Euroopan komissio > EOV > Korvaukset rikoksen uhreille > Espanja

Uusin päivitys: 23-05-2006
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Korvaukset rikoksen uhreille - Espanja

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Päivityksen jälkeen sivu on saatavilla Euroopan oikeusportaalissa.


 

SISÄLLYSLUETTELO

1. Korvaus vahingonkorvauksen muodossa tekijältä 1.
1.1. Millä edellytyksillä rikosoikeudenkäynnissä voi esittää vahingonkorvausvaatimuksen tekijää vastaan? 1.1.
1.2. Missä prosessivaiheessa vahingonkorvausvaatimus on esitettävä? 1.2.
1.3. Miten ja kenelle vaatimus on esitettävä? 1.3.
1.4. Miten hakemus on esitettävä (onko ilmoitettava kokonaismäärä ja/vai eriteltävä vahingot) ? 1.4.
1.5. Voiko saada oikeuden maksuttomaan oikeudenkäyntiin ennen oikeudenkäyntiä ja/tai sen aikana? 1.5.
1.6. Mitä näyttöä on esitettävä vaatimuksen tueksi? 1.6.
1.7. Jos vaatimus hyväksytään tuomioistuimessa, onko rikoksen uhrilla mahdollisuus saada erityistä oikeusapua tuomion täytäntöönpanemiseksi tekijää vastaan? 1.7.
2. Korvauksen saaminen valtiolta tai valtion viranomaiselta 2.
2.1. Onko mahdollista saada korvausta valtiolta tai valtion viranomaiselta? 2.1.
2.2. Onko mahdollisuus rajoitettu vain tietyntyyppisten rikosten uhreiksi joutuneille? 2.2.
2.3. Onko mahdollisuus rajoitettu uhreihin, jotka ovat kärsineet tietyntyyppisen vahingon? 2.3.
2.4. Voivatko rikoksen johdosta surmansa saaneen lähiomaiset tai hänen huollettavansa saada korvausta? 2.4.
2.5. Onko oikeus korvaukseen rajoitettu henkilöihin, joilla on tietty kansalaisuus tai jotka asuvat tietyssä valtiossa? 2.5.
2.6. Voiko korvausta hakea Espanjassa, jos rikos on tehty toisessa maassa? Jos voi, niin missä tilanteissa? 2.6.
2.7. Onko rikos ilmoitettava poliisille? 2.7.
2.8. Onko odotettava esitutkinnan valmistumista tai rikosoikeudellisen käsittelyn päättymistä ennen kuin hakemuksen voi tehdä? 2.8.
2.9. Jos rikoksentekijä on tunnistettu, onko vahingonkorvausta yritettävä hakea ensin tekijältä? 2.9.
2.10. Jos rikoksentekijää ei ole tunnistettu tai otettu kiinni, onko mahdollista saada korvausta? Jos on, mitä näyttöä on esitettävä vaatimuksen tueksi? 2.10.
2.11. Onko korvaushakemus tehtävä tietyn ajan kuluessa? 2.11.
2.12. Minkälaiset vahingot voidaan korvata? 2.12.
2.13. Miten korvaus lasketaan? 2.13.
2.14. Onko määrättäville korvauksille asetettu vähimmäis- ja/tai enimmäismäärää? 2.14.
2.15. Vähennetäänkö valtion suorittamasta korvauksesta korvaus, joka samasta vahingosta on jo saatu tai voidaan saada muusta lähteestä, kuten vakuutuksesta? 2.15.
2.16. Onko olemassa muita seikkoja, jotka vaikuttavat mahdollisuuteen saada korvausta tai sen määrän laskemiseen, kuten käyttäytyminen vahinkoa aiheuttaneiden tekojen yhteydessä? 2.16.
2.17. Voiko korvauksesta saada ennakkoa? Jos, niin millä edellytyksillä? 2.17.
2.18. Mistä saa tarvittavat lomakkeet ja lisätietoja vaatimuksen tekemisessä noudatettavasta menettelystä? Onko tätä varten käytettävissä erityinen Internet-osoite tai neuvontapuhelin? 2.18.
2.19. Voiko hakemuksen tekemiseen saada lainopillista apua? 2.19.
2.20. Mihin hakemus on lähetettävä? 2.20.
2.21. Onko järjestöjä, jotka tukevat rikoksen uhreja ja voivat antaa lisätietoja? 2.21.

 

1. Korvaus vahingonkorvauksen muodossa tekijältä

Espanjan oikeudessa normaali kanava hakea korvausta kärsityistä vahingoista on rikosoikeudenkäynti, jossa tutkitaan sekä siviili- että rikosoikeudelliset vastuut. Siksi tutkinnasta vastaava tuomioistuin tarjoaa asianomistajalle siviilioikeudenkäynnin mahdollisuutta, jotta asianomistaja voi ilmoittaa, haluaako hän esittää vaatimuksensa rikosoikeudenkäynnissä vai varaako hän itselleen oikeuden vaatia korvausta kärsimistään vahingoista siviilioikeudenkäynnissä. Jos asianomistaja ilmoittaa haluavansa esittää vaatimuksensa rikosprosessissa, hän voi valita, huolehtiiko syyttäjävirasto siviiliprosessitoimista hänen nimissään (näin tapahtuu, jos mitään ei ilmoiteta) vai ajaako hän itse omia etujaan (asianajajan tai asiamiehen edustamana) saman tarkoituksen saavuttamiseksi.

Jos asianomistaja päättää vaatia vahingonkorvausta rikosoikeudenkäynnin ulkopuolella, hänen on pantava vireille siviilioikeudenkäynti (tavanomainen tai suullinen käsittely sen mukaan, ylittääkö vahinkojen määrä 3 000 euroa vai ei) vastaavia prosessisääntöjä noudattaen.

Rajatylittävissä tilanteissa, kun rikos on esimerkiksi tapahtunut muussa jäsenvaltiossa kuin uhrin asuinvaltiossa, uhri voi vaatia korvauksia rikoksen tekijältä kansallisen oikeuden mukaisesti asiaa tutkivassa rikostuomioistuimessa.

1.1. Millä edellytyksillä rikosoikeudenkäynnissä voi esittää vahingonkorvausvaatimuksen tekijää vastaan?

Minkä tahansa rikoksen tai rangaistavan teon uhriksi joutunut voi vaatia vahingonkorvausta (rikoslain (Código Penal) 109 §) edellä mainitulla tavalla.

Sivun alkuunSivun alkuun

1.2. Missä prosessivaiheessa vahingonkorvausvaatimus on esitettävä?

Millä prosessin hetkellä tahansa, mutta aina ennen sen suullisen käsittelyn aloittamista, jossa tutkinnasta vastaava tuomioistuin tarjoaa mahdollisuutta esittää vaatimus tutkintavaiheessa pantuaan merkille asianomistajan olemassaolon.

1.3. Miten ja kenelle vaatimus on esitettävä?

Vaatimus voidaan jättää oikeuteen joko henkilökohtaisesti ilmoituksella, joka tätä tarkoitusta varten tarjotaan, tai itse allekirjoitettuna kirjelmänä taikka asianajajan tai asiamiehen välityksellä. Tämä kirjallinen ilmoittaminen ei ole välttämätön, ja jos sitä ei tehdä, syyttäjävirasto huolehtii siviilioikeudellisista toimista rikosoikeudellisten toimien ohella.

1.4. Miten hakemus on esitettävä (onko ilmoitettava kokonaismäärä ja/vai eriteltävä vahingot) ?

Hakemuksessa on eriteltävä aiheutuneet vahingot ja niiden suuruus sekä esitettävä vastaavat laskut tai laskelmat vaatimuksen perustelemiseksi, ja tämän jälkeen oikeuden arvioija tutkii ne.

1.5. Voiko saada oikeuden maksuttomaan oikeudenkäyntiin ennen oikeudenkäyntiä ja/tai sen aikana?

Kyllä, oikeuden maksuttomaan oikeudenkäyntiin voi saada millä hetkellä tahansa, kunhan rikosoikeudenkäynti on vireillä, ja aina kun katsotaan, ettei siviilioikeudellisten toimien jättäminen syyttäjäviraston käsiin riitä etujen ajamiseksi.

1.6. Mitä näyttöä on esitettävä vaatimuksen tueksi?

Vahingonkorvausvaatimuksen toteen näyttämisen osalta voidaan viitata edellä kohdassa 1.4 annettuun vastaukseen. Toisaalta maksuttoman oikeudenkäynnin myöntämistä koskevaan hakemukseen vaaditaan selvitys tuloista ja varallisuusasemasta.

Sivun alkuunSivun alkuun

1.7. Jos vaatimus hyväksytään tuomioistuimessa, onko rikoksen uhrilla mahdollisuus saada erityistä oikeusapua tuomion täytäntöönpanemiseksi tekijää vastaan?

Ei ole, kyseessä on yleinen tuomioiden täytäntöönpanoa koskeva menettely (joka rikoksesta johtuvien siviilioikeudellisten vastuiden tapauksessa noudattaa siviilituomioiden täytäntöönpanolle säädettyä muotoa, vaikka tuomion olisi julistanut rikostuomari, ja sen panee täytäntöön lainkäyttöelin samassa järjestyksessä).

2. Korvauksen saaminen valtiolta tai valtion viranomaiselta

2.1. Onko mahdollista saada korvausta valtiolta tai valtion viranomaiselta?

On, siitä säädetään erityisesti väkivaltarikosten ja sukupuolista vapautta loukkaavien rikosten uhreiksi joutuneiden auttamisesta ja tukemisesta 11. joulukuuta annetussa laissa 35/95.

2.2. Onko mahdollisuus rajoitettu vain tietyntyyppisten rikosten uhreiksi joutuneille?

On, törkeiden väkivaltarikosten uhreiksi Espanjassa ja sukupuolista vapautta loukkaavien rikosten uhreiksi joutuneille.

2.3. Onko mahdollisuus rajoitettu uhreihin, jotka ovat kärsineet tietyntyyppisen vahingon?

On, laissa säädetään, että edellä mainituista rikoksista on täytynyt seurata kuolema, vakavia ruumiinvammoja tai vakavia haittoja fyysiselle tai henkiselle terveydelle.

2.4. Voivatko rikoksen johdosta surmansa saaneen lähiomaiset tai hänen huollettavansa saada korvausta?

Kyllä, korvausta voivat saada puoliso tai henkilö, johon rikoksen uhri oli solminut vastaavan läheisen suhteen, uhrista taloudellisesti riippuvaiset lapset, tai jos edellä mainittuja ei ole, uhrista taloudellisesti riippuvaiset vanhemmat (11. joulukuuta annetun lain 35/1995 2 §:n 3 momentti.)

Sivun alkuunSivun alkuun

2.5. Onko oikeus korvaukseen rajoitettu henkilöihin, joilla on tietty kansalaisuus tai jotka asuvat tietyssä valtiossa?

Oikeus on rajoitettu espanjalaisiin, Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalaisiin, Espanjassa pysyvästi asuviin ja niiden maiden kansalaisiin kuuluviin ulkomaisiin, jotka noudattavat vastavuoroisuutta tässä asiassa (11. joulukuuta annetun lain 35/1995 2 §:n 1 momentti).

2.6. Voiko korvausta hakea Espanjassa, jos rikos on tehty toisessa maassa? Jos voi, niin missä tilanteissa?

Jos rikos on tehty muussa maassa kuin Espanjassa, korvausta on haettava siinä maassa, jossa vastaavat rikosasiat käsitellään ja joka on tavallisesti maa, jossa rikos tapahtui.

2.7. Onko rikos ilmoitettava poliisille?

On, koska ilmoitus muodostaa osan asiakirjoista, jotka on esitettävä hakemuksen perustelemiseksi (11. joulukuuta annetun lain 35/95 10 §:n 2 momentti).

2.8. Onko odotettava esitutkinnan valmistumista tai rikosoikeudellisen käsittelyn päättymistä ennen kuin hakemuksen voi tehdä?

On, laissa säädetään, että on oltava sitova oikeudellinen päätös, jolla rikosoikeudenkäynti päätetään, tuomio tai yksipuolinen tuomio taikka päätös, jolla käsittely keskeytetään syyllisen kuoltua tai julistetaan rauenneeksi rikosprosessilain (Ley de Enjuiciamiento Criminal) 641 §:n 2 momentissa tai 637 §:n 3 momentissa säädetyin edellytyksin (11. joulukuuta annetun lain 35/1995 9 §).

2.9. Jos rikoksentekijä on tunnistettu, onko vahingonkorvausta yritettävä hakea ensin tekijältä?

Laissa ei vaadita hakemaan korvausta tekijältä.

Sivun alkuunSivun alkuun

2.10. Jos rikoksentekijää ei ole tunnistettu tai otettu kiinni, onko mahdollista saada korvausta? Jos on, mitä näyttöä on esitettävä vaatimuksen tueksi?

Kyllä, on esitettävä samanlaiset todisteet, kuin jos tekijä olisi tiedossa (11. joulukuuta annetun lain 35/1995 9 §).

2.11. Onko korvaushakemus tehtävä tietyn ajan kuluessa?

On, aika on vuosi rikollisen teon ilmitulosta (11. joulukuuta annetun lain 35/1995 7 §).

2.12. Minkälaiset vahingot voidaan korvata?

Kuolema, vakavat ruumiinvammat tai vakavat haitat fyysiselle tai henkiselle terveydelle (11. joulukuuta annetun lain 35/1995 4 §).

2.13. Miten korvaus lasketaan?

Tuen määrä ei saa ylittää päätöksessä määrättyä korvausta. Määrä vahvistetaan ottamalla huomioon alojenvälinen vähimmäispalkka sekä soveltamalla muuttujia ja prosenttimääriä edellä mainitun 11. joulukuuta annetun lain 35/1995 6 §:ssa säädetyllä tavalla.

2.14. Onko määrättäville korvauksille asetettu vähimmäis- ja/tai enimmäismäärää?

On, se lasketaan ottamalla huomioon edellä olevassa kohdassa selostetut seikat.

2.15. Vähennetäänkö valtion suorittamasta korvauksesta korvaus, joka samasta vahingosta on jo saatu tai voidaan saada muusta lähteestä, kuten vakuutuksesta?

Edellä mainitun lain nojalla myönnettäviä korvauksia ei voida maksaa niiden rahallisten korvausten lisäksi, joihin edunsaajalla on oikeus vakuutusjärjestelmän perusteella paitsi tapauksessa, jossa yksityisen vakuutuksen nojalla järjestetty korvaus on pienempi kuin tuomiolla vahvistettu määrä (11. joulukuuta annetun lain 35/1995 5 §).

Sivun alkuunSivun alkuun

2.16. Onko olemassa muita seikkoja, jotka vaikuttavat mahdollisuuteen saada korvausta tai sen määrän laskemiseen, kuten käyttäytyminen vahinkoa aiheuttaneiden tekojen yhteydessä?

Muilla seikoilla ei ole merkitystä.

2.17. Voiko korvauksesta saada ennakkoa? Jos, niin millä edellytyksillä?

Voi, tapauksissa, joissa uhrin tai, jos uhri on saanut surmansa, edunsaajien heikko taloudellinen asema voidaan näyttää toteen (11. joulukuuta annetun lain 35/1995 10 §).

2.18. Mistä saa tarvittavat lomakkeet ja lisätietoja vaatimuksen tekemisessä noudatettavasta menettelystä? Onko tätä varten käytettävissä erityinen Internet-osoite tai neuvontapuhelin?

Sekä poliisilla että tuomioistuimella, jotka ottavat vastaan rikosilmoituksen tai kannehakemuksen, on velvollisuus kertoa mainitun lain sisällöstä ja sen tarjoamista korvauksista.

2.19. Voiko hakemuksen tekemiseen saada lainopillista apua?

Tällaisesta edusta ei ole olemassa säännöksiä, koska asianajajaan tai asiamieheen turvautumista ei vaadita, vaan asianomistaja voi esittää vaatimuksen itse tai käyttää edustajaa.

2.20. Mihin hakemus on lähetettävä?

Valtiovarainministeriöön (Ministerio de Economía de Hacienda).

2.21. Onko järjestöjä, jotka tukevat rikoksen uhreja ja voivat antaa lisätietoja?

Oikeus- ja tuomioistuinten yhteyteen on perustettu toimistoja, jotka tukevat rikoksen uhreja (11. joulukuuta annetun lain 35/1995 16 §).

Lisätietoja

Onko olemassa muita mahdollisuuksia saada korvausta rikoksentekijältä (compensation orders) ?

Kyllä, on mahdollisuus esittää siviilioikeudelliseen vastuuseen perustuva vaatimus siviilituomioistuimissa.

 • Koko valtion alueella ja tietyillä autonomisilla alueilla toimivien rikoksen uhrien tukitoimistojen antamasta tuesta saa lisätietoja seuraavasta verkko-osoitteesta:

« Korvaukset rikoksen uhreille - Yleistä | Espanja - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 23-05-2006

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta