Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Αποζημίωση των θυμάτων αξιόποινων πράξεων > Σλοβακία

Τελευταία ενημέρωση: 27-01-2009
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Αποζημίωση των θυμάτων αξιόποινων πράξεων - Σλοβακία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Επιδίωξη αποζημίωσης από τον δράστη 1.
1.1. Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορώ να εγείρω αξίωση αποζημίωσης στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας κατά του δράστη; 1.1.
1.2. Σε ποιο στάδιο της διαδικασίας πρέπει να δηλώσω την αξίωσή μου; 1.2.
1.3. Πώς και σε ποιον θα δηλώσω την αξίωσή μου; 1.3.
1.4. Με ποιον τρόπο θα εκθέσω την αξίωσή μου; Μπορώ να δηλώσω ένα συνολικό ποσό ζημίας ή πρέπει να εκθέσω αναλυτικά τις επί μέρους αξιώσεις μου; 1.4.
1.5. Μπορώ να επιδιώξω νομική συνδρομή πριν και/ή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας; 1.5.
1.6. Τι αποδεικτικά μέσα πρέπει να προσκομίσω για να υποστηρίξω την αξίωσή μου; 1.6.
1.7. Εάν το δικαστήριο κάνει δεκτή την αίτηση αποζημίωσης, παρέχεται στον ζημιωθέντα ως θύμα αξιόποινης πράξης ιδιαίτερη αρωγή κατά την εκτέλεση της απόφασης κατά του δράστη του αδικήματος; 1.7.
2. Επιδίωξη αποζημίωσης από το κράτος ή δημόσιο οργανισμό. 2.
2.1. Είναι δυνατόν να επιδιώξω αποζημίωση κατά του Δημοσίου ή άλλου δημόσιου οργανισμού (νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου); 2.1.
2.2. Μήπως τη δυνατότητα αυτή έχουν μόνο τα θύματα ορισμένων εγκλημάτων; 2.2.
2.3. Μήπως τη δυνατότητα αυτή έχουν μόνο τα θύματα εγκλημάτων που υπέστησαν ορισμένες μόνον ζημίες; 2.3.
2.4. Αν το θύμα έχει αποβιώσει, μπορούν οι οικείοι και τα εξαρτώμενα από αυτό πρόσωπα να αξιώσουν αποζημίωση; 2.4.
2.5. Μπορούν να αξιώσουν αποζημίωση μόνον πρόσωπα ορισμένης υπηκοότητας ή πρόσωπα που διαμένουν σε μια συγκεκριμένη χώρα; 2.5.
2.6. Μπορώ να αξιώσω αποζημίωση από τη Σλοβενία αν το αδίκημα διαπράχθηκε σε άλλη χώρα; Αν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις; 2.6.
2.7. Πρέπει να έχω καταγγείλει την αξιόποινη πράξη στην αστυνομία; 2.7.
2.8. Είναι υποχρεωτικό να αναμένω τα αποτελέσματα της αστυνομικής έρευνας ή των ποινικών διαδικασιών πριν εγείρω την αξίωσή μου; 2.8.
2.9. Αν η ταυτότητα του δράστη έχει γίνει γνωστή, είναι υποχρεωτικό να προσπαθήσω πρώτα να αποζημιωθώ από τον δράστη; 2.9.
2.10. Εάν η ταυτότητα του δράστη δεν είναι γνωστή ή η ενοχή του δεν έχει αποδειχθεί, εξακολουθεί να υφίσταται δυνατότητα αποζημίωσης; Αν ναι, τι είδους αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να υποβάλω με την αίτησή μου; 2.10.
2.11. Προβλέπονται προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων αποζημίωσης; 2.11.
2.12. Τι είδους ζημίες υπάγονται στη ρύθμιση αυτή; 2.12.
2.13. Πώς υπολογίζεται η αποζημίωση; 2.13.
2.14. Υπάρχει μέγιστο και ελάχιστο ποσό που μπορεί να μου επιδικασθεί; 2.14.
2.15. Η αποζημίωση που ήδη έλαβα ή που είναι πιθανόν να λάβω για τις ίδιες ζημίες αλλά από άλλες πηγές (π.χ. ασφαλιστικός οργανισμός) αφαιρείται από την αποζημίωση που θα πάρω από το κράτος; 2.15.
2.16. Υπάρχουν μήπως άλλα κριτήρια που μπορεί να επηρεάσουν την πιθανότητα να επιτύχω αποζημίωση, ή το ποσό της αποζημίωσης, όπως π.χ. η δική μου συμπεριφορά σε σχέση με το γεγονός που προκάλεσε τη ζημία; 2.16.
2.17. Μπορώ να πάρω προκαταβολή της αποζημίωσης; Αν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις; 2.17.
2.18. Από πού μπορώ να προμηθευτώ τα απαραίτητα έντυπα και περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσω; Υπάρχει μήπως κάποια τηλεφωνική γραμμή ή κάποια ιστοσελίδα που μπορώ να χρησιμοποιήσω; 2.18.
2.19. Μπορώ να ζητήσω νομική συνδρομή για να ασκήσω αγωγή αποζημίωσης; 2.19.
2.20. Σε ποιον απευθύνεται η αίτηση; 2.20.
2.21. Υπάρχουν ενώσεις αρωγής των θυμάτων, οι οποίες δύνανται να παράσχουν πρόσθετη υποστήριξη; 2.21.

 

1. Επιδίωξη αποζημίωσης από τον δράστη

1.1. Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορώ να εγείρω αξίωση αποζημίωσης στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας κατά του δράστη;

Ως θύμα αξιόποινης πράξης νοείται ένα πρόσωπο που έχει υποστεί σωματική βλάβη, υλική ζημία, μη υλική ζημία ή άλλη ζημία ή βλάβη, ή ένα πρόσωπο του οποίου τα έννομα δικαιώματα και οι ελευθερίες έχουν παραβιασθεί ή τεθεί σε κίνδυνο ως αποτέλεσμα αξιόποινης πράξης.

Η βασική προϋπόθεση για τη λήψη αποζημίωσης από τον δράστη είναι ότι η ζημία πρέπει να αποτελεί αποτέλεσμα αξιόποινης πράξης, δηλαδή πρέπει να υπάρχει αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της ζημίας και της αξιόποινης πράξης για την οποία διώκεται ο κατηγορούμενος.

Αν το θύμα απώλεσε την ικανότητα δικαίου του ή η ικανότητα δικαίου του έχει περιοριστεί, τα δικαιώματά του μπορούν να ασκηθούν από τον νόμιμο αντιπρόσωπό του. Ο εν λόγω αντιπρόσωπος μπορεί να αναθέσει σε οργάνωση αρωγής θυμάτων να εκπροσωπήσει το θύμα στη διαδικασία.

Είναι σημαντικό η αξίωση να συνοδεύεται από υποστηρικτικά αποδεικτικά στοιχεία.

1.2. Σε ποιο στάδιο της διαδικασίας πρέπει να δηλώσω την αξίωσή μου;

Το θύμα πρέπει να αξιώσει αποζημίωση το αργότερο έως τη λήξη της ποινικής έρευνας ή της συνοπτικής ποινικής έρευνας (άρθρο 46 παράγραφος 3 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας).

1.3. Πώς και σε ποιον θα δηλώσω την αξίωσή μου;

Η αξίωση αποζημίωσης εγείρεται στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου (αστυνομία) κατά την προδικασία. Η αξίωση πρέπει να κατατεθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα. Κατά κανόνα, η αξίωση υποβάλλεται κατά την κατάθεση του θύματος και καταγράφεται όπως απαιτείται. Είναι επίσης δυνατόν το θύμα να καταθέσει την αξίωσή του με χωριστή αίτηση.

1.4. Με ποιον τρόπο θα εκθέσω την αξίωσή μου; Μπορώ να δηλώσω ένα συνολικό ποσό ζημίας ή πρέπει να εκθέσω αναλυτικά τις επί μέρους αξιώσεις μου;

Μια αξίωση αποζημίωσης θεωρείται ότι έχει υποβληθεί νομότυπα εάν δεν υπάρχουν αμφιβολίες όσον αφορά την αξίωση. Ο νόμος απαιτεί ρητά ότι η αιτιολογία και το ύψος της αποζημίωσης πρέπει να δηλώνονται με σαφήνεια στην αίτηση. Όσον αφορά την αιτιολογία της αξίωσης, αρκεί το θύμα να δηλώσει ότι η ζημία προκλήθηκε από την αξιόποινη πράξη που αναφέρεται στην απόφαση δίωξης και ότι αυτός είναι ο λόγος έγερσης της αξίωσης αποζημίωσης. Όσον αφορά το ύψος της αποζημίωσης, πρέπει να δηλωθεί τουλάχιστον ένα ελάχιστο ποσό για τη ζημία που προκλήθηκε ή να γίνει παραπομπή σε κάποιο έγγραφο όπου δηλώνεται το ποσό (π.χ. μια έκθεση εμπειρογνωμόνων ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο που ενσωματώνεται στον φάκελο). Δεν αρκεί η παραπομπή σε μελλοντικό ποσοτικό προσδιορισμό της προκληθείσας ζημίας. Η αξίωση πρέπει να εγερθεί εναντίον συγκεκριμένου κατηγορούμενου. Αυτό είναι ιδιαιτέρως σημαντικό στις περιπτώσεις διαδικασιών με πολλούς κατηγορούμενους. Αν το θύμα μιας αξιόποινης πράξης αξιώνει αποζημίωση από πολλούς κατηγορούμενους, πρέπει να δηλώσει αν η αποζημίωση θα καταβληθεί από τους κατηγορούμενους από κοινού και εις ολόκληρον ή από κάθε κατηγορούμενο χωριστά αναλογικά προς το μέρος της ζημίας για το οποίο ευθύνεται.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

1.5. Μπορώ να επιδιώξω νομική συνδρομή πριν και/ή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας;

Αν ένα θύμα εγείρει αξιώσεις για αποζημίωση αλλά δεν έχει επαρκή μέσα για να καλύψει το σχετικό κόστος, μπορεί να διοριστεί νόμιμος αντιπρόσωπος (δικηγόρος) του θύματος στη προδικασία μετά την απαγγελία της κατηγορίας. Αυτή η απόφαση λαμβάνεται κατόπιν σχετικής πρότασης του εισαγγελέα από το δικαστή κατά την προδικασία ή από τον πρόεδρο του δικαστηρίου στη δίκη εάν θεωρηθεί απαραίτητο για την προστασία των συμφερόντων του θύματος. Το θύμα πρέπει να αποδείξει ότι τα οικονομικά μέσα που διαθέτει δεν επαρκούν.

1.6. Τι αποδεικτικά μέσα πρέπει να προσκομίσω για να υποστηρίξω την αξίωσή μου;

Όταν εγείρεται αξίωση αποζημίωσης, τόσο η αιτιολογία όσο και το ύψος της αποζημίωσης πρέπει να δηλώνονται ρητά. Τα αποδεικτικά μέσα που υποστηρίζουν την αξίωση αποζημίωσης πρέπει να αποδεικνύουν την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ της αξιόποινης πράξης και της προκληθείσας ζημίας.

1.7. Εάν το δικαστήριο κάνει δεκτή την αίτηση αποζημίωσης, παρέχεται στον ζημιωθέντα ως θύμα αξιόποινης πράξης ιδιαίτερη αρωγή κατά την εκτέλεση της απόφασης κατά του δράστη του αδικήματος;

Αν επιδικασθεί αποζημίωση στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας, η απόφαση εκτελείται σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και τον νόμο περί Δικαστικών Επιμελητών και Αναγκαστικής Εκτέλεσης (Νόμος αριθ. 233/1995 – Διατάξεις Εκτέλεσης). Αυτοί οι νόμοι δεν περιέχουν διατάξεις που να αφορούν ειδικά τα θύματα αξιόποινων πράξεων.

2. Επιδίωξη αποζημίωσης από το κράτος ή δημόσιο οργανισμό.

