Europos Komisija > ETIT > Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms > Ispanija

Naujausia redakcija: 02-08-2007
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms - Ispanija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


 

TURINIO LENTELE

1. Kompensacija iš pažeidėjo kaip žalos atlyginimas 1.
1.1. Kas ir kokioms sąlygoms esant baudžiamajame procese gali reikalauti kompensacijos iš nusikaltimą padariusio asmens? 1.1.
1.2. Kurioje proceso stadijoje tai reikia daryti? 1.2.
1.3. Kaip ir kam reikėtų pateikti šį reikalavimą? 1.3.
1.4. Kaip reikėtų pateikti reikalavimą: nurodant visą sumą ir (arba) tiksliai apibrėžiant konkrečius nuostolius? 1.4.
1.5. Ar galima gauti nemokamą teisinę pagalbą prieš bylos nagrinėjimą ir (arba) bylos nagrinėjimo metu? 1.5.
1.6. Kokių įrodymų, pagrindžiančių reikalavimą, bus reikalaujama? 1.6.
1.7. Jeigu teismas priteisia žalos atlyginimą, ar galima nukentėjusiajam sulaukti kokios nors teisinės pagalbos įgyvendinant teismo sprendimą pažeidimą padariusio asmens atžvilgiu? 1.7.
2. Kompensacija iš valstybės ar viešojo juridinio asmens 2.
2.1. Ar įmanoma gauti kompensaciją iš valstybės arba viešojo juridinio asmens? 2.1.
2.2. Ar galimybė gauti kompensaciją suteikiama tik tam tikrų nusikaltimų aukoms? 2.2.
2.3. Ar galimybė gauti kompensaciją suteikiama tik tam tikrus sužalojimus patyrusioms aukoms? 2.3.
2.4. Ar gali aukos giminaičiai arba aukos išlaikomi asmenys gauti kompensaciją, aukos mirties atveju? 2.4.
2.5. Ar galimybė gauti kompensaciją suteikiama tik tam tikros pilietybės ar tam tikroje valstybėje gyvenantiems asmenims? 2.5.
2.6. Ar galima reikalauti kompensacijos iš Europos Sąjungos valstybių narių, jei nusikaltimas buvo įvykdytas vienoje iš jų? Jei taip, tai esant kokioms sąlygoms? 2.6.
2.7. Ar svarbu pranešti apie nusikaltimą policijai? 2.7.
2.8. Ar svarbu prieš pateikiant reikalavimą palaukti policijos tyrimo ar teisminio nagrinėjimo rezultatų? 2.8.
2.9. Ar būtina iš pradžių bandyti prisiteisti kompensaciją iš pažeidėjo, jeigu pastarasis yra nustatytas? 2.9.
2.10. Ar galima kreiptis dėl kompensacijos, jei pažeidėjas nebuvo nustatytas arba nebuvo patrauktas atsakomybėn? Kokius įrodymus reiktų pateikti tokiu atveju norint ją gauti? 2.10.
2.11. Ar yra numatytas terminas ieškiniui dėl kompensacijos pareikšti? 2.11.
2.12. Už kokią patirtą žalą mokama kompensacija? 2.12.
2.13. Kaip kompensacija apskaičiuojama? 2.13.
2.14. Ar yra numatyta minimali ir (arba) maksimali kompensacijos suma, kuri gali būti paskirta? 2.14.
2.15. Ar valstybės kompensacija sumažėja ta dalimi, kurią auka kaip kompensaciją gavo ar galėjo gauti iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, iš draudimo bendrovės, dėl tos pačios patirtos žalos? 2.15.
2.16. Ar yra kokių nors papildomų sąlygų, pavyzdžiui, aukos elgesys nusikaltimo padarymo metu, kurios gali turėti įtakos galimybei gauti kompensaciją ar jos dydžio skaičiavimui? 2.16.
2.17. Ar galima kompensaciją gauti avansu? Jei taip, tai esant kokioms sąlygoms? 2.17.
2.18. Kur galima rasti reikiamas formas ir informaciją, kaip kreiptis dėl kompensacijos? Ar yra specialiai tam skirtas telefono numeris ar interneto svetainė? 2.18.
2.19. Ar galima gauti nemokamą teisinę pagalbą, norint pateikti pareiškimą dėl kompensacijos? 2.19.
2.20. Kam reikia adresuoti pareiškimą? 2.20.
2.21. Ar yra pagalbos nusikaltimų aukoms organizacijų, kurios joms teiktų papildomą pagalbą? 2.21.

 

1. Kompensacija iš pažeidėjo kaip žalos atlyginimas

Pagal Ispanijos teisę paprastai patirtos žalos atlyginimo reikalaujama baudžiamojo proceso, kurio metu gali būti nagrinėjami tiek civilinės, tiek baudžiamosios atsakomybės klausimai, tvarka. Bylą nagrinėjantis teisėjas informuoja nukentėjusįjį apie galimybę pateikti ieškinį, kad šis pareikštų, ar pageidauja tai daryti baudžiamojoje byloje, ar pasilieka galimybę pareikalauti žalos atlyginimo civilinio proceso tvarka. Tuo atveju, jei nukentėjusysis pageidauja pareikšti ieškinį baudžiamojoje byloje, jis gali pasirinkti, kad ieškinį jo vardu pareikštų Prokurorų įstaiga (ta pati tvarka taikoma, ir jeigu nukentėjusysis nereiškia jokio ieškinio) arba jis pats (per advokatą ar prokurorą) – abiem atvejais siekdamas rezultatas yra tas pats.

Jeigu nukentėjusysis pasirenka reikalauti žalos atlyginimo ne baudžiamojoje byloje, jis, vadovaudamasis procesinėmis normomis, inicijuoja ieškinio nagrinėjimą įprastine civilinio proceso tvarka, jei patirti nuostoliai viršija 3000 eurų, arba žodine civilinio proceso tvarka, jei nuostoliai neviršija 3000 eurų.

Kalbant apie atvejus, turinčius tarptautinį pobūdį, pavyzdžiui, kai nusikaltimas buvo įvykdytas vienoje ES valstybėje narėje, o nukentėjusysis gyvena kitoje, jis gali teisme, nagrinėjančiame bylą, reikalauti žalos atlyginimo iš nusikaltimą padariusio asmens pagal savo nacionalinę teisę.

1.1. Kas ir kokioms sąlygoms esant baudžiamajame procese gali reikalauti kompensacijos iš nusikaltimą padariusio asmens?

Bet kokio nusikaltimo ar pažeidimo auka pirmiau nurodyta tvarka gali reikalauti žalos atlyginimo (Baudžiamojo kodekso 109 straipsnis).

viršųviršų

1.2. Kurioje proceso stadijoje tai reikia daryti?

Bet kurioje proceso stadijoje, bet būtinai iki žodinio nagrinėjimo pradžios. Teisėjas nukentėjusįjį ikiteisminio tyrimo metu turi informuoti apie galimybę pareikšti ieškinį dėl žalos atlyginimo.

1.3. Kaip ir kam reikėtų pateikti šį reikalavimą?

Reikalavimą teisėjui galima išdėstyti žodžiu, kai šis pasiūlo šalims pareikšti savo reikalavimus, arba pateikti pasirašytą raštišką pareiškimą per advokatą ar prokurorą. Raštiško pareiškimo nereikia, jeigu nukentėjusysis nereiškia jokių pretenzijų; tuomet pareiškimą baudžiamojoje byloje pateikia Prokurorų įstaiga.

1.4. Kaip reikėtų pateikti reikalavimą: nurodant visą sumą ir (arba) tiksliai apibrėžiant konkrečius nuostolius?

Skundas turi būti pateiktas nurodant patirtos žalos dydį ir pridedant atitinkamas sąskaitas ar skaičiavimus, pagrindžiančius šį skundą. Po to šis skundas įvertinamas teismo ekspertų.

1.5. Ar galima gauti nemokamą teisinę pagalbą prieš bylos nagrinėjimą ir (arba) bylos nagrinėjimo metu?

Taip, tokia pagalba galima bet kuriuo momentu, kai baudžiamasis procesas jau pradėtas ir kai nukentėjusysis nori dalyvauti teisme nagrinėjant bylą; neturint pakankamai lėšų, ieškinio pareiškimą galima patikėti Prokurorų įstaigai.

1.6. Kokių įrodymų, pagrindžiančių reikalavimą, bus reikalaujama?

Dėl reikalavimo atlyginti žalą pagrindimo žr. 1.4. klausimo atsakymą. Be to, jeigu nukentėjusysis pateikia pareiškimą nemokamai teisinei pagalbai gauti, reikalaujama pateikti dokumentus, susijusius su nukentėjusiojo pajamomis ir šeimine padėtimi.

viršųviršų

1.7. Jeigu teismas priteisia žalos atlyginimą, ar galima nukentėjusiajam sulaukti kokios nors teisinės pagalbos įgyvendinant teismo sprendimą pažeidimą padariusio asmens atžvilgiu?

Ne, sprendimų vykdymo procedūra yra bendra (tais atvejais, kai padarius nusikaltimą kyla ir civilinė atsakomybė, teismo sprendimas dėl žalos atlyginimo vykdomas remiantis civilinio proceso normomis, nepaisant to, kad sprendimas buvo priimtas baudžiamojoje byloje).

2. Kompensacija iš valstybės ar viešojo juridinio asmens

2.1. Ar įmanoma gauti kompensaciją iš valstybės arba viešojo juridinio asmens?

Taip, tokia galimybė numatyta 1995 m. gruodžio 11 d. Įstatyme Nr. 35/95 „Dėl pagalbos ir paramos smurtinių nusikaltimų bei nusikaltimų, pažeidžiančių seksualinę laisvę, aukoms“.

2.2. Ar galimybė gauti kompensaciją suteikiama tik tam tikrų nusikaltimų aukoms?

Taip, ji suteikiama smurtinių nusikaltimų bei nusikaltimų, pažeidžiančių seksualinę laisvę, aukoms.

2.3. Ar galimybė gauti kompensaciją suteikiama tik tam tikrus sužalojimus patyrusioms aukoms?

Taip, reikia, kad pirmiau minėtų nusikaltimų pasekmė būtų mirtis, sunkus kūno sužalojimas arba sunkus fizinės ar psichinės sveikatos sutrikdymas.

2.4. Ar gali aukos giminaičiai arba aukos išlaikomi asmenys gauti kompensaciją, aukos mirties atveju?

Taip, kompensaciją gali gauti mirusiojo sutuoktinis arba analogiškais ryšiais su mirusiuoju susijęs asmuo, taip pat finansiškai nuo mirusiojo priklausantys vaikai, o nesant nė vieno iš šių asmenų – finansiškai nuo mirusiojo priklausantys tėvai (1995 m. gruodžio 11 d. Įstatymo Nr. 35/95 2.3 straipsnis).

viršųviršų

2.5. Ar galimybė gauti kompensaciją suteikiama tik tam tikros pilietybės ar tam tikroje valstybėje gyvenantiems asmenims?

Ji suteikiama Ispanijos piliečiams, bet kurios Europos Sąjungos valstybės narės piliečiams, nuolatiniams Ispanijos gyventojams ir užsieniečiams, atvykusiems iš tų valstybių, kurios laikosi abipusiškumo pricipo (1995 m. gruodžio 11 d. Įstatymo Nr. 35/1995 2.1 straipsnis).

2.6. Ar galima reikalauti kompensacijos iš Europos Sąjungos valstybių narių, jei nusikaltimas buvo įvykdytas vienoje iš jų? Jei taip, tai esant kokioms sąlygoms?

Jei nusikaltimas buvo įvykdytas ne Ispanijoje, dėl kompensacijos kreipiamasi į valstybę, kurioje taikomas baudžiamasis procesas yra analogiškas Ispanijos baudžiamajam procesui, bet paprastai tai yra valstybė, kurioje buvo įvykdytas nusikaltimas.

2.7. Ar svarbu pranešti apie nusikaltimą policijai?

Taip, nes pranešimas yra vienas iš dokumentų, pagrindžiančių reikalavimą atlyginti žalą (1995 m. gruodžio 11 d. Įstatymo Nr. 35/95 10.2 straipsnis).

2.8. Ar svarbu prieš pateikiant reikalavimą palaukti policijos tyrimo ar teisminio nagrinėjimo rezultatų?

Taip, reikia, kad teismas byloje priimtų galutinį sprendimą, kuriuo baudžiamasis procesas būtų užbaigtas ir būtų paskirta bausmė, arba kad būtų priimtas įsakymas dėl sprendimo už akių arba pateiktas dokumentas, liudijantis kaltinamojo mirtį, arba kaltinamasis būtų paleistas Baudžiamosios teisenos įstatymo 641.2 arba 637.3 straipsniuose numatytais atvejais (1995 m. gruodžio 11 d. Įstatymo Nr. 35/1995 9 straipsnis).

viršųviršų

2.9. Ar būtina iš pradžių bandyti prisiteisti kompensaciją iš pažeidėjo, jeigu pastarasis yra nustatytas?

Įstatymas to nenumato.

2.10. Ar galima kreiptis dėl kompensacijos, jei pažeidėjas nebuvo nustatytas arba nebuvo patrauktas atsakomybėn? Kokius įrodymus reiktų pateikti tokiu atveju norint ją gauti?

Taip, galima kreiptis pateikiant tuos pačius įrodymus kaip ir tais atvejais, kai pažeidėjas nustatytas (1995 m. gruodžio 11 d. Įstatymo Nr. 35/1995 9 straipsnis).

2.11. Ar yra numatytas terminas ieškiniui dėl kompensacijos pareikšti?

Taip, vieneri metai nuo tos dienos, kai buvo įvykdyta nusikalstama veika (1995 m. gruodžio 11 d. Įstatymo Nr. 35/1995 7 straipsnis).

2.12. Už kokią patirtą žalą mokama kompensacija?

Mirties atveju, patyrus sunkų kūno sužalojimą ar sunkų fizinės ar psichinės sveikatos sutrikdymą (1995 m. gruodžio 11 d. Įstatymo Nr. 35/1995 4 straipsnis).

2.13. Kaip kompensacija apskaičiuojama?

Paramos suma negali viršyti kompensacijos sumos, nustatytos teismo sprendime. Kompensacijos dydis nustatomas atsižvelgiant į minimalų mėnesinį atlyginimą ir pritaikant tam tikrus apibrėžtus kriterijus ir procentinius skaičiavimus, numatytus 1995 m. gruodžio 11 d. Įstatymo Nr. 35/1995 6 straipsnyje.

2.14. Ar yra numatyta minimali ir (arba) maksimali kompensacijos suma, kuri gali būti paskirta?

Taip, jeigu kompensacijos suma apskaičiuojama, kaip nurodyta pirmiau.

viršųviršų

2.15. Ar valstybės kompensacija sumažėja ta dalimi, kurią auka kaip kompensaciją gavo ar galėjo gauti iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, iš draudimo bendrovės, dėl tos pačios patirtos žalos?

Parama, numatyta nagrinėjamame įstatyme, yra nesuderinama su draudimo išmokomis, kurias paramos gavėjas galėtų gauti, nebent draudimo išmokos dydis yra mažesnis nei teismo paskirta kompensacija (1995 m. gruodžio 11 d. Įstatymo Nr. 35/1995 5 straipsnis).

2.16. Ar yra kokių nors papildomų sąlygų, pavyzdžiui, aukos elgesys nusikaltimo padarymo metu, kurios gali turėti įtakos galimybei gauti kompensaciją ar jos dydžio skaičiavimui?

Tai nenumatyta.

2.17. Ar galima kompensaciją gauti avansu? Jei taip, tai esant kokioms sąlygoms?

Taip, tais atvejais, kai įrodoma sunki nukentėjusiojo arba, šiam mirus, jo įpėdinių finansinė padėtis (1995 m. gruodžio 11 d. Įstatymo Nr. 35/1995 10 straipsnis).

2.18. Kur galima rasti reikiamas formas ir informaciją, kaip kreiptis dėl kompensacijos? Ar yra specialiai tam skirtas telefono numeris ar interneto svetainė?

Tiek policija, tiek teisėjas, gavę nukentėjusiojo pranešimą arba pareiškimą, privalo jį supažindinti su čia nagrinėjamu įstatymu ir galima parama.

2.19. Ar galima gauti nemokamą teisinę pagalbą, norint pateikti pareiškimą dėl kompensacijos?

Tokia galimybė nėra numatyta, kadangi pareiškimui dėl kompensacijos pateikti nereikalinga advokato ar prokuroro pagalba; vadinasi, tai gali padaryti pats nukentėjusysis arba jo atstovas.

2.20. Kam reikia adresuoti pareiškimą?

Ekonomikos ir iždo ministerijai.

2.21. Ar yra pagalbos nusikaltimų aukoms organizacijų, kurios joms teiktų papildomą pagalbą?

Taip, kiekvieno teismo būtinėje yra įkurti pagalbos nusikaltimų aukoms centrai.

Papildoma informacija

Ar yra kitų galimybių gauti kompensaciją iš nusikalstamą veiką padariusio asmens, pavyzdžiui, įsakymas dėl kompensacijos?

Taip, yra numatyta galimybė pateikti ieškinį civilines bylas nagrinėjančiam teismui dėl civilinės atsakomybės nustatymo.

 • Informaciją apie pagalbą, kurią tiek valstybės, tiek autonominių regionų mastu teikia Pagalbos nusikaltimų aukoms biurai, galima rasti šiuo adresu:
  • http://www.poderjudicial.es español

« Žalos atlyginimas nusikaltimų aukoms - Bendro pobūdžio informacija | Ispanija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 02-08-2007

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė