Eiropas Komisija > ETST > Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem > Slovēnija

Pēdējo reizi atjaunots: 05-12-2007
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem - Slovēnija

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


 

SATURS

1. Kompensācijas saņemšana zaudējumu atlīdzības veidā no likumpārkāpēja 1.
1.1. Kādos apstākļos es varu iesniegt prasību par zaudējumu atlīdzību kriminālprocesā pret likumpārkāpēju? 1.1.
1.2. Kurā procesa posmā jāiesniedz prasība? 1.2.
1.3. Kā jāiesniedz prasība un kam? 1.3.
1.4. Kā jāiesniedz prasība (jānorāda kopsumma vai jāprecizē atsevišķie zaudējumi)? 1.4.
1.5. Vai es varu saņemt juridisku palīdzību pirms procesa un/vai tā laikā? 1.5.
1.6. Kādi pierādījumi man būs jāsniedz, lai pamatotu savu prasību? 1.6.
1.7. Ja tiesa man piespriež zaudējumu atlīdzību, vai man kā noziegumā cietušajam ir pieejama kāda īpaša palīdzība sprieduma izpildei pret likumpārkāpēju? 1.7.
2. Kompensācijas saņemšana no valsts vai valsts iestādes 2.
2.1. Vai ir iespējams saņemt kompensāciju no valsts vai valsts iestādes? 2.1.
2.2. Vai iespēja aprobežojas ar cietušajiem, kas ir cietuši atsevišķu veidu noziegumos? 2.2.
2.3. Vai iespēja aprobežojas ar cietušajiem, kuriem ir nodarīti noteikta veida bojājumi? 2.3.
2.4. Vai kompensāciju var saņemt nozieguma rezultātā mirušo radinieki vai apgādājamie? 2.4.
2.5. Vai kompensācijas saņemšanas iespēja aprobežojas ar noteiktas valstspiederības personām vai noteiktā valstī dzīvojošām personām? 2.5.
2.6. Vai es varu pieprasīt kompensāciju no Slovēnijas, ja noziegums tika izdarīts citā valstī? Ja jā, saskaņā ar kādiem nosacījumiem? 2.6.
2.7. Vai par noziegumu ir jāziņo policijai? 2.7.
2.8. Vai ir jāsagaida policijas izmeklēšanas vai kriminālprocesa iznākums, pirms es varu iesniegt pieteikumu? 2.8.
2.9. Ja likumpārkāpējs ir identificēts, vai vispirms jāmēģina saņemt kompensāciju no likumpārkāpēja? 2.9.
2.10. Ja likumpārkāpējs nav identificēts vai notiesāts, vai joprojām ir iespējams saņemt kompensāciju? Ja jā, kādi pierādījumi man ir jāiesniedz, lai pamatotu savu pieteikumu? 2.10.
2.11. Vai ir noilgums pieteikuma iesniegšanai par kompensāciju? 2.11.
2.12. Par kādiem zaudējumiem es varu saņemt kompensāciju? 2.12.
2.13. Kā tiks aprēķināta kompensācija? 2.13.
2.14. Vai ir minimālā un/vai maksimālā summa, ko var piespriest? 2.14.
2.15. Vai kompensāciju, ko es esmu saņēmis vai varu saņemt par tiem pašiem zaudējumiem, bet no citiem avotiem (piemēram, apdrošināšana), tiks atskaitīta no valsts piešķirtās kompensācijas? 2.15.
2.16. Vai ir kādi citi kritēriji, kas var ietekmēt kompensācijas summu? 2.16.
2.17. Vai es varu saņemt kompensāciju avansā? Ja jā, saskaņā ar kādiem nosacījumiem? 2.17.
2.18. Kur es varu saņemt vajadzīgās veidlapas un papildu informāciju par to, kā iesniegt pieteikumu? Vai ir īpašs palīdzības tālrunis vai tīmekļa vietne, ko es varu izmantot? 2.18.
2.19. Vai es varu saņemt juridisku palīdzību pieteikuma iesniegšanai? 2.19.
2.20. Uz kurieni man jāsūta kompensācijas pieteikums? 2.20.
2.21. Vai ir kādas cietušo atbalsta organizācijas, kas var sniegt papildu palīdzību? 2.21.

 

1. Kompensācijas saņemšana zaudējumu atlīdzības veidā no likumpārkāpēja

1.1. Kādos apstākļos es varu iesniegt prasību par zaudējumu atlīdzību kriminālprocesā pret likumpārkāpēju?

Nosacījumi finanšu prasību iesniegšanai kriminālprocesā ir noteikti Slovēnijas Kriminālprocesa likuma (ZKP) (Oficiālais Vēstnesis (Official Gazette) Nr. 96/04 - oficiālā konsolidētā versija - un Nr. 101/05) 10. nodaļas („Finanšu prasības”) 100. līdz 112. pantā. Finanšu prasību kriminālprocesā var iesniegt jebkurš, kuram ir tiesības iesniegt šādu prasību tiesas prāvā. Finanšu prasību, kas izriet no nozieguma, izskata kriminālprocesa ietvaros pēc prasītāja pieteikuma, ja tā pārmērīgi nepagarina procesu. Finanšu prasība var attiekties arī uz kaitējuma atlīdzību, īpašuma atdošanu vai konkrēta juridiska darījuma anulēšanu.

1.2. Kurā procesa posmā jāiesniedz prasība?

Finanšu prasību var iesniegt līdz tiesas procesa beigām pirmās instances tiesā. Ja persona, kurai ir tiesības uz to, nav iesniegusi finanšu prasību kriminālprocesā līdz apsūdzības uzrādīšanas brīdim, viņa tiek informēta par iespēju to iesniegt līdz tiesas procesa beigām (ZKP 102. panta 2. punkts).

1.3. Kā jāiesniedz prasība un kam?

Cietusī puse var iesniegt finanšu prasību, tiklīdz ziņo par noziegumu (saskaņā ar ZKP 147. panta 1. punktu tas ir valsts prokurora pienākums), vai vēlākais, kamēr notiek process, iesniedzot īpašu pieteikumu vai sniedzot ziņojumu tiesā, kurā notiek process.

Lapas augšmalaLapas augšmala

1.4. Kā jāiesniedz prasība (jānorāda kopsumma vai jāprecizē atsevišķie zaudējumi)?

Prasītājiem ir sīki jāapraksta prasība un jāsniedz pierādījumi. Finanšu prasības sīks apraksts nozīmē, ka prasītājam precīzi ir jānosaka zaudējumu veids un apjoms un kompensācijas veids.

1.5. Vai es varu saņemt juridisku palīdzību pirms procesa un/vai tā laikā?

Visa procesa laikā cietušajai pusei ir tiesības iecelt pilnvarotu pārstāvi, kam nav jābūt advokātam.

1.6. Kādi pierādījumi man būs jāsniedz, lai pamatotu savu prasību?

Attiecīgā tiesa uzklausa atbildētāja viedokli par pieteikumā izklāstītajiem faktiem un izmeklē apstākļus, kas ir būtiski lēmuma pieņemšanai par finanšu prasību. Ja finanšu prasības izmeklēšana pārmērīgi pagarinātu kriminālprocesu, tiesa var vienkārši ievākt informāciju, ko būtu neiespējami vai ļoti grūti konstatēt vēlāk (ZKP 104. pants).

1.7. Ja tiesa man piespriež zaudējumu atlīdzību, vai man kā noziegumā cietušajam ir pieejama kāda īpaša palīdzība sprieduma izpildei pret likumpārkāpēju?

Pēc prasītāja pieteikuma tiesa, kas izskata kriminālprocesu, var norīkot no nozieguma izrietošās finanšu prasības iepriekšēju nodrošināšanu saskaņā ar noteikumiem, kas ir piemērojami piespiedu izpildes procedūrai.

2. Kompensācijas saņemšana no valsts vai valsts iestādes

2.1. Vai ir iespējams saņemt kompensāciju no valsts vai valsts iestādes?

Pienākumu kodeksa (Oficiālais Vēstnesis Nr. 83/01 un Nr. 32/04) 156. pantā paredzēts, ka par kaitējumiem, kas ir saistīti ar nāvi vai miesas bojājumiem teroristu akta rezultātā vai sabiedriskā demonstrācijā, ir atbildīga valsts vai tie, kuriem saskaņā ar piemērojamajiem noteikumiem bija jānovērš kaitējumi. Likumā par kompensāciju noziegumā cietušajiem (ZOZKD) (Oficiālais Vēstnesis Nr. 101/05), kas Slovēnijā stājās spēkā 2006. gada 1. janvārī, noteikts, ka vardarbīgos tīšos nodarījumos cietušajiem un to apgādājamiem ir tiesības uz zaudējumu kompensāciju. Tajā noteikta arī prasību iesniegšanas kārtība un noteikts, kuras iestādes ir atbildīgas un piedalās lēmumos par šīm tiesībām.

Lapas augšmalaLapas augšmala

2.2. Vai iespēja aprobežojas ar cietušajiem, kas ir cietuši atsevišķu veidu noziegumos?

ZOZKD 6. pantā ir noteikti materiālo tiesību nosacījumi kompensācijas piespriešanai. Viens nosacījums ir, ka cietušais ir cietis noziedzīga rakstura, vardarbīgā, tīšā nodarījumā, kas saskaņā ar Sodu kodeksu (Oficiālais Vēstnesis, konsolidētā versija) var būt nodarījums, kas veikts tīšām, ir saistīts ar spēka pielietošanu vai izvarošanu un kas sodāms ar cietumsodu, kas ilgāks par vienu gadu.

2.3. Vai iespēja aprobežojas ar cietušajiem, kuriem ir nodarīti noteikta veida bojājumi?

Jā. Cietušajam jābūt nodarītiem miesas bojājumiem, kaitējumam veselībai vai morālām ciešanām nozieguma rezultātā.

2.4. Vai kompensāciju var saņemt nozieguma rezultātā mirušo radinieki vai apgādājamie?

Jā. Ja cietušais ir miris, viņa apgādājamie (personas, kuras mirušais uzturējis, un personas, kurām ir tiesības uz apgādību saskaņā ar likumu) var pieprasīt kompensāciju.

2.5. Vai kompensācijas saņemšanas iespēja aprobežojas ar noteiktas valstspiederības personām vai noteiktā valstī dzīvojošām personām?

Kompensācijas piespriešana ir atkarīga no formālā nosacījuma, ka cietušajam ir jābūt Slovēnijas vai citas ES dalībvalsts pilsonim.

2.6. Vai es varu pieprasīt kompensāciju no Slovēnijas, ja noziegums tika izdarīts citā valstī? Ja jā, saskaņā ar kādiem nosacījumiem?

Nē. Kompensāciju var piešķirt tikai tad, ja noziegums tika izdarīts Slovēnijas Republikas teritorijā, uz Slovēnijas kuģa vai Slovēnijas lidmašīnā neatkarīgi no tās atrašanās vietas nozieguma brīdī.

Lapas augšmalaLapas augšmala

2.7. Vai par noziegumu ir jāziņo policijai?

Jā. Par nodarījumu ir jāziņo policijai kā par kriminālnoziegumu, un policijai tas ir jāapstiprina pēc ziņojošās personas pieprasījuma.

2.8. Vai ir jāsagaida policijas izmeklēšanas vai kriminālprocesa iznākums, pirms es varu iesniegt pieteikumu?

Nē. Cietušais var iesniegt prasību neatkarīgi no tā, vai kriminālprocess ir ierosināts vai ne.

2.9. Ja likumpārkāpējs ir identificēts, vai vispirms jāmēģina saņemt kompensāciju no likumpārkāpēja?

Ja pret likumpārkāpēju ir ierosināts kriminālprocess, cietušajam ir jāiesniedz finanšu prasība saskaņā ar likumu, kas reglamentē kriminālprocesu, un jāinformē komisija, kura ir atbildīga par lēmumiem par kompensāciju saskaņā ar ZOZKD.

2.10. Ja likumpārkāpējs nav identificēts vai notiesāts, vai joprojām ir iespējams saņemt kompensāciju? Ja jā, kādi pierādījumi man ir jāiesniedz, lai pamatotu savu pieteikumu?

Cietušajam ir tiesības uz kompensāciju neatkarīgi no tā, vai likumpārkāpējs ir identificēts un vai kriminālprocess ir ierosināts vai nav.

2.11. Vai ir noilgums pieteikuma iesniegšanai par kompensāciju?

Prasība ir jāiesniedz ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc attiecīgā nozieguma izdarīšanas dienas. Ja miesas bojājuma dēļ cietušais nevar iesniegt prasību šajā termiņā, viņam tā ir jāiesniedz ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc dienas, kad beidza pastāvēt iemesli, kas viņam liedza to iesniegt, un ne vēlāk kā piecus gadus pēc nozieguma izdarīšanas dienas.

Lapas augšmalaLapas augšmala

2.12. Par kādiem zaudējumiem es varu saņemt kompensāciju?

Saskaņā ar ZOZKD kompensāciju var pieprasīt par šādu veidu zaudējumiem:

miesas bojājums vai kaitējums veselībai, morālas ciešanas, apgādības zaudēšana, medicīniskie izdevumi, bēru izdevumi un īpašuma iznīcināšana.

2.13. Kā tiks aprēķināta kompensācija?

Faktori, kurus ņem vērā, lai aprēķinātu kompensācijas apjomu par miesas bojājumu vai kaitējumu veselībai, ir: atsevišķās lietas apstākļi, sāpju līmenis bojājuma vai veselībai nodarītā kaitējuma rezultātā un sāpju ilgums. ZOZKD noteikts šāda veida kompensācijas noteikšanas skala. Citu veidu kompensāciju piespriešanai ZOZKD ir atsauce uz īstenošanas noteikumiem, kas reglamentē šīs tiesības Slovēnijā.

2.14. Vai ir minimālā un/vai maksimālā summa, ko var piespriest?

Saskaņā ar ZOZKD atsevišķu veidu zaudējumiem ir noteikta kompensācijas maksimālā summa.

2.15. Vai kompensāciju, ko es esmu saņēmis vai varu saņemt par tiem pašiem zaudējumiem, bet no citiem avotiem (piemēram, apdrošināšana), tiks atskaitīta no valsts piešķirtās kompensācijas?

Kompensāciju, kas noteikta atsevišķu veidu zaudējumiem saskaņā ar ZOZKD, samazina par jebkuras kompensācijas, atmaksu un citu veidu maksājumu summu, ko prasītājs saņēmis par tā paša veida zaudējumiem uz jebkura cita pamata.

Lapas augšmalaLapas augšmala

2.16. Vai ir kādi citi kritēriji, kas var ietekmēt kompensācijas summu?

Nosakot kompensācijas summu, ņem vērā arī cietušā rīcību nozieguma laikā un pēc tam, viņa vainu tā izcelsmē un zaudējumu apmēru. Ja piemēro nosacījumus, kompensāciju attiecīgi samazina vai atmaksā saskaņā ar Pienākumu kodeksa noteikumiem (Oficiālais Vēstnesis Nr. 83/01 un Nr. 32/04).

2.17. Vai es varu saņemt kompensāciju avansā? Ja jā, saskaņā ar kādiem nosacījumiem?

Nē.

2.18. Kur es varu saņemt vajadzīgās veidlapas un papildu informāciju par to, kā iesniegt pieteikumu? Vai ir īpašs palīdzības tālrunis vai tīmekļa vietne, ko es varu izmantot?

Policija un Tieslietu ministrija sniedz noziegumā cietušajiem, kuri plāno pieprasīt kompensāciju, visu nepieciešamo informāciju par viņu tiesību izmantošanas apjomu un nosacījumiem saskaņā ar ZOZKD.

2.19. Vai es varu saņemt juridisku palīdzību pieteikuma iesniegšanai?

Jā. Cietušajam var būt pilnvarots pārstāvis visa procesa laikā.

2.20. Uz kurieni man jāsūta kompensācijas pieteikums?

Pieteikumi ir jāiesniedz rakstiski uz attiecīgās veidlapas:

Ministry of Justice English - slovenšcina

Župančičeva 3

1000 Ljubljana, Slovenia

E-pasts: gp.mp@gov.si

2.21. Vai ir kādas cietušo atbalsta organizācijas, kas var sniegt papildu palīdzību?

Cietušās personas vai noziegumā cietušie var saņemt nepieciešamo informāciju http://www.policija.si/ English - slovenšcina. Arī vairākas NVO piedāvā papildu palīdzību noziegumā cietušajiem - Beli obroč, Ključ, Društvo za nenasilno komuniciranje (Nevardarbīgas saziņas apvienība), Ženska svetovalnica (Sieviešu padomdevējs dienests).

« Kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem - Vispārīgas ziņas | Slovēnija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 05-12-2007

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste