nebo jestliže je náhrada jiným způsobem zvláště důležitá.

2.13. Jak bude náhrada vypočtena?

Náhrada je v zásadě vypočtena v souladu se Zákonem o odškodnění (1972:207). To mezi jiným znamená, že v případě zranění můžete obdržet náhradu za

 1. lékařské náklady a vaše jiné náklady včetně přiměřené náhrady pro někoho, kdo je vám zvláště blízký,
 2. ušlý příjem,
 3. fyzické a psychické utrpení dočasného charakteru (bolest a útrapy) nebo trvalého charakteru (neschopnost a trvalé znetvoření) a zvláštní obtíže v důsledku zranění.

Náhrada za ušlý zisk se rovná rozdílu příjmu, který by poškozená strana byla schopna vydělat, kdyby nebyla zraněna, a příjmu, kterého by měla dosáhnout nebo by se mohlo očekávat, že by mohla dosáhnout, bez ohledu na zranění za práci, která odpovídá jejím silám a schopnostem a která by se po ní mohla přiměřeně požadovat, aby ji vykonávala při zohlednění předchozího vzdělání a praxe, přeškolení nebo jiných podobných opatření, stejně jako věku, vztahů v domácnosti a podobných okolností.

Náhrada za narušení je určena v souladu s tím, co je přiměřené s ohledem na podstatu a trvání události. Je třeba vzít v úvahu, zda akce

NahoruNahoru

 1. měla ponižující nebo odporné prvky,
 2. pravděpodobně mohla vyvolat vážnou obavu o život nebo zdraví,
 3. byla namířena na někoho se zvláštními obtížemi při obraně jeho osobní nedotknutelnosti,
 4. obsahovala zneužití stavu závislosti nebo postavení nebo důvěry nebo
 5. mohla pravděpodobně přilákat pozornost veřejnosti.

Odškodné za materiální škody zahrnuje náhradu za

 1. hodnotu položky nebo náklady opravy či snížení hodnoty,
 2. jiné náklady v důsledku škody,
 3. ušlý zisk nebo zásah do podnikatelské činnosti.
2.14. Existuje minimální a/nebo maximální částka, která může být vyplacena?

Jestliže je celková náhrada po odečtení příplatků nižší než 10 SEK, nevyplatí se žádná náhrada. Příplatek je v současnosti 1200 SEK.

Náhrady za zranění, které jsou pevně stanoveny ve formě paušálních plateb, jsou vypláceny jako maximálně dvacetinásobek základní cenové jednotky, která platí, když je náhrada určena v souladu se Zákonem o sociálním pojištění (1968:381). Náhrada, která je stanovena ve formě tak zvané anuity, je vyplácena každý rok jako maximálně trojnásobek základní cenové jednotky, která platí, když je náhrada určena. Náhrada za narušení nebo za materiální škodu a čistě hospodářskou ztrátu je vyplacena jako maximálně desetinásobek základní cenové částky,která platí, když je náhrada určena. Základní cenová částka pro rok 2003 je 38600 SEK.

2.15. Bude náhrada, kterou obdržím nebo mohu obdržet za stejné škody, ale z jiných zdrojů (jako pojištění), odečtena od náhrady od státu?

Když se určuje náhrada za zranění osoby, pak se kromě odškodného odečítá jiné pojištění, na které má poškozená strana právo v důsledku nároku a které nebylo odečteno při výpočtu odškodného. Odpočet se však provádí pouze do rozsahu úspory poškozené strany.

NahoruNahoru

Když se určuje náhrada za narušení nebo za materiální škody nebo čistě hospodářskou ztrátu , pak se kromě odškodného odečítá jakékoli jiné pojištění, na které má poškozená strana právo v důsledku škod.

Když se určuje náhrada za škody na majetku, který nebyl pojištěn proti poškození majetku a u kterého se muselo předpokládat, že by ho poškozená strana nepojišťovala kvůli rozsahu jejích aktiv a rozložení rizik v jejím podnikání, odečte se pojistná náhrada, která by byla splatná, kdyby pojištění existovalo. Když se určuje náhrada za škody na majetku, který by obvykle byl pojištěn proti riziku poškození, ale který poškozená strana nepojistila v důsledku zanedbání, odečte se pojistná náhrada, která by byla splatná, kdyby pojištění existovalo.

2.16. Existují nějaká jiná kritéria, která mohou ovlivnit moji možnost obdržet náhradu nebo výpočet náhrady, např. moje vlastní chování ve spojení s událostí, která způsobila škodu?

Náhrada za zranění může být upravena, jestliže zraněná osoba úmyslně sama nebo v důsledku hrubého zanedbání přispěla ke zranění. Náhrada řidičům motorových vozidel, kteří řídili pod vlivem alkoholu nebo pod velkým vlivem alkoholu, může být také upravena, jestliže řidič přispěl ke zranění v důsledku nedbalosti. Jestliže zranění vedlo ke smrti, může být náhrada příbuzným také upravena, jestliže zesnulá osoba úmyslně přispěla ke smrti.

Náhrada za materiální škody nebo čistě hospodářskou ztrátu může být upravena, jestliže ke škodě přispěla nedbalost poškozené strany.

NahoruNahoru

Náhrada může být také snížena nebo nebude splatná, jestliže je pravděpodobné, že poškozená strana nebo, pokud zranění vedlo ke smrti, zesnulá osoba úmyslně nebo v důsledku nedbalosti zvýšila nebezpečí zranění v důsledku svého chování v době trestného činu nebo jiným způsobem. V případě materiální škody nebo čistě hospodářské ztráty může být náhrada také snížena nebo nevyplacena, jestliže je pravděpodobné, že v důsledku záměrného nevyhovění obvyklým bezpečnostním opatřením nebo v důsledku nedbalosti zvýšila poškozená strana nebezpečí způsobení škody.

2.17. Mohu dostat náhradu předem?

Jestliže šetření týkající se určitých škod trvá dlouho, např. v důsledku pokračujících lékařských vyšetření, může být v určitých případech náhrada za jiné, jasné škody vyplacena předem.

2.18. Kde mohu dostat nezbytné žádosti a další informace o tom, jak požádat? Existuje nějaká zvláštní linka pomoci nebo internetové stránky, které mohu využít?

Informace lze získat od

The Crime Victim Compensation and Support Authority (Úřad pro náhrady a podporu obětem trestných činů ), Box 470, S 901 09 UMEĹ

Telefon: + 46 90 57 10, Fax + 46 90 17 83 53

Elektronická pošta: registrator@brottsoffermyndigheten.se

Informace jsou k dispozici na the Crime Victim Compensation and Support Authority website Deutsch - English - español - français - suomi - svenska.

NahoruNahoru

2.19. Mohu dostat právní pomoc na vytvoření žádosti?

Ve velké většině případů můžete žádost vytvořit sami a obdržet pomoc, kterou potřebujete od Úřadu pro náhrady a podporu obětem trestných činů. Náhradu nákladů na pomoc nebo oznámení v případech újmy v důsledku trestného činu lze obdržet z veřejných fondů, pokud existují zvláštní důvody zohledňující finanční postavení žadatele a jiné okolnosti.

2.20. Kam pošlu žádost?

Úřadu pro náhrady a podporu obětem trestných činů.

2.21. Existují jiné organizace, které poskytují podporu obětem trestných činů a které mohou poskytnout další informace?
 • the National Federation of Crime Victim Centres svenska 
  Box 11014, S 100 61 STOCKHOLM
  Tel: + 46 200-212019
  telefoncentralen@boj.se ; boj.riks@boj.se
 • National Organisation for Women’s Shelters and Young Women’s Shelters in Sweden (Celostátní organizace domovů pro ženy a domovů pro mladé ženy ve Švédsku), ROKS
  svenska Box 19517, S 104 32 STOCKHOLM
  Tel: + 46 8 442 99 30
  info@roks.se
 • The Swedish Association of Women’s Shelters (Švédská asociace domovů pro ženy)
  Bondegatan 40, S 116 33 STOCKHOLM
  Tel: + 46 8 642 64 01

« Odškodnění obětí trestných činů - Obecné informace | Švédsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 22-09-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království