2.1. Είναι δυνατόν να επιδιώξω αποζημίωση κατά του Δημοσίου ή άλλου δημόσιου οργανισμού (νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου);

Το θέμα αυτό διέπεται από τον Νόμο 215/2006 σχετικά με την αποζημίωση των θυμάτων βίαιων εγκλημάτων. Προβλέπεται η χορήγηση αποζημίωσης σε αυτές τις περιπτώσεις. Η αποζημίωση μπορεί να ζητηθεί από θύμα με σλοβακική ιθαγένεια ή με την ιθαγένεια άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από ανιθαγενές θύμα που διαμένει στη Σλοβακική Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος εφόσον υπέστη σωματική βλάβη εντός της επικράτειας της Σλοβακικής Δημοκρατίας. Η αποζημίωση καταβάλλεται από το κράτος.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

2.2. Μήπως τη δυνατότητα αυτή έχουν μόνο τα θύματα ορισμένων εγκλημάτων;

Ο Νόμος 215/2006 ορίζει ότι δικαίωμα αποζημίωσης έχουν μόνο τα θύματα που υπέστησαν ζημία ή βλάβη λόγω εκ προθέσεως βίαιου εγκλήματος.

2.3. Μήπως τη δυνατότητα αυτή έχουν μόνο τα θύματα εγκλημάτων που υπέστησαν ορισμένες μόνον ζημίες;

Ο νόμος δεν περιορίζει την αποζημίωση σε κάποιο συγκεκριμένο είδος ζημιών.

2.4. Αν το θύμα έχει αποβιώσει, μπορούν οι οικείοι και τα εξαρτώμενα από αυτό πρόσωπα να αξιώσουν αποζημίωση;

Σύμφωνα με τον Νόμο 215/2006, προβλέπεται χορήγηση αποζημίωσης στη σύζυγο ή το τέκνο εφόσον το θύμα έχει αποβιώσει. Εάν δεν υπάρχουν αυτά τα εξαρτώμενα πρόσωπα, η αποζημίωση μπορεί να χορηγηθεί στον γονέα του θύματος που απεβίωσε ως αποτέλεσμα της αξιόποινης πράξης.

2.5. Μπορούν να αξιώσουν αποζημίωση μόνον πρόσωπα ορισμένης υπηκοότητας ή πρόσωπα που διαμένουν σε μια συγκεκριμένη χώρα;

Η αποζημίωση μπορεί να ζητηθεί από θύμα με σλοβακική ιθαγένεια ή με την ιθαγένεια άλλου κράτους μέλους ή από ανιθαγενές θύμα που διαμένει στη Σλοβακική Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος εφόσον υπέστη σωματική βλάβη εντός της επικράτειας της Σλοβακικής Δημοκρατίας.

2.6. Μπορώ να αξιώσω αποζημίωση από τη Σλοβενία αν το αδίκημα διαπράχθηκε σε άλλη χώρα; Αν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις;

Το ζήτημα αυτό ρυθμίζεται από το Άρθρο 11 του Νόμου 215/2006, σύμφωνα με το οποίο, αν κάποιο πρόσωπο σλοβακικής ιθαγένειας, ή ιθαγένειας άλλου κράτους μέλους που διαμένει στη Σλοβακική Δημοκρατία, ή ένα ανιθαγενές πρόσωπο που διαμένει στη Σλοβακική Δημοκρατία ή άλλο κράτος μέλος υποστεί σωματική βλάβη ως αποτέλεσμα εγκλήματος που διαπράττεται σε άλλο κράτος μέλος, το εν λόγω θύμα μπορεί να αξιώσει αποζημίωση από την αρχή συνδρομής της Σλοβακικής Δημοκρατίας. Η αρχή συνδρομής της Σλοβακικής Δημοκρατίας είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Σλοβακικής Δημοκρατίας.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Η εν λόγω αρχή συνδρομής της Σλοβακικής Δημοκρατίας παρέχει στο θύμα πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις αποζημίωσης στο κράτος μέλος όπου διαπράχθηκε η αξιόποινη πράξη που προκάλεσε τη σωματική βλάβη και τα αναγκαία έντυπα για την υποβολή αίτησης αποζημίωσης. Εφόσον ζητηθεί παρέχεται επίσης στο θύμα βοήθεια για τη συμπλήρωση αυτών των εντύπων.

Η αρχή συνδρομής της Σλοβακικής Δημοκρατίας αποστέλλει πάραυτα την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά στην αρχή που λαμβάνει την απόφαση στο κράτος μέλους όπου διαπράχθηκε η αξιόποινη πράξη η οποία προκάλεσε τη σωματική βλάβη. Εφόσον απαιτείται, η αρχή συνδρομής της Σλοβακικής Δημοκρατίας παρέχει στο θύμα που υποβάλλει αίτηση αποζημίωσης τη συνδρομή που απαιτείται για την παροχή ή αποστολή τυχόν επιπλέον πληροφοριών που ζητούνται από την αρχή που λαμβάνει την απόφαση. Κατόπιν αιτήματος του θύματος, η αρχή συνδρομής της Σλοβακικής Δημοκρατίας αποστέλλει αυτές τις πληροφορίες στην αρχή που είναι αρμόδια για τη λήψη της απόφασης στο κράτος μέλος.

Ένα πρόσωπο που έχει την ιθαγένεια ενός κράτους μέλους της ΕΕ, διαμένει σε κράτος μέλος άλλο από τη Σλοβακική Δημοκρατία και υπέστη σωματική βλάβη στη Σλοβακική Δημοκρατία ως συνέπεια αξιόποινης πράξης δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση βάσει του Νόμου 215/2006 σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στη νομοθεσία του κράτους μέλους διαμονής του. Η αρχή που είναι αρμόδια για τη λήψη της απόφασης στη Σλοβακική Δημοκρατία αποφαίνεται επί αυτών των αιτήσεων.

Μετά τη λήψη μιας τέτοιας αίτησης, η αρχή της Σλοβακικής Δημοκρατίας που λαμβάνει την απόφαση ενημερώνει πάραυτα το θύμα και την αρχή συνδρομής για τη λήψη της αίτησης και γνωστοποιεί το όνομα του αρμόδιου υπαλλήλου και τον εκτιμώμενο χρόνο αναμονής έως την έκδοση απόφασης.

2.7. Πρέπει να έχω καταγγείλει την αξιόποινη πράξη στην αστυνομία;

Ο Νόμος 215/2006 δεν προβλέπει την υποχρέωση καταγγελίας της αξιόποινης πράξης στην αστυνομία.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

2.8. Είναι υποχρεωτικό να αναμένω τα αποτελέσματα της αστυνομικής έρευνας ή των ποινικών διαδικασιών πριν εγείρω την αξίωσή μου;

Το θύμα μπορεί να καταθέσει αίτηση αποζημίωσης μετά την έκδοση τελεσίδικης απόφασης ή διάταξης στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας διά της οποίας ο δράστης κρίνεται ένοχος για μια αξιόποινη πράξη που προκάλεσε σωματική βλάβη στο θύμα, ή μετά την έκδοση τελεσίδικης απόφασης διά της οποίας ο δράστης απαλλάσσεται της ποινικής ευθύνης λόγω ηλικίας ή λόγω παραφροσύνης εφόσον το θύμα δεν έχει λάβει κάποια άλλη αποζημίωση για τη σωματική βλάβη που υπέστη.

Εξυπακούεται ότι το θύμα πρέπει να περιμένει το αποτέλεσμα της ποινικής διαδικασίας.

2.9. Αν η ταυτότητα του δράστη έχει γίνει γνωστή, είναι υποχρεωτικό να προσπαθήσω πρώτα να αποζημιωθώ από τον δράστη;

Ο νόμος δεν απαιτεί από το θύμα να προσπαθήσει πρώτα να αποζημιωθεί από τον δράστη και μετά να υποβάλει αίτηση αποζημίωσης.

2.10. Εάν η ταυτότητα του δράστη δεν είναι γνωστή ή η ενοχή του δεν έχει αποδειχθεί, εξακολουθεί να υφίσταται δυνατότητα αποζημίωσης; Αν ναι, τι είδους αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να υποβάλω με την αίτησή μου;

Αν ο υπαίτιος της αξιόποινης πράξης που προκάλεσε σωματική βλάβη στο θύμα είναι άγνωστος, κρύβεται, ή δεν μπορεί να διωχθεί λόγω νομικού κωλύματος, και ταυτόχρονα το θύμα δεν έχει αποζημιωθεί πλήρως με κάποιον άλλον τρόπο, το θύμα δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση εφόσον το αποτέλεσμα της έρευνας (ή της συνοπτικής έρευνας) των αρχών επιβολής του νόμου δεν δημιουργεί εύλογες αμφιβολίες ότι διαπράχθηκε πράγματι το έγκλημα που προκάλεσε τη σωματική βλάβη στο θύμα.

Ο νόμος δεν προσδιορίζει τα αποδεικτικά μέσα που πρέπει να υποβληθούν στην περίπτωση που η ταυτότητα του δράστη δεν είναι γνωστή. Κάθε αποδεικτικό μέσο που υποστηρίζει την αξίωση πρέπει να υποβληθεί.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

2.11. Προβλέπονται προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων αποζημίωσης;

Η αρχή που λαμβάνει την απόφαση, ήτοι το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Σλοβακικής Δημοκρατίας, είναι αρμόδια να αποφανθεί εάν θα χορηγηθεί ή όχι αποζημίωση και να καταβάλει την εν λόγω αποζημίωση κατόπιν γραπτής αίτησης του θύματος. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί στην ανωτέρω αρχή εντός 18 μηνών από την ημερομηνία διάπραξης του εγκλήματος που προκάλεσε τη σωματική βλάβη. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν εξετάζονται.

Αν εκδοθεί απόφαση ή διάταξη μετά την παρέλευση της 18μηνης προθεσμίας, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί στην αρχή που λαμβάνει την απόφαση εντός έξι μηνών από την ημερομηνία που η εν λόγω απόφαση ή διάταξη αποκτήσει ισχύ δεδικασμένου. Αν ένα ποινικό δικαστήριο κρίνει ότι το θύμα πρέπει να ασκήσει πολιτική αγωγή ή να εγείρει την αξίωση ενώπιον άλλης αρχής, η σχετική αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός έξι μηνών από την ημερομηνία που η σχετική απόφαση επί της αξίωσης, είτε σε πολιτική αγωγή είτε σε διαδικασία ενώπιον άλλης αρχής, αποκτήσει ισχύ δεδικασμένου. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν εξετάζονται.

2.12. Τι είδους ζημίες υπάγονται στη ρύθμιση αυτή;

Σύμφωνα με τον Νόμο 215/2006 είναι δυνατόν να χορηγηθεί αποζημίωση για σωματική βλάβη, βαριά σωματική βλάβη, θάνατο, βιασμό, σεξουαλική βία και σεξουαλική κακοποίηση ως αποτέλεσμα αξιόποινης πράξης που διαπράττεται από άλλο άτομο. Η αποζημίωση για βλάβες στην υγεία περιλαμβάνει αποζημίωση για πόνο και απώλεια κοινωνικής θέσης.

2.13. Πώς υπολογίζεται η αποζημίωση;

Οι διατάξεις της ειδικής νομοθεσίας για την αποζημίωση λόγω πόνου και την αποζημίωση λόγω απώλειας κοινωνικής θέσης (Νόμος 437/2004) εφαρμόζονται στον υπολογισμό του ύψους της αποζημίωσης για βλάβες στην υγεία. Η αποζημίωση για απώλεια κοινωνικής θέσης δεν μπορεί να αυξηθεί. Αν μια αξιόποινη πράξη προκαλέσει τον θάνατο, το θύμα δικαιούται αποζημίωση ίση με το 50πλάσιο του βασικού μισθού. Αν δικαιούνται αποζημίωση περισσότερα του ενός θύματα, το ποσό διαιρείται εξίσου μεταξύ των θυμάτων. Αν ένα θύμα υποστεί σωματική βλάβη λόγω βιασμού ή σεξουαλικής βίας, το θύμα δικαιούται αποζημίωση για μη υλικές ζημιές το ύψος της οποίας ισούται με το 10πλάσιο του βασικού μισθού.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

2.14. Υπάρχει μέγιστο και ελάχιστο ποσό που μπορεί να μου επιδικασθεί;

Σε περίπτωση σωματικής βλάβης, το θύμα δικαιούται μέγιστο ύψος αποζημίωσης ίσο με τη διαφορά μεταξύ του ποσού αποζημίωσης που υπολογίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία του σημείου 2.13 και του συνολικού ποσού που έχει ήδη λάβει το θύμα ως αποζημίωση για τη σωματική βλάβη. Το συνολικό ποσό αποζημίωσης που επιδικάζεται σύμφωνα με τον Νόμο 215/2006 δεν μπορεί να υπερβεί το 50πλάσιο του βασικού μισθού.

Κατά τον υπολογισμό της αποζημίωσης λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός στον οποίο το θύμα είναι συνυπεύθυνο για τη σωματική βλάβη, καθώς και οι ενέργειες στις οποίες έχει προβεί το θύμα για την εξασφάλιση αποζημίωσης από τον δράστη.

2.15. Η αποζημίωση που ήδη έλαβα ή που είναι πιθανόν να λάβω για τις ίδιες ζημίες αλλά από άλλες πηγές (π.χ. ασφαλιστικός οργανισμός) αφαιρείται από την αποζημίωση που θα πάρω από το κράτος;

Ένα θύμα που λαμβάνει αποζημίωση για σωματική βλάβη σύμφωνα με τη νομοθεσία, ή ο νομικός αντιπρόσωπος αυτού, υποχρεούται να επιστρέψει κάθε ποσό που έλαβε ως αποζημίωση για σωματική βλάβη πέραν αυτής που του επιδικάσθηκε βάσει του Νόμου 215/2006 (έως το ποσό της αποζημίωσης που έλαβε βάσει του εν λόγω νόμου) στον λογαριασμό του υπουργείου εντός πέντε ετών από την ημερομηνία χορήγησης της αποζημίωσης. Η υποχρέωση επιστροφής των χρημάτων στο υπουργείο όπως αναφέρεται ανωτέρω εκλείπει αν το κράτος δεν ζητήσει επιστροφή των ποσών εντός διετίας από τη λήξη της προαναφερόμενης προθεσμίας.

Κατόπιν αιτήσεως του θύματος, το Υπουργείο Δικαιοσύνης δύναται, εξ ονόματος του κράτους, να παραιτηθεί του δικαιώματος επιστροφής του ποσού μετά την εκπνοή της διετούς προθεσμίας αν αυτό δικαιολογείται από την κοινωνική κατάσταση του θύματος, την έκταση της σωματικής βλάβης που υπέστη ή το ύψος της αποζημίωσης που του επιδικάσθηκε βάσει του Νόμου 215/2006.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

2.16. Υπάρχουν μήπως άλλα κριτήρια που μπορεί να επηρεάσουν την πιθανότητα να επιτύχω αποζημίωση, ή το ποσό της αποζημίωσης, όπως π.χ. η δική μου συμπεριφορά σε σχέση με το γεγονός που προκάλεσε τη ζημία;

Κατά τον υπολογισμό της αποζημίωσης λαμβάνονται υπόψη ο βαθμός στον οποίο το θύμα είναι συνυπεύθυνο για τη σωματική βλάβη, καθώς και οι ενέργειες στις οποίες έχει προβεί το θύμα για την εξασφάλιση αποζημίωσης από τον δράστη.

2.17. Μπορώ να πάρω προκαταβολή της αποζημίωσης; Αν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις;

Η νομοθεσία δεν προβλέπει τη χορήγηση προκαταβολής στο θύμα πριν από την ολοκλήρωση της εξέτασης της αίτησης αποζημίωσης.

2.18. Από πού μπορώ να προμηθευτώ τα απαραίτητα έντυπα και περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσω; Υπάρχει μήπως κάποια τηλεφωνική γραμμή ή κάποια ιστοσελίδα που μπορώ να χρησιμοποιήσω;

Απαιτείται η χρήση ειδικών εντύπων κατά την υποβολή αίτησης στην αρχή που λαμβάνει την απόφαση σε άλλο κράτος μέλος. Τα έντυπα αυτά διατίθενται από την αρχή συνδρομής της Σλοβακικής Δημοκρατίας. Οι πληροφορίες που αφορούν την αποζημίωση των θυμάτων αξιόποινων πράξεων διατίθενται στη διεύθυνση www.pomocobetiam.sk English - slovencina ή μέσω τηλεφώνου καλώντας τον αριθμό 0850 111 321, ο οποίος ανήκει σε μια οργάνωση πολιτών που ονομάζεται «Αρωγή σε Θύματα Βίας» (Pomoc obetiam násilia).

2.19. Μπορώ να ζητήσω νομική συνδρομή για να ασκήσω αγωγή αποζημίωσης;

Αν κάποιο πρόσωπο σλοβακικής ιθαγένειας, ή ιθαγένειας άλλου κράτους μέλους που διαμένει στη Σλοβακική Δημοκρατία, ή ένα ανιθαγενές πρόσωπο που διαμένει στη Σλοβακική Δημοκρατία ή άλλο κράτος μέλος υποστεί σωματική βλάβη ως αποτέλεσμα αξιόποινης πράξης που διαπράττεται σε άλλο κράτος μέλος, το εν λόγω θύμα μπορεί να αξιώσει αποζημίωση από την αρμόδια αρχή της Σλοβακικής Δημοκρατίας.

Η εν λόγω αρχή συνδρομής της Σλοβακικής Δημοκρατίας παρέχει στο θύμα πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις αποζημίωσης στο κράτος μέλος όπου διαπράχθηκε η αξιόποινη πράξη που προκάλεσε τη σωματική βλάβη και τα αναγκαία έντυπα για την υποβολή αίτησης αποζημίωσης. Εφόσον ζητηθεί παρέχεται επίσης στο θύμα βοήθεια για τη συμπλήρωση αυτών των εντύπων.

Εφόσον απαιτείται, η αρχή συνδρομής της Σλοβακικής Δημοκρατίας παρέχει στο θύμα που υποβάλλει αίτηση αποζημίωσης τη συνδρομή που απαιτείται για την παροχή ή αποστολή τυχόν επιπλέον πληροφοριών που ζητούνται από την αρχή που λαμβάνει την απόφαση ενός άλλου κράτους μέλους. Κατόπιν αιτήματος του θύματος, η αρχή συνδρομής της Σλοβακικής Δημοκρατίας αποστέλλει αυτές τις πληροφορίες στην αρχή που είναι αρμόδια για τη λήψη της απόφασης στο άλλο κράτος μέλος.

Η οργάνωση πολιτών «Αρωγή σε Θύματα Βίας» (Pomoc obetiam násilia) παρέχει δωρεάν νομική συνδρομή σε θύματα βίας.

2.20. Σε ποιον απευθύνεται η αίτηση;

Όπως αναφέρεται στις παραπάνω απαντήσεις, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί στην αρχή συνδρομής της Σλοβακικής Δημοκρατίας· επίσης τα θύματα μπορούν να επικοινωνήσουν με την οργάνωση «Αρωγή σε Θύματα Βίας» (Pomoc obetiam násilia).

2.21. Υπάρχουν ενώσεις αρωγής των θυμάτων, οι οποίες δύνανται να παράσχουν πρόσθετη υποστήριξη;

Όπως προαναφέρεται, η οργάνωση «Αρωγή σε Θύματα Βίας» (Pomoc obetiam násilia) παρέχει δωρεάν νομική υποστήριξη.

Πρόσθετες πληροφορίες

Υπάρχουν άλλες δυνατότητες για την εξασφάλιση αποζημίωσης από απευθείας από τον δράστη;

Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Στο πλαίσιο όσων αναφέρονται ανωτέρω, ένα θύμα μπορεί να αξιώσει αποζημίωση απευθείας από τον δράστη στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας· το ποινικό δικαστήριο αποφαίνεται επί της αξίωσης σύμφωνα με το ουσιαστικό δίκαιο που διέπει τα θέματα αποζημίωσης - οι σχετικές διατάξεις κατοχυρώνονται στον Αστικό Κώδικα. Το θύμα έχει επίσης τη δυνατότητα να αξιώσει αποζημίωση απευθείας από τον δράστη σε αστική διαδικασία εάν δεν έχει εγερθεί ανάλογη αξίωση στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας ή εάν η αξίωση που εγέρθηκε δεν ικανοποιήθηκε πλήρως.

« Αποζημίωση των θυμάτων αξιόποινων πράξεων - Γενικές Πληροφορίες | Σλοβακία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 27-01-2009

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο