Európska komisia > EJS > Odškodnenie obetí trestných činov > Španielsko

Posledná úprava: 02-08-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Odškodnenie obetí trestných činov - Španielsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Získanie odškodnenia od páchateľa vo forme náhrady škody. 1.
1.1. Kto môže požiadať o náhradu škody od páchateľa a za akých podmienok (v trestnom konaní)? 1.1.
1.2. V ktorej fáze konania tak musím urobiť? 1.2.
1.3. Ako a kde mám vzniesť tento nárok? 1.3.
1.4. Ako mám vzniesť svoj nárok (uvedením celkovej čiastky a/alebo uvedením jednotlivých škôd)? 1.4.
1.5. Môžem získať právnu pomoc pred začatím a/alebo počas konania? 1.5.
1.6. Aké dôkazy na podloženie môjho nároku sa budú odo mňa vyžadovať? 1.6.
1.7. Ak mi súd prizná náhradu škody, existuje osobitná pomoc, ktorá by mi bola k dispozícii ako obeti trestného činu na výkon rozsudku proti páchateľovi? 1.7.
2. Získanie odškodnenia od štátu alebo od orgánu verejnej moci 2.
2.1. Je možné získať odškodnenie od štátu alebo od orgánu verejnej moci? 2.1.
2.2. Je táto možnosť obmedzená na obete určitých druhov trestných činov? 2.2.
2.3. Je táto možnosť obmedzená na obete, ktoré utrpeli určitý druh škody? 2.3.
2.4. Ak obeť zomrela, môžu získať odškodnenie príbuzní alebo závislé osoby? 2.4.
2.5. Je možnosť získať odškodnenie obmedzená na osoby s určitou štátnou príslušnosťou alebo osoby s trvalým pobytom v určitom štáte? 2.5.
2.6. Môžem žiadať o odškodnenie v (členskom štáte), ak bol trestný čin spáchaný v inom štáte? Ak áno, za akých podmienok? 2.6.
2.7. Je potrebné oznámiť trestný čin na polícii? 2.7.
2.8. Je potrebné pred vznesením nároku vyčkať na výsledok policajného vyšetrovania alebo trestného konania? 2.8.
2.9. Ak bol páchateľ trestného činu identifikovaný, je potrebné pokúsiť sa najskôr získať náhradu škody od páchateľa? 2.9.
2.10. Ak páchateľ trestného činu nebol identifikovaný alebo odsúdený, je aj napriek tomu možné získať odškodnenie? Ak áno, aké dôkazy musím poskytnúť na podloženie mojej žiadosti? 2.10.
2.11. Existuje lehota na podanie žiadosti o odškodnenie? 2.11.
2.12. Za aké druhy škôd môžem získať odškodnenie? 2.12.
2.13. Ako sa vypočíta odškodnenie? 2.13.
2.14. Existuje minimálna a/alebo maximálna čiastka, ktorá môže byť priznaná? 2.14.
2.15. Odpočíta sa odškodnenie, ktoré som získal alebo ktoré môžem získať za tie isté škody, ale z iných zdrojov (ako napríklad poistenie), od odškodnenia poskytnutého štátom? 2.15.
2.16. Existujú iné kritériá, ktoré môžu ovplyvniť moju možnosť získať odškodnenie alebo spôsob výpočtu sumy odškodnenia, ako napríklad moje správanie počas udalosti, ktorá spôsobila škodu? 2.16.
2.17. Môžem získať preddavok na odškodnenie? Ak áno, za akých podmienok? 2.17.
2.18. Kde môžem získať potrebné formuláre a bližšie informácie o postupe pri podávaní žiadosti? Existuje osobitná telefonická linka alebo internetová stránka, ktorú môžem použiť? 2.18.
2.19. Môžem získať právnu pomoc pri predkladaní žiadosti? 2.19.
2.20. Kam mám poslať žiadosť? 2.20.
2.21. Existujú organizácie na pomoc obetiam, ktoré môžu poskytnúť ďalšiu pomoc? 2.21.

 

1. Získanie odškodnenia od páchateľa vo forme náhrady škody.

V španielskom práve je zvyčajným priestorom na vymáhanie odškodnenia za utrpenú škodu a ujmu trestné konanie, v ktorom sa analyzuje občianskoprávna zodpovednosť spolu s trestnoprávnou zodpovednosťou. Práve preto vyšetrovací súd poskytne poškodenému občianskoprávne žaloby, aby sa vyjadril, či chce svoj nárok uplatňovať v trestnom konaní, alebo si možnosť uplatnenia nároku za škody, ktoré utrpel, ponechá na občianske súdne konanie. Ak vyjadrí svoj zámer uplatňovať svoj nárok v trestnom konaní, poškodený sa môže rozhodnúť, aby občianskoprávne žaloby v jeho mene uplatňovala prokuratúra (k čomu dochádza, ak sa nevyjadrí), alebo či sa chce zúčastniť osobne (prostredníctvom advokáta a právneho zástupcu) za tým istým účelom.

Ak sa rozhodne vymáhať náhradu škody mimo trestného konania, je potrebné, aby poškodený podal návrh na začatie občianskeho súdneho konania (riadneho alebo ústneho, podľa toho, či výška škody prekročí alebo neprekročí 3 000 eur), pričom bude dodržiavať predpisy týchto konaní.

Pokiaľ ide o cezhraničné prípady, napríklad ak bol trestný čin spáchaný v inom členskom štáte ako v štáte, kde má obeť trvalý pobyt, môže táto obeť podľa národného práva žiadať od páchateľa trestného činu náhradu škody na trestnom súde, ktorý sa prípadom zaoberá.

1.1. Kto môže požiadať o náhradu škody od páchateľa a za akých podmienok (v trestnom konaní)?

Obeť akéhokoľvek trestného činu alebo deliktu môže žiadať odškodnenie za škodu a ujmu (článok 109 Trestného zákona) vo forme uvedenej vyššie.

HoreHore

1.2. V ktorej fáze konania tak musím urobiť?

Kedykoľvek počas konania, avšak v každom prípade pred začatím ústneho pojednávania, keď vám vyšetrovací súd ponúkne možnosť uplatniť váš nárok vo fáze vyšetrovania, keď sa dozvie o existencii poškodeného.

1.3. Ako a kde mám vzniesť tento nárok?

Môžete ho predložiť súdu, buď osobne vo výpovedi, ktorú poskytnete, keď vám budú ponúknuté žaloby, alebo písomnou formou, pričom ho budete musieť potvrdiť, alebo prostredníctvom advokáta a právneho zástupcu. Toto písomné vyjadrenie nie je potrebné, keďže v prípade, ak nebude vyhotovené, uplatní občianskoprávne žaloby prokuratúra spolu s trestnoprávnymi žalobami.

1.4. Ako mám vzniesť svoj nárok (uvedením celkovej čiastky a/alebo uvedením jednotlivých škôd)?

Žiadosť je potrebné formulovať tak, že uvediete spôsobené škody a ujmy – ich výšku - a predložíte príslušné faktúry alebo výpočty, ktoré preukážu váš nárok, pričom neskôr ich preskúma súdny znalec.

1.5. Môžem získať právnu pomoc pred začatím a/alebo počas konania?

Áno, môžete ju získať kedykoľvek (ak už bolo začaté trestné konanie) v prípade, že sa chcete zúčastniť konania osobne, keďže nepovažujete za dostačujúce ponechať uplatnenie občianskoprávnych žalôb v rukách prokuratúry.

1.6. Aké dôkazy na podloženie môjho nároku sa budú odo mňa vyžadovať?

Pokiaľ ide o podloženie žiadosti o náhradu škody, je možné použiť odpoveď uvedenú v bode 1.4. Na druhej strane, v súvislosti so žiadosťou o poskytnutie právnej pomoci sa od vás bude vyžadovať dôkaz týkajúci sa príjmov a majetkových pomerov.

HoreHore

1.7. Ak mi súd prizná náhradu škody, existuje osobitná pomoc, ktorá by mi bola k dispozícii ako obeti trestného činu na výkon rozsudku proti páchateľovi?

Nie, všeobecným spôsobom výkonu rozsudku je jedine inštančný postup (ktorý sa v prípade občianskoprávnej zodpovednosti odvodenej z trestného činu dodržiava vo forme stanovenej pre výkon občianskoprávnych rozsudkov, aj keď rozsudok vydal sudca trestného súdu a vykonáva ho súdny orgán tohto istého druhu).

2. Získanie odškodnenia od štátu alebo od orgánu verejnej moci

2.1. Je možné získať odškodnenie od štátu alebo od orgánu verejnej moci?

Áno, táto situácia je osobitne upravená v zákone č. 35/95 z 11. decembra o pomoci obetiam násilných trestných činov a trestných činov proti sexuálnej slobode.

2.2. Je táto možnosť obmedzená na obete určitých druhov trestných činov?

Áno, na obete úmyselných a násilných trestných činov spáchaných v Španielsku a trestných činov proti sexuálnej slobode.

2.3. Je táto možnosť obmedzená na obete, ktoré utrpeli určitý druh škody?

Áno, sú stanovené vyššie uvedené trestné činy, ktorých následkom by bola smrť, závažné telesné zranenia alebo závažná ujma v oblasti fyzického alebo duševného zdravia.

2.4. Ak obeť zomrela, môžu získať odškodnenie príbuzní alebo závislé osoby?

Áno, môže ho získať manžel alebo osoba, s ktorou obeť spájal obdobný citový vzťah, deti, ktoré sú od obete ekonomicky závislé, a ak spomenuté osoby nie sú, rodičia, ktorí sú od obete ekonomicky závislí (článok 2.3 zákona č. 35/1995 z 11. decembra)

HoreHore

2.5. Je možnosť získať odškodnenie obmedzená na osoby s určitou štátnou príslušnosťou alebo osoby s trvalým pobytom v určitom štáte?

Na španielskych občanov, štátnych občanov ktoréhokoľvek členského štátu Európskej únie, osoby, ktoré sa obvykle zdržiavajú v Španielsku a cudzincov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi tých štátov, ktoré v tejto veci zaručujú vzájomnosť (článok 2.1 zákona č. 35/1995 z 11. decembra)

2.6. Môžem žiadať o odškodnenie v (členskom štáte), ak bol trestný čin spáchaný v inom štáte? Ak áno, za akých podmienok?

Ak bol trestný čin spáchaný v inom štáte ako v Španielsku, o odškodnenie je potrebné žiadať v štáte, kde sa prejednávajú príslušné trestné veci, ktorým je zvyčajne štát, v ktorom bol trestný čin spáchaný.

2.7. Je potrebné oznámiť trestný čin na polícii?

Áno, keďže oznámenie je súčasťou dokumentácie, ktorú je potrebné predložiť na podloženie žiadosti (článok 10.2 zákona č. 35/95 z 11. decembra).

2.8. Je potrebné pred vznesením nároku vyčkať na výsledok policajného vyšetrovania alebo trestného konania?

Áno, vyžaduje sa, aby sa vydalo konečné rozhodnutie, ktorým bude ukončené trestné konanie, či už je to rozsudok, rozsudok v neprítomnosti alebo rozsudok, ktorý sa vydáva z dôvodu úmrtia páchateľa, alebo zastavenie konania, ktorým sa obžalovaný oslobodzuje, ak sú splnené predpoklady uvedené v článkoch 641.2 alebo 637.3 Zákona o trestnom konaní (článok 9 zákona č. 3/1995 z 11. decembra).

HoreHore

2.9. Ak bol páchateľ trestného činu identifikovaný, je potrebné pokúsiť sa najskôr získať náhradu škody od páchateľa?

Zákon to nevyžaduje.

2.10. Ak páchateľ trestného činu nebol identifikovaný alebo odsúdený, je aj napriek tomu možné získať odškodnenie? Ak áno, aké dôkazy musím poskytnúť na podloženie mojej žiadosti?

Áno, predložením toho istého druhu dôkazov ako v tom prípade, keď je páchateľ známy (článok 9 zákona č. 35/1995 z 11. decembra).

2.11. Existuje lehota na podanie žiadosti o odškodnenie?

Áno, jeden rok od spáchania trestného činu (článok 7 zákona č. 35/1995 z 11. decembra).

2.12. Za aké druhy škôd môžem získať odškodnenie?

Smrť, ťažké telesné zranenia alebo závažná ujma na fyzickom alebo duševnom zdraví (článok 4 zákona č. 35/1995 z 11. decembra).

2.13. Ako sa vypočíta odškodnenie?

Suma pomoci nemôže prekročiť sumu odškodnenia stanovenú v rozsudku. Takáto čiastka sa určí podľa minimálnej mzdy pre všetky povolania, pričom sa použijú niektoré parametre a percentuálne sadzby v tej podobe, ako ustanovuje článok 6 spomenutého zákona č. 35/1995 z 11. decembra.

2.14. Existuje minimálna a/alebo maximálna čiastka, ktorá môže byť priznaná?

Áno, tá sa vypočíta podľa podmienok uvedených v predchádzajúcom bode.

HoreHore

2.15. Odpočíta sa odškodnenie, ktoré som získal alebo ktoré môžem získať za tie isté škody, ale z iných zdrojov (ako napríklad poistenie), od odškodnenia poskytnutého štátom?

Odpočíta sa odškodnenie, ktoré som získal alebo ktoré môžem získať za tie isté škody, ale z iných zdrojov (ako napríklad poistenie), od odškodnenia poskytnutého štátom?

2.16. Existujú iné kritériá, ktoré môžu ovplyvniť moju možnosť získať odškodnenie alebo spôsob výpočtu sumy odškodnenia, ako napríklad moje správanie počas udalosti, ktorá spôsobila škodu?

Takéto kritériá neexistujú.

2.17. Môžem získať preddavok na odškodnenie? Ak áno, za akých podmienok?

Áno, v prípade, ak sa potvrdia zlé ekonomické pomery obete, alebo v prípade, ak obeť zomrela, zlé ekonomické pomery príjemcov (článok 10 zákona č. 35/1995 z 11. decembra).

2.18. Kde môžem získať potrebné formuláre a bližšie informácie o postupe pri podávaní žiadosti? Existuje osobitná telefonická linka alebo internetová stránka, ktorú môžem použiť?

Polícia, rovnako ako súd, má povinnosť vás pri výpovedi alebo oznámení oboznámiť s obsahom spomínaného zákona a s pomocou, ktorú poskytuje.

2.19. Môžem získať právnu pomoc pri predkladaní žiadosti?

Táto právna pomoc nie je potrebná, keďže sa nevyžaduje účasť advokáta alebo právneho zástupcu, takže žiadosť môže podať samotný poškodený alebo jeho zástupca.

2.20. Kam mám poslať žiadosť?

Na ministerstvo financií (Ministerio de Economía de Hacienda).

2.21. Existujú organizácie na pomoc obetiam, ktoré môžu poskytnúť ďalšiu pomoc?

Existujú úrady pomoci obetiam trestných činov, ktoré sídlia v sídlach súdov a tribunálov (článok 16 zákona č. 35/1995 z 11. decembra).

Bližšie informácie

Existujú iné možnosti získania odškodnenia od páchateľa trestného činu (“compensation ordersâ€�)?

Áno, je možné podať žalobu na civilnom súde na základe občianskoprávnej zodpovednosti.

 • Informácie o službách, ktoré poskytujú úrady pomoci obetiam trestných činov na území štátu, ako aj v určitých autonómnych oblastiach, je možné získať na tejto adrese:
  • http://www.poderjudicial.es español

« Odškodnenie obetí trestných činov - Všeobecné informácie | Španielsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 02-08-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo