Evropská komise > ESS > Odškodnění obětí trestných činů > Španělsko

Poslední aktualizace: 02-08-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Odškodnění obětí trestných činů - Španělsko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Dosažení odškodnění od pachatele trestného činu ve smyslu poškození a škody. 1.
1.1. Kdo může požadovat odškodnění od pachatele trestného činu a za jakých podmínek (v trestním procesu)? 1.1.
1.2. V jakém okamžiku procesu tak má učinit? 1.2.
1.3. Jak by měl tento požadavek předložit a komu? 1.3.
1.4. Jak by měl vznést žalobu (s uvedením celkové částky a/nebo s upřesněním specifických škod a poškození)? 1.4.
1.5. Mohu získat právo na spravedlnost zdarma před a/ nebo během procesu? 1.5.
1.6. Jaké důkazy budou ode mě vyžadovány na podporu mé žádosti? 1.6.
1.7. Jestliže mi soud přizná nárok na odškodnění, mám k dispozici nějakou možnost zvláštní právní pomoci, která mi jako oběti umožní postupovat proti pachateli trestného činu? 1.7.
2. Získání odškodnění od státu nebo veřejného orgánu. 2.
2.1. Existuje možnost získání odškodnění na náklady státu nebo jiného veřejného orgánu? 2.1.
2.2. Je tato možnost omezena na oběti určitých druhů trestných činů? 2.2.
2.3. Je tato možnost omezena na oběti určitých druhů škod a poškození? 2.3.
2.4. Pokud oběť zemře, mohou nejbližší příbuzní nebo osoby na oběti závislé získat odškodnění? 2.4.
2.5. Je možnost získání odškodnění omezená na určité občanství nebo na osoby s trvalým bydlištěm v určité zemi? 2.5.
2.6. Mohu požadovat odškodnění v (členském státě), jestliže k trestnému činu došlo v jiné zemi? Pokud tomu tak je, za jakých podmínek to mohu udělat? 2.6.
2.7. Je nutné oznámit trestný čin na policii? 2.7.
2.8. Je nutné s žalobou čekat na výsledek policejního vyšetřování nebo na zahájení trestního procesu? 2.8.
2.9. Jestliže byl pachatel trestného činu identifikován, je nutné nejprve se pokusit o získání náhrad škody nebo poškození na náklady pachatele? 2.9.
2.10. Jestliže pachatel trestného činu nebyl identifikován nebo zatčen, existuje nějaká možnost získání odškodnění? Jaké důkazy je v takovém případě třeba předložit na podporu žádosti? 2.10.
2.11. Je nějaká lhůta pro předložení žádosti o odškodnění? 2.11.
2.12. Za jaké škody a poškození mohu být odškodněn? 2.12.
2.13. Jak se odškodnění vypočítá? 2.13.
2.14. Existuje minimální a maximální částka, která mi může být přidělena? 2.14.
2.15. Odškodnění, které jsem dostal nebo mohu dostat za stejné škody, ale z jiného zdroje (například pojištění), bude odečteno od odškodnění od státu? 2.15.
2.16. Existují jiné prvky, které mohou ovlivnit mou možnost získat odškodnění nebo způsob výpočtu jeho výše, například mé chování během události, která způsobila škodu nebo poškození? 2.16.
2.17. Mohu získat zálohu na odškodnění? Pokud je tomu tak, za jakých podmínek? 2.17.
2.18. Kde mohu získat potřebné formuláře a doplňující informace o procesu, který je třeba sledovat pro získání odškodnění? Existuje nějaké zvláštní telefonní číslo nebo webová stránka, kterou mohu využít? 2.18.
2.19. Mohu při předkládání žádosti o odškodnění využít právní pomoci zdarma? 2.19.
2.20. Kam mám poslat žádost? 2.20.
2.21. Existují sdružení poskytující pomoc obětem, které mohou nabídnout dodatečnou asistenci? 2.21.

 

1. Dosažení odškodnění od pachatele trestného činu ve smyslu poškození a škody.

Ve španělském právu je normální právní postup při požadování odškodnění za utrpěné škody a poškození v trestním řízení, kde se analyzuje občanská odpovědnost společně s trestní odpovědností. Proto nabízí soud první instance poškozenému civilní postup, aby sdělil, zda si přeje nebo nepřeje požadovat odškodnění v trestním procesu, nebo zda si vyhrazuje právo požadovat odškodnění za utrpěné poškození v civilním procesu. V případě prohlášení, že si přeje žádat o odškodnění v trestním procesu, si poškozený může vybrat, zda má v jeho prospěch postupovat Ministerstvo prokuratury (což se stane, pokud si poškozený žádnou možnost nezvolí) nebo zda si - za stejným účelem - přeje být přítomen (prostřednictvím advokáta a prokurátora).

Jestliže se rozhodne požadovat odškodnění mimo trestní řízení, je nutné, aby poškozený inicioval civilní proces (řádný nebo verbální podle toho, zda škoda přesáhne nebo nepřesáhne 3.000 €) podle pravidel těchto procesů.

Co se týče přeshraničních situací, například došlo-li k trestnému činu v jiném členském státě, než kde oběť sídlí, může požadovat odškodnění podle národního práva od pachatele činu před soudem, jemuž je kauza známa.

1.1. Kdo může požadovat odškodnění od pachatele trestného činu a za jakých podmínek (v trestním procesu)?

Odškodnění za utrpěné škody nebo poškození může požadovat oběť jakéhokoliv trestného činu nebo přestupku (článek 109 Trestního zákoníku) a to výše uvedeným způsobem.

NahoruNahoru

1.2. V jakém okamžiku procesu tak má učinit?

V kterémkoliv okamžiku procesu, ale vždy před zahájením slyšení, čímž poskytne soudu první instance možnost vznést žádost ve fázi vyšetřování, a zároveň tak soud získá informaci o existenci poškozeného.

1.3. Jak by měl tento požadavek předložit a komu?

Požadavek může předložit u soudu buď osobně v prohlášení, které bude přijato při zahájení řízení, nebo písemně podepsaným dokumentem prostřednictvím advokáta a prokurátora. Tento osobní písemný dokument není nutný, protože pokud nebude předložen, Ministerstvo prokuratury zahájí civilní řízení spolu s trestním.

1.4. Jak by měl vznést žalobu (s uvedením celkové částky a/nebo s upřesněním specifických škod a poškození)?

Žádost se musí předložit s upřesněním způsobených škod a poškození, částky a s předložením příslušných faktur nebo rozpočtů, které žádost zdůvodní a které později budou přezkoumány soudním znalcem.

1.5. Mohu získat právo na spravedlnost zdarma před a/ nebo během procesu?

Ano, můžete ho získat kdykoliv po zahájení trestního řízení, budete-li si přát zúčastnit se ho osobně, pokud se budete domnívat, že nestačí ponechat civilní řízení v rukou Ministerstva prokuratury.

1.6. Jaké důkazy budou ode mě vyžadovány na podporu mé žádosti?

Na podporu žádosti o odškodnění je třeba řídit se bodem 1.4. Na druhé straně ohledně nároku na bezplatnou spravedlnost se bude vyžadovat důkaz o ekonomických příjmech a majetkových poměrech.

NahoruNahoru

1.7. Jestliže mi soud přizná nárok na odškodnění, mám k dispozici nějakou možnost zvláštní právní pomoci, která mi jako oběti umožní postupovat proti pachateli trestného činu?

Ne, existuje jen obecné řízení pro vykonání rozsudku (který se v případech civilní odpovědnosti vyplývající z trestného činu sleduje způsobem stanoveným pro civilní rozsudky, i když byl rozsudek vynesen trestním soudem, a vykonává jej jurisdikční orgán téhož řádu).

2. Získání odškodnění od státu nebo veřejného orgánu.

2.1. Existuje možnost získání odškodnění na náklady státu nebo jiného veřejného orgánu?

Ano, podle ustanovení zákona 35/95 z 11. prosince o pomoci a asistenci obětem násilných trestných činů a činů proti sexuální svobodě.

2.2. Je tato možnost omezena na oběti určitých druhů trestných činů?

Ano, na oběti bolestivých a násilných trestných činů spáchaných ve Španělsku a trestných činů proti sexuální svobodě.

2.3. Je tato možnost omezena na oběti určitých druhů škod a poškození?

Ano, stanoví se, že jde o výše uvedené trestné činy s následkem smrti, vážných fyzických zranění nebo vážného poškození fyzického nebo duševního zdraví.

2.4. Pokud oběť zemře, mohou nejbližší příbuzní nebo osoby na oběti závislé získat odškodnění?

Ano, odškodnění může získat manžel nebo osoba žijící s obětí v analogickém partnerském vztahu, děti ekonomicky závislé na oběti nebo, pokud nejsou, rodiče ekonomicky závislí na oběti (článek 2.3 zákona 35/1995, z 11. prosince.)

NahoruNahoru

2.5. Je možnost získání odškodnění omezená na určité občanství nebo na osoby s trvalým bydlištěm v určité zemi?

Na Španěly, občany jakéhokoliv členského státu Evropské unie, osoby obvykle sídlící ve Španělsku a občany těch států, které v této oblasti udržují reciprocitu (článek 2.1 zákona 35/1995, z 11. prosince.)

2.6. Mohu požadovat odškodnění v (členském státě), jestliže k trestnému činu došlo v jiné zemi? Pokud tomu tak je, za jakých podmínek to mohu udělat?

Jestliže k trestnému činu došlo jinde než ve Španělsku, bude nutné žádat o odškodnění v zemi, kde probíhá příslušné soudní řízení, což bývá obvykle ta země, kde k trestnému činu došlo.

2.7. Je nutné oznámit trestný čin na policii?

Ano, protože oznámení je součástí dokumentace, která se přikládá ke zdůvodnění žádosti (článek 10.2 zákona 35/95 z 11. prosince.).

2.8. Je nutné s žalobou čekat na výsledek policejního vyšetřování nebo na zahájení trestního procesu?

Ano, požaduje se řádné soudní rozhodnutí, které ukončí trestní proces, ať už rozsudek, rozhodnutí v nepřítomnosti nebo rozhodnutí, které řízení uzavře kvůli úmrtí viníka nebo zastavení z důvodů uvedených v článcích 641.2 nebo 637.3 zákona o trestním soudním procesu (článek 9 zákona 3/1995, z 11. prosince.)

2.9. Jestliže byl pachatel trestného činu identifikován, je nutné nejprve se pokusit o získání náhrad škody nebo poškození na náklady pachatele?

Zákon to nevyžaduje.

NahoruNahoru

2.10. Jestliže pachatel trestného činu nebyl identifikován nebo zatčen, existuje nějaká možnost získání odškodnění? Jaké důkazy je v takovém případě třeba předložit na podporu žádosti?

Ano, předloží se stejný druh důkazů jako v případě, kdy pachatel známý je (článek 9 zákona 35/1995, z 11. prosince)

2.11. Je nějaká lhůta pro předložení žádosti o odškodnění?

Ano, jeden rok od spáchání trestného činu (článek 7 zákona 35/1995, z 11. prosince.)

2.12. Za jaké škody a poškození mohu být odškodněn?

Smrt, vážné fyzické zranění nebo vážné poškození fyzického nebo duševního zdraví (článek 4 zákona 35/1995, z 11. prosince).

2.13. Jak se odškodnění vypočítá?

Pomocná částka nemůže překročit odškodnění stanovené v rozsudku. Tato částka se stanoví na základě minimální mzdy s použitím parametrů a procent způsobem stanoveným článkem 6 zákona 35/1995, z 11. prosince.

2.14. Existuje minimální a maximální částka, která mi může být přidělena?

Ano, vypočítá se se zřetelem na předchozí bod.

2.15. Odškodnění, které jsem dostal nebo mohu dostat za stejné škody, ale z jiného zdroje (například pojištění), bude odečteno od odškodnění od státu?

Pomoc podle citovaného zákona je neslučitelná s ekonomickým odškodněním, na které by měl poškozený právo prostřednictvím systému pojištění, s výjimkou případu, kdy by pojistná částka byla nižší než částka stanovená rozsudkem (článek 5 zákona 35/1995, z 11. prosince.)

NahoruNahoru

2.16. Existují jiné prvky, které mohou ovlivnit mou možnost získat odškodnění nebo způsob výpočtu jeho výše, například mé chování během události, která způsobila škodu nebo poškození?

Není stanoveno.

2.17. Mohu získat zálohu na odškodnění? Pokud je tomu tak, za jakých podmínek?

Ano, v případech, kdy bude doložena tísnivá ekonomická situace oběti nebo v případě, že oběť zemřela, tísnivá situace beneficientů (článek 10 zákona 35/1995, z 11. prosince).

2.18. Kde mohu získat potřebné formuláře a doplňující informace o procesu, který je třeba sledovat pro získání odškodnění? Existuje nějaké zvláštní telefonní číslo nebo webová stránka, kterou mohu využít?

Jak na policii tak u soudu při předložení oznámení nebo žaloby mají povinnost vás informovat o obsahu citovaného zákona a pomoci, kterou vám nabízí.

2.19. Mohu při předkládání žádosti o odškodnění využít právní pomoci zdarma?

Tato pomoc není nutná, protože zásah advokáta nebo prokurátora se nevyžaduje, jelikož žádost může podat sám poškozený nebo jeho zástupce.

2.20. Kam mám poslat žádost?

Na Ministerstvo hospodářství a financí.

2.21. Existují sdružení poskytující pomoc obětem, které mohou nabídnout dodatečnou asistenci?

Existují úřady pro pomoc obětem trestných činů sídlící u soudů (článek 16 zákona 35/1995, z 11. prosince).

Bližší informace

Existují jiné možnosti jak získat odškodnění na náklady pachatele trestného činu (“compensation orders?)?

Ano, existuje možnost předložení žádosti u civilního soudu cestou občanské odpovědnosti.

 • Je možné získat informace o poskytování pomoci úřady pro pomoc obětem trestných činů jak na úrovni státu tak na úrovni jednotlivých autonomních společenství, a to na následující adrese:
  • http://www.poderjudicial.es español

« Odškodnění obětí trestných činů - Obecné informace | Španělsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 02-08-2007

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království