Europa-Kommissionen > ERN > Erstatning til ofre for forbrydelser > Spanien

Seneste opdatering : 23-05-2006
Printervenlig version Føj til favoritter

Erstatning til ofre for forbrydelser - Spanien

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Erstatning fra skadevolderen. 1.
1.1. Hvem kan gøre erstatningskrav gældende over for skadevolderen, og på hvilke betingelser (som led i en straffesag) ? 1.1.
1.2. I hvilken fase af sagen? 1.2.
1.3. Hvordan gøres dette krav gældende, og over for hvem? 1.3.
1.4. I hvilken form skal erstatningskravet indgives? (skal der angives et samlet beløb og/eller anføres nærmer oplysninger om de enkelte skader) ?. 1.4.
1.5. Er der mulighed for at få gratis retshjælp før og/eller under sagen? 1.5.
1.6. Hvilke beviser skal fremlægges til støtte for kravet? 1.6.
1.7. Hvis erstatningskravet tages til følge af retten, har skadelidte så krav på særlig bistand som offer for en forbrydelse ved domsfuldbyrdelsen over for skadevolderen? 1.7.
2. Erstatning fra staten eller offentlige myndigheder 2.
2.1. Er det muligt at få erstatning fra staten eller offentlige myndigheder? 2.1.
2.2. Er denne mulighed begrænset til ofre for bestemte forbrydelser? 2.2.
2.3. Er denne mulighed begrænset til ofre, der har lidt bestemte skader? 2.3.
2.4. Kan afdøde ofres nære slægtninge eller underholdsberettigede få erstatning? 2.4.
2.5. Er muligheden for erstatning begrænset til personer med bestemt statsborgerskab eller til personer, der bor i et bestemt land? 2.5.
2.6. Kan offeret kræve erstatning i Spanien, hvis forbrydelsen blev begået i en anden stat?. I bekræftende fald, på hvilke betingelser? 2.6.
2.7. Skal der indgives anmeldelse til politiet?. 2.7.
2.8. Er det nødvendigt at afvente resultaterne af politiets efterforskning eller udfaldet af en straffesag, før kravet kan gøres gældende? 2.8.
2.9. Hvis skadevolderen er blevet fundet, skal man så først forsøge at få erstatning af denne? 2.9.
2.10. Hvis skadevolderen ikke er blevet fundet eller domfældt, er der så alligevel mulighed for at erstatning? Hvilke beviser skal der i bekræftende fald forelægges til støtte for kravet? 2.10.
2.11. Skal der i forbindelse med erstatningskravet overholdes visse frister? 2.11.
2.12. Hvilke skader gives der erstatning for? 2.12.
2.13. Hvordan beregnes erstatningen? 2.13.
2.14. Er der minimums/maksimumsgrænser for erstatningens størrelse? 2.14.
2.15. Modregnes den erstatning, som offeret har fået eller kunne få fra andre kilder (f.eks. forsikringer) , i erstatningen fra staten? 2.15.
2.16. Er der andre kriterier, som kan have indflydelse på muligheden for at få erstatning eller på beregningen af erstatningen, f.eks. offerets adfærd i forbindelse med den handling, der giver anledning til erstatningskravet? 2.16.
2.17. Kan der udbetales et forskud på erstatningen? I bekræftende fald, på hvilke betingelser? 2.17.
2.18. Hvor kan man rekvirere de nødvendige formularer og yderligere informationer om ansøgningsproceduren? Er der en telefonisk hotline eller et websted? 2.18.
2.19. Kan offeret få gratis retshjælp til indgivelse af ansøgningen? 2.19.
2.20. Hvem skal ansøgningen stiles til? 2.20.
2.21. Er der foreninger for bistand til ofre, som kan tilbyde yderligere hjælp? 2.21.

 

1. Erstatning fra skadevolderen.

I spansk ret er det normalt, at krav om erstatning for lidte skader gøres gældende som led i straffesagen, hvor det civilretlige og strafferetlige ansvar behandles samlet. Dette er grunden til, at forundersøgelsesdommeren (Juzgado de Instrucción) giver skadelidte mulighed for at gøre sit krav gældende ved en civil sag. Skadelidte kan så vælge, om han ønsker at gøre sit krav som led i straffesagen, eller om han forbeholder sig retten til at kræve erstatning ved en civilsag. Hvis skadelidte ønsker at gøre erstatningskrav gældende som led i straffesagen, kan han enten vælge at lade statsadvokaturen fremsætte kravet på hans vegne (hvilket normalt sker, hvis han intet har tilkendegivet) eller at give møde i retten (ved en advokat eller procesfuldmægtig) .

Hvis skadelidte vælger ikke at gøre erstatningskrav gældende som led i straffesagen, skal vedkommende rejse en civil retssag (en almindelig eller en sag med mundtlig forhandling alt efter om kravet overstiger 3 000 EUR eller ej) efter reglerne for sådanne retssager.

I sager, hvor forbrydelsen f.eks. er begået i en anden medlemsstat end den, hvor skadelidte bor, kan denne i henhold til national lov gøre erstatningskrav gældende over for skadevolderen ved den ret, hvor straffesagen verserer.

1.1. Hvem kan gøre erstatningskrav gældende over for skadevolderen, og på hvilke betingelser (som led i en straffesag) ?

Ofre for alle typer forbrydelser kan gøre erstatningskrav gældende (artikel 109 i straffelovbogen (Código Penal) ) , jf. ovenfor.

TopTop

1.2. I hvilken fase af sagen?

På et hvilket som helst tidspunkt i sagen, dog altid inden den mundtlige forhandling, således at forundersøgelsesdommeren får mulighed for at gøre kravet gældende i undersøgelsesfasen, når han har fået meddelelse om, at der findes en skadelidt.

1.3. Hvordan gøres dette krav gældende, og over for hvem?

Et krav kan gøres gældende over for retten enten personligt i den erklæring, som skadelidte skal udfærdige, når han får tilbud om at vælge sagstype, eller i et dokument, som bekræftes eller udfærdiges af en advokat eller procesfuldmægtig. Denne skriftlige tilkendegivelse er ikke absolut nødvendig, da det, hvis den ikke foreligger, er statsadvokaturen (Ministerio Fiscal) , der gør kravet gældende i en civil retssag, som verserer samtidig med straffesagen.

1.4. I hvilken form skal erstatningskravet indgives? (skal der angives et samlet beløb og/eller anføres nærmer oplysninger om de enkelte skader) ?.

I begæringen skal den forvoldte skade - beløbet - klart angives, og der skal vedlægges relevante fakturaer eller skøn til støtte for kravet, som senere vil blive gennemgået af domstolens sagkyndige.

1.5. Er der mulighed for at få gratis retshjælp før og/eller under sagen?

Ja, på et hvilket som helst tidspunkt, når først straffesagen verserer, forudsat at man ønsker at give møde i retten, fordi man mener, at det ikke er tilstrækkeligt at overlade det civile søgsmål til statsadvokaturen.

TopTop

1.6. Hvilke beviser skal fremlægges til støtte for kravet?

Se punkt 1.4. Hvis der ansøges om gratis retshjælp, fremlægges ligeledes dokumentation for indtægter og formue.

1.7. Hvis erstatningskravet tages til følge af retten, har skadelidte så krav på særlig bistand som offer for en forbrydelse ved domsfuldbyrdelsen over for skadevolderen?

Nej, proceduren er den generelle for fuldbyrdelse af domme (når det gælder det civilretlige erstatningsansvar i forbindelse med en forbrydelse, er proceduren den samme som for fuldbyrdelse af civile domme, selv om dommen er afsagt af en kriminaldommer og fuldbyrdes af en kriminalret).

2. Erstatning fra staten eller offentlige myndigheder

2.1. Er det muligt at få erstatning fra staten eller offentlige myndigheder?

Ja, der ydes erstatning i henhold til lov 35/95 af 11. december 1995 om hjælp til ofre for voldsforbrydelser og seksuelle forbrydelser.

2.2. Er denne mulighed begrænset til ofre for bestemte forbrydelser?

Ja, kun ofre for forsætlige voldsforbrydelser, der er begået i Spanien, og ofre for seksuelle forbrydelser.

2.3. Er denne mulighed begrænset til ofre, der har lidt bestemte skader?

Ja, det præciseres, at ovennævnte forbrydelser skal have haft døden, alvorlige legemsbeskadigelser eller alvorlige fysiske eller psykiske sundhedsskader til følge.

2.4. Kan afdøde ofres nære slægtninge eller underholdsberettigede få erstatning?

Ja, offerets ægtefælle eller samlever samt børn, som er økonomisk afhængige af ofret, har krav på erstatning. Efterlader den afdøde sig hverken ægtefælle/samlever eller børn, tilfalder erstatningen forældre, som er økonomisk afhængige af offeret (artikel 2.3 i lov 35/1995 af 11. december 1995).

TopTop

2.5. Er muligheden for erstatning begrænset til personer med bestemt statsborgerskab eller til personer, der bor i et bestemt land?

Ja, kun spanske statsborgere, statsborgere i en af EU's medlemsstater, personer, der har deres sædvanlige bopæl i Spanien, og udlændinge fra lande, som Spanien har en gensidig aftale med på dette område (artikel 2.1 i lov 35/1995 af 11. december 1995).

2.6. Kan offeret kræve erstatning i Spanien, hvis forbrydelsen blev begået i en anden stat?. I bekræftende fald, på hvilke betingelser?

Hvis forbrydelsen er begået i et andet land end Spanien, skal man kræve erstatning i det land, hvor straffesagen verserer, hvilket normalt er det land, hvor forbrydelsen blev begået.

2.7. Skal der indgives anmeldelse til politiet?.

Ja, da anmeldelsen indgår i den dokumentation, som skal fremlægges som støtte for ansøgningen (artikel 10.2 i lov 35/95 af 11. december 1995).

2.8. Er det nødvendigt at afvente resultaterne af politiets efterforskning eller udfaldet af en straffesag, før kravet kan gøres gældende?

Ja, der skal foreligge en endelig retsafgørelse som afslutning på straffesagen, enten i form af en dom, en udeblivelseskendelse, en afgørelse om henlæggelse af sagen på grund af skadevolderens død eller en påtaleopgivelse som følge af de i artikel 641.2 eller 637.3 i straffeprocesloven nævnte omstændigheder (Ley de Enjuiciamiento Criminal) (artikel 9 i lov 3/1995 af 11. december 1995).

2.9. Hvis skadevolderen er blevet fundet, skal man så først forsøge at få erstatning af denne?

Det kræves ikke i henhold til loven.

TopTop

2.10. Hvis skadevolderen ikke er blevet fundet eller domfældt, er der så alligevel mulighed for at erstatning? Hvilke beviser skal der i bekræftende fald forelægges til støtte for kravet?

Ja, man skal forelægge samme type beviser som i de tilfælde, hvor skadevolderen er fundet (artikel 9 i lov 35/1995 af 11. december 1995).

2.11. Skal der i forbindelse med erstatningskravet overholdes visse frister?

Ja, kravet skal fremsættes inden for et år efter forbrydelsen (artikel 7 i lov 35/1995 af 11. december 1995).

2.12. Hvilke skader gives der erstatning for?

Dødsfald, alvorlige legemsbeskadigelser eller alvorlige fysiske eller psykiske sundhedsskader (artikel 4 i lov 35/1995 af 11. december 1995).

2.13. Hvordan beregnes erstatningen?

Erstatningsbeløbets størrelse kan ikke overstige det i dommen fastsatte beløb. Dette beløb fastsættes under hensyntagen til mindstelønnen, idet der anvendes en række parametre og procentsatser som fastsat i artikel 6 i lov 35/1995 af 11. december 1995.

2.14. Er der minimums/maksimumsgrænser for erstatningens størrelse?

Ja, erstatningen beregnes som beskrevet i punkt 2.13.

2.15. Modregnes den erstatning, som offeret har fået eller kunne få fra andre kilder (f.eks. forsikringer) , i erstatningen fra staten?

Den erstatning, der gives i henhold til ovennævnte lov, er uforenelig med en økonomisk erstatning fra en forsikring, medmindre det beløb, der udbetales fra en privat forsikring, er mindre end det beløb, som er fastsat i afgørelsen (artikel 5 i lov 35/1995 af 11. december 1995).

TopTop

2.16. Er der andre kriterier, som kan have indflydelse på muligheden for at få erstatning eller på beregningen af erstatningen, f.eks. offerets adfærd i forbindelse med den handling, der giver anledning til erstatningskravet?

Nej.

2.17. Kan der udbetales et forskud på erstatningen? I bekræftende fald, på hvilke betingelser?

Ja, hvis det kan bevises, at offerets eller de efterladtes (hvis offeret er afgået ved døden) situation er vanskelig (artikel 10 i lov 35/1995 af 11. december 1995).

2.18. Hvor kan man rekvirere de nødvendige formularer og yderligere informationer om ansøgningsproceduren? Er der en telefonisk hotline eller et websted?

Når politiet eller retten modtager en erklæring eller anmeldelse fra offeret, skal de oplyse om ovennævnte lov og den hjælp, der tilbydes.

2.19. Kan offeret få gratis retshjælp til indgivelse af ansøgningen?

Retshjælp er ikke nødvendig, da en advokats eller procesfuldmægtigs medvirken ikke er påkrævet. Skadelidte eller dennes repræsentant kan selv fremsætte sit krav.

2.20. Hvem skal ansøgningen stiles til?

Til økonomi- og finansministeriet (Ministerio de Economía de Hacienda).

2.21. Er der foreninger for bistand til ofre, som kan tilbyde yderligere hjælp?

Der findes ved domstolene kontorer, der yder hjælp til ofre for forbrydelse (artikel 16 i lov 35/1995 af 11. december 1995).

Yderligere oplysninger

Er der andre muligheder for at få erstatning fra skadevolderen (“compensation orders”) ?

Ja, man kan anlægge et søgsmål om det civilretlige ansvar ved en civil domstol

 • Oplysninger om den hjælp, som tilbydes af kontorerne, der hjælper ofre for forbrydelser (Oficinas de Asistencia a las víctimas de delitos) , både på nationalt plan og i visse selvstyrende regioner, fås på følgende adresse:

« Erstatning til ofre for forbrydelser - Generelle oplysninger | Spanien - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 23-05-2006

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige