Europese Commissie > EJN > Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven > Spanje

Laatste aanpassing: 02-08-2007
Printversie Voeg toe aan favorieten

Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven - Spanje

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

1. Verkrijgen van schadevergoeding van de dader 1.
1.1. Onder welke voorwaarden kan ik een schadeclaim indienen in de strafzaak tegen de dader? 1.1.
1.2. Op welk moment van de strafrechtelijke procedure moet ik mijn claim indienen? 1.2.
1.3. Hoe moet ik mijn claim indienen en bij wie? 1.3.
1.4. Hoe moet ik claim duidelijk maken? (een totaalbedrag opgeven en/of individuele schadeclaims) 1.4.
1.5. Kan ik rechtsbijstand krijgen voor of gedurende het proces? 1.5.
1.6. Wat voor bewijs is vereist om mijn claim te onderbouwen? 1.6.
1.7. Als het gerecht mij schadevergoeding heeft toegekend, is er dan speciale hulp beschikbaar voor mij als slachtoffer om die rechterlijke beslissing bij de dader af te dwingen? 1.7.
2. Verkrijgen van schadevergoeding van de staat of een overheidsinstelling 2.
2.1. Is het mogelijk schadevergoeding te krijgen van de staat of een overheidsinstelling? 2.1.
2.2. Is de mogelijkheid beperkt tot slachtoffers van bepaalde soorten misdrijven? 2.2.
2.3. Is deze mogelijkheid beperkt tot slachtoffers die bepaalde soorten letsels hebben opgelopen? 2.3.
2.4. Kunnen familieleden of nauwe verwanten van slachtoffers die zijn overleden als gevolg van het misdrijf schadevergoeding krijgen? 2.4.
2.5. Is de mogelijkheid schadevergoeding te krijgen beperkt tot personen met een bepaalde nationaliteit of personen die in een bepaald land wonen? 2.5.
2.6. Kan ik schadevergoeding van Spanje vragen als het misdrijf in een ander land is begaan? Zo ja, onder welke voorwaarden? 2.6.
2.7. Is het nodig van het misdrijf aangifte te hebben gedaan bij de politie? 2.7.
2.8. Is het nodig de uitkomst van een politieonderzoek of strafproces af te wachten, voordat ik een verzoek kan indienen? 2.8.
2.9. Als de dader bekend is, is het dan nodig te trachten eerst schadevergoeding bij de dader te eisen? 2.9.
2.10. Als de dader niet bekend of niet veroordeeld is, is het dan toch mogelijk in aanmerking te komen voor schadevergoeding? Wat voor bewijs moet ik in dat geval overleggen om mijn verzoek te onderbouwen? 2.10.
2.11. Moet het verzoek om schadevergoeding binnen een bepaalde termijn worden ingediend? 2.11.
2.12. Voor welk soort schade kan ik een vergoeding krijgen? 2.12.
2.13. Hoe wordt de schadevergoeding berekend? 2.13.
2.14. Is er een minimum en/of maximum bedrag dat kan worden toegekend? 2.14.
2.15. Wordt schadevergoeding die ik heb ontvangen of kan ontvangen van andere bronnen (zoals van een verzekering) afgetrokken van de vergoeding van de staat? 2.15.
2.16. Zijn er andere omstandigheden die mijn kans op het krijgen van schadevergoeding of de berekening van het bedrag van mijn schade beïnvloeden, zoals mijn eigen gedrag bij het voorval dat het letsel veroorzaakte? 2.16.
2.17. Kan ik een voorschot krijgen? Zo ja, onder welke voorwaarden? 2.17.
2.18. Waar kan ik de noodzakelijke formulieren en verdere informatie verkrijgen over hoe een aanvraag in te dienen? Is er een speciale telefoonlijn of website die ik kan gebruiken? 2.18.
2.19. Kan ik juridische hulp krijgen voor het opstellen van het verzoek? 2.19.
2.20. Waar moet ik mijn verzoek naartoe sturen? 2.20.
2.21. Zijn er organisaties voor slachtofferhulp die verdere ondersteuning kunnen geven? 2.21.

 

1. Verkrijgen van schadevergoeding van de dader

Onder het Spaanse recht is de normale procedure om schadevergoeding te krijgen de strafrechtelijke, waarbij zowel de burgerlijke als de strafrechtelijke aansprakelijkheid wordt onderzocht. De rechter van instructie biedt het slachtoffer daarom de mogelijkheid een burgerlijke vordering in te stellen, zodat hij kan kiezen of hij in het kader van de strafrechtelijke procedure een eis instelt of het recht behoudt om in het kader van een burgerlijke procedure schadevergoeding te eisen. Als hij beslist zijn rechten tijdens de strafrechtelijke procedure te laten gelden, kan hij het openbaar ministerie verzoeken namens hem een burgerlijke vordering in te stellen (dit is de regel als hij geen keuze meedeelt) of daarvoor beroep doen op een advocaat.

Als hij ervoor opteert buiten de strafrechtelijke procedure schadevergoeding te eisen, moet hij daartoe een burgerlijke vordering instellen (gewone of mondelinge procedure, naargelang het bedrag van de schadevergoeding al dan niet meer dan 3000 EUR bedraagt), overeenkomstig de geldende procedureregels.

In grensoverschrijdende gevallen, bijvoorbeeld wanneer het delict in een andere lidstaat werd gepleegd dan deze waar het slachtoffer verblijft, kan het slachtoffer krachtens het nationale recht van de dader schadevergoeding eisen bij het strafgerecht dat de zaak behandelt.

1.1. Onder welke voorwaarden kan ik een schadeclaim indienen in de strafzaak tegen de dader?

Slachtoffers van elk soort misdrijf of delict kunnen schadevergoeding eisen (artikel 109 van het strafwetboek), zoals hierboven vermeld.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

1.2. Op welk moment van de strafrechtelijke procedure moet ik mijn claim indienen?

Dat kan op eender welk moment van de procedure, maar uiterlijk vóór het begin van de mondelinge behandeling, zodat de rechter van instructie, eenmaal hij over het bestaan van het slachtoffer is ingelicht, de eis in de onderzoeksfase kan laten gelden.

1.3. Hoe moet ik mijn claim indienen en bij wie?

U kunt de claim ofwel persoonlijk bij de rechter indienen ter gelegenheid van de verklaring die u moet afleggen wanneer u het soort procedure moet kiezen, ofwel schriftelijk in een document dat door een advocaat wordt bekrachtigd of opgesteld. Dit geschreven document is niet onontbeerlijk aangezien het openbaar ministerie, indien dit document niet wordt opgesteld, de burgerlijke vordering samen met de strafrechtelijke procedure zal instellen.

1.4. Hoe moet ik claim duidelijk maken? (een totaalbedrag opgeven en/of individuele schadeclaims)

Het verzoekschrift moet de veroorzaakte schade (het bedrag) vermelden en de overeenkomstige facturen of ramingen bevatten tot staving van de claim, die vervolgens door een gerechtsdeskundige zullen worden onderzocht.

1.5. Kan ik rechtsbijstand krijgen voor of gedurende het proces?

Ja, kosteloze rechtsbijstand kan worden verleend zodra de strafrechtelijke procedure is gestart en mits u vertegenwoordigd wil worden, omdat u meent dat het niet volstaat om de burgerlijke vordering aan het openbaar ministerie over te laten.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

1.6. Wat voor bewijs is vereist om mijn claim te onderbouwen?

Voor de bewijzen om een claim te onderbouwen, zie het antwoord op vraag 1.4. Voorts moet u, indien u kosteloze rechtsbijstand vraagt, de nodige bewijzen in verband met uw inkomen en vermogen indienen.

1.7. Als het gerecht mij schadevergoeding heeft toegekend, is er dan speciale hulp beschikbaar voor mij als slachtoffer om die rechterlijke beslissing bij de dader af te dwingen?

Nee, de tenuitvoerlegging van de rechterlijke beslissing gebeurt volgens de normale procedure (voor burgerlijke aansprakelijkheid tengevolge van een misdrijf verloopt die procedure zoals voor de tenuitvoerlegging van burgerlijke rechterlijke beslissingen, ook al is de rechterlijke beslissing door een strafrechter gegeven en door een strafgerecht ten uitvoer gelegd).

2. Verkrijgen van schadevergoeding van de staat of een overheidsinstelling

2.1. Is het mogelijk schadevergoeding te krijgen van de staat of een overheidsinstelling?

Ja, dit is specifiek geregeld in Wet 35/95 van 11 december 1995 betreffende hulp en bijstand aan slachtoffers van geweldmisdrijven en seksuele delicten.

2.2. Is de mogelijkheid beperkt tot slachtoffers van bepaalde soorten misdrijven?

Ja, slachtoffers van in Spanje gepleegde opzettelijke geweldmisdrijven en seksuele delicten.

2.3. Is deze mogelijkheid beperkt tot slachtoffers die bepaalde soorten letsels hebben opgelopen?

Ja, er is bepaald dat de bovengenoemde misdrijven moeten hebben geleid tot de dood, ernstige lichamelijke schade of ernstige schade aan de fysieke of mentale gezondheid.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

2.4. Kunnen familieleden of nauwe verwanten van slachtoffers die zijn overleden als gevolg van het misdrijf schadevergoeding krijgen?

Ja, de echtgeno(o)t(e) of de met de slachtoffers samenwonende persoon, kinderen die financieel afhankelijk zijn van het slachtoffer, en, bij ontstentenis daarvan, ouders die financieel afhankelijk zijn van het slachtoffer (artikel 2.3 van Wet 35/95 van 11 december 1995).

2.5. Is de mogelijkheid schadevergoeding te krijgen beperkt tot personen met een bepaalde nationaliteit of personen die in een bepaald land wonen?

Zij is beperkt tot Spaanse staatsburgers, onderdanen van lidstaten van de Europese Unie, personen die hun gewone verblijfplaats in Spanje hebben en onderdanen van vreemde landen die op dat gebied met Spanje overeenkomsten op basis van wederkerigheid hebben gesloten (artikel 2.1 van Wet 35/95 van 11 december 1995).

2.6. Kan ik schadevergoeding van Spanje vragen als het misdrijf in een ander land is begaan? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Indien het misdrijf in een ander land dan Spanje is gepleegd, moet schadevergoeding worden geëist in het land waar de overeenkomstige strafrechtelijke procedure wordt gevoerd, d.w.z. doorgaans het land waar het misdrijf is gepleegd.

2.7. Is het nodig van het misdrijf aangifte te hebben gedaan bij de politie?

Ja, aangezien de klacht deel uitmaakt van de documenten die tot staving van het verzoek moeten worden ingediend (artikel 10.2 van Wet 35/95 van 11 december 1995).

Bovenkant paginaBovenkant pagina

2.8. Is het nodig de uitkomst van een politieonderzoek of strafproces af te wachten, voordat ik een verzoek kan indienen?

Ja, de strafrechtelijke procedure moet door een definitieve rechterlijke beslissing zijn afgesloten: een veroordeling, een verstekvonnis, een schorsing van de procedure wegens het overlijden van de dader of een stopzetting van de procedure op basis van een van de gronden van de artikelen 641.2 of 637.3 van het wetboek van strafvordering (artikel 9 van Wet 35/95 van 11 december 1995).

2.9. Als de dader bekend is, is het dan nodig te trachten eerst schadevergoeding bij de dader te eisen?

De wet schrijft dit niet voor.

2.10. Als de dader niet bekend of niet veroordeeld is, is het dan toch mogelijk in aanmerking te komen voor schadevergoeding? Wat voor bewijs moet ik in dat geval overleggen om mijn verzoek te onderbouwen?

Ja, door hetzelfde bewijs over te leggen als vereist wanneer de dader bekend is (artikel 9 van Wet 35/95 van 11 december 1995).

2.11. Moet het verzoek om schadevergoeding binnen een bepaalde termijn worden ingediend?

Ja, uiterlijk een jaar na de datum waarop het misdrijf is gepleegd (artikel 7 van Wet 35/95 van 11 december 1995).

2.12. Voor welk soort schade kan ik een vergoeding krijgen?

Dood, ernstige lichamelijke schade of ernstige schade aan de fysieke of mentale gezondheid (artikel 4 van Wet 35/95 van 11 december 1995).

Bovenkant paginaBovenkant pagina

2.13. Hoe wordt de schadevergoeding berekend?

De schadevergoeding mag niet hoger zijn dan het bedrag dat bij de rechterlijke beslissing is vastgesteld. Dat bedrag wordt vastgesteld door op het intersectorale minimumloon bepaalde parameters en percentages toe te passen, zoals beschreven in artikel 6 van Wet 35/95 van 11 december 1995).

2.14. Is er een minimum en/of maximum bedrag dat kan worden toegekend?

Ja, dit zal worden berekend op basis van de formule waarnaar in het antwoord op de vorige vraag is verwezen.

2.15. Wordt schadevergoeding die ik heb ontvangen of kan ontvangen van andere bronnen (zoals van een verzekering) afgetrokken van de vergoeding van de staat?

De vergoeding uit hoofde van de voornoemde wet is niet verenigbaar met enige financiële vergoeding waarop de begunstigde krachtens een verzekeringspolis recht heeft, tenzij het bedrag van de vergoeding in het kader van de particuliere verzekeringspolis lager is dan het bedrag dat in de rechterlijke beslissing is vastgesteld (artikel 5 van Wet 35/95 van 11 december 1995).

2.16. Zijn er andere omstandigheden die mijn kans op het krijgen van schadevergoeding of de berekening van het bedrag van mijn schade beïnvloeden, zoals mijn eigen gedrag bij het voorval dat het letsel veroorzaakte?

Nee.

2.17. Kan ik een voorschot krijgen? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Ja, indien wordt bewezen dat het slachtoffer, of, indien het slachtoffer overleden is, de begunstigden zich in een moeilijke financiële situatie bevinden (artikel 10 van Wet 35/95 van 11 december 1995).

2.18. Waar kan ik de noodzakelijke formulieren en verdere informatie verkrijgen over hoe een aanvraag in te dienen? Is er een speciale telefoonlijn of website die ik kan gebruiken?

Wanneer de politie of het gerecht van u een verklaring of klacht ontvangt, zijn zij verplicht u over de voornoemde wet en de daarin vastgestelde vergoeding in te lichten.

2.19. Kan ik juridische hulp krijgen voor het opstellen van het verzoek?

Rechtsbijstand is niet nodig aangezien bijstand door een advocaat niet vereist is. Het verzoek mag door het slachtoffer zelf of door een vertegenwoordiger worden ingediend.

2.20. Waar moet ik mijn verzoek naartoe sturen?

Het ministerie van Economische Zaken en Financiën.

2.21. Zijn er organisaties voor slachtofferhulp die verdere ondersteuning kunnen geven?

De diensten voor slachtofferhulp zijn op dezelfde plaats gevestigd als de betrokken gerechten (artikel 16 van Wet 35/95 van 11 december 1995).

Nadere inlichtingen

Zijn er andere mogelijkheden om van de dader schadevergoeding te krijgen (toewijzing van schadevergoeding)?

Ja, bij de burgerlijke gerechten kan een eis aanhangig worden gemaakt, in het kader van een burgerlijke procedure.

 • Informatie over dienstverlening van de nationale diensten voor slachtofferhulp en deze van bepaalde autonome regio's is te vinden op:
  • http://www.poderjudicial.es español

« Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven - Algemene informatie | Spanje - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 02-08-2007

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk