Komisja Europejska > EJN > Odszkodowania dla ofiar przestępstw > Hiszpania

Ostatnia aktualizacja: 02-08-2007
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Odszkodowania dla ofiar przestępstw - Hiszpania

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


 

SPIS TRESCI

1. Uzyskanie odszkodowania od sprawcy w formie rekompensaty szkody. 1.
1.1. Kto może starać się o rekompensatę szkody od sprawcy i w jakich okolicznościach (w postępowaniu karnym)? 1.1.
1.2. W której fazie postępowania ofiara musi tak postąpić? 1.2.
1.3. Jak ofiara ma przedstawić swoje żądania? 1.3.
1.4. Jak należy przedstawić swoje żądania (przez ustalenie całościowej sumy i/albo ustalenie poszczególnych szkód)? 1.4.
1.5. Czy można uzyskać pomoc prawną przed rozpoczęciem i/lub podczas postępowania? 1.5.
1.6. Jakie dowody należy przedstawić? 1.6.
1.7. Jeśli sąd przyzna rekompensatę szkody, czy istnieje specjalna pomoc, która jest do dyspozycji ofiarom przestępstw w celu wykonania wyroku przeciw sprawcy? 1.7.
2. Uzyskanie odszkodowania od państwa albo organu publicznego. 2.
2.1. Czy można uzyskać odszkodowanie od państwa albo organu publicznego? 2.1.
2.2. Czy ta możliwość odnosi się tylko do ofiar określonych przestępstw? 2.2.
2.3. Czy ta możliwość odnosi się tylko do ofiar, które poniosły określony rodzaj szkody? 2.3.
2.4. Czy krewni lub osoby trzecie mogą uzyskać odszkodowanie w przypadku, gdy ofiara zmarła? 2.4.
2.5. Czy możliwość uzyskania odszkodowania dotyczy tylko osób o określonej przynależności państwowej albo osób z zameldowanych na stałe w określonym państwie? 2.5.
2.6. Czy można ubiegać się o odszkodowanie w państwie członkowskim, jeśli do przestępstwa doszło w drugim państwie? Jeśli tak, pod jakim warunkiem? 2.6.
2.7. Czy należy zgłosić przestępstwo na policji? 2.7.
2.8. Czy należy przed przedstawieniem żądań poczekać na efekt śledztwa albo postępowania karnego? 2.8.
2.9. Czy jeśli sprawca przestępstwa został zidentyfikowany, należy najpierw postarać się o rekompensatę szkody od sprawcy? 2.9.
2.10. Czy jeśli sprawca przestępstwa nie został zidentyfikowany, jest możliwe uzyskanie rekompensaty? Jeśli tak, jakie dowody należy przedstawić, by uwiarygodnić swój wniosek? 2.10.
2.11. Czy istnieje termin końcowy składania wniosków o odszkodowanie? 2.11.
2.12. Za jaki rodzaj szkód mogę uzyskać odszkodowanie? 2.12.
2.13. Jak jest wyliczane odszkodowanie? 2.13.
2.14. Czy istnieje minimalna i/albo maksymalna suma, która może być udzielona? 2.14.
2.15. Czy odszkodowanie, które można otrzymać za te same szkody, ale z innych źródeł (jak np. ubezpieczenie), jest odliczane od odszkodowania udzielonego przez państwo? 2.15.
2.16. Czy istnieją kryteria, które mogą mieć wpływ na możliwość uzyskania odszkodowania albo sposób wyliczenia sumy odszkodowania, jak np. zachowanie ofiary podczas wydarzenia, które spowodowało szkodę? 2.16.
2.17. Czy ofiara może uzyskać zaliczkę odszkodowania? Jeśli tak, pod jakim warunkiem? 2.17.
2.18. Gdzie ofiara może uzyskać potrzebne formularze oraz bliższe informacje o postępowaniu przy składaniu wniosku? Czy istnieje specjalna linia telefoniczna albo strona internetowa, z której może ofiara skorzystać? 2.18.
2.19. Czy ofiara może uzyskać pomoc prawną przy składaniu wniosku? 2.19.
2.20. Dokąd należy wysłać wniosek? 2.20.
2.21. Czy istnieją organizacje pomagające ofiarom, które mogą udzielić kolejnej pomocy? 2.21.

 

1. Uzyskanie odszkodowania od sprawcy w formie rekompensaty szkody.

W hiszpańskim prawie naturalnym sposobem uzyskania odszkodowania za poniesione straty jest postępowanie karne, w którym zostaje poddana analizie odpowiedzialność cywilnoprawna oraz odpowiedzialność karna. Właśnie, dlatego sąd śledczy udzieli poszkodowanemu możliwość oskarżenia cywilnoprawnego, żeby mógł wyrazić, czy swoich żądań chce dociekać na drodze sądowej, czy też możliwość zaspokojenia żądania rekompensaty poniesionych szkód przeniesie na cywilne postępowanie karne. Jeśli wyrazi swój zamiar zaspokoić swoje żądania na drodze postępowania karnego, poszkodowany może zdecydować tak, żeby oskarżenia cywilnoprawne w jego imieniu były przedstawiane przez prokuraturę, (do czego dochodzi, jeśli nie zajmie stanowiska) albo, czy chce uczestniczyć osobiście (za pośrednictwem adwokata i przedstawiciela prawnego).

Jeśli poszkodowany zdecyduje się wyegzekwować rekompensatę szkody poza postępowaniem karnym, jest konieczne, żeby złożył wniosek o rozpoczęcie cywilnego postępowania sądowego (zwykłego lub ustnego, w zależności od tego, czy wysokość szkody przekracza 3 000 EURO czy nie), przy czym będzie stosował się do przepisów tego postępowania.

W przypadkach związanych z zagranicą, np., jeśli przestępstwo miało miejsce w innym kraju członkowskim niż to, gdzie ofiara jest na stałe zameldowana, ofiara na podstawie prawa narodowego może w sądzie karnym, (który zajmuje się tym przypadkiem) domagać się od sprawcy przestępstwa rekompensaty szkody.

Do góryDo góry

1.1. Kto może starać się o rekompensatę szkody od sprawcy i w jakich okolicznościach (w postępowaniu karnym)?

Ofiara jakiegokolwiek przestępstwa albo deliktu może starać się o odszkodowanie (art. 109 Prawa karnego) w wyżej przedstawionej formie.

1.2. W której fazie postępowania ofiara musi tak postąpić?

Kiedykolwiek podczas postępowania, jednak w każdym przypadku przed rozpoczęciem etapu ustnego, kiedy sąd śledczy zaoferuje możliwość realizacji żądania w fazie śledztwa, kiedy dowie się o istnieniu poszkodowanego.

1.3. Jak ofiara ma przedstawić swoje żądania?

Można je przedłożyć w sądzie albo osobiście w postaci zeznania, które należy złożyć, kiedy dojdzie do oskarżenia, albo pisemnie, przy czym należy je potwierdzić, albo za pośrednictwem adwokata i przedstawiciela prawnego. Ta pisemna wypowiedź nie jest potrzebna, a w przypadku, gdy nie będzie przygotowana, oskarżenie cywilnoprawne sformułuje prokuratura razem z oskarżeniem karnym.

1.4. Jak należy przedstawić swoje żądania (przez ustalenie całościowej sumy i/albo ustalenie poszczególnych szkód)?

Wniosek należy tak formułować, żeby zostały w nim przedstawione wyrządzone szkody - ich wysokość - oraz przedłożyć odpowiednie faktury albo rachunki, które będą dowodem roszczenia, przy czym w późniejszym terminie będą zbadane przez eksperta sądowego.

1.5. Czy można uzyskać pomoc prawną przed rozpoczęciem i/lub podczas postępowania?

Tak, jest możliwość uzyskania jej kiedykolwiek (jeśli już rozpoczęto postępowanie karne) w przypadku, że zainteresowany chce wziąć udział osobiście, w sytuacji, gdy nie chce zostawić kwestii związanych z oskarżeniem cywilnoprawnym prokuraturze.

Do góryDo góry

1.6. Jakie dowody należy przedstawić?

W sprawie złożenia wniosku o rekompensatę szkody, je możliwe skorzystanie z odpowiedzi podanej w punkcie 1.4. Z drugiej strony, w związku z wnioskiem o udzielenie pomocy prawnej będzie wymagany dokument dotyczący przychodów i majątku.

1.7. Jeśli sąd przyzna rekompensatę szkody, czy istnieje specjalna pomoc, która jest do dyspozycji ofiarom przestępstw w celu wykonania wyroku przeciw sprawcy?

Nie, powszechnym sposobem wykonywania wyroku jest jedynie natychmiastowy proces, (który w przypadku odpowiedzialności cywilnoprawnej wynikającej z przestępstwa stosuje się w formie przewidzianej do wykonywania wyroków cywilnoprawnych, nawet jeśli wyrok został wydany przez sędziego sądu karnego i jest wykonywany przez organ sądowy tego samego rodzaju).

2. Uzyskanie odszkodowania od państwa albo organu publicznego.

2.1. Czy można uzyskać odszkodowanie od państwa albo organu publicznego?

Tak, ta sytuacja jest specjalnie opracowana w ustawie nr 35/95 z 11 grudnia o pomocy ofiarom przestępstw związanych z przemocą oraz przestępstw seksualnych.

2.2. Czy ta możliwość odnosi się tylko do ofiar określonych przestępstw?

Tak, odnosi się do ofiar przestępstw związanych z przemocą dokonanych w Hiszpanii oraz przestępstw seksualnych.

2.3. Czy ta możliwość odnosi się tylko do ofiar, które poniosły określony rodzaj szkody?

Tak, są przewidziane wyżej przedstawione przestępstwa, których wynikiem była śmierć, poważne uszkodzenie ciała albo inny poważny uszczerbek na zdrowiu (psychicznym i fizycznym).

Do góryDo góry

2.4. Czy krewni lub osoby trzecie mogą uzyskać odszkodowanie w przypadku, gdy ofiara zmarła?

Tak, może je uzyskać małżonek lub osoba, z którą łączył ofiarę stosunek osobisty, dzieci, które są od ofiary uzależnione finansowo, i jeśli wspomniane osoby nie istnieją, rodzice, którzy są od ofiary uzależnione finansowo (art. 2.3 ustawy nr 35/1995 z 11 grudnia).

2.5. Czy możliwość uzyskania odszkodowania dotyczy tylko osób o określonej przynależności państwowej albo osób z zameldowanych na stałe w określonym państwie?

Możliwość dotyczy obywateli Hiszpanii, obywateli któregokolwiek kraju członkowskiego UE, osób, które tymczasowo przebywają w Hiszpanii oraz obcokrajowców, którzy są obywatelami państw, które w tej sprawie gwarantują wzajemność (art. 2.1 ustawy nr 35/1995 z 11 grudnia).

2.6. Czy można ubiegać się o odszkodowanie w państwie członkowskim, jeśli do przestępstwa doszło w drugim państwie? Jeśli tak, pod jakim warunkiem?

Jeśli do przestępstwa doszło w innym państwie niż Hiszpania, o odszkodowanie należy się ubiegać w państwie, gdzie są rozpatrywane odpowiednie sprawy karne, czyli zazwyczaj w państwie, w którym doszło do przestępstwa.

2.7. Czy należy zgłosić przestępstwo na policji?

Tak, ponieważ zgłoszenie jest elementem dokumentacji, którą należy przedłożyć, by poprzeć swój wniosek (art. 10.2 ustawy nr 35/95 z 11 grudnia).

Do góryDo góry

2.8. Czy należy przed przedstawieniem żądań poczekać na efekt śledztwa albo postępowania karnego?

Tak, jest wymagane, żeby została wydana ostateczna decyzja, która zakończy postępowanie karne, wyrok lub wyrok zaoczny albo wyrok, który wydaje się z powodu śmierci sprawcy, albo wstrzymanie postępowania, które uwalnia oskarżonego od zarzutów, jeśli są spełnione założenia przedstawione w artykułach 641.2 lub 637.3 Ustawy o postępowaniu karnym (art. 9 ustawy nr 3/1995 z 11 grudnia).

2.9. Czy jeśli sprawca przestępstwa został zidentyfikowany, należy najpierw postarać się o rekompensatę szkody od sprawcy?

Ustawa tego nie wymaga.

2.10. Czy jeśli sprawca przestępstwa nie został zidentyfikowany, jest możliwe uzyskanie rekompensaty? Jeśli tak, jakie dowody należy przedstawić, by uwiarygodnić swój wniosek?

Tak, należy przedłożyć ten sam rodzaj dowodów jak w tym przypadku, kiedy sprawca jest zidentyfikowany (art. 9 ustawy nr 35/1995 z 11 grudnia).

2.11. Czy istnieje termin końcowy składania wniosków o odszkodowanie?

Tak, do jednego roku od popełnienia przestępstwa (art. 7 ustawy nr 35/1995 z 11 grudnia).

2.12. Za jaki rodzaj szkód mogę uzyskać odszkodowanie?

Śmierć, poważne obrażenia ciała albo uszczerbek na zdrowiu psychicznym i fizycznym (art. 4 ustawy nr 35/1995 z 11 grudnia).

2.13. Jak jest wyliczane odszkodowanie?

Suma pomocy nie może przekroczyć sumy odszkodowania ustalonej przez sąd. Taka suma zostanie określona na podstawie minimalnej płacy dla wszystkich zawodów, przy czym zostaną zastosowane niektóre parametry i stawki procentowe w tej formie, jaką przewiduje artykuł 6 wspomnianej ustawy nr 35/1995 z 11 grudnia.

Do góryDo góry

2.14. Czy istnieje minimalna i/albo maksymalna suma, która może być udzielona?

Tak, wylicza się ją na postawie warunków przedstawionych w poprzednim punkcie.

2.15. Czy odszkodowanie, które można otrzymać za te same szkody, ale z innych źródeł (jak np. ubezpieczenie), jest odliczane od odszkodowania udzielonego przez państwo?

Pomocy przedstawionej we wspomnianej ustawie nie da się połączyć z odszkodowaniem, do którego odbiorca tej pomocy miałby prawo w ramach systemu ubezpieczeniowego, poza przypadkiem, jeśli suma odszkodowania z ubezpieczenia byłaby niższa niż suma, którą przewidziano w wyroku sądowym (artykuł 5 ustawy nr 35/1995 z 11 grudnia).

2.16. Czy istnieją kryteria, które mogą mieć wpływ na możliwość uzyskania odszkodowania albo sposób wyliczenia sumy odszkodowania, jak np. zachowanie ofiary podczas wydarzenia, które spowodowało szkodę?

Takie kryteria nie istnieją.

2.17. Czy ofiara może uzyskać zaliczkę odszkodowania? Jeśli tak, pod jakim warunkiem?

Tak, w przypadku, jeśli potwierdzą się złe warunki finansowe ofiary albo w przypadku, jeśli ofiara zmarła - złe warunki finansowe odbiorców (artykuł 10 ustawy nr 35/1995 z 11 grudnia).

2.18. Gdzie ofiara może uzyskać potrzebne formularze oraz bliższe informacje o postępowaniu przy składaniu wniosku? Czy istnieje specjalna linia telefoniczna albo strona internetowa, z której może ofiara skorzystać?

Policja, tak samo jak sąd, ma obowiązek ofiarę składającą zeznanie lub oskarżenia zapoznać z treścią wspomnianej ustawy oraz poinformować o pomocy, której udziela.

2.19. Czy ofiara może uzyskać pomoc prawną przy składaniu wniosku?

Pomoc prawna nie jest potrzebna, ponieważ nie jest wymagana obecność adwokata albo przedstawiciela prawnego, więc wniosek może złożyć sam poszkodowany albo jego przedstawiciel.

2.20. Dokąd należy wysłać wniosek?

Do ministerstwa finansów (Ministerio de Economia de Hacienda).

2.21. Czy istnieją organizacje pomagające ofiarom, które mogą udzielić kolejnej pomocy?

Istnieją urzędy pomocy ofiarom przestępstw, które mają swoje siedziby w siedzibach sądów i trybunałów (artykuł 16 ustawy nr 35/1995 z 11 grudnia).

Dalsze informacje

Czy istnieją inne możliwości uzyskania odszkodowania od sprawcy przestępstwa (“compensation ordersâ€�)?

Tak, jest możliwe wniesienie oskarżenia w sądzie cywilnym na podstawie odpowiedzialności cywilnoprawnej.

 • Informacje o usługach, których udzielają urzędy pomocy ofiarom przestępstw na terenie państwa, jak również na określonych obszarach autonomicznych, można uzyskać pod tym adresem:
  • http://www.poderjudicial.es español

« Odszkodowania dla ofiar przestępstw - Informacje ogólne | Hiszpania - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 02-08-2007

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania