Komisja Europejska > EJN > Odszkodowania dla ofiar przestępstw > Słowenia

Ostatnia aktualizacja: 05-12-2007
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Odszkodowania dla ofiar przestępstw - Słowenia

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


 

SPIS TRESCI

1. Odszkodowanie od sprawcy przestępstwa 1.
1.1. Na jakich warunkach w postępowaniu karnym można dochodzić odszkodowania od sprawcy przestępstwa? 1.1.
1.2. Na którym etapie postępowania należy złożyć wniosek? 1.2.
1.3. W jakiej formie oraz komu należy zgłosić takie roszczenie? 1.3.
1.4. W jakiej formie należy złożyć wniosek dotyczący roszczenia (podać kwotę całkowitą czy wskazać poszczególne szkody)? 1.4.
1.5. Czy ofierze przysługuje pomoc prawna przed rozpoczęciem postępowania i/lub w czasie jego trwania? 1.5.
1.6. Jakie dowody należy przedłożyć na poparcie wniosku? 1.6.
1.7. Czy poszkodowanemu jako ofierze przestępstwa przysługuje szczególna pomoc prawna przy wykonaniu wyroku w stosunku do sprawcy, jeżeli sąd uzna roszczenia odszkodowawcze? 1.7.
2. Odszkodowanie od państwa lub instytucji publicznej 2.
2.1. Czy można dochodzić odszkodowania od państwa lub instytucji publicznej? 2.1.
2.2. Czy powyższa możliwość dotyczy wyłącznie poszkodowanych, którzy padli ofiarą określonych przestępstw? 2.2.
2.3. Czy powyższa możliwość dotyczy wyłącznie poszkodowanych, którzy ponieśli określone szkody? 2.3.
2.4. Czy bliscy krewni lub osoby pozostające na utrzymaniu ofiar, które w wyniku przestępstwa poniosły śmierć, mogą otrzymać odszkodowanie? 2.4.
2.5. Czy warunkiem uzyskania odszkodowania jest określone obywatelstwo lub miejsce zamieszkania w określonym kraju? 2.5.
2.6. Czy ofiara może dochodzić odszkodowania w Słowenii, jeśli przestępstwo popełniono w innym państwie? Jeśli tak, to na jakich warunkach? 2.6.
2.7. Czy należy złożyć doniesienie o popełnieniu przestępstwa na policję? 2.7.
2.8. Czy przed złożeniem wniosku o odszkodowanie należy czekać na wyniki dochodzenia policyjnego lub postępowania karnego? 2.8.
2.9. Jeśli dojdzie do ustalenia tożsamości sprawcy przestępstwa, czy należy najpierw próbować uzyskać odszkodowanie od sprawcy? 2.9.
2.10. Czy można otrzymać odszkodowanie, jeśli nie ustalono tożsamości sprawcy przestępstwa lub nie został on skazany? Jeśli tak, jakie dowody należy przedłożyć na poparcie wniosku? 2.10.
2.11. Czy istnieje termin złożenia wniosku o odszkodowanie? 2.11.
2.12. Za jakie szkody można uzyskać odszkodowanie? 2.12.
2.13. Jak oblicza się wysokość odszkodowania? 2.13.
2.14. Czy istnieje dolna i/lub górna granica wysokości odszkodowania? 2.14.
2.15. Czy kwota odszkodowania od państwa zostanie pomniejszona o kwotę odszkodowania uzyskanego lub które można uzyskać za te same szkody z innych źródeł (np. ubezpieczenie)? 2.15.
2.16. Czy istnieją inne kryteria, które mogą mieć wpływ na wysokość odszkodowania? 2.16.
2.17. Czy ofiara może uzyskać zaliczkę na poczet odszkodowania? Jeśli tak, to na jakich warunkach? 2.17.
2.18. Gdzie ofiara może uzyskać potrzebne formularze oraz dalsze informacje o postępowaniu przy składaniu wniosku? Czy istnieje specjalna linia telefoniczna lub strona internetowa, z której ofiara można skorzystać? 2.18.
2.19. Czy ofiara może uzyskać pomoc prawną przy składaniu wniosku? 2.19.
2.20. Dokąd należy wysłać wniosek dotyczący roszczenia? 2.20.
2.21. Czy istnieją organizacje pomagające ofiarom przestępstw, które mogą udzielić dalszej pomocy? 2.21.

 

1. Odszkodowanie od sprawcy przestępstwa

1.1. Na jakich warunkach w postępowaniu karnym można dochodzić odszkodowania od sprawcy przestępstwa?

Warunki dochodzenia roszczeń majątkowych w postępowaniu karnym określają art. 100–112 rozdziału 10 („Roszczenia majątkowe”) słoweńskiej ustawy o postępowaniu karnym (Dziennik Ustaw nr 96/04 – skonsolidowana wersja oficjalna – i nr 101/05). Roszczenie majątkowe w postępowaniu karnym może wnieść każda osoba, która jest uprawniona do wszczęcia stosownego powództwa w postępowaniu sądowym. Roszczenie majątkowe wynikające z przestępstwa podlega rozpatrzeniu w ramach postępowania karnego na wniosek osoby występującej z roszczeniem, pod warunkiem że nie spowoduje to znacznego przedłużenia postępowania. Roszczenie majątkowe może także dotyczyć: odszkodowania za poniesione szkody, zwrotu majątku lub unieważnienia konkretnej czynności prawnej.

1.2. Na którym etapie postępowania należy złożyć wniosek?

Wniosek, na podstawie którego dochodzi się roszczenia majątkowego, można złożyć w dowolnym momencie do czasu zakończenia postępowania przed sądem pierwszej instancji. Jeżeli osoba uprawniona nie złożyła wniosku w postępowaniu karnym do momentu przedstawienia aktu oskarżenia, zostanie poinformowana o możliwości złożenia takiego wniosku do końca procesu (art. 102 ust. 2 ustawy o postępowaniu karnym).

1.3. W jakiej formie oraz komu należy zgłosić takie roszczenie?

Strona poszkodowana może zgłosić roszczenie majątkowe od momentu zawiadomienia o przestępstwie (zgodnie z art. 147 ust. 1 ustawy o postępowaniu karnym można tego dokonać w prokuraturze) lub najpóźniej w trakcie postępowania, poprzez złożenie specjalnego wniosku lub oświadczenia przed sądem, przed którym toczy się postępowanie.

Do góryDo góry

1.4. W jakiej formie należy złożyć wniosek dotyczący roszczenia (podać kwotę całkowitą czy wskazać poszczególne szkody)?

Wnioskodawcy muszą szczegółowo określić przedmiot wnoszonego roszczenia i przedstawić dowód na jego istnienie. Szczegółowy opis roszczenia majątkowego oznacza, iż wnioskodawca musi precyzyjnie określić rodzaj i wysokość szkód oraz formę odszkodowania.

1.5. Czy ofierze przysługuje pomoc prawna przed rozpoczęciem postępowania i/lub w czasie jego trwania?

Przez cały czas trwania postępowania strona poszkodowana ma prawo do wyznaczenia upoważnionego przedstawiciela, który nie musi być prawnikiem.

1.6. Jakie dowody należy przedłożyć na poparcie wniosku?

Sąd wysłuchuje wyjaśnień pozwanego dotyczących faktów przedstawionych we wniosku i bada okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia odnośnie do roszczenia majątkowego. Jeżeli badanie roszczenia majątkowego miałoby nadmiernie przedłużyć postępowanie karne, sąd może po prostu zebrać informacje, których ustalenie w terminie późniejszym byłoby niemożliwe lub bardzo trudne (art. 104 ustawy o postępowaniu karnym).

1.7. Czy poszkodowanemu jako ofierze przestępstwa przysługuje szczególna pomoc prawna przy wykonaniu wyroku w stosunku do sprawcy, jeżeli sąd uzna roszczenia odszkodowawcze?

Na wniosek osoby występującej z roszczeniem sąd orzekający w postępowaniu karnym może wydać postanowienie o tymczasowym zabezpieczeniu roszczenia majątkowego wynikającego z przestępstwa, na warunkach mających zastosowanie do procedury wykonywania orzeczeń.

Do góryDo góry

2. Odszkodowanie od państwa lub instytucji publicznej

2.1. Czy można dochodzić odszkodowania od państwa lub instytucji publicznej?

Artykuł 156 kodeksu zobowiązań (Dziennik Ustaw nr 83/01 i nr 32/04) stanowi, iż odpowiedzialność za szkody związane ze śmiercią lub uszkodzeniem ciała w wyniku aktu terrorystycznego lub podczas demonstracji publicznej spoczywa na państwie lub osobach, które na mocy stosownych przepisów powinny były zapobiec szkodom. Zgodnie z ustawą o odszkodowaniach dla ofiar przestępstw (Dziennik Ustaw nr 101/05), która w Słowenii weszła w życie dnia 1 stycznia 2006 r., ofiary umyślnych czynów z użyciem przemocy i osoby pozostające na ich utrzymaniu mają prawo do odszkodowania. Ustawa określa ponadto procedurę składania wniosków dotyczących roszczenia i wskazuje organy odpowiedzialne za wydawanie decyzji i uczestniczące w wydawaniu decyzji odnośnie do tych uprawnień.

2.2. Czy powyższa możliwość dotyczy wyłącznie poszkodowanych, którzy padli ofiarą określonych przestępstw?

Artykuł 6 ustawy o odszkodowaniach dla ofiar przestępstw określa istotne warunki przyznawania odszkodowań. Jeden z warunków stanowi, iż odszkodowanie przysługuje ofierze umyślnego czynu z użyciem przemocy, o charakterze karnym, którym – zgodnie z kodeksem karnym (Dziennik Ustaw, wersja ujednolicona) – może być czyn umyślny, w którym użyto siły fizycznej lub czyn, który wiązał się z wykorzystaniem seksualnym i który podlega karze więzienia powyżej jednego roku.

Do góryDo góry

2.3. Czy powyższa możliwość dotyczy wyłącznie poszkodowanych, którzy ponieśli określone szkody?

Tak. Roszczenie odszkodowawcze jest warunkowane uszkodzeniem ciała, pogorszeniem stanu zdrowia lub zaburzeniami psychicznymi powstałymi w wyniku przestępstwa.

2.4. Czy bliscy krewni lub osoby pozostające na utrzymaniu ofiar, które w wyniku przestępstwa poniosły śmierć, mogą otrzymać odszkodowanie?

Tak. W przypadku śmierci ofiary osoby pozostające na jej utrzymaniu (czyli osobom, na których utrzymanie łożyła osoba zmarła oraz osobom, które mają prawo do alimentów na mocy prawa) mają prawo dochodzić roszczenia odszkodowawczego.

2.5. Czy warunkiem uzyskania odszkodowania jest określone obywatelstwo lub miejsce zamieszkania w określonym kraju?

Formalnym warunkiem przyznania odszkodowania jest obywatelstwo słoweńskie ofiary lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego UE.

2.6. Czy ofiara może dochodzić odszkodowania w Słowenii, jeśli przestępstwo popełniono w innym państwie? Jeśli tak, to na jakich warunkach?

Nie. Odszkodowanie przysługuje wyłącznie wtedy, gdy przestępstwo zostało popełnione na terytorium Republiki Słoweńskiej, na statku pływającym pod banderą Słowenii lub w samolocie słoweńskich linii lotniczych, niezależnie od miejsca popełnienia przestępstwa.

2.7. Czy należy złożyć doniesienie o popełnieniu przestępstwa na policję?

Tak. Złożenie doniesienia o popełnieniu przestępstwa karnego jest konieczne. Popełnienie takiego czynu musi następnie zostać potwierdzone przez policję na wniosek osoby składającej doniesienie.

Do góryDo góry

2.8. Czy przed złożeniem wniosku o odszkodowanie należy czekać na wyniki dochodzenia policyjnego lub postępowania karnego?

Nie. Ofiara może wnieść wniosek o odszkodowanie niezależnie od wszczęcia postępowania karnego.

2.9. Jeśli dojdzie do ustalenia tożsamości sprawcy przestępstwa, czy należy najpierw próbować uzyskać odszkodowanie od sprawcy?

W przypadku wszczęcia postępowania karnego przeciwko sprawcy przestępstwa ofiara musi złożyć wniosek dotyczący roszczenia majątkowego zgodnie z przepisami regulującymi postępowania karne i poinformować o tym komisję odpowiedzialną za podejmowanie decyzji dotyczących odszkodowań na mocy przepisów ustawy o odszkodowaniach dla ofiar przestępstw.

2.10. Czy można otrzymać odszkodowanie, jeśli nie ustalono tożsamości sprawcy przestępstwa lub nie został on skazany? Jeśli tak, jakie dowody należy przedłożyć na poparcie wniosku?

Ofiara ma prawo do odszkodowania niezależnie od tego, czy ustalono tożsamość sprawcy przestępstwa oraz niezależnie od wszczęcia postępowania karnego.

2.11. Czy istnieje termin złożenia wniosku o odszkodowanie?

Wniosek o odszkodowanie należy złożyć nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od daty popełnienia przestępstwa, którego dotyczy wniosek. Jeżeli na skutek uszkodzenia ciała ofiara nie jest w stanie złożyć wniosku w tym terminie, musi złożyć taki wniosek nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty ustania powodów uniemożliwiających jej złożenie wniosku oraz nie później niż w ciągu pięciu lat od daty popełnienia przestępstwa.

Do góryDo góry

2.12. Za jakie szkody można uzyskać odszkodowanie?

Zgodnie z ustawą o odszkodowaniach dla ofiar przestępstw o odszkodowanie można ubiegać się z tytułu następujących szkód:

uszkodzenie ciała lub pogorszenie stanu zdrowia, zaburzenia psychiczne, utrata źródła utrzymania, wydatki na leczenie, koszty pogrzebu oraz zniszczenie majątku.

2.13. Jak oblicza się wysokość odszkodowania?

Do czynników branych pod uwagę przy wyliczaniu wysokości odszkodowania za uszkodzenie ciała lub pogorszenie stanu zdrowia należą: okoliczności danej sprawy, stopień bólu wynikającego z obrażeń lub z pogorszenia stanu zdrowia oraz czas trwania bólu. Ustawa o odszkodowaniach dla ofiar przestępstw określa skalę takiego odszkodowania. Jeśli chodzi o inne rodzaje odszkodowań, ustawa o odszkodowaniach dla ofiar przestępstw odsyła do przepisów wykonawczych regulujących te uprawnienia w Słowenii.

2.14. Czy istnieje dolna i/lub górna granica wysokości odszkodowania?

Zgodnie z ustawą o odszkodowaniach dla ofiar przestępstw dla poszczególnych rodzajów szkód ustanowiono maksymalne wysokości odszkodowania.

2.15. Czy kwota odszkodowania od państwa zostanie pomniejszona o kwotę odszkodowania uzyskanego lub które można uzyskać za te same szkody z innych źródeł (np. ubezpieczenie)?

Kwota odszkodowania ustanowionego dla konkretnego rodzaju szkody zgodnie z ustawą o odszkodowaniach dla ofiar przestępstw zostanie pomniejszona o wysokość odszkodowania, zwrotów i płatności w innej formie otrzymanych przez wnioskodawcę z tytułu tego samego rodzaju szkód na dowolnej podstawie.

Do góryDo góry

2.16. Czy istnieją inne kryteria, które mogą mieć wpływ na wysokość odszkodowania?

Przy określaniu wysokości odszkodowania bierze się pod uwagę zachowanie ofiary w czasie popełnienia przestępstwa i po nim, udział w jego powstaniu, a także rozmiar szkody. Jeśli te warunki będą miały zastosowanie, odszkodowanie zostanie odpowiednio pomniejszone lub spłacone zgodnie z przepisami kodeksu zobowiązań (Dziennik Ustaw nr 83/01 i nr 32/04).

2.17. Czy ofiara może uzyskać zaliczkę na poczet odszkodowania? Jeśli tak, to na jakich warunkach?

Nie.

2.18. Gdzie ofiara może uzyskać potrzebne formularze oraz dalsze informacje o postępowaniu przy składaniu wniosku? Czy istnieje specjalna linia telefoniczna lub strona internetowa, z której ofiara można skorzystać?

Policja i Ministerstwo Sprawiedliwości informują ofiary przestępstw, które zamierzają ubiegać się o odszkodowanie, o zakresie i warunkach korzystania z ich uprawnień na mocy ustawy o odszkodowaniach dla ofiar przestępstw.

2.19. Czy ofiara może uzyskać pomoc prawną przy składaniu wniosku?

Tak. W czasie całego postępowania ofierze przysługuje pomoc prawna w postaci upoważnionego przedstawiciela.

2.20. Dokąd należy wysłać wniosek dotyczący roszczenia?

Pisemne wnioski na odpowiednim formularzu należy składać do:

Ministerstwo Sprawiedliwosci English - slovenšcina

Župančičeva 3

1000 Ljubljana, Słowenia

E-mail: gp.mp@gov.si

2.21. Czy istnieją organizacje pomagające ofiarom przestępstw, które mogą udzielić dalszej pomocy?

Osoby poszkodowane lub ofiary przestępstw mogą znaleźć niezbędne informacje na stronie: http://www.policija.si/ English - slovenšcina. Istnieją także liczne organizacje pozarządowe, które oferują ofiarom przestępstw dalszą pomoc - Beli obroč, Ključ, Društvo za nenasilno komuniciranje (Stowarzyszenie na rzecz Komunikacji Bez Przemocy), Ženska svetovalnica (Doradztwo dla kobiet).

« Odszkodowania dla ofiar przestępstw - Informacje ogólne | Słowenia - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 05-12-2007

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania