Europese Commissie > EJN > Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven > Slovenië

Laatste aanpassing: 11-12-2007
Printversie Voeg toe aan favorieten

Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven - Slovenië

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

1. Verkrijgen van schadevergoeding van de dader 1.
1.1. Onder welke voorwaarden kan ik een schadeclaim indienen in de strafzaak tegen de dader? 1.1.
1.2. Op welk moment van de strafrechtelijke procedure moet ik mijn claim indienen? 1.2.
1.3. Hoe moet ik mijn claim indienen en bij wie? 1.3.
1.4. Hoe moet ik mijn claim duidelijk maken (vermelding van het totaal te vergoeden bedrag en/of opgave van alle afzonderlijke schadeposten)? 1.4.
1.5. Kan ik rechtsbijstand krijgen voor en/of gedurende het proces? 1.5.
1.6. Wat voor bewijs is vereist om mijn claim te onderbouwen? 1.6.
1.7. Als het gerecht mij schadevergoeding heeft toegekend, is er dan speciale hulp beschikbaar voor mij als slachtoffer om die rechterlijke beslissing bij de dader af te dwingen? 1.7.
2. Verkrijgen van schadevergoeding van de staat of een overheidsinstelling 2.
2.1. Is het mogelijk schadevergoeding te krijgen van de staat of een overheidsinstelling? 2.1.
2.2. Is de mogelijkheid beperkt tot slachtoffers van bepaalde soorten misdrijven? 2.2.
2.3. Is deze mogelijkheid beperkt tot slachtoffers die bepaalde soorten schade hebben opgelopen? 2.3.
2.4. Kunnen familieleden of naasten van slachtoffers die zijn overleden als gevolg van het misdrijf schadevergoeding krijgen? 2.4.
2.5. Is de mogelijkheid schadevergoeding te krijgen beperkt tot personen met een bepaalde nationaliteit of personen die in een bepaald land wonen? 2.5.
2.6. Kan ik schadevergoeding van Slovenië vragen als het misdrijf in een ander land is begaan? Zo ja, onder welke voorwaarden? 2.6.
2.7. Is het nodig van het misdrijf aangifte te hebben gedaan bij de politie? 2.7.
2.8. Is het nodig de uitkomst van een politieonderzoek of strafproces af te wachten, voordat ik een verzoek kan indienen? 2.8.
2.9. Als de dader bekend is, is het dan nodig te trachten eerst schadevergoeding bij de dader te eisen? 2.9.
2.10. Als de dader niet bekend of niet veroordeeld is, is het dan toch mogelijk in aanmerking te komen voor schadevergoeding? Wat voor bewijs moet ik in dat geval overleggen om mijn verzoek te onderbouwen? 2.10.
2.11. Moet het verzoek om schadevergoeding binnen een bepaalde termijn worden ingediend? 2.11.
2.12. Voor welk soort schade kan ik een vergoeding krijgen? 2.12.
2.13. Hoe wordt de schadevergoeding berekend? 2.13.
2.14. Is er een minimum en/of maximumbedrag dat kan worden toegekend? 2.14.
2.15. Wordt schadevergoeding die ik heb ontvangen of kan ontvangen van andere bronnen (zoals van een verzekering) afgetrokken van de compensatie van de staat? 2.15.
2.16. Zijn er andere omstandigheden die mijn kans op het krijgen van schadevergoeding beïnvloeden? 2.16.
2.17. Kan ik een voorschot krijgen? Zo ja, onder welke voorwaarden? 2.17.
2.18. Waar kan ik de noodzakelijke formulieren en verdere informatie verkrijgen over hoe een aanvraag in te dienen? Is er een speciale telefoonlijn of website die ik kan gebruiken? 2.18.
2.19. Kan ik juridische hulp krijgen voor het opstellen van het verzoek? 2.19.
2.20. Bij wie moet ik mijn verzoek indienen? 2.20.
2.21. Zijn er organisaties voor slachtofferhulp die verdere ondersteuning kunnen geven? 2.21.

 

1. Verkrijgen van schadevergoeding van de dader

1.1. Onder welke voorwaarden kan ik een schadeclaim indienen in de strafzaak tegen de dader?

De voorwaarden voor het indienen van een financiële claim in de strafzaak zijn neergelegd in de artikelen 100 tot en met 112 van hoofdstuk 10 ("financiële claims") van het Sloveense wetboek van strafvordering (het "ZKP") (Staatcourant nr. 96/04 - officiële geconsolideerde versie – en nr. 101/05). Een financiële claim in de strafzaak kan worden ingediend door eenieder die het recht heeft een dergelijke claim in een proces in te stellen. Een financiële claim uit hoofde van een delict zal op verzoek van de aanvrager worden behandeld in het kader van de strafprocedure, mits de behandeling van deze claim de procedure niet overdreven lang vertraagt. Een financiële claim kan ook betrekking hebben op schadevergoeding, de teruggave van goederen of de vernietiging van een specifieke rechtshandeling.

1.2. Op welk moment van de strafrechtelijke procedure moet ik mijn claim indienen?

De financiële claim kan bij de rechtbank van eerste aanleg worden ingediend tot het einde van het proces. Indien de gelaedeerde geen financiële claim heeft ingediend vóór het instellen van de strafvordering, wordt hij ervan in kennis gesteld dat hij dat alsnog kan doen vóór het einde van het proces (artikel 102, lid 2, ZKP).

1.3. Hoe moet ik mijn claim indienen en bij wie?

Het slachtoffer kan de financiële claim indienen zodra het delict is aangegeven (overeenkomstig artikel 147, lid 1, is het OM op dat gebied bevoegd) of uiterlijk in de loop van de procedure door een speciaal verzoek in te dienen of een verklaring af te leggen voor de rechtbank waar de procedure aanhangig is.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

1.4. Hoe moet ik mijn claim duidelijk maken (vermelding van het totaal te vergoeden bedrag en/of opgave van alle afzonderlijke schadeposten)?

Aanvragers moeten hun claim gedetailleerd beschrijven en bewijsmateriaal overleggen. Een gedetailleerde beschrijving van een financiële claim houdt in dat de aanvrager het soort schade en het bedrag ervan alsook de gevraagde schadeloosstelling precies omschrijft.

1.5. Kan ik rechtsbijstand krijgen voor en/of gedurende het proces?

Tijdens het proces kan het slachtoffer een gemachtigde vertegenwoordiger aanwijzen; dit hoeft geen advocaat te zijn.

1.6. Wat voor bewijs is vereist om mijn claim te onderbouwen?

De rechter gaat na wat het standpunt van de verweerder is omtrent de in de claim uiteengezette feiten en onderzoekt de omstandigheden die relevant zijn voor de beslissing over de financiële claim. Indien het onderzoek van de financiële claim de strafprocedure overdreven lang zou vertragen, kan de rechter zich ertoe beperken gegevens te vergaren die op een later tijdstip zeer moeilijk of onmogelijk zouden kunnen worden vergaard (artikel 104 ZKP).

1.7. Als het gerecht mij schadevergoeding heeft toegekend, is er dan speciale hulp beschikbaar voor mij als slachtoffer om die rechterlijke beslissing bij de dader af te dwingen?

Op verzoek van de aanvrager kan de bevoegde strafrechter voorlopige maatregelen uitvaardigen ter waarborging van een financiële claim uit hoofde van een delict (conform de voor de tenuitvoerlegging geldende bepalingen).

Bovenkant paginaBovenkant pagina

2. Verkrijgen van schadevergoeding van de staat of een overheidsinstelling

2.1. Is het mogelijk schadevergoeding te krijgen van de staat of een overheidsinstelling?

In artikel 156 van het verbintenissenwetboek (Staatscourant nr. 83/01 en 32/04) is bepaald dat overlijdensschade of lichamelijke schade die voortvloeit uit een terroristische aanslag of die werd geleden naar aanleiding van een openbare betoging, moet worden vergoed door de staat of degenen die overeenkomstig de toepasselijke regelgeving de schade hadden moeten voorkomen. De wet betreffende de schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven (de "ZOZKD"; Staatscourant nr. 101/05), die in Slovenië op 1 januari 2006 in werking is getreden, bepaalt dat slachtoffers van opzettelijke geweldsmisdrijven en hun naasten recht op schadeloosstelling hebben. De wet regelt ook de procedure inzake schadeloosstelling, en bepaalt welke instellingen op dat gebied bevoegd zijn en beslissen over die rechten.

2.2. Is de mogelijkheid beperkt tot slachtoffers van bepaalde soorten misdrijven?

Artikel 6 ZOZKD bevat de materiële voorwaarden voor de toekenning van schadevergoeding. Een van de voorwaarden is dat de betrokkene slachtoffer is van een opzettelijk geweldsmisdrijf; overeenkomstig het strafwetboek (Staatscourant, geconsolideerde versie) gaat het om een opzettelijk gepleegd delict waarbij (seksueel) geweld is gebruikt en dat strafbaar is met een gevangenisstraf van meer dan één jaar.

2.3. Is deze mogelijkheid beperkt tot slachtoffers die bepaalde soorten schade hebben opgelopen?

Ja. Het slachtoffer moet als gevolg van het delict lichamelijk of psychisch letsel hebben opgelopen dan wel gezondheidsschade hebben geleden.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

2.4. Kunnen familieleden of naasten van slachtoffers die zijn overleden als gevolg van het misdrijf schadevergoeding krijgen?

Ja. Indien het slachtoffer is overleden, kunnen zijn naasten (personen die door de overledene werden onderhouden of die een wettelijk alimentatierecht hebben) schadevergoeding vorderen.

2.5. Is de mogelijkheid schadevergoeding te krijgen beperkt tot personen met een bepaalde nationaliteit of personen die in een bepaald land wonen?

Om in aanmerking te komen voor schadevergoeding moet het slachtoffer onderdaan zijn van Slovenië dan wel onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie.

2.6. Kan ik schadevergoeding van Slovenië vragen als het misdrijf in een ander land is begaan? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Neen. Er kan alleen schadevergoeding worden toegekend wanneer het delict is gepleegd op het grondgebied van de Republiek Slovenië, op een Sloveens schip of een Sloveens vliegtuig, ongeacht de verblijfplaats van het slachtoffer op het ogenblik dat het delict werd gepleegd.

2.7. Is het nodig van het misdrijf aangifte te hebben gedaan bij de politie?

Ja. Het delict moet bij de politie zijn aangegeven en dit moet op verzoek van de aangever door de politie worden bevestigd.

2.8. Is het nodig de uitkomst van een politieonderzoek of strafproces af te wachten, voordat ik een verzoek kan indienen?

Neen. Het slachtoffer kan een claim indienen ongeacht of er al dan niet strafvervolging is ingesteld.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

2.9. Als de dader bekend is, is het dan nodig te trachten eerst schadevergoeding bij de dader te eisen?

Indien er strafvervolging wordt ingesteld tegen de dader, moet de gelaedeerde een financiële claim indienen overeenkomstig het wetboek van strafvordering en moet hij dit laten weten aan de instelling die overeenkomstig de ZOZKD bevoegd is voor schadeloosstelling.

2.10. Als de dader niet bekend of niet veroordeeld is, is het dan toch mogelijk in aanmerking te komen voor schadevergoeding? Wat voor bewijs moet ik in dat geval overleggen om mijn verzoek te onderbouwen?

Het slachtoffer heeft recht op schadevergoeding ongeacht of de dader bekend is en ongeacht of tegen de dader strafvervolging is ingesteld.

2.11. Moet het verzoek om schadevergoeding binnen een bepaalde termijn worden ingediend?

De claim moet worden ingediend uiterlijk zes maanden nadat het betrokken delict is gepleegd. Indien de gelaedeerde als gevolg van lichamelijk letsel niet tijdig een claim kan indienen, moet hij de claim indienen uiterlijk drie maanden nadat de oorzaken voor het niet-tijdig indienen hebben opgehouden te bestaan, en hoe dan ook uiterlijk vijf jaar na de datum waarop het delict is gepleegd.

2.12. Voor welk soort schade kan ik een vergoeding krijgen?

Overeenkomstig de ZOZKD kan vergoeding worden gevorderd van de volgende soorten schade: lichamelijk letsel of gezondheidsschade, psychisch letsel, verlies van alimentatie, medische kosten, begrafeniskosten en vernieling van eigendommen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

2.13. Hoe wordt de schadevergoeding berekend?

Bij de berekening van de schadevergoeding voor lichamelijk letsel of gezondheidsschade wordt rekening gehouden met: de omstandigheden van het individuele geval, het lijden dat uit het letsel of de gezondheidsschade voortvloeit, en de duur van dat lijden. De ZOZKD bevat een tabel voor dat soort schadeloosstellingen. Wat de toekenning van andere soorten schadevergoeding betreft, verwijst de ZOZKD naar de in Slovenië geldende uitvoeringsregelingen inzake die rechten.

2.14. Is er een minimum en/of maximumbedrag dat kan worden toegekend?

In de ZOZKD is er een maximumbedrag vastgesteld voor individuele soorten schade.

2.15. Wordt schadevergoeding die ik heb ontvangen of kan ontvangen van andere bronnen (zoals van een verzekering) afgetrokken van de compensatie van de staat?

De vergoeding van individuele schade op basis van de ZOZKD wordt verminderd met de vergoedingen, terugbetalingen of andere betalingen die de aanvrager uit hoofde van hetzelfde schadegeval ontvangt.

2.16. Zijn er andere omstandigheden die mijn kans op het krijgen van schadevergoeding beïnvloeden?

Bij de bepaling van de schadevergoeding wordt ook rekening gehouden met het gedrag van het slachtoffer tijdens en na het delict, met de vraag of het slachtoffer het delict gedeeltelijk heeft uitgelokt alsook met de omvang van de schade. Indien aan de voorwaarden is voldaan, wordt de schadevergoeding dienovereenkomstig verminderd of terugbetaald overeenkomstig het verbintenissenwetboek (Staatscourant nr. 83/01 en 32/04).

Bovenkant paginaBovenkant pagina

2.17. Kan ik een voorschot krijgen? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Neen.

2.18. Waar kan ik de noodzakelijke formulieren en verdere informatie verkrijgen over hoe een aanvraag in te dienen? Is er een speciale telefoonlijn of website die ik kan gebruiken?

De politie en het ministerie van Justitie verstrekken slachtoffers van misdrijven die schadevergoeding willen aanvragen alle nodige informatie over de omvang van hun rechten op basis van de ZOZKD alsook over de voorwaarden voor de uitoefening ervan.

2.19. Kan ik juridische hulp krijgen voor het opstellen van het verzoek?

Ja. Tijdens het proces kan het slachtoffer een gemachtigde vertegenwoordiger aanwijzen.

2.20. Bij wie moet ik mijn verzoek indienen?

Verzoeken moeten schriftelijk worden ingediend bij (met gebruikmaking van het toepasselijke formulier):

Ministerie van Justitie

Župančičeva 3

1000 Ljubljana, Slovenië

E-mail: gp.mp@gov.si

Http://www.mp.gov.si English - slovenšcina

2.21. Zijn er organisaties voor slachtofferhulp die verdere ondersteuning kunnen geven?

Benadeelde partijen of slachtoffers van misdrijven kunnen verdere informatie verkrijgen op de volgende website: http://www.policija.si/ English - slovenšcina. Er zijn ook een aantal NGO's die slachtoffers van misdrijven verdere ondersteuning geven: Beli obroč, Ključ, Društvo za nenasilno komuniciranje (Vereniging voor geweldloze communicatie), Ženska svetovalnica (Dienst voor advies aan vrouwen).

« Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven - Algemene informatie | Slovenië - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 11-12-2007

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